Dividend Discount Model: Co to jest?

Rynek akcji jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków, ponieważ jest to solidny sposób na osiągnięcie zysku. Dlatego też w tym wpisie opowiemy o Dividend Discount Model, lepiej znanym jako DDM. Koncepcja modelu polega na tym, że akcjonariusze inwestują w spółkę w celu uzyskania zwrotu w postaci dywidendy. Inwestorzy wyceniają akcje w oparciu o kwotę pieniędzy, którą spodziewają się otrzymać w formie dywidendy w teraźniejszości i przyszłości. Dlatego też, aby wycenić akcje przy użyciu DDM, konieczne jest obliczenie całkowitej wartości wypłat dywidend, których oczekuje się od akcji w nadchodzących latach.

Co to jest Dividend Discount Model?

Należy zauważyć, że dywidenda z akcji jest podziałem zysków korporacyjnych, w ramach którego spółka lub korporacja wypłaca określoną kwotę pieniędzy.

Ogólnie rzecz biorąc, gdy spółka wypłaca dywidendę, robi to za zgodą Rady Dyrektorów i co sześć miesięcy.

Definicja DDM

Dividend Discount Model (DDM), to metoda ilościowa stosowana do oceny ceny akcji spółki. Model ten opiera się na założeniu, że obecna godziwa cena akcji jest równa sumie wszystkich przyszłych dywidend spółki zdyskontowanych do ich bieżącej wartości. Innymi słowy, DDM próbuje określić wewnętrzną wartość akcji w oparciu o oczekiwania dotyczące przyszłych dywidend.

Ale czym jest model dyskonta dywidendy lub model DDM? Jest to model wykorzystywany głównie do oceny lub oszacowania kosztu akcji spółki lub korporacji.

Model ten koncentruje się na teorii, że cena akcji jest równa cenie dywidendy, którą spółka zamierza wypłacić, zdyskontowanej o jej wartość bieżącą netto. Miara ta pozwala nam zidentyfikować, czy akcje są niedowartościowane, czy też ich wartość ostatnio wzrosła na rynku.

Formuła DDM

Formuła stosowana do realizacji wyceny dywidendy i ustalenia ceny akcji jest następująca:

Wartość akcji w momencie kalkulacji wynosi zero, reprezentowane przez Vo, które jest równe dyskontu przyszłych dywidend (Dt) plus oczekiwana cena akcji, gdy zostanie ona sprzedana w roku n (Pn), a stopa dyskontowa jest oczekiwaną stopą zwrotu (r).

Stopa zwrotu

Podobnie, oczekiwana stopa zwrotu jest minimalną wymaganą stopą zwrotu z inwestycji, która nie jest wyższa niż stopa wolna od ryzyka powiększona o premię za ryzyko związaną z tą akcją. Zatem im wyższe postrzegane ryzyko dla spółki, tym wyższego zwrotu powinniśmy oczekiwać z dokonanej inwestycji.

Chcesz wiedzieć, jakie są najlepsze akcje dywidendowe? Przeczytaj ten artykuł.

Dividend discount model a model Gordona

Jednym z najważniejszych i najbardziej znanych modeli model Gordona. Metoda Gordona zakłada, że wartość akcji w momencie 0 (Vo) jest równa dywidendzie z następnego okresu podzielonej przez oczekiwaną stopę zwrotu pomniejszoną o stopę wzrostu dywidendy.

Zarówno model Gordona, jak i model DDM są metodami stosowanymi do oceny bieżącej wartości spółki w oparciu o oczekiwane przyszłe dywidendy. Model Gordona można jednak postrzegać jako szczególny przypadek szerszego modelu DDM. Oto główne różnice:

Model DDM:

  • DDM to ogólna metoda wyceny ceny akcji oparta na założeniu, że ich wartość bieżąca jest równa sumie przyszłych dywidend zdyskontowanych do wartości bieżącej.
  • Może ona uwzględniać różne stopy wzrostu dywidendy (nawet stopy zmienne w czasie) i jest odpowiednia dla różnych sytuacji biznesowych.
  • Wymaga przyjęcia odpowiedniej stopy dyskontowej i oszacowania przyszłych dywidend, które mogą zmieniać się w czasie.

Model Gordona (model wzrostu Gordona lub model wzrostu dywidendy):

  • Model Gordona jest specyficzną wersją DDM, która zakłada stały wzrost dywidendy w czasie.
  • Jest on szczególnie przydatny do oceny dojrzewających spółek, w przypadku których oczekuje się, że dywidendy będą rosły w stałym i przewidywalnym tempie.

Formuła modelu Gordona jest następująca:

Gdzie P to cena akcji, D to ostatnia dywidenda, g to stała stopa wzrostu dywidendy, a r to stopa dyskontowa lub wymagana stopa zwrotu.

Podsumowując, podczas gdy DDM zapewnia ogólne ramy wyceny akcji w oparciu o przyszłe dywidendy, model Gordona zapewnia konkretną formułę obliczania wartości akcji przy założeniu stałego wzrostu dywidendy. Wybór między tymi dwiema metodami zależy od charakterystyki rozważanej spółki i jej oczekiwań dotyczących wzrostu dywidendy.

Problem prognozowania DDM

DDM wymaga znacznej ilości spekulacji, ponieważ wiąże się z przewidywaniem przyszłych dywidend. Nawet jeśli jest stosowany do stabilnych i wiarygodnych spółek wypłacających dywidendy, nadal konieczne jest przyjęcie wielu założeń dotyczących ich przyszłych wyników.

Model ten opiera się na założeniu, że dywidendy są stałe lub rosną w stałym tempie. Prognozowanie przyszłych dywidend jest jednak zadaniem złożonym i obarczonym wieloma niewiadomymi. Nawet w przypadku stabilnych spółek, które regularnie wypłacają dywidendy, trudno jest dokładnie przewidzieć, jakie będą wypłaty dywidend w przyszłym roku, nie mówiąc już o kolejnych latach.

Problem z akcjami o wysokim wzroście

Żaden model DDM, bez względu na jego złożoność, nie jest w stanie rozwiązać problemu przewidywania przyszłych przepływów pieniężnych dla akcji o wysokim potencjale wzrostu. Większość szybko rosnących akcji nie wypłaca dywidend. Zamiast tego reinwestują zyski w spółkę z nadzieją na zapewnienie akcjonariuszom zwrotu poprzez wzrost ceny akcji.

Jeśli stopa wzrostu dywidend spółki przekracza oczekiwaną stopę zwrotu, nie można obliczyć wartości, ponieważ we wzorze otrzymujemy ujemny mianownik. Akcje nie mają wartości ujemnej. Rozważmy spółkę ze stopą wzrostu dywidendy na poziomie 20%, podczas gdy oczekiwana stopa zwrotu wynosi zaledwie 5%: w jej przypadku w r-g otrzymalibyśmy -15% (5% – 20%).

Zobacz także: Jakie akcje kupić

W rzeczywistości, nawet jeśli stopa wzrostu nie przekracza oczekiwanej stopy zwrotu, akcje o wysokim wzroście, które nie wypłacają dywidend, są jeszcze trudniejsze do wyceny przy użyciu tego modelu. Jeśli ktoś ma nadzieję wycenić akcje o wysokim potencjale wzrostu za pomocą modelu dyskonta dywidendy, wycena będzie oparta wyłącznie na przypuszczeniach dotyczących przyszłych zysków spółki i decyzji dotyczących polityki w zakresie dywidend.

Wieloetapowe modele dyskontowania dywidend

W rzeczywistości wyniki większości spółek zmieniają się z kwartału na kwartał i z roku na rok, w zależności od wielu nieprzewidywalnych czynników. Dywidendy wypłacane przez spółki różnią się w zależności od ich zysków.

Aby przezwyciężyć problem nierównych dywidend, modele wieloetapowe uwzględniają różne etapy rozwoju spółki. Analitycy giełdowi tworzą złożone modele prognostyczne, które odzwierciedlają wiele różnych faz wzrostu, aby lepiej odzwierciedlić rzeczywiste perspektywy. Na przykład model wieloetapowy może przewidywać, że dywidenda spółki będzie rosła o 5% przez siedem lat, 3% przez kolejne trzy lata, a następnie 2% w nieskończoność.

Jednak nawet takie podejście wprowadza do modelu dodatkowe założenia. Nie zakłada się, że dywidenda rośnie w stałym tempie, ale konieczne jest odgadnięcie, kiedy i o ile dywidenda zmieni się w czasie.

Uwagi dotyczące DDM

Dividend Discount Model nie jest jedynym dostępnym modelem wyceny i nie jest odpowiedni dla wszystkich sytuacji. Jednak poznanie jego działania zachęca do zastanowienia się nad rzeczywistą wartością akcji.

Model ten zmusza inwestorów do oceny różnych założeń dotyczących wzrostu i perspektyw na przyszłość. Jeśli nic więcej, DDM demonstruje fundamentalną zasadę, że wartość spółki jest sumą jej zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Inną kwestią jest to, czy dywidendy są właściwą miarą przepływów pieniężnych.

Wyzwanie polega na tym, aby model był jak najbardziej adekwatny do rzeczywistości, przy użyciu najbardziej wiarygodnych dostępnych założeń.

Dividend Discount Model: Wnioski

Podsumowując, model (DDM) jest kluczowym narzędziem dla inwestorów skoncentrowanych na dywidendach, oferując jasną metodologię oceny wewnętrznej wartości akcji w oparciu o przyszłe wypłaty dywidend. Analizując wskaźnik wypłat, inwestorzy mogą określić stabilność przyszłych dywidend, co jest kluczowym aspektem dla tych, którzy chcą inwestować w dywidendy. Zrozumienie, czym są dywidendy i w jaki sposób przyczyniają się do długoterminowego wzrostu kapitału, jest niezbędne do zidentyfikowania najlepszych możliwości inwestycyjnych.

Patrząc w przyszłość, kalendarz dywidend na 2024 r. może zaoferować cenny wgląd w to, które spółki będą wypłacać dywidendy i kiedy, umożliwiając inwestorom strategiczne planowanie inwestycji. Co więcej, akcje z ponad 50-letnim wzrostem dywidendy i arystokraci dywidendowi to szczególnie atrakcyjne kategorie inwestycyjne dla osób poszukujących stabilnych i wiarygodnych zwrotów przez długi czas. Spółki te nie tylko wykazały się wyjątkową zdolnością do zwiększania wypłat dla swoich akcjonariuszy rok po roku, ale także oferują spokój ducha pod względem siły finansowej i niezawodności.

Chcesz inwestować w dywidendy?

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...