Czym jest Równanie Fishera?

Równanie Fishera jest najczęściej stosowane w branży finansowej do obliczania rentowności obligacji lub zwrotów z inwestycji. Podobnie, równanie Fishera jest wykorzystywane w sytuacjach, w których inwestorzy oczekują dodatkowej nagrody, aby zrekompensować utratę siły nabywczej z powodu wysokiej inflacji.

Czym jest równanie Fishera?

Równanie Fishera jest narzędziem służącym do oceny rzeczywistego wyniku ekonomicznego inwestycji oraz celu ekonomicznego do analizy inwestycji krótko- i średnioterminowych.

Oznacza to, że za pomocą tego równania można oszacować zależność pomiędzy oczekiwaną stopą inflacji, nominalną stopą procentową i realną stopą procentową.

Pochodzenie równania Fishera

Jego nazwa pochodzi od amerykańskiego ekonomisty Irvinga Fishera, który zasłynął z pracy nad teorią stóp procentowych i liczb indeksowych.

Fisher wniósł swój wkład do matematyki finansowej za pomocą tego równania, za pomocą którego obliczana jest wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji.

W tym przypadku równanie Fishera opiera się na hipotezie, że realna stopa procentowa jest niezależna od środków pieniężnych i nie jest określana przez stopę nominalną.

Aby zrozumieć to równanie, należy znać następujące pojęcia:

Równanie Fishera i inflacja

Inflacja to pojęcie ekonomiczne, które odnosi się do wzrostu poziomu cen towarów w danym okresie.

Wraz ze wzrostem poziomu cen rozumiemy, kiedy waluta danej gospodarki traci siłę nabywczą, czyli za tę samą kwotę kupuje się mniej.

Równanie Fishera i ekonomia

Na początku należy wyjaśnić kilka ważnych pojęć, takich jak nominalna stopa procentowa i realna stopa procentowa.

Nominalna stopa procentowa

Nominalna stopa procentowa to zysk uzyskany z operacji finansowej skapitalizowanej bezpośrednio, co oznacza, że jest ona zapisywana tylko wraz z kapitałem.

Innymi słowy, stopa ta to odsetki wyrażone jako procent uzgodniony między wierzycielem a dłużnikiem, które ostatecznie muszą zostać dodane do kwoty głównej bez uwzględnienia wydatków spowodowanych prowizjami lub kosztami operacyjnymi.

Nominalna stopa procentowa składa się z dwóch składników:

  1. rzeczywisty zwrot z kapitału;
  2. rekompensata za spadek siły nabywczej pieniądza.

Realna stopa procentowa

Rodzaj realnego oprocentowania lub realnej stopy procentowej to zysk netto uzyskany z transferu kwoty kapitału lub pieniędzy, po uwzględnieniu skutków i korekt z tytułu inflacji.

Realna stopa procentowa jest ważną informacją: podaje nam kwotę pieniędzy, którą powinniśmy zapłacić w formie odsetek w zamian za kredyt hipoteczny lub zysk z naszych oszczędności.

Równanie Fishera: Wzór

Dokładne równanie jest następujące:

1 + rr = (1 + rn) / (1 + π)

Gdzie:

  • Rr to realna stopa procentowa
  • Rn to nominalna stopa procentowa
  • π to oczekiwana stopa inflacji

W tym przypadku uzyskuje się tę prostą formułę do zastosowania:

rn = rr + π

Innymi słowy, nominalna stopa procentowa jest w przybliżeniu sumą realnej stopy procentowej i oczekiwanej stopy inflacji. Sugeruje to, że jeśli oczekiwana inflacja wzrośnie, przy jednoczesnym utrzymaniu realnej stopy procentowej na stałym poziomie, nominalna stopa procentowa powinna odpowiednio wzrosnąć.

Rozróżnienie między nominalną stopą procentową a realną stopą procentową ma fundamentalne znaczenie w ekonomii. Jednak, jak już wspomnieliśmy, należy pamiętać, że podczas gdy nominalna stopa procentowa reprezentuje zwrot z inwestycji lub koszt kredytu w wartościach bezwzględnych, realna stopa procentowa uwzględnia erozję siły nabywczej spowodowaną inflacją i reprezentuje rzeczywisty zwrot z inwestycji lub rzeczywisty koszt kredytu w kategoriach siły nabywczej.

Równanie Fishera w inwestowaniu w obligacje

Równanie Fishera, stosowane w kontekście obligacji, odnosi się do związku między nominalną i realną rentownością obligacji a oczekiwaną inflacją. Koncepcja ta jest szczególnie istotna w przypadku obligacji indeksowanych inflacją.

Kiedy kupujesz obligację z nominalną rentownością, w rzeczywistości otrzymujesz nominalną stopę procentową Rn. Jeśli jednak z czasem wystąpi inflacja, siła nabywcza pieniędzy otrzymanych w postaci odsetek i spłaty kapitału spadnie. W rezultacie rzeczywista rentowność, uwzględniająca inflację, może być znacznie niższa niż rentowność nominalna.

Z drugiej strony, obligacje indeksowane inflacją mają na celu ochronę inwestorów przed inflacją, płacąc realną rentowność wyższą niż stopa inflacji. W związku z tym całkowita (lub nominalna) rentowność takich obligacji powinna z grubsza odpowiadać równaniu Fishera.

Inwestorzy powinni rozumieć równanie Fishera i rozważać inwestycję w obligacje, biorąc pod uwagę oczekiwaną inflację, ponieważ inflacja może znacząco obniżyć rzeczywistą rentowność obligacji. Oprócz tego wybór jednego z najlepszych brokerów obligacji jest istotnym krokiem dla tych, którzy chcą zmaksymalizować swoje zyski i lepiej zarządzać związanym z tym ryzykiem.

Szukasz brokera do inwestowania w obligacje?

Minimalny depozyt:

€0.01

Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...