Czym jest Wskaźnik Wypłaty Dywidendy?

Wskaźnik wypłaty dywidendy (Dividend Payout Ratio) reprezentuje procent zysków wypłacanych akcjonariuszom w formie dywidendy i może być bardzo przydatny w strategii inwestycyjnej. Przyjrzyjmy się, czym on jest, jak jest obliczany i jak może być przydatny.

Dividend Payout Ratio: Co to jest wskaźnik wypłaty dywidendy?

Wskaźnik wypłaty dywidendy (Payout Ratio lub Dividend Payout Ratio) to wartość określana przez stosunek dywidend wypłacanych akcjonariuszom do zysków zrealizowanych przez spółkę.

Mówiąc mniej technicznie, wskaźnik ten służy do obliczania części zysków spółki, która zamiast być reinwestowana, jest wypłacana inwestorom w formie dywidendy.

Wskaźnik wypłaty poniżej 100% wskazuje, że spółka wypłaca mniejszą część swoich zysków w formie dywidend, zachowując część do ponownego zainwestowania w swoją działalność. I odwrotnie, wskaźnik wypłaty powyżej 100% wskazuje, że spółka wypłaca więcej zysków w formie dywidend, niż jest w stanie pokryć, co można uznać za praktykę niezrównoważoną. Wskaźnik wypłaty odzwierciedla politykę spółki w zakresie wypłaty dywidend, a także może wskazywać na dojrzałość sektora i jego zdolność do generowania stałych zysków w czasie.

Wskaźnik wypłaty w analizie fundamentalnej

Warto obliczyć tę wartość, ponieważ pozwala ona zrozumieć kondycję spółki. Choć inwestowanie w spółki o wysokim wskaźniku wypłat może wydawać się tańsze, będą to prawdopodobnie spółki dojrzałe i dość stabilne. Oznacza to, że wręcz przeciwnie, lepiej jest postawić na spółki o niskim wskaźniku wypłaty, ponieważ może to podkreślać fakt, że jest to nowa spółka o ogromnym potencjale wzrostu.

Zobacz także:

Obliczenie stopy wypłaty jest dość proste i można to zrobić za pomocą jednego z poniższych wzorów.

Wskaźnik wypłaty dywidendy: Wzór

Jego wzór obliczeniowy odnosi się zatem do wypłaty dywidendy przez spółkę w tej formie:

Payout Ratio = wypłacone dywidendy / zysk netto

Payout Ratio = roczna dywidenda na akcję / zysk na akcję

Oto jak znaleźć niezbędne elementy, aby móc zastosować jeden z dwóch wzorów:

  • Zysk netto – Należy go obliczyć na podstawie danych znajdujących się w bilansie spółki, pamiętając o odjęciu podatków, kosztów prowadzenia działalności, opłat finansowych, amortyzacji… Czyli trzeba pamiętać o odjęciu wszystkich kosztów.
  • Wypłacone dywidendy – dane te zazwyczaj znajdują się w bilansie (w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego) oraz w rachunku przepływów pieniężnych.
  • Roczna dywidenda na akcję – należy obliczyć DPS (Wskaźnik poziomu dywidendy). Zwykle jednak można znaleźć tę liczbę w bilansie kwartalnym, więc wystarczy zsumować wartości za cały rok, aby znaleźć roczną dywidendę na akcję.
  • Zysk na akcję – należy obliczyć EPS. Wartość tę można zazwyczaj znaleźć w rocznym bilansie spółki.

Po uzyskaniu niezbędnych danych wystarczy zastosować wzór.

Innymi słowy, zazwyczaj można obliczyć wskaźnik wypłaty dywidendy, mając pod ręką sprawozdania finansowe spółki i wykonując prosty podział.

Po uzyskaniu wartości, otrzymamy wskazówkę dotyczącą polityki spółki. Wysoki wskaźnik wypłaty dywidendy zazwyczaj wskazuje na politykę wypłacania dywidendy, podczas gdy niski wskaźnik wskazuje na politykę samofinansowania.

Polityka firmy może oczywiście zmieniać się w czasie, ale obliczenie wskaźnika PAYOUT Ratio może pomóc w zorientowaniu się w tej kwestii.

Co wskazuje stopa wypłaty dywidendy?

Jeśli chodzi o poszczególne poziomy tego wskaźnika, warto zauważyć, że:

Niski wskaźnik wypłaty dywidendy

Niski wskaźnik wypłaty niekoniecznie jest negatywny, ponieważ pokazuje, że spółka może reinwestować dywidendy w celu dokapitalizowania i wygenerowania większej wypłacalności ekonomicznej. Pozwoli to również na powolny i zrównoważony rozwój w czasie i być może wysoką wycenę akcji w dłuższej perspektywie.

Przykładowo, sektorem o niskich wypłatach jest branża technologiczna. Idealna sytuacja dla inwestora to taka, w której spółka wypłaca wysoką dywidendę i nadal się samofinansuje.

Wysoki wskaźnik wypłaty dywidendy

Wysoki wskaźnik wypłaty generuje efekt przyciągania inwestorów, ponieważ polityka wypłaty dywidendy będzie wyższa pod względem rentowności lub częstotliwości. W ten sposób spółka może rozwijać się szybciej, ponieważ może pozyskać więcej środków finansowych na realizację projektów inwestycyjnych lub spłatę zadłużenia oraz poprawę struktury przepływów pieniężnych.

Z drugiej strony, efekt ten generuje płynność dla inwestorów. Jednym z sektorów o wysokiej wypłacie jest energia elektryczna i bankowość.

Wskaźnik wypłaty dywidendy: Przykład

Spółka, która w danym roku osiągnęła zysk w wysokości 100 mln EUR i przeznaczyła 60 mln EUR na wypłatę dywidendy swoim akcjonariuszom, początkowo wypłaci 60%. Jeśli jednak w tym samym roku zarobiła 40 mln EUR, a jej zyski wzrosły do 140 mln EUR dzięki sprzedaży udziałów innej spółki i przeznaczy ten nadzwyczajny wkład na dywidendy, wypłata spółki wyniesie 71% (początkowe 60 mln EUR plus nadzwyczajne 40 mln EUR).

Idealny wskaźnik wypłaty

Nie ma jednej wartości, która definiowałaby idealny wskaźnik wypłaty, ponieważ adekwatność zależy w dużej mierze od sektora, w którym działa spółka. Spółki z branż defensywnych, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i telekomunikacja, mają zwykle stabilne zyski i przepływy pieniężne, które mogą wspierać wysokie wypłaty dywidend w perspektywie długoterminowej. Z kolei spółki z sektorów cyklicznych mają tendencję do dokonywania mniej wiarygodnych wypłat, ponieważ ich zyski podlegają wahaniom makroekonomicznym związanym z cyklami gospodarczymi.

Wypłaty dywidendy w sektorach cyklicznych

Sektory cykliczne obejmują spółki, których wyniki gospodarcze są silnie skorelowane z wahaniami ogólnego cyklu koniunkturalnego. Typowe przykłady to:

  • sektor motoryzacyjny
  • budownictwo
  • turystyka.

W takich sektorach strumień przychodów może się znacznie różnić w zależności od fazy ekonomicznej, bezpośrednio wpływając na zdolność spółki do utrzymania lub zwiększenia dywidendy.

W okresach ekspansji gospodarczej spółki mogą doświadczać wzrostu zysków, co potencjalnie prowadzi do niższego wskaźnika wypłat, ponieważ dywidendy rosną wolniej niż zyski. I odwrotnie, w okresach recesji wskaźnik wypłat może dramatycznie wzrosnąć, ponieważ zyski spadają, a dywidendy pozostają stabilne lub są cięte mniej proporcjonalnie.

Wypłaty dywidendy w sektorach defensywnych

Z kolei sektory defensywne obejmują spółki, których wyniki są generalnie mniej wrażliwe na wahania cyklu koniunkturalnego. Sektory należące do tej kategorii to:

  • opieka zdrowotna
  • podstawowe dobra konsumpcyjne
  • usługi publiczne

Spółki z sektorów defensywnych mają tendencję do generowania bardziej stabilnych i przewidywalnych strumieni dochodów, co ułatwia prowadzenie spójnej polityki dywidendowej. Ze względu na większą przewidywalność swoich zysków, spółki te mogą pozwolić sobie na utrzymanie stosunkowo wysokich wskaźników wypłat, odzwierciedlających bardziej hojną i zrównoważoną politykę dywidendową w czasie.

Dla inwestorów poszukujących stabilnych strumieni dochodów, spółki z sektorów defensywnych o wysokich wskaźnikach wypłat są często preferowanym wyborem.

Dividend Payout Ratio: Wnioski

Podsumowując, wskaźnik wypłaty dywidendy jest kluczowym wskaźnikiem dla każdego, kto jest zainteresowany zrozumieniem trwałości dywidendy spółki. Korzystając z modelu dyskonta dywidendy, inwestorzy mogą ocenić bieżącą wartość przyszłych dywidend, co daje solidne podstawy do inwestowania w dywidendy. Zrozumienie, czym są dywidendy i jak wpisują się w ogólną strategię inwestycyjną, jest kluczem do maksymalizacji zysków.

Dla tych, którzy szukają najlepszych dywidend, kluczowe jest śledzenie kalendarza dywidend, który może zaoferować możliwości inwestycyjne w odpowiednim czasie. Ponadto inwestorzy długoterminowi często zwracają się do tak zwanych królów dywidend i dywidendowych arystokratów, spółek znanych z historii stałych i rosnących wypłat dywidend. Kategorie te reprezentują czołówkę świata dywidend i mogą zapewnić spokój ducha w zakresie pasywnych dochodów.

Ostatecznie wskaźnik wypłaty i powiązane z nim narzędzia, takie jak model dyskonta dywidendy, są niezbędne dla tych, którzy chcą zbudować portfel zorientowany na dywidendę.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.01

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...