PIT-38: Jak rozliczyć zyski kapitałowe?

Zeznanie podatkowe to dokument, który pozwala na rozliczenie się z fiskusem i ustalenie wysokości podatku, który należy odprowadzić do budżetu państwa. Do rozliczenia podatku dochodowego PIT-38 za rok 2023 Urząd Skarbowy udostępnia usługę Twój e-PIT, która zastępuje wcześniej stosowany wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego.

Twój e-PIT zawiera wszystkie funkcjonalności, jakie posiadał wcześniej stosowany PIT-WZ oraz dodatkowe uproszczenia, co sprawia, że rozliczenie podatku jest jeszcze łatwiejsze niż w poprzednich latach.

PIT-38: Co to jest podatek giełdowy?

Podatek giełdowy, inaczej nazywany podatkiem od zysków kapitałowych lub podatkiem Belki, jest jednym z podatków, który dotyczy osób inwestujących na giełdzie, w fundusze inwestycyjne, obligacje skarbowe lub inwestujących w lokaty bankowe.

Zgodnie z przepisami, inwestorzy zobowiązani są do zapłaty 19% podatku od zysków. W zależności od instrumentu finansowego, istnieją różne sposoby zapłaty podatku. Przykładowo, podatek od dywidendy odprowadza spółka, która wypłaciła ją inwestorowi, a ze sprzedaży akcji inwestor rozlicza się samodzielnie za pomocą formularza PIT-38.

👇 Obejrzyj również wideo z Konradem Książakiem – Jak deklaruje się zysk z akcji 👇

Jakie dochody rozliczamy w PIT 38?

Formularz PIT 38 przeznaczony jest dla podatników, którzy chcą rozliczyć swoje dochody kapitałowe. Do takich dochodów zalicza się m.in.

  • Odsetki od depozytów bankowych, lokat czy innych form oszczędzania
  • Przychody z obrotu papierami wartościowymi oraz dywidendy
  • Przychody z tytułu udziału w zyskach spółek prawnych

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie przychody kapitałowe muszą być wykazywane w PIT-38. Nie musisz rozliczać w tym druku (zrobią to za Ciebie instytucje nimi zarządzające):

  • Zysków z lokat i oprocentowanych rachunków
  • Zysków z otwartych funduszy inwestycyjnych

Dochody, które musimy wykazać w zeznaniu PIT-38 obejmują dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, a także udziałów w spółkach kapitałowych.

Dodatkowo należy rozliczyć dochody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach handlowych (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnych) lub wkładów do spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Należy również wykazać dochód z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej, a także rozliczyć dochody kapitałowe uzyskane za granicą, które nie są zwolnione z opodatkowania (PIT-ZG).

Zeznanie podatkowe: Do kiedy złożyć PIT 38?

Zeznanie roczne PIT 38 za 2023 rok należy złożyć w terminie od 15 lutego 2024 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Można je złożyć na dwa sposoby: w formie dokumentu, składanego bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem poczty, albo w formie dokumentu elektronicznego, składanego za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji, takich jak e-Deklaracje Ministerstwa Finansów czy serwis Twój e-PIT. W przypadku złożenia zeznania w formie papierowej, datą złożenia zeznania jest data stempla pocztowego lub data bezpośredniego złożenia w urzędzie.

Jak rozliczyć dochody z giełdy?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z giełdy, takie jak zyski z odpłatnego zbycia akcji i udziałów, zaliczane są do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Dochody te nie podlegają sumowaniu z innymi dochodami podatnika i wymagają odrębnego rozliczenia w zeznaniu PIT-38, które należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W tym terminie należy również dokonać płatności podatku. Należy pamiętać, że PIT-38 należy złożyć nawet w przypadku wystąpienia straty z kapitałów pieniężnych. Podatnik jest zobowiązany do samodzielnego obliczenia podatku i wykazania go w zeznaniu PIT-38. Dochody z giełdy podlegają stałemu podatkowi w wysokości 19%.

Jak obliczyć podatek?

Podatek od transakcji zamkniętych jest łatwy do obliczenia. Jeśli wypełniliśmy formularz W8-BEN w przypadku akcji amerykańskich, podatek należy w całości odprowadzić w Polsce, do polskiego fiskusa. Otrzymany wynik wpisujemy w PIT 38 i składamy do Urzędu Skarbowego. Aby obliczyć podatek, należy skorzystać z poniższego wzoru:

P (Podatek) = WS (Wartość sprzedaży) * Kurs NBP – WK (Wartość kupna) * Kurs NBP * SP (Stawka podatku od zysków kapitałowych w Polsce, która obecnie wynosi 19%.)

Jak rozliczyć podatek od dywidendy?

Przy opodatkowaniu dywidend sytuacja może być trochę bardziej skomplikowana. Jeśli otrzymujemy dywidendy od spółek amerykańskich, nasz broker pobiera za nas 15% podatku i przekazuje go do IRS (pod warunkiem, że wypełniliśmy formularz W8-BEN). W Polsce musimy zapłacić 4% podatku do końca kwietnia następnego roku kalendarzowego. Aby obliczyć należny podatek, musimy użyć następującego wzoru:

P (Podatek) = SP (stawka podatku od dywidend, 19%) * D (otrzymana dywidenda brutto) * NBP (kurs USD/PLN (bądź dowolnej innej waluty) – WT (witholding tax czyli podatek u źródła, a więc podatek, jaki pobrał nam broker) * NBP

Zobacz także:

Jak rozliczyć podatek od ETF-ów?

W przypadku polskich ETF-ów broker w styczniu lub lutym prześle PIT-8C, na podstawie którego można wypełnić deklarację PIT-38, w której wykazuje się kwoty w złotych. W przypadku zagranicznych ETF-ów PIT-8C również posłuży do wypełnienia PIT-38, ale kwoty z waluty obcej na złotówki należy przeliczyć samodzielnie.

Warto zaznaczyć, że inwestowanie w polskie ETF-y oznacza brak podatkowego bólu głowy związanej z dywidendami, ponieważ dom maklerski zajmie się tym w imieniu inwestora. Natomiast dla zagranicznych ETF-ów, inwestor samodzielnie musi złożyć deklarację podatkową.

Zobacz także:

Jak rozliczyć dochód z polskiej giełdy?

Pamiętaj, że zeznanie roczne PIT-38 za sprzedaż akcji należy złożyć niezależnie od tego, czy uzyskałeś z tego tytułu dochód, czy poniosłeś stratę. W zeznaniu należy uwzględnić wszystkie transakcje związane z akcjami. Podatek od sprzedaży akcji wynosi 19%. Oblicza się go od uzyskanego dochodu, tj. przychodu pomniejszonego o poniesione koszty.

Należy pamiętać, że dochód związany ze sprzedażą papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia własności, niezależnie od daty otrzymania zapłaty. Koszty uzyskania przychodu obejmują przede wszystkim wydatki poniesione z tytułu nabycia papierów wartościowych. W przypadku dziedziczenia są to wydatki poniesione przez spadkodawcę.

Co jeśli otrzymaliśmy akcje w formie darowizny? W takiej sytuacji nie możemy odliczyć kosztów nabycia. Jeśli jednak zapłaciliśmy podatek od spadków i darowizn związany z otrzymaną darowizną, to dochód odpowiadający kwocie podatku jest zwolniony z PIT.

Koszty związane z obsługą rachunku przez dom maklerski również mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Zeznanie podatkowe: Dochody z zagranicznej giełdy

Jeśli chodzi o dochody z zagranicznej giełdy, ważnym zagadnieniem jest rezydencja podatkowa. Osoby fizyczne, które są polskimi rezydentami podatkowymi, są zobowiązane do rozliczenia w Polsce zarówno dochodów uzyskiwanych w kraju, jak i poza jego granicami, zgodnie z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT.

Jednakże, przepisy dotyczące opodatkowania dochodów zagranicznych stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP, zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o PIT. W takim przypadku należy jednak udokumentować dla celów podatkowych miejsce zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, aby móc zastosować stawkę podatku wynikającą z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zobacz także:

W związku z tym, istotne jest odniesienie się do konkretnej umowy międzynarodowej w celu dokładnego ustalenia obowiązków podatkowych wynikających z dochodów z zagranicznej giełdy.

Jak rozliczać straty z poprzednich lat?

W przypadku rozliczeń zysków i strat z kapitałów pieniężnych, sposób rozliczenia zależy od rodzaju inwestycji. W sytuacji, gdy podatek jest pobierany ryczałtowo przez płatnika, np. z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, straty z udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesione w roku podatkowym lub w poprzednich latach, nie pomniejszą przychodu.

Z kolei, straty wynikające ze sprzedaży udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych (zgodnie z art. 30b ustawy o PIT), mogą być zaliczone do tego źródła przychodów i obniżyć uzyskiwany z niego przychód.

Możliwości związane z wykorzystaniem strat

Istnieje możliwość wykorzystania w pełni straty, jeśli jej wartość nie przekracza 5 000 000 zł. W przypadku, gdy pozostaje niewykorzystana, może być rozliczana w kolejnych latach tego pięcioletniego okresu. W takim przypadku kwota obniżenia uzyskanego dochodu w każdym z tych lat nie może przekroczyć 50% wartości straty. Alternatywnie, dochód uzyskany z danego źródła może być obniżony w ciągu najbliższych pięciu kolejnych lat podatkowych. W tym przypadku, również kwota obniżenia w każdym roku nie może przekroczyć 50% wartości straty.

Subfundusz: Opóźniona płatność podatku

W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Dzięki temu oferujące takie pakiety fundusze inwestycyjne umożliwiają opóźnienie zapłaty podatku i złożenie deklaracji dopiero po zakończeniu inwestycji.

Wspólne rozliczenie PIT-38

Rozliczenie PIT 38 odbywa się indywidualnie, nie ma możliwości złożenia deklaracji z małżonkiem.

Czy możliwe jest przekazanie 1,5% podatku od zysków z giełdy na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Tak, masz taką możliwość. Wypełniając formularz PIT-38, możesz wskazać numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1,5% swojego podatku. Następnie musisz opłacić całą należną kwotę podatku, a urząd automatycznie przekaże 1,5% na rzecz wskazanej organizacji. 

Zeznanie podatkowe: PIT-8C

Jeśli przy sprzedaży akcji korzystaliśmy z usług biura maklerskiego, informacja o transakcji będzie dostępna na PIT-8C. Znajdziemy ją również na naszym koncie w e-Podatkach, w usłudze Twój e-PIT. Na podstawie tych danych urząd skarbowy przygotuje dla nas zeznanie roczne, które oczywiście możemy edytować, np. dodając dodatkowe koszty lub wybierając organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5% naszego podatku.

Danina Solidarnościowa 4%

Warto pamiętać o tzw. daninie solidarnościowej, która obejmuje osoby o dochodach przekraczających rocznie 1 milion złotych. Osoby te powinny złożyć dodatkową deklarację i zapłacić dodatkowe 4% podatku od nadwyżki powyżej 1 miliona złotych do 30 kwietnia każdego roku.

Często zadawane pytania

Co to jest zeznanie podatkowe?

Zeznanie podatkowe to oficjalny dokument składany przez podatnika (osobę fizyczną lub prawną) w celu określenia wysokości podatku należnego w okresie rozliczeniowym. Zeznanie podatkowe zawiera informacje dotyczące dochodu lub straty podatnika, które są podstawą obliczenia podatku.

W jaki sposób można złożyć zeznanie podatkowe?

Deklarację PIT można wypełnić online poprzez program do rozliczeń rocznych, e-deklaracje przygotowany przez Ministerstwo Finansów, a także poprzez usługę Twój e-PIT dostępną na portalu podatkowym.

Kto musi złożyć zeznanie podatkowe?

Zeznanie podatkowe muszą złożyć osoby, które uzyskały dochody ( jak i straty) z giełdy.

Jakie przychody można rozliczyć w PIT 38?

W deklaracji PIT 38 można rozliczyć przychody kapitałowe, takie jak odsetki od lokat i depozytów bankowych, dochody z obrotu papierami wartościowymi, dywidendy oraz zyski z udziałów w spółkach i odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia PIT 38?

Do wypełnienia PIT 38 potrzebne są informacje o uzyskanych przychodach z kapitałów pieniężnych w danym roku podatkowym, zazwyczaj uzyskane z PIT-8C lub innych dokumentów potwierdzających uzyskane dochody.

Co zawiera formularz PIT 38?

PIT 38 to formularz podatkowy służący do rozliczenia przychodów kapitałowych. W deklaracji wykazujemy przychody uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach, nabycia udziałów w spółkach lub spółdzielniach, a także przychody z giełdy.

Czy można złożyć PIT 38 elektronicznie?

Tak, PIT 38 można złożyć elektronicznie, wykorzystując program do rozliczeń podatkowych.

Jaki jest termin składania deklaracji PIT 38?

Termin składania deklaracji PIT 38 mija 30 kwietnia, niezależnie od formy złożenia – papierowej lub elektronicznej.

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.00

Zobacz także: Revolut pit i podatek od kryptowalut

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...