Jak przeprowadzić analizę fundamentalną spółek

Analizując spółkę za pomocą analizy fundamentalnej nie możemy zapominać, że badamy jej biznes i że kupując jej akcje kupujemy część spółki. W tym poście przyjrzymy się kilku najistotniejszym wskaźnikom, które mogą nam najbardziej pomóc, jeśli chodzi o analizę fundamentalną spółek. Wyjaśnione zostaną również główne pojęcia związane z rachunkiem zysków i strat.

analizę fundamentalną spółek

Część tego badania skupi się na bilansie, aby zobaczyć strukturę i pozycję finansową; przyjrzymy się również rachunkowi zysków i strat, aby zobaczyć, czy firma zarabia pieniądze i jak to robi; na koniec przyjrzymy się rachunkowi przepływów pieniężnych, który wraz z rachunkiem zysków i strat pomoże nam zrozumieć, czy firma jest w stanie generować gotówkę, czy nie.

Na czym polega analiza fundamentalna spółek?

Analiza fundamentalna odnosi się do metody, za pomocą której ocenia się wartość wewnętrzną spółki, ponieważ wpływają na nią zmiany gospodarcze, geograficzne lub polityczne albo pewne trendy, które mogą mieć wpływ na wyniki spółki. Metoda Analizy Fundamentalnej może być stosowana na każdym rynku, czy to akcje, towary czy analiza fundamentalna na Forex. Warto wiedzieć jak zrobić analizę fundamentalną z indeksami i zarządzaniem.

Jak ocenić fundamenty firmy?

Dla inwestorów kluczem do sukcesu w akcjach jest zrozumienie różnych czynników, które wpływają lub warunkują oczekiwania rynku i jak zmieniają się one w danym okresie. Pewne czynniki mogą pozytywnie lub negatywnie wpływać na oczekiwania rynku co do fundamentów spółki.

Przewidywany wzrost przedsiębiorstwa

Prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem przy ocenie spółki jest jej zdolność do generowania zysków i wypłacania dywidendy. Istnieje kilka sposobów, dzięki którym firma może zwiększyć swoje zarobki, na przykład:

 1. Ekspansja firmy.

W zależności od sektora, firmy mają możliwość zwiększenia sprzedaży poprzez podjęcie decyzji o wejściu na nowe rynki, poprzez umowy z nowymi partnerami i joint venture, co pozwoli im na ekspansję w oparciu o nowe kontrakty, które skutkują nowymi klientami, ponownie w oparciu o rozwój nowych produktów lub modernizację marki poprzez marketing w celu wejścia na nowe rynki.

 • Podniesienie cen produktów lub usług.

Jeśli sytuacja gospodarcza na to pozwala, przedsiębiorstwo może zdecydować się na podniesienie ceny swoich produktów lub usług w przypadku wzrostu popytu. Czasami jednak firmy podnoszą ceny z konieczności, ze względu na wzrost kosztów wewnętrznych lub surowców.

 • Redukcja kosztów.

Trzeci aspekt to sytuacja, gdy firma musi poprawić swoją rentowność poprzez zmniejszenie wydatków, choć w zależności od ceny lub produktu lub konieczności, zależy, które aspekty należy ciąć.

Aby to zmierzyć, inwestorzy patrzą na statystyki dotyczące wydatków administracyjnych, sprzedaży i marketingu, a także odsetek i procentu od sprzedaży, aby określić wypłacalność firmy. Analizują również zyski operacyjne, w tym procentowy udział w sprzedaży (zwany marżą), w celu określenia rentowności badanego przedsiębiorstwa.

Ryzyko, które może wystąpić w firmie

Istnieje szereg zagrożeń, które mogą sprawić, że inwestorzy zwątpią w ewentualne negatywne wyniki, spowalniające ewentualny wzrost i spadek akcji i zysków spółki:

 • Ryzyko operacyjne
 • Ryzyko polityczne
 • Walutowe ryzyko (lub ryzyko kursu walutowego)
 • Ryzyko prawne
 • Ryzyko niewypłacalności

Wskaźniki kondycji finansowej

Wśród indeksów, które inwestorzy mogą analizować, aby zrozumieć kondycję finansową spółki. W szczególności są trzy:

 • Dług netto/kapitał własny: wskaźnik ten mierzy poziom dźwigni finansowej firmy: kapitał dostarczony przez wierzycieli w porównaniu z kapitałem własnym firmy.
 • Ile odsetek zawiera się w zyskach: (TIE) = dochód z działalności operacyjnej / płatności odsetkowe. Wskaźnik ten mierzy zdolność firmy do spłaty odsetek od zadłużenia.
 • Wskaźnik płynności = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe: Wskaźnik ten mierzy zdolność firmy do wypełniania krótkoterminowych zobowiązań w oparciu o posiadane zasoby, mierząc płynność finansową firmy.

Wskaźniki do analizy fundamentalnej spółek

Wskaźniki istotne dla analizy fundamentalnej pomagają nam umieścić informacje w kontekście względnym, a nie bezwzględnym. Na przykład dwa przedsiębiorstwa zarabiające 100 mln EUR nie są równe, jeśli jedno z nich jest skapitalizowane na 1 000 mln EUR, a drugie na 2 000 mln EUR.

Wskaźniki i mnożniki wyceny do analizy fundamentalnej spółek

Wskaźniki wyceny pomagają nam zrozumieć, czy dana spółka jest droga czy tania, a także pomagają nam porównywać spółki ze sobą, niezależnie od ich rodzaju.

Są one zazwyczaj podobne pomiędzy firmami z tego samego sektora, choć niekoniecznie tak jest, ponieważ wiele cech, takich jak jakość firmy, również wchodzi w grę, aby zobaczyć te różnice. Wskaźniki te służą do tzw. analizy ilościowej.

1. WSKAŹNIK P/E

Ten pierwszy wskaźnik pomaga nam zrozumieć, czy dana spółka jest tania czy droga. Mierzy on relację pomiędzy ceną akcji a zyskiem na akcję (EPS). Jest to liczba przypadków, w których zysk zawarty jest w cenie akcji.

Innymi słowy, PER na poziomie 10 oznacza, że początkowa inwestycja zostanie zrekompensowana dopiero po dziesięciu latach skumulowanych zysków. Wskaźnik PER odzwierciedla wycenę spółki w stosunku do jej branży lub średniej historycznej. Należy zachować ostrożność przy ocenie wskaźnika, gdyż niski wskaźnik nie musi świadczyć o tym, że spółka jest tania, a raczej o tym, że rynek dyskontuje, że jej zyski gwałtownie spadną w przyszłości, co może być pułapką na wartość. Przykładem mogą być w ostatnich latach koncerny samochodowe.

Jak obliczyć wskaźnik P/E:

Wskaźnik P/E = kapitalizacja / zysk netto

o

Wskaźnik P/E = cena akcji / EPS (earnings per share) / jest najczęściej spotykaną formą kalkulacji.

 • Dzięki niej inwestor wie, jaka dodatkowa premia jest stosowana, aby uzasadnić zarobek spółki.
 • Wskaźnik P/E wskazuje, ile lat zajmuje spółce osiągnięcie obecnej ceny akcji przy obecnej stopie zysku, czyli czas potrzebny na odzyskanie inwestycji.
 • Wyższy wskaźnik P/E oznacza wyższe oczekiwania co do wzrostu zysków.

2. EV/EBITDA

EV/EBITDA to wskaźnik, który porównuje wartość spółki z jej zyskami brutto przed odsetkami, podatkami, amortyzacją. Jest to miara wyceny stosowana do porównywania firm z tej samej branży.

3. Stosunek PEG

Wycena jest powiązana ze wzrostem, inwestorzy zazwyczaj biorą pod uwagę wskaźnik PEG (cena/prędkość wzrostu zysków).

PEG jest obliczany:

PEG = aktualny wskaźnik P/E / aktualna stopa wzrostu zysków.

Jeśli spółka ma 30% stopę wzrostu i wskaźnik P/E na poziomie 30x, to jej wskaźnik PEG wyniesie 1,0, co zwykle przyjmuje się za punkt odniesienia.

Wskaźnik PEG powyżej 1,0 oznacza, że rynek wycenia szybszy wzrost spółki, zwiększając możliwość rozczarowania; jeśli natomiast wskaźnik PEG jest poniżej 1,0, oznacza to, że możliwy jest wzrost wyceny spółki.

W przypadku stosowania wskaźnika P/E jako metody porównywania wycen, rynek może przewartościować niektóre sektory, ograniczając zbiór spółek do porównania między podobnymi spółkami i pomijając inne spółki/akcje.

4. Cena do wartości księgowej

Jest to stosunek ceny do wartości księgowej. Aby go obliczyć, bierzemy wartość ceny akcji (wartość w cenach rynkowych) podzieloną przez wartość księgową tej samej akcji. Jeśli wartość tego wskaźnika jest wysoka, oznacza to, że akcja jest droga na giełdzie. Zarówno ten wskaźnik jak i poprzednie są podobne do PER: niski wskaźnik nie musi oznaczać, że spółka jest tania. Współczynnik ten nie powinien być oceniany statycznie. Dlatego często mówi się, że inwestowanie jest sztuką, bo o ile dla jednych inwestorów dana spółka jest tania, to dla innych jest pułapką wartości.

5. Stopa dywidendy

Jest to wskaźnik uzyskany przez podzielenie dywidendy na akcję (DPS) przez ostatnią cenę akcji. Dlatego im wyżej, tym lepiej. Jeśli inwestujemy w spółkę, która ma dividend yield na poziomie 5%, oznacza to, że z wypłat dywidendy otrzymamy tylko 5%. Wskaźnik ten niekoniecznie jest wskaźnikiem wyceny, ale moim zdaniem może nam dać wiele wskazówek, czy dana spółka jest warta uwagi czy droga.

Stopa dywidendy obliczana jest w następujący sposób:

dywidenda na akcję / cena na akcję

Im wyższy yield, tym wyższy zwrot z inwestycji poprzez dywidendy. Chociaż w niektórych przypadkach wysoka stopa dywidendy odzwierciedla niedowartościowanie lub może odzwierciedlać wątpliwości dotyczące obniżenia stopy dywidendy.

6. Dividend Coverage lub wskaźnik pokrycia dywidendą

Jeśli inwestorzy chcą poznać stopień ryzykowności poziomu dywidendy, mogą odwołać się do wskaźnika pokrycia dywidendą:

Wskaźnik DC jest obliczany:

Dividend coverage ratio = zysk na akcję / dywidenda na akcję.

Stanowi to wskaźnik zdolności spółki do dysponowania bieżącą dywidendą. Im wyższy poziom, tym większa szansa, że dywidenda pozostanie na obecnym poziomie lub wzrośnie, natomiast jeśli poziom jest poniżej 1, oznacza to potencjalną redukcję.

7. Wskaźnik wypłat

Wskaźnik ten nie jest wskaźnikiem wyceny, ale daje sygnały, czy poprzedni wskaźnik jest trwały, czy nie. Oblicza się go poprzez podzielenie dywidendy na akcję przez zysk na akcję. Mierzy on procentowy udział zysków wypłacanych w formie dywidendy.

8. Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności pomagają nam zrozumieć, czy firma jest rentowna, mierzona głównie poprzez zwroty i marże.

 • ROE: to zwrot z kapitału własnego. Aby uzyskać ten wskaźnik, dzielimy zysk po spłacie odsetek od zadłużenia przez kapitał własny (wartość netto). Wskaźnik ten mierzy rentowność księgową akcjonariusza.
 • ROA: to stopa zwrotu z aktywów przedsiębiorstwa. Aby uzyskać ten wskaźnik, dzielimy zysk po zapłaceniu odsetek od zadłużenia przez aktywa. Wskaźnik ten mierzy rentowność ekonomiczną przedsiębiorstwa.
 • Marża EBITDA: wskaźnik ten pozwala nam zmierzyć rentowność przedsiębiorstwa. Informuje, jaką część całkowitego obrotu firmy stanowi EBITDA. Oblicza się go dzieląc EBITDA przez obrót (EBITDA/sprzedaż).
 • Marża netto: wskaźnik ten, podobnie jak poprzedni, pozwala nam zmierzyć rentowność firmy. Wskazuje on, jaką część całkowitej sprzedaży firmy stanowią zyski. Oblicza się go dzieląc zysk netto przez sprzedaż (zysk netto/sprzedaż). Na przykład marża netto na poziomie 1% oznacza, że ze 100 euro zarobionych przez firmę tylko 1 euro to zysk netto. Marża netto na poziomie 30% oznacza, że ze 100 euro zarobionych przez firmę, 30 euro to zysk netto. Ten sam przykład dotyczy poprzedniego stosunku.

Wskaźniki rentowności nie są tak interpretowalne jak wskaźniki wyceny, poza rzadkimi przypadkami, ale im są wyższe, tym lepiej, bo wskazują, że spółka jest bardziej rentowna. Mogą one również pomóc lub dać nam wgląd w analizę jakościową firmy.

Tutaj znajdziesz listę mnożników do analizy fundamentalnej spółek.

Analiza fundamentalna przedsiębiorstw: rachunek zysków i strat

 • Przychody
 • EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation)
 • EBITA (zysk przed odsetkami, podatkami, deprecjacją i amortyzacją)
 • EBIT (earnings before interest and taxes, zwany również “operating income”)
 • Zysk przed opodatkowaniem
 • EBIT (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation)
 • EPS (earnings per share): Każda akcja odpowiada części tego, co spółka zarabia na swojej działalności.
 • Diluted EPS: rozwodniony zysk na jedną akcję. Zysk netto po uwzględnieniu udziałów mniejszościowych z akcji ogółem, w tym opcji na akcje i warrantów.
 • DPS (Dividend per share): Wskaźnik ten określa procent zysków, jakie otrzymuje akcjonariusz za każdą posiadaną akcję.

Analiza fundamentalna spółek: przepływy pieniężne

Jest to zmienna służąca do określenia czy firma jest rentowna poprzez porównanie jej z firmami z tej samej branży.

Istnieją trzy rodzaje przepływów pieniężnych:

 1. Operacyjny przepływ środków pieniężnych: jest to przepływ środków pieniężnych wpływających i wypływających z przedsiębiorstwa w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.
 2. Inwestycje kapitałowe
 3. Przejęcia
 4. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej: są to przepływy pieniężne, które są otrzymywane lub wydawane w zależności od inwestycji przedsiębiorstwa.
 5. Zwiększenie kapitału
 6. Dywidendy
 7. Przepływy pieniężne z finansowania: środki pieniężne otrzymane z tytułu emisji kapitałowych lub dłużnych papierów wartościowych pomniejszone o środki pieniężne wypłacone w formie dywidend i wykupu wierzytelności. Dodatni przepływ pieniężny oznacza, że gotówka z działalności finansowej pozostaje w firmie. Jeśli przepływ jest ujemny, to może wynikać ze spłaty zadłużenia, wypłaty dywidendy lub zakupu akcji, ale niekoniecznie jest ujemny.

Strony do fundamentalnej analizy akcji

Sprawozdania finansowe spółki są jawne, a ich historię można znaleźć w dziale relacji inwestorskich każdej spółki lub na stronie internetowej regulatora.

Przeczytaj także:

Screeners

Wielu inwestorów lubi używać screenerów lub baz danych, gdzie mogą sprawdzić wszystkie te wskaźniki wyceny i szacunki analityków, historyczne mnożniki itp.

Zła wiadomość jest taka, że za wiele z nich trzeba zapłacić:

 • Finviz
 • Tikr
 • Zacks

Bazy danych

Są one drogie i na ogół dostępne tylko dla uczelni lub firm, które płacą za licencję na oprogramowanie.

 • Reuters
 • Bloomberg
 • Morningstar
 • FactSet

Oto lista przydatnych narzędzi dla traderów.

Brokerzy oferujący dane do analizy fundamentalnej spółek

Jest to bardzo ciekawa opcja. Kilku brokerów postanowiło włączyć wszystkie te dane do swojej platformy, płacąc abonament za bazę danych i oferując ją za darmo swoim użytkownikom.

Brokerzy oferujący najwięcej danych fundamentalnych na swojej platformie to:

Broker
DEGIRODowiedz się więcej →
Interactive BrokersDowiedz się więcej →

Wniosek

Dlatego analizując spółkę, powinniśmy brać pod uwagę przede wszystkim bilans spółki, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Niektóre indeksy, takie jak PER, price-to-book, ROE czy dividend yield dostarczają nam istotnych informacji księgowych i finansowych, które pomogą nam ocenić spółkę.

Przeczytaj także:

Należy pamiętać, że tego typu dane pomagają nam dokonać analizy ilościowej, więc powinniśmy zagłębić się również w analizę jakościową, choć te wskaźniki i dane również dają nam wskazówki co do jakości firmy.


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!