Jak rozliczyć podatek od dywidendy?

Jesteś udziałowcem i otrzymujesz dywidendy z inwestycji? Dywidendy podlegają opodatkowaniu w Polsce, ale jak rozliczyć podatek od dywidend? Stawka podatku od dywidend wynosi 19%, ale istnieją zwolnienia i odliczenia, które można zastosować.

Ponadto istnieją różne zasady dla rezydentów i nierezydentów. Upewnij się, że przestrzegasz polskich przepisów podatkowych i skonsultuj się ze specjalistą podatkowym, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące opodatkowania dywidend.

Podatek od dywidendy: Polskie spółki

W Polsce płatnik dywidendy, tj. spółka, jest odpowiedzialny za odprowadzenie podatku u źródła i przekazanie go do Urzędu Skarbowego. Osoba otrzymująca dywidendę powinna otrzymać od spółki pokwitowanie potrącenia podatku, które należy zachować do ewentualnego rozliczenia podatku dochodowego.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dywidendy są uznawane za przychód z kapitałów pieniężnych osób fizycznych.

Przeczytaj również: Jak wypłacana jest dywidenda

Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w tym dywidendy z funduszy emerytalnych i udziałów spółdzielczych, odsetki od udziałów spółdzielczych, wypłaty z majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki oraz nieodpłatne lub częściowo nieodpłatne świadczenia na rzecz udziałowców spółki, zostały wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Ile wynosi podatek od dywidendy?

Aby obliczyć podatek od dywidend, dochód z dywidend należy pomnożyć przez 19-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Nie jest możliwe odliczenie wydatków związanych z tym dochodem. Dochód z dywidendy nie jest również łączony z innymi dochodami opodatkowanymi według progresywnej skali podatkowej i nie musi być zgłaszany w rocznym zeznaniu podatkowym.

Podatek od dywidend jest pobierany przez spółkę wypłacającą dywidendę (płatnika) i przekazywany do Urzędu Skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został pobrany. Płatnik musi również przesłać do Urzędu Skarbowego roczną deklarację dotyczącą zryczałtowanego podatku dochodowego do końca stycznia roku następującego po danym roku.

Podatnik nie musi rozliczać dochodu z dywidendy w rocznym zeznaniu podatkowym, gdyż podatek rozlicza spółka wypłacająca dywidendę.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od dywidendy?

Istnieją sytuacje, w których podatnik może skorzystać ze zwolnienia z podatku od dywidend. Aby skorzystać ze zwolnienia, muszą być spełnione następujące warunki:

  • Polska jest siedzibą lub miejscem zarządzania spółki wypłacającej dywidendę.
  • Odbiorcy dywidendy posiadają udziały w spółce przez co najmniej dwa lata.
  • Co najmniej 10% akcji spółki musi należeć do odbiorcy dywidendy.

Odbiorcy dywidendy nie są zwolnieni z podatku dochodowego od całości swoich dochodów, niezależnie od ich źródła.

Należy pamiętać, że zwolnienie z podatku od dywidendy nie będzie przysługiwało, jeśli spółka uzyskująca przychody z dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski posiada akcje w spółce wypłacającej te należności nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Jak rozliczyć podatek od zagranicznej dywidendy?

Polskie biura maklerskie standardowo wystawiają PIT-8C, ale zagraniczni brokerzy, pomimo aktywnego pozyskiwania klientów w Polsce, nadal przerzucają obowiązek prawidłowego obliczenia podatku na swoich polskich klientów.

Zobacz także:

O ile w przypadku funduszy ETF możemy wybrać te, które nie wypłacają dywidend, a zamiast tego je reinwestują (Accumulating ETF), o tyle w przypadku akcji spółek nie mamy takiego wyboru.

Jeśli mamy akcje spółki, która część swoich zysków dystrybuuje wypłacając dywidendę, to na nasz rachunek maklerski wpłyną pieniądze, a od otrzymanej kwoty zostanie potrącony tzw. podatek u źródła (np. 15% w przypadku amerykańskich akcji).

Zobacz także:

Jeśli broker nie ma pewności, skąd pochodzi klient, pobierze podatek według podwójnej stawki, czyli 30%. I niestety nie ma znaczenia, że w Polsce podatek od zysków kapitałowych wynosi 19%. Jednak aby potwierdzić naszą polską rezydencję podatkową, wystarczy wypełnić amerykański formularz podatkowy W-8BEN. W efekcie stajemy się w pełni zidentyfikowanym klientem, a podatek u źródła będzie naliczany według podstawowej (a nie podwójnej) stawki = 15%.

Jednocześnie podlegamy umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania między USA a Polską, dzięki czemu wystarczy zapłacić w Polsce brakujące 4% do pełnego wymiaru polskiego podatku od zysków kapitałowych (łącznie 19%) i jesteśmy w zasadzie w porządku.

W tabeli można zobaczyć zagraniczną stawkę podatku dla różnych krajów.

KrajPodatek Zagraniczny
Francja30%
Niemcy26,37%
Hiszpania19%
Szwecja15%
Norwegia15%
Szwajcaria35%
USA15%
Wielka Brytania0%
Irlandia20%
Japonia15%
Turcja15%

Jak obliczyć podatek od dywidendy?

Dla prawidłowego rozliczenia inwestor musi przeliczyć dochód z dywidend w walucie obcej według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień przed otrzymaniem dywidendy.

Dochody z zagranicznych odsetek i dywidend są opodatkowane według stawki 19%. Podatek musi być obliczony przez Ciebie i wykazany w zeznaniu podatkowym. Dochody te można wykazać na formularzach PIT-36, PIT-36L oraz PIT-38. Nie ma już potrzeby składania załącznika PIT/ZG.

Podatek od dywidend można obliczyć w następujący sposób:

  • Zsumuj łączną kwotę dywidend otrzymanych w ciągu roku.
  • Oblicz, ile podatku zostało potrącone z tych dywidend i odejmij go od 19% (np. jeśli w Stanach podatek od dywidendy wynosi 15%, to w Polsce dopłacamy jedynie 4%).
  • Następnie należy dokonać wpłaty do polskiego Urzędu Skarbowego.

Dywidendy od spółek zagranicznych rozliczane są w polskich złotych.

Do kiedy rozliczyć podatek od zagranicznej dywidendy?

Jedynie dywidendy otrzymane z zagranicy podlegają samodzielnemu obliczeniu, ponieważ w takich przypadkach nie ma płatnika. Indywidualni podatnicy obliczają i płacą podatki we własnym zakresie i składają odpowiednie deklaracje podatkowe między 15 lutego a 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Podsumowując, dywidendy w Polsce podlegają 19% stawce podatkowej, ale istnieją zwolnienia i odliczenia, które mogą mieć zastosowanie.

Zobacz także:

Ważne jest, aby akcjonariusze przestrzegali polskiego prawa podatkowego i konsultowali się z profesjonalistami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących opodatkowania ich dywidend. Zrozumienie polskich zasad i przepisów dotyczących podatku od dywidend pomoże uniknąć potencjalnych opłat.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...