Co to jest Dywidenda?

Dywidenda jest jedną z form, dzięki której inwestorzy mogą uzyskać zwrot finansowy i inwestycyjny. W związku z tym, aby świadomie poruszać się w świecie inwestycji, należy mieć jasność co do tego, czym są dywidendy, kiedy są wypłacane, jak działają, jak są obliczane, kto jest uprawniony do ich otrzymywania, jakie są ich rodzaje, jaki jest kalendarz dywidend. Poniżej zajmiemy się wszystkimi tymi kwestiami i innymi informacjami przydatnymi do zrozumienia tego bardzo ważnego tematu.

Co to jest dywidenda

Co to jest dywidenda?

Dywidenda to część zysku, którą spółka decyduje się wypłacić wszystkim swoim akcjonariuszom. Innymi słowy, jest to okresowa płatność dokonywana przez spółkę na rzecz akcjonariuszy w zamian za wniesiony kapitał.

Pod koniec roku spółki sprawdzają, czy osiągnęły zysk, czy wręcz przeciwnie – stratę. W przypadku osiągnięcia zysku, spółka może wypłacić część tego zysku swoim akcjonariuszom, znaną jako „wypłata dywidendy”, a kapitał wypłacony każdemu akcjonariuszowi jako „dywidenda”.

Decyzja o wypłacie dywidendy podejmowana jest na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, gdzie wszyscy uczestnicy głosują nad decyzją.

Chcę zilustrować kilkoma praktycznymi przykładami, czym jest dywidenda.

Pomyślmy na przykład o spółce Inditex, właścicielu znanych marek, takich jak Zara i Massimo Dutti. Inditex jest jedną z wielu firm, które decydują się na wypłatę części swoich zysków akcjonariuszom w formie dywidendy. Załóżmy, że posiadasz 100 akcji Inditexu, a spółka postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 0,70 euro na akcję. Oznaczałoby to, że otrzymałbyś 70 euro (0,70 euro za 100 akcji) w formie dywidendy. Pieniądze te, po prostu za bycie akcjonariuszem, trafiłyby do Ciebie bez konieczności wykonywania jakichkolwiek innych czynności.

Dividend Payout

Ekonomiści nazywają procent uzyskanego zysku, który spółka przeznacza dla swoich akcjonariuszy, „payout”.

Procent lub wypłata ustalona przez spółkę jest stosowana do zysku, uzyskując w ten sposób dywidendę, którą otrzyma akcjonariusz.

Czy spółka musi wypłacać dywidendę?

Jak powiedzieliśmy wcześniej, wypłata dywidendy jest częścią swobodnej inicjatywy przedsiębiorczej, więc co do zasady nie jest ani obowiązkowa, ani regulowana jako taka.

Innymi słowy, jak wspomniano powyżej, zależy to wyłącznie od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które nie jest ograniczone w tym zakresie.

Rodzaje dywidend

Jeśli otrzymujesz dywidendy, powinieneś wiedzieć, że istnieją różne rodzaje dywidend.

Wśród głównych możemy wyróżnić następujące:

  1. Zwykła dywidenda: Jest to dywidenda, którą otrzymujemy w oparciu o wypłatę ustaloną przez spółkę w przypadku osiągnięcia zysku.
  2. Dywidenda nadzwyczajna: Dywidenda, którą poza ustaloną wypłatą otrzymujemy za jakąś operację lub nadzwyczajny zysk, który daje podstawę do nadzwyczajnej dywidendy.
  3. Dywidenda uzupełniająca: rodzaj dywidendy nadzwyczajnej. Z różnych powodów jest ona włączana do zwykłej dywidendy.
  4. Dywidenda zaliczkowa: Dywidenda jest wypłacana w ratach, na przykład w poszczególnych miesiącach roku.
  5. Dywidenda akcyjna: Dywidenda jest wypłacana w formie akcji dostarczanych akcjonariuszowi odpowiadających wartości dywidendy do otrzymania lub zgodnie z decyzją podjętą na walnym zgromadzeniu.

Jak działa dywidenda na akcję?

Wypłata dywidendy jest sygnałem dotyczącym solidności finansowej, stabilności i trwałości modelu biznesowego. Są to optymistyczne sygnały dla inwestorów, którzy są skłonni, zarówno ze względu na perspektywy, jak i możliwość korzystania z zysków generowanych przez spółkę, inwestować w akcje spółek wypłacających dywidendy.

Spółka, która obniża lub skraca dywidendę na akcję, może sygnalizować, że ma problemy. Dlatego też spółki często wolą zabezpieczyć dywidendę na akcje niż wysyłać inwestorom negatywne komunikaty, sygnalizowane brakiem podziału zysków pomiędzy akcjonariuszy. Niemniej jednak, choć są to ogólne trendy, z pewnością nie można ich traktować jako bezwzględnych reguł. Istnieją spółki, w tym niektóre FAANG, które są bardzo stabilne, zdrowe finansowo i mają dominującą pozycję rynkową, które nie wypłacają dywidend, ponieważ pieniądze są po prostu reinwestowane w innowacje lub zwiększanie udziałów w rynku.

Takie spółki zwykle działają w sektorach zaawansowanych technologii, w których potrzeba innowacji jest stała. Tak więc, chociaż cięcie dywidend lub ich niewypłacanie może być złym znakiem, niekoniecznie jest tak, że spółka, która nie wypłaca dywidend, jest w złej kondycji.

Inwestuj w spółki dywidendowe z XTB

Co ile wypłacana jest dywidenda? Kalendarz

Ustaliliśmy już, czym jest dywidenda. Ale kiedy dywidenda jest wypłacana?

Istnieją trzy istotne momenty:

Dzień ustalenia prawa do dywidendy pełni rolę daty granicznej, tj. określa, kto jest faktycznie uprawniony do otrzymania dywidendy. Aby być uprawnionym do otrzymania dywidendy, należy być akcjonariuszem spółki do tego dnia, zwykle dzień lub dwa przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Data ex-dywidendy to czas od daty ex-dywidendy do faktycznej wypłaty. Osoby, które kupią akcje w tym czasie, nie są uprawnione do dywidendy, która zamiast tego trafia do tych, którzy już wcześniej byli właścicielami akcji.

Zobacz także: Kalendarz dywidend

Data wypłaty to dzień, w którym następuje faktyczny przelew środków na rachunek bankowy akcjonariuszy. Dywidendy są wypłacane raz w roku lub w ustalonych terminach, miesięcznie, półrocznie lub kwartalnie.

Jak obliczane są dywidendy?

Dywidenda jednostkowa jest obliczana poprzez podzielenie wypłaconego zysku przez liczbę wyemitowanych akcji. Po dokonaniu tego podziału, DPS jest dzielony przez liczbę posiadanych akcji, dzięki czemu można obliczyć wyniki, do których uprawniony jest każdy akcjonariusz. Gdy wartość DPS jest znana, jest ona mnożona przez liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza, a tym samym znana jest kwota dywidendy, do której jest on uprawniony.

Obliczanie Dywidend: Wzory

Dywidendy są obliczane przez spółki na podstawie ich zysków oraz polityki dywidendowej. Istnieje kilka popularnych wzorów używanych do obliczeń:

  1. Dywidenda na akcję (DPA): DPA = (Zysk netto – Rezerwy – Preferowane dywidendy) / Liczba akcji
  2. Współczynnik wypłacalności dywidendy (Payout ratio): Payout ratio = Dywidenda na akcję / Zysk na akcję
  3. Współczynnik dywidendowy (Dividend yield): Dividend yield = Dywidenda na akcję / Cena akcji

Przykład obliczania dywidendy

PROBLEM: Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 800 000 EUR, podzielony przez emisję 200 000 akcji o wartości 4 EUR każda. W roku obrotowym osiąga zysk w wysokości 100 000 euro. Biorąc pod uwagę wysoką wartość, podjęto decyzję o reinwestycji 50% i wypłacie akcjonariuszom kolejnych 50%.

ROZWIĄZANIE: Podział jest wyrażony w następujący sposób: 50.000 euro / 200.000 akcji = 0,25 centa na akcję (DPS). Jeśli akcjonariusz posiada 3 000 akcji, otrzyma dywidendę w wysokości 75 euro.

Stopa dywidendy z akcji wzrasta, jeśli wartość spółki wzrosła lub jeśli cena akcji spadła.

Jednocześnie spada, jeśli spółka zdecyduje się zmniejszyć wypłacaną dywidendę lub jeśli cena akcji wzrośnie.

Aby dowiedzieć się, które akcje przynoszą najwyższe dywidendy, zalecamy przeczytanie najlepsze spółki dywidendowe.

Jak dywidendy wpływają na cenę akcji?

Dywidendy to istotny czynnik wpływający na ceny akcji, ale ich oddziaływanie nie jest natychmiastowe. Zanim zostaną wypłacone, muszą być oficjalnie ogłoszone przez spółkę, ustalając zarówno termin wypłaty, jak i kwotę. Te ogłoszenia nie tylko informują akcjonariuszy, ale także przyciągają uwagę potencjalnych inwestorów.

Kluczową datą w tym procesie jest dzień dywidendy. To ostatni moment, kiedy można kupić akcje i uprawnienia do dywidendy. Inwestorzy, świadomi tego, że nabycie akcji przed tą datą gwarantuje im dywidendę, są skłonni zapłacić wyższą cenę. To z kolei prowadzi do wzrostu cen akcji.

Jednakże, w dniu wypłaty dywidendy, możemy dostrzec spadek wartości akcji. Jest to efekt rynkowego zrozumienia, że nowi inwestorzy nie otrzymają dywidendy, więc nie są zainteresowani płaceniem wyższych cen. Skala spadku i ewentualny wzrost cen zależą od nastrojów rynkowych i sentymentu inwestorów wobec danych akcji.

Stopa dywidendy (Dividend Yield)

Bardzo ciekawym pojęciem, szczególnie przy ocenie wyborów inwestycyjnych, jest stopa dywidendy lub dividend yield. Jest to nic innego jak stosunek wypłaconej dywidendy do wartości akcji. Jest to miara zwrotu z akcji i może pełnić dwie funkcje:

  • pierwszą jest porównanie różnych spółek, aby sprawdzić, która z nich faktycznie ma lepszy wskaźnik, a tym samym może być, z tego punktu widzenia, lepszą inwestycją,
  • drugą jest ustalenie faktycznej atrakcyjności inwestycji, zwłaszcza w okresie poprzedzającym dzień wypłaty dywidendy, kiedy oceniana jest kwestia wypłaty premii, a tym samym tego, czy wypłacona stopa zwrotu uzasadnia zapłacenie premii za zakup akcji.

Dywidendowe fundusze ETF

Wypłata dywidendy przez ETF-y dywidendowe zależy od spółek znajdujących się w ich portfelach. Fundusz zbiera dywidendy od tych spółek i przekazuje je swoim inwestorom. Zazwyczaj dywidendy są wypłacane cyklicznie, na przykład co kwartał lub co pół roku.

Inwestuj w dywidendowe ETF z eToro

Jednak warto zauważyć, że nie wszystkie ETF dywidendowe wypłacają dywidendy bezpośrednio inwestorom. Niektóre fundusze decydują się reinwestować zebrane dywidendy, dodając je do swojego portfela inwestycyjnego. W takim przypadku inwestorzy nadal mają udział w dywidendzie poprzez wzrost wartości swoich jednostek.

Podatki od dywidend

Zgodnie z polskim prawem podatkowym, opodatkowanie dywidend różni się w zależności od dwóch podstawowych czynników: procentu udziałów posiadanych przez akcjonariusza oraz lokalizacji spółki. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do przeczytania artykułu na temat opodatkowania dywidend w Polsce.

Podsumowując, dywidendy powstają z zysków wypracowanych przez spółki i są rozdzielane między akcjonariuszy. Niemniej jednak, nie wszystkie akcje są uprawnione do dywidendy. Wypłacanie dywidend jest sposobem, w jaki spółki mogą spłacać zaufanie akcjonariuszy i nagradzać ich za udział w sukcesie firmy.

Polecamy także:

Często zadawane pytania

Co to jest dywidenda i jak jest wypłacana?

Dywidenda to płatność, którą spółka dokonuje na rzecz swoich akcjonariuszy jako podział zysków wypracowanych przez firmę. Dywidenda może być wypłacana na różne sposoby, zazwyczaj w formie gotówki. Akcjonariusze otrzymują dywidendę w ustalonym terminie, a płatność może być dokonywana poprzez wystawienie czeku lub przelew na rachunek bankowy akcjonariusza. W niektórych przypadkach, zamiast gotówki, dywidenda może być wypłacana w formie dodatkowych akcji, co nazywane jest dywidendą akcyjną. Decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje zarząd spółki i jest zatwierdzana na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

W jaki sposób są wypłacane dywidendy?

Wypłata dywidendy zależy od decyzji zarządu i walnego zgromadzenia spółki. Zazwyczaj dywidendy są wypłacane cyklicznie, na przykład raz w roku lub w ustalonych terminach, takich jak kwartał lub półrocze. Data wypłaty dywidendy jest określana przez spółkę i ogłaszana akcjonariuszom. Po ogłoszeniu dywidendy i ustaleniu daty wypłaty, akcjonariusze otrzymują dywidendę w ustalonym terminie.

Jak długo trzeba trzymać akcje żeby dostać dywidendę?

Aby otrzymać dywidendę, inwestor musi nabyć akcje przed dniem ustalenia prawa do dywidendy, zwyczajowo wyznaczonym jednym dniem roboczym przed samym dniem ustalenia tego prawa. Zakup akcji w dniu ustalenia prawa do dywidendy lub później uniemożliwia otrzymanie dywidendy.

Komu należy się dywidenda?

Akcje zakupione w dniu ich ex-dividend date lub później nie otrzymają następnej wypłaty dywidendy.

Czy spółka ma obowiązek wypłacać dywidendy i czy wszystkie spółki muszą mieć wypłatę?

Dystrybucja dywidend nie jest ani obowiązkowa, ani regulowana jako taka. Innymi słowy, decyzja należy wyłącznie od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które nie jest w tym sensie ograniczone. Jednak wiele zależy od kraju, organu regulacyjnego i innych aspektów, które należy wziąć pod uwagę.

Czy trzeba płacić podatek od dywidendy?

W Polsce, płatnicy dywidendy, czyli spółki, odpowiadają za potrącenie podatku od dywidendy i przekazanie go do Urzędu Skarbowego. Otrzymujący dywidendę powinien dostać potwierdzenie potrącenia podatku od spółki, które jest niezbędne w ewentualnym rozliczeniu podatku dochodowego. Podatek od dywidendy wynosi 19% i jest potrącany przez płatnika, a osoba otrzymująca dywidendę nie musi deklarować tego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym, gdyż jest on rozliczany przez spółkę wypłacającą dywidendę. Istnieją jednak zwolnienia z tego podatku, pod warunkiem spełnienia określonych warunków, takich jak posiadanie udziałów w spółce przez co najmniej dwa lata oraz innych kryteriów związanych z udziałami i rezydencją podatkową.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€200.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...