Analiza fundamentalna spółek: Jak ją przeprowadzić?

W świecie inwestycji analiza fundamentalna spółek jest bardzo przydatnym narzędziem do oceny kondycji finansowej i potencjału wzrostu firmy. Analiza fundamentalna jest punktem wyjścia, wraz z analizą techniczną, przy podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania portfelem lub aktywami. Należy podkreślić, że analiza fundamentalna i analiza techniczna są komplementarne, a nie antagonistyczne: w większości przypadków obie analizy się uzupełniają.

analiza fundamentalna spółek

Co to jest analiza fundamentalna spółek?

Analiza fundamentalna ma na celu ocenę wewnętrznej lub rzeczywistej wartości firmy. Metoda ta ma na celu określenie siły lub słabości firmy poprzez zbadanie szerokiego zakresu danych biznesowych i ekonomicznych. Dokładne oszacowanie wartości spółki może pomóc inwestorowi zdecydować, czy jej akcje są niedowartościowane, czy przewartościowane.

Innymi słowy, analiza fundamentalna jest metodą oceny wewnętrznej wartości akcji. Łączy budżety, wpływy zewnętrzne, wydarzenia i trendy branżowe. Metodę analizy fundamentalnej można zastosować do dowolnego rynku, czy to akcji, surowców, czy analizy fundamentalnej na rynku Forex.

Należy zauważyć, że wartość wewnętrzna lub wartość godziwa papieru wartościowego nie zmienia się z dnia na dzień. Analiza ta pomaga zidentyfikować kluczowe atrybuty firmy i przeanalizować jej rzeczywistą wartość, biorąc pod uwagę otaczające ją czynniki makro i mikroekonomiczne.

Co próbuje ustalić analiza fundamentalna spółek?

Analiza fundamentalna ma na celu określenie:

 1. Brak możliwości dokonania inwestycji.
 2. Przybliżenie określające podstawowe założenia dotyczące: horyzontu czasowego, ryzyka (zarówno w ujęciu bezwzględnym – strata lub odchylenie od oczekiwanego zwrotu, jak i względnym – wyniki w stosunku do innego aktywa lub benchmarku) oraz rentowności.
 3. Porównanie z innymi możliwymi inwestycjami.

Celem analizy fundamentalnej jest poznanie sytuacji ekonomicznej i realiów inwestycji, która ma zostać dokonana, określenie i skupienie się na podstawowych zmiennych inwestycji. W ten sposób możliwe będzie dokonanie przyszłych prognoz, na podstawie których podejmie się decyzję i określi przedział cenowy, w którym należy umieścić spółkę.

Jak obliczyć wartość spółki za pomocą analizy fundamentalnej?

Analizę fundamentalną można przeprowadzić na dwa różne sposoby:

 • Top-down: Metoda top-down lub analiza makroekonomiczna analizuje sytuację, zaczynając od najbardziej ogólnej, takiej jak sytuacja globalna, stopniowo schodząc do bardziej szczegółowych aspektów, kończąc na analizie mikroekonomicznej. Etapy są następujące:
  • Sytuacja gospodarcza na świecie (wzrost gospodarczy, liczba ludności, ceny surowców).
  • Sytuacja kraju lub regionu, w którym firma ma swoją siedzibę lub sprzedaje (stopa bezrobocia, opodatkowanie, sytuacja polityczna).
  • Branża firmy (koszty zaopatrzenia, sprzedaż, tempo wzrostu branży, konkurenci i wielkość rynku).
  • Analiza firmy (przewaga konkurencyjna, produkt, zarządzanie, udziałowcy).
  • Analiza wyników finansowych spółki (wzrost sprzedaży, marże, polityka dywidendowa i alokacja kapitału).
 • Metoda bottom-up: Metoda bottom-up, znana również jako analiza mikroekonomiczna lub wycena przedsiębiorstwa, skupia się na analizie mikroekonomii przedsiębiorstwa, a następnie analizie, czy jego perspektywy są solidne w obliczu bardziej ogólnych warunków.

Ocena firmy metodą top-down

Top-down analiza fundamentalna skupia się na szerokim obrazie. Z tego powodu pewne czynniki makroekonomiczne są potrzebne do przeprowadzenia właściwej analizy, która może pomóc określić ogólny kierunek rozwoju sektora lub branży.

Dlatego też, opierając się na założeniu, że nawet akcje w najlepiej prosperujących sektorach powinny osiągać dobre wyniki, można spojrzeć na poziom mikro i określić konkretne selekcje.

Wskaźniki makroekonomiczne

Na początek powinniśmy zidentyfikować jak najwięcej czynników makroekonomicznych. To poszerzy horyzonty dla wielu branż w przyszłości. Dobrym pomysłem jest zebranie informacji na temat prognoz PKB w USA i na rynku światowym, perspektyw stóp procentowych, cen i rentowności obligacji, poziomu inflacji, cen różnych surowców itp.

Jeśli weźmiemy jako przykład wskaźnik stopy procentowej, dobrym sektorem, któremu warto się przyjrzeć, są finanse.

Główne dochody banków pochodzą z oprocentowania produktów kredytowych, więc możemy śledzić ruch między indeksem rynku finansowego a rentownością 10-letnich papierów skarbowych jako punktem odniesienia dla zmian stóp procentowych.

Gdy stopy procentowe rosną, akcje banków zwykle radzą sobie dobrze. Trzeba jednak powiedzieć, że nie zawsze tak jest i tę analizę należy uzupełnić o inne czynniki, takie jak ogólny stan gospodarki. Na przykład, jeśli gospodarka nie radzi sobie dobrze, gdy stopy procentowe rosną, akcje banków również mogą mieć problemy.

Podobnie stopy procentowe mogą być decydującym czynnikiem przy analizie spółek działających w sektorze budownictwa mieszkaniowego i produkcji materiałów budowlanych. Kiedy stopy procentowe są niskie, kredyty hipoteczne stają się bardziej przystępne. Prowadzi to do wzrostu popytu i boomu w sektorze budowlanym.

Podejście top-down można zastosować do określonych zasobów krajowych lub regionalnych, biorąc pod uwagę prognozy lokalnego PKB, poziomu bezrobocia, kondycji gospodarki i innych czynników.

Oblicz wartość przedsiębiorstwa, stosując podejście bottom-up

Kiedy inwestorzy stosują podejście bottom-up, początkowo ignorują ogólne trendy rynkowe i czynniki makroekonomiczne. Skupiają się tylko na fundamentach akcji, co pozwala na porównania z innymi spółkami z tego samego sektora.

Ale czym dokładnie są fundamenty akcji? Możemy je podzielić na dwie kategorie: ilościowe i jakościowe.

Różnica polega na tym, że podczas gdy te pierwsze można mierzyć liczbowo, te drugie mierzy się abstrakcyjnymi czynnikami, takimi jak jakość lub charakter. Przeanalizujmy oba.

Jakościowe podstawy biznesu

Podstawy jakości są mniej namacalne i trudne do zmierzenia za pomocą takich wartości jak wielkość, ilość czy objętość. Oto najczęściej spotykane czynniki jakości.

Model biznesowy i przewaga konkurencyjna

Ta podstawowa cecha określa, czym firma się zajmuje i jak wyróżnia się na tle konkurencji. Jest to czynnik subiektywny, którego z jakiegokolwiek powodu nie można zmierzyć. Zrozumiałe jest, że inwestorzy preferują spółki posiadające istotną przewagę konkurencyjną.

Zespół zarządzający

Zdaniem większości analityków ten czynnik jest najważniejszy. Jakość zespołu zarządzającego i jego styl zarządzania mają ogromny wpływ na notowania giełdowe danej firmy. Historia pełna jest przykładów źle zarządzanych firm, które nie wykorzystały swojego potencjału i zbankrutowały. Aby zorientować się, jak prowadzona jest konkretna firma, zawsze dobrze jest przestudiować biografie członków zespołu i dowiedzieć się, jak radzili sobie w swoich poprzednich rolach.

Marka

Żaden inwestor nie kwestionuje siły takich marek jak Nike, którym udało się stworzyć społeczność zaangażowanych klientów. Ten aspekt jest bardzo ważny, jeśli chodzi o prognozowanie wyników firmy, zwłaszcza w czasach słabszej gospodarki, agresywnej konkurencji itp. Firmy o stabilnych markach mają zdolność przezwyciężania zewnętrznych czynników ryzyka i rozwoju nawet w trudnych czasach.

Istnieje wiele innych czynników jakościowych, które można wziąć pod uwagę. Wśród nich rozwój sektora, ramy regulacyjne danej branży, konkurencja i jej ewolucja, baza klientów, zastrzeżona technologia, patenty, dominacja na rynku itp.

Ilościowe podstawy biznesu

Są to konkretne liczby lub wymierne cechy konkretnej firmy. Aby oszacować wewnętrzną wartość akcji, podejście bottom-up wykorzystuje różne narzędzia, w tym wskaźniki finansowe, wskaźniki wzrostu itp. Oto najpopularniejsze:

Zysk na akcję (EPS)

Indeks EPS pokazuje, jak rentowna jest dana firma. Pokazuje kwotę zysku przypisaną do każdej akcji. Wyższy wskaźnik EPS oznacza, że ​​firma odnosi większe sukcesy i przynosi większe zyski, więc jest to dobra okazja inwestycyjna.

Stosunek ceny do zysku

Raport ten ujawnia liczbę płatności dokonanych przez firmę w stosunku do jej ceny akcji. Pomyśl o tym wskaźniku jako o P/B: wskazuje on, jak dobrze akcja płaci za to, co przyjmuje (jej cena). Dobre możliwości inwestycyjne mają tendencję do niższego P/B.

P/B, który jest zbyt wysoki lub zbyt niski, oznacza, że ​​akcje są przewartościowane lub niedowartościowane i że ich cena wkrótce się zmieni.

Stosunek ceny do wartości księgowej

Stosunek ceny do wartości księgowej ujawnia wartość akcji w stosunku do wartości księgowej firmy. Stosunek ceny do wartości księgowej większy niż jeden oznacza, że ​​zdaniem rynku akcje mogą rosnąć szybciej niż wskazuje ich wartość księgowa. Obliczając ten współczynnik, nie zdziw się, jeśli otrzymasz liczby większe niż 100 lub więcej. Jest to normalne w przypadku akcji wzrostowych.

Zwrot z kapitału (ROE)

ROE jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych wskaźników fundamentalnych. Pokazuje, jak efektywnie firma wykorzystuje kapitał. Wyższy ROE oznacza, że ​​biznes jest bardziej efektywny. Czytaj też: wskaźniki rentowności.

Istnieje wiele innych wskaźników analizy fundamentalnej, których można użyć. Oto kilka, które pomogą Ci lepiej poruszać się po świecie inwestycji i wzbogacić Twoją bazę wiedzy.

Analiza fundamentalna spółek: Rodzaje zarządzania

Aby dokonać oceny i wyciągnąć wnioski, należy wiedzieć, na jakim rodzaju zarządzania skupia się analiza. Możemy mówić o zarządzaniu pasywnym lub aktywnym, w zależności od korelacji decyzji inwestycyjnych z indeksem lub benchmarkiem.

Z kolei aktywne zarządzanie może być wartością wzorcową lub bezwzględną:

 • Zarządzanie benchmarkiem: niedowaga, neutralność lub nadwaga w stosunku do benchmarku.

Celem jest pokonanie benchmarku, tj. pozytywne pokonanie go, gdy rośnie, i zmniejszenie strat, gdy spada.

 • Zarządzanie wartością bezwzględną: zajmowanie wzrostowych lub spadkowych pozycji w papierach wartościowych w celu uzyskania zawsze dodatnich zysków.

W przypadku zarządzania pasywnego celem jest po prostu ustalenie, czy inwestować.

Analiza fundamentalna jest nieodzownym składnikiem rzeczywistości dzisiejszych rynków finansowych. Dziś wydaje się, że czasy długoterminowych, romantycznych inwestycji dobiegły końca.

Zamiast tego inwestorzy szukają krótkoterminowych zysków i sposobów na wykorzystanie okazji handlowych. Analiza fundamentalna nadal odgrywa istotną rolę w strategiach odnoszących największe sukcesy inwestorów. W końcu nauka analizy fundamentalnej się opłaca, nawet jeśli zajmuje to więcej czasu.

Metody oceny firmy

Aby ilościowo przeanalizować firmę, można zastosować różne metody, aby zrozumieć, czy nadszedł czas na zakup. Innymi słowy, czy biznes jest drogi, czy przystępny cenowo.

 1. Metoda wyceny z wykorzystaniem porównywalnych mnożników: wskaźniki PER, EV/EBITDA, P/B itp. są one obliczane i porównywane z mnożnikami innych spółek z sektora lub ze średnią historyczną sektora. Czytaj także: metoda mnożników rynkowych .
 2. Wycena przez podział: ta metoda wyceny jest powszechna w spółkach holdingowych lub spółkach, których oddziały mogą być obliczane niezależnie. Do tych działów stosuje się mnożniki, które są sumowane i porównywane z aktualną kapitalizacją rynkową firmy.
 3. Szacowanie przepływów pieniężnych: polega na oszacowaniu przepływów pieniężnych i ich estymacji dla okresu 3-5 lat oraz wykorzystaniu wartości końcowej, która będzie znana po zastosowaniu mnożników związanych z sektorem lub jego historią, w celu uzyskania szacunkowej ceny, po której spółka powinna być notowana. Zobacz takżę: Przepływ pieniężny: jak go obliczyć 

Strony internetowe z podstawową analizą giełdową

Nawet jeśli księgi rachunkowe spółki są jawne, ich historia może być przeglądana w dziale relacji inwestorskich każdej spółki lub na stronie internetowej regulatora.

Analiza fundamentalna spółek: Skanery akcji

Wielu inwestorów lubi używać screenerów lub baz danych, w których mogą wyszukać wszystkie te wskaźniki wyceny i szacunki analityków, historyczne mnożniki itp.

Zła wiadomość jest taka, że za korzystanie ze skanerów akcji trzeba zapłacić:

 • Finviz
 • Tikr
 • Zacks

Oto lista najlepszych skanerów giełdowych

Analiza fundamentalna spółek: Bazy danych

Są drogie i zazwyczaj dostępne tylko dla uniwersytetów lub firm, które płacą za licencję na oprogramowanie.

 • Reuters
 • Bloomberg
 • Morningstar
 • FactSet

Brokerzy oferujący dane analizy fundamentalnej

To bardzo ciekawa opcja. Kilku brokerów zdecydowało się uwzględnić wszystkie te dane na swojej platformie, płacąc za subskrypcję bazy danych i oferując ją swoim użytkownikom za darmo.

Brokerzy, którzy oferują najwięcej danych fundamentalnych na swojej platformie to: DEGIRO i Interactive Brokers .

Obaj brokerzy oferują różne narzędzia do analizy fundamentalnej, w tym:

 1. Raporty kwartalne i roczne – zapewniają dostęp do kwartalnych i rocznych raportów finansowych spółek notowanych na giełdzie, które zawierają ważne dane, takie jak bilans oraz rachunek zysków i strat.
 2. Kalendarz wydarzeń korporacyjnych – Kalendarz wydarzeń korporacyjnych, w tym daty ogłoszenia wyników, posiedzeń zarządu, prezentacji inwestorskich i innych ważnych dat dla inwestorów.
 3. Filtry screeningowe – Szeroki zakres filtrów screeningowych, które umożliwiają inwestorom wyszukiwanie spółek na podstawie określonych kryteriów, takich jak wskaźnik cena do zysków (P/E), dywidenda, kapitalizacja rynkowa i inne czynniki.
 4. Badania rynku – zakres narzędzi do badania rynku, w tym analizy branżowe, prognozy zysków, wyceny spółek i inne.
 5. Narzędzia analizy technicznej – Podczas gdy obaj brokerzy nie zajmują się ściśle analizą fundamentalną, oferują również szeroki zakres narzędzi analizy technicznej, takich jak interaktywne wykresy, wskaźniki techniczne i inne, które mogą ułatwić inwestorom podejmowanie uzasadnionych decyzji.

Zarówno DEGIRO jak i Interactive Brokers oferują szeroki zakres narzędzi analizy fundamentalnej, które ułatwiają podjęcie właściwych decyzji inwestycyjnych.

Minimalny depozyt:

€0.01

Minimalny depozyt:

€0.00

Zobacz także:


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!