Podatek od sprzedaży akcji w USA

Jak rozliczyć podatek od amerykańskich akcji? Inwestowanie na międzynarodowych rynkach akcji nigdy nie było łatwiejsze, ale najczęstsze obawy dotyczą zeznań podatkowych. W tym artykule przedstawimy informacje na temat zeznań podatkowych i sposobów ich samodzielnego przygotowania.

Podatek od akcji amerykańskich

Jak rozliczyć podatek od amerykańskich akcji?

Polskie prawo podatkowe wprowadziło podatek od dochodów giełdowych w 2004 roku. Zyski z instrumentów finansowych zależą od tego, czy zostaną uznane za kapitał pieniężny, czy za ogólny dochód z działalności gospodarczej. Mimo że prowadzisz działalność finansową, dochody ze sprzedaży papierów wartościowych mogą być zakwalifikowane do źródła kapitałów pieniężnych. To właśnie w takim przypadku należy zapłacić podatek według stawki 19%.

Jeśli broker odliczy dla nas kwotę wyższą niż wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, możemy zastosować stawkę podatkową wynikającą z tej ustawy. Jeśli prawo przewiduje stawkę 15%, a broker potrąca stawkę 25%, musimy odliczyć 15%, aby rozliczyć tę kwotę. Wówczas i tak sami musimy odprowadzić do fiskusa dodatkowe 4%. Straty poniesione na odpłatnym zbyciu akcji w latach poprzednich mogą obniżyć dochód do opodatkowania. Należy zaznaczyć, że odliczenie nie może przekroczyć 50% straty w jednym roku.

Jeżeli podatnik jest rezydentem Polski i uzyskuje dochody ze sprzedaży papierów wartościowych zarówno na terytorium Polski, jak i poza nim, dochody te sumuje się, a od podatku obliczonego od całości dochodów odejmuje się kwotę podatku dochodowego zapłaconego za granicą. Podatnicy, którzy uzyskują dochody z giełd papierów wartościowych wyłącznie za granicą, również będą musieli przestrzegać tej zasady.

Jak mogę uniknąć podwójnego płacenia podatku?

Polska zezwala na obniżenie zobowiązania podatkowego w Polsce o kwotę podatku zapłaconego za granicą. Polska zawarła stosowną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA, jednak nie więcej niż o kwotę obliczoną według stawki 19%.

Podatek od sprzedaży akcji w USA

Jeśli wypełniono formularz W8-BEN, podatek należy odprowadzić do polskiego Urzędu Skarbowego. Podatek obliczany jest według następującego wzoru:

P = (WS * NBP – WK * NBP) * SP

Gdzie:

 • P – podatek
 • WS – przychody ze sprzedaży
 • NBP – kurs waluty z dnia poprzedzającego zawarcie transakcji
 • WK – wartość kupna
 • SP – stawka podatku (w Polsce wynosi 19% od zysków kapitałowych)

Procedura rozliczeniowa:

 • Wypełnij formularz PIT 38, uwzględniając przychody ze sprzedaży (WS), wartość kupna (WK) oraz kurs waluty z dnia poprzedzającego transakcję (NBP).
 • Oblicz zyski kapitałowe, uwzględniając różnicę między przychodami ze sprzedaży a wartością kupna.
 • Zastosuj stawkę podatku od zysków kapitałowych, która w Polsce wynosi 19%.
 • Złóż wypełniony formularz PIT 38 w odpowiednim urzędzie skarbowym zgodnie z terminem i wymogami określonymi przez przepisy podatkowe.

Jak rozliczyć dywidendę z USA?

Dywidendy otrzymane z zagranicznych akcji lub funduszy ETF podlegają opodatkowaniu. Dywidendy są zazwyczaj opodatkowane u źródła według odpowiedniej stawki podatkowej. Od dywidend należy zapłacić podatek w wysokości 19%. Wydatki (takie jak prowizje) nie pomniejszają dochodu podlegającego opodatkowaniu. W PIT-38 lub PIT-36 należy zsumować otrzymane dywidendy i obliczyć należny podatek. Następnie należy wysłać go do swojego urzędu skarbowego do 30 kwietnia.

XTB podatek od dywidendy

Klienci XTB inwestujący w amerykańskie spółki dywidendowe mogą obniżyć swój podatek od dywidend z 30% do 15% poprzez złożenie formularza W-8BEN. Informacje o dochodach z akcji/ETF-ów klienci znajdą m.in. w PIT-8C oraz wspomnianym zeznaniu. Z kolei formularz W-8BEN służy amerykańskim spółkom do raportowania dochodów z dywidend.

XTB

8.75/ 10

Rynki:

Polska, Europa

Dostępne są różne rodzaje produktów (akcje, ETFy, CFD).

XTB jest regulowany i nadzorowany przez FCA, CySEC, IFSC i KNF.

Szkolenie akademii i pracowników, obsługa klienta w języku polskim

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty. Oferowane instrumenty finansowe są ryzykowne.
Inwestuj odpowiedzialnie.

Minimalny depozyt:

€0.00

Czy dywidendy są uwzględniane w PIT-8C?

Dywidendy nie są uwzględniane w PIT-8C. Twoja historia finansowa pokazuje kwotę otrzymanych dywidend. Należy wypełnić PIT-38 lub PIT-36, aby obliczyć należny podatek i wysłać go do swojego urzędu skarbowego do 30 kwietnia.

Jeśli otrzymaliśmy dywidendy od amerykańskich spółek, nasz broker przekaże 15% kwoty do IRS. Kolejne 4% musimy zapłacić w kraju do końca kwietnia. Na deklaracji PIT 38 lub PIT 36 wpisujemy również otrzymane dywidendy, podatek odprowadzony w naszym imieniu do IRS oraz kwotę, którą jesteśmy zobowiązani zapłacić polskiemu fiskusowi.

Jeśli otrzymamy dywidendy w formie akcji, podatek należny polskiemu fiskusowi wyniesie 19%, a w USA zapłacimy 0 – cały podatek zapłacimy w Polsce. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy USA a innym krajem mogą spowodować, że broker nie naliczy żadnego podatku. Przykładem może być spółka brytyjska notowana na rynku amerykańskim. Podatek od dywidend odprowadzany jest do polskiego fiskusa nie później niż w kwietniu roku następującego po roku, w którym je otrzymaliśmy.

Zgodnie z tą samą metodą, co w punkcie powyżej, część należną organom podatkowym oblicza się w następujący sposób:

P = SP * D * NBP – WT * NBP

Gdzie:

 • P to podatek do zapłaty
 • SP – stawka podatku (19%)
 • NBP – kurs wymiany z dnia poprzedzającego wpływ środków na rachunek
 • D – otrzymana dywidenda brutto (przed potrąceniem podatku przez brokera)
 • WT – podatek u źródła, czyli podatek potrącany przez brokera (w przypadku USA wynosi 15%)

Do zeznania PIT-38 dołączamy załącznik PIT/ZG, w którym w części C.3 wykazujemy dochód uzyskany ze sprzedaży naszych akcji oraz zapłacony podatek zagraniczny (w naszym przypadku nie będzie zapłacony podatek zagraniczny). Dochody zagraniczne uzyskane przez podatnika należy przeliczyć na PLN według kursu obowiązującego w dniu otrzymania dochodu. Podatnicy zapłacą 19% od zysków giełdowych z rynku polskiego i amerykańskiego.

Czy muszę zapłacić podatek, jeśli inwestuję na koncie IKE/IKZE?

Inwestycje na koncie IKE są zwolnione z podatku od dochodów i dywidend, jeśli nie wypłacisz ich przed ukończeniem 60. roku życia. Wypłacając środki z konta IKZE po ukończeniu 65. roku życia nie płacimy podatku od zysków kapitałowych, jeśli oszczędzaliśmy przez co najmniej pięć lat.

Podatek od amerykańskich akcji: Wnioski

Podsumowując, procedura rozliczenia podatkowego nie jest skomplikowana i większość inwestorów poradzi sobie bez problemu. Obliczenie należnej kwoty najczęściej sprowadza się do najprostszych operacji matematycznych, jeśli nie mają zastosowania skrajne warianty.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.01

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Najlepszy broker do akcji zagranicznych
Inwestowanie w zagraniczne akcje stało się normą, podczas gdy jeszcze kilka lat temu wydawało się to niemożliwe. Obniżenie prowizji za zakup akcji na tych rynkach zwiększyło konkurencję dla inwestorów. W tym artykule przyjrzymy się, jaki jest najl...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...