Jak handlować opcjami?

Jeśli chcesz zacząć inwestować w opcje, powinieneś najpierw poznać kluczowe aspekty tego rodzaju produktu pochodnego. Poniżej przedstawiamy podstawowy przewodnik dla początkujących, w którym podsumowujemy handel opcjami.

Historia handlu opcjami

Handel opcjami ma długą historię sięgającą starożytnej Grecji i Rzymu, ale to w Złotym Wieku Holandii w XVII wieku handel opcjami zaczął przybierać formę podobną do dzisiejszej.

W XVII wieku Amsterdam stał się światowym centrum handlowym dzięki Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, jednej z pierwszych firm emitujących akcje i obligacje dla inwestorów. W ten sposób pojawili się pierwsi inwestorzy oferujący kontrakty, które dawały im prawo do kupna lub sprzedaży tych akcji i obligacji w przyszłości po ustalonej cenie. Kontrakty te są uważane za prekursorów nowoczesnych opcji finansowych.

W czasie słynnej bańki tulipanowej istniał również znaczący handel opcjami za pośrednictwem instrumentów pochodnych na prawa do cebulek tulipanów:

Las opciones ejercieron de cobertura durante la burbuja de la tulipomanía

W kolejnych stuleciach handel opcjami ewoluował i stawał się coraz bardziej wyrafinowany. W XX wieku, wraz z ewolucją komputerów i stworzeniem zaawansowanych modeli matematycznych, takich jak model Blacka-Scholesa, możliwe stało się dokładniejsze wycenianie opcji.

Fórmula o modelo de Black Scholes en opciones financieras

Handel opcjami jest dziś integralną częścią rynków finansowych.

Opcje są wykorzystywane zarówno do celów spekulacyjnych, jak i zabezpieczających, i są przedmiotem obrotu na różnych aktywach bazowych, w tym akcjach, indeksach, towarach i walutach.

Evolución histórica del trading con opciones

Czym są opcje finansowe?

Opcje finansowe to kontrakty, które dają posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, do kupna lub sprzedaży aktywów (takich jak akcje, obligacje, towary, kontrakty futures itp.) po wcześniej określonej cenie (cena wykonania), w określonym dniu (data wygaśnięcia) lub przed nim.

Istnieją dwa główne rodzaje opcji:

Opcje Call

Opcje kupna dają nabywcy prawo, ale nie obowiązek, do zakupu aktywów po uzgodnionej cenie w przyszłości. Jeśli cena aktywów wzrośnie, posiadacz opcji może kupić aktywa po uzgodnionej niższej cenie i sprzedać je po bieżącej cenie rynkowej, osiągając w ten sposób zysk.

Opcje Put

Opcje PUT dają posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, do sprzedaży aktywów po uzgodnionej cenie w przyszłości. Jeśli cena aktywów spadnie, posiadacz opcji może kupić aktywa na rynku po niższej cenie i sprzedać je po wyższej cenie uzgodnionej w opcji, osiągając w ten sposób zysk.

Charakterystyka opcji finansowych

Wygaśnięcie umowy

Data wygaśnięcia opcji to ostatni dzień, w którym opcja może zostać wykonana. Po tej dacie opcja staje się bezwartościowa i nie może zostać wykorzystana.

Cena wykonania

Cena wykonania to cena, po której można kupić lub sprzedać aktywa bazowe. Cena ta jest ustalana w momencie utworzenia opcji finansowej.

Premia

Premia to cena zapłacona za opcję finansową. Premia jest ustalana na podstawie szeregu czynników, takich jak cena instrumentu bazowego, zmienność rynku i czas do wygaśnięcia.

Minimalny kapitał (wymagany przez organ regulacyjny)

Minimalny kapitał wymagany do handlu opcjami finansowymi może się różnić w zależności od kraju i brokera. Na przykład w USA FINRA i SEC nie określają minimalnej kwoty kapitału do handlu opcjami. Jednak wielu brokerów robi to w celu ochrony przed możliwymi stratami.

Niektórzy brokerzy mogą wymagać minimum 2000 USD dla niektórych transakcji opcyjnych, choć może się to różnić. Ponadto, jeśli sprzedajesz opcje lub wykonujesz określone rodzaje strategii, może być wymagane wyższe minimalne saldo w celu pokrycia depozytu zabezpieczającego.

Kluczowe znaczenie ma zrozumienie zasad i przepisów swojego brokera i organu nadzoru finansowego w swoim kraju, a także ważne jest, aby wiedzieć, że w zależności od kraju może obowiązywać zasada PDT Pattern Day Trading, która może spowodować, że nie będziesz w stanie zamknąć zaangażowanej pozycji.

Jej wartość maleje wraz z upływem czasu

Wartość opcji może z czasem spadać ze względu na koncepcję znaną jako „time decay”.

Opcje mają określoną datę wygaśnięcia. W miarę zbliżania się tej daty opcja traci na wartości, nawet jeśli wszystkie inne czynniki wpływające na jej wartość pozostają niezmienne.

Dzieje się tak dlatego, że wraz ze zbliżaniem się daty wygaśnięcia maleje prawdopodobieństwo, że cena instrumentu bazowego zmieni się w sposób korzystny dla posiadacza opcji. W związku z tym wartość czasowa opcji (część wartości opcji, która nie jest związana z różnicą między ceną instrumentu bazowego a ceną wykonania) maleje. Zjawisko to znane jest pod nazwą „time decay” i mierzone jest greckim skrótem „theta”.

Należy zauważyć, że upływ czasu nie wpływa jednakowo na wszystkie opcje. Opcje znajdujące się „in the money” lub „close to the money” tracą na wartości szybciej niż opcje znajdujące się „far in” lub „out of the money”. Ponadto, upływ czasu ma tendencję do przyspieszania wraz ze zbliżaniem się daty wygaśnięcia.

Nieograniczony potencjał strat

Opcje finansowe mogą być potężnymi narzędziami do zarządzania ryzykiem i spekulacji, ale mogą również wiązać się ze znacznym ryzykiem. W szczególności niektóre rodzaje kontraktów opcyjnych mogą teoretycznie prowadzić do nieograniczonych strat.

Jak może do tego dojść? Zasadniczo z dwóch powodów.

 • Sprzedaż opcji CALL: Jeśli sprzedajesz opcję CALL bez posiadania instrumentu bazowego (pozycja niepokryta), narażasz się na nieograniczone ryzyko straty.

Wynika to z faktu, że jesteś zobowiązany do sprzedaży aktywa nabywcy opcji po cenie wykonania, niezależnie od tego, jak bardzo wzrośnie cena aktywa. Jeśli cena aktywa znacznie wzrośnie, możesz ponieść ogromne straty, ponieważ będziesz musiał kupić aktywo na rynku po wyższej cenie, aby wywiązać się z obowiązku sprzedaży po niższej cenie uzgodnionej w opcji, innymi słowy, zajmujesz krótką pozycję w tym aktywie, a wiesz, że krótka pozycja w aktywach takich jak akcje może prowadzić do nieograniczonych strat.

 • Kupno opcji PUT: Jeśli kupisz opcję PUT oczekując spadku ceny aktywa, Twoje potencjalne straty są ograniczone do zapłaconej premii. Jeśli jednak sprzedasz opcję, jesteś zobowiązany do zakupu aktywa po cenie wykonania, bez względu na to, jak bardzo cena aktywa spadnie.

Chociaż technicznie nie jest to nieograniczona strata, ponieważ cena aktywów nie może spaść poniżej zera, ostatecznie ryzyko jest takie samo jak w przypadku zakupu akcji.

Należy zauważyć, że są to teoretyczne ryzyka związane z opcjami finansowymi. W praktyce do zarządzania tym ryzykiem można wykorzystać różne strategie, takie jak stosowanie stopów i utrzymywanie odpowiedniego zabezpieczenia. Zanim jednak zaczniemy to wszystko robić, musimy zrozumieć rzeczywiste ryzyko związane z tym instrumentem, jeśli nie jest on dobrze zarządzany.

Jest takie powiedzenie:

Są one najskuteczniejszym narzędziem do wyzerowania konta w ciągu kilku sekund.

👉 A jeśli interesują Cię bardziej konserwatywne opcje inwestycyjne, koniecznie zapoznaj się z naszym artykułem: Gdzie inwestować w 2024 roku?

Do czego służy handel opcjami finansowymi?

Handel opcjami finansowymi może służyć różnym celom. Dwa z najczęstszych to spekulacja i hedging.

Spekulacja

Opcje mogą być wykorzystywane do spekulacji na temat przyszłego kierunku cen aktywów bazowych. Na przykład, jeśli inwestor wierzy, że cena akcji wzrośnie, może kupić opcję kupna na te akcje. Jeśli cena akcji wzrośnie powyżej ceny wykonania opcji, inwestor może wykonać opcję, kupić akcję po cenie wykonania, a następnie sprzedać ją po bieżącej cenie rynkowej, osiągając zysk.

Jest to świetne rozwiązanie, ale większość transakcji nie jest otwierana z zamiarem wykonania, ponieważ gdy cena zmieni się na Twoją korzyść, cena premii wzrasta, a inwestor może czerpać zyski z różnicy w cenie premii. Jest to również miejsce, w którym sprzedaż opcji wchodzi w grę, pozwalając na wykorzystanie statystyk i „obstawianie” na rynku tego, co się nie wydarzy. Jednak zdecydowana większość tych strategii ma na celu spekulowanie jedynie ceną premii, a nie wykonaniem lub przypisaniem opcji.

Hedging

Opcje mogą być również wykorzystywane do ochrony portfela inwestycyjnego przed potencjalnymi stratami. Nazywa się to hedgingiem. Na przykład, jeśli inwestor posiada dużą ilość akcji spółki i obawia się, że cena tych akcji może spaść, może kupić opcję sprzedaży na te akcje. Jeśli cena akcji spadnie, wartość opcji sprzedaży wzrośnie, częściowo lub w pełni kompensując utratę wartości akcji. W ten sposób opcje mogą być wykorzystywane do zmniejszenia ryzyka portfela inwestycyjnego.

Jak działa handel opcjami?

„Greki” to miary opisujące, w jaki sposób cena opcji zmienia się w odpowiedzi na różne czynniki:

 • Delta: Określa, o ile zmieni się cena opcji w odpowiedzi na jednopunktową zmianę ceny instrumentu bazowego. Na przykład, jeśli Delta wynosi 0,5, opcja zmieni się o 0,5 jednostki na każdą zmianę ceny instrumentu bazowego o 1 jednostkę.
 • Gamma: mierzy tempo zmiany Delta. Zasadniczo Gamma to tempo zmian opcji. Jest to przydatne do zrozumienia, jak Delta będzie się zmieniać wraz ze zmianą ceny aktywów bazowych.
 • Theta: Jak wspomniano wcześniej, Theta reprezentuje time decay opcji, tj. ile wartości opcja traci z każdym mijającym dniem.
 • Vega: Pokazuje, jak bardzo zmienia się cena opcji w odpowiedzi na zmianę implikowanej zmienności aktywów bazowych.
 • Rho: Pokazuje, jak bardzo zmienia się cena opcji w odpowiedzi na zmianę stopy procentowej.
 • Strike: lub cena wykonania to cena, po której posiadacz opcji może kupić lub sprzedać aktywa bazowe.

Opcja może zostać zamknięta w dowolnym momencie przez kupującego lub sprzedającego. Gdy to nastąpi, każda ze stron przyjmuje zmianę w zapłaconej lub otrzymanej premii i bierze na siebie stratę lub zysk.

Niezależnie od tego, czy opcja została kupiona, czy sprzedana, kontrakt może zostać zamknięty, jeśli nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami.

Status opcji według stosunku ceny wykonania do ceny instrumentu bazowego

Skróty ITM, OTM i ATM odnoszą się odpowiednio do terminów „In the Money”, „Out of the Money” i „At the Money” i są używane do opisania relacji między bieżącą ceną aktywa bazowego a ceną wykonania opcji.

 • In The Money (ITM): W przypadku opcji CALL, opcja jest ITM, jeśli bieżąca cena instrumentu bazowego jest wyższa niż cena wykonania. W przypadku opcji PUT, opcja jest ITM, jeśli bieżąca cena instrumentu bazowego jest niższa niż cena wykonania.
Opciones financieras in the money
 • Out of The Money (OTM): W przypadku opcji CALL, opcja jest OTM, jeśli bieżąca cena instrumentu bazowego jest niższa niż cena wykonania.

W przypadku opcji PUT, opcja jest OTM, jeśli bieżąca cena instrumentu bazowego jest wyższa niż cena wykonania.

Opociones financieras out of the money
 • At The Money (ATM): Opcja jest At The Money, jeśli bieżąca cena instrumentu bazowego jest równa lub bardzo zbliżona do ceny wykonania opcji.
Opciones At the money

Jakimi aktywami można handlować za pomocą opcji?

Za pośrednictwem opcji można handlować dowolnymi aktywami wymienialnymi na cenę. Jednak najbardziej powszechnymi formami, którymi można regularnie handlować z brokerem, są:

 • Akcje: Zazwyczaj każdy kontrakt opcyjny obejmuje obrót pakietami po 100 akcji. Jedna z najpopularniejszych obecnie form.
 • Towary: Kontrakty futures i opcje na towary są powszechnymi i niezbędnymi narzędziami dla traderów surowcowych i hedgerów.
 • Fundusze ETF: Możemy handlować opcjami na fundusze ETF. Daje nam to dużą elastyczność, ponieważ istnieją tematyczne fundusze ETF na prawie wszystko: towary, sektory, indeksy, waluty itp.
 • Kontrakty futures: Choć może się to wydawać nieco naciągane, istnieją opcje na najczęściej handlowane kontrakty futures. Towary, główne waluty, indeksy… One również pozwalają nam na dużą elastyczność, jedynym problemem jest to, że zazwyczaj wymagają dużego kapitału do handlu tymi produktami.
 • Indeksy: Indeksami można handlować za pośrednictwem opcji. Należy pamiętać, że nie mają one fizycznej dostawy, a ostateczna dostawa odbywa się w gotówce, ponieważ sam indeks nie może być przedmiotem obrotu, a jedynie jego instrumenty pochodne.

👉 Więcej informacji: Czym jest trading, jak działa i jak zacząć?

Jak handlować opcjami krok po kroku | Praktyczny przykład z Interactive Brokers

Tutaj dochodzimy do punktu, na który być może czekaliście najbardziej. Praktyczny przewodnik po handlu opcjami z dobrze wyjaśnionymi przykładami wizualnymi. Przejdźmy do rzeczy.

Krok 1: Otwórz konto w Interactive Brokers

Krok 1 jest prosty, wystarczy otworzyć konto w Interactive Brokers (wybranym brokerze, który posłuży jako przykład) i postępować zgodnie z krokami, które wyznaczy sam proces. Nie jest to zbyt skomplikowane, a sam proces nie zajmie więcej niż 10 minut.

W każdym razie, aby rozpocząć, wystarczy kliknąć przycisk w prawym górnym rogu strony głównej Interactive Brokers.

Krok 2: Wpłać minimalny depozyt

Chociaż IBKR pozwala na handel z dowolną kwotą, daje tylko depozyt zabezpieczający i pozwala na krótkie transakcje z kontami powyżej 2000 USD, radzę zawsze zaczynać od konta 3000 USD, nie więcej i nie mniej. Najprawdopodobniej będziemy musieli ponownie wpłacić pieniądze, ponieważ konto spadnie poniżej 2000. I jest to normalne, ponieważ jest to cena, którą musimy zapłacić za naukę.

Jeśli będziemy właściwie zarządzać pieniędzmi, prawdopodobnie do czasu nauki będziemy musieli ponownie wpłacić pieniądze jeszcze tylko trzy razy. Wyższy kapitał pozwoli na handel na droższych aktywach bazowych i przyspieszy proces, ale rozpoczynanie od zbyt dużej kwoty nie jest wskazane, ponieważ proces osiągania stabilności nie jest procesem jednodniowym, straty są nieuniknione i nie ma sensu tracić więcej, gdy można ograniczyć ryzyko.

Krok 3: Wyszukaj dowolne aktywa

SPX jest obecnie najczęściej handlowanym aktywem z opcjami. Jest to po prostu indeks SP500, ponieważ jest to aktywo, które może wymagać wysokiego kapitału na początek, możemy handlować nim za pośrednictwem wersji, która pozwala na skromniejsze konta, SPY, który jest ETF tego samego indeksu, jest obecnie najbardziej bezpośrednio handlowanym aktywem na amerykańskim rynku akcji.

Índice SPY como activo para negociar.

Musimy wybrać termin wygaśnięcia i strike, którym chcemy handlować, będzie to zależeć od naszej hipotezy na temat tego, co może zrobić cena SPY, a także od rodzaju strategii, którą chcemy przeprowadzić.

Elegimos vencimiento y strike en el contrato de opción

Najprostsza i najbardziej kierunkowa strategia polega na zakupie opcji CALL, jeśli chcemy zająć pozycję długą, lub opcji PUT, jeśli chcemy zająć pozycję krótką. Wyobraźmy sobie, że uważamy, że cena musi spaść, ponieważ rośnie od kilku tygodni, a priori jest to zła strategia, i chcemy kupić PUT, aby skorzystać z tego spadku.

Estrategia con opciones financieras

Mamy instrukcje na zrzucie ekranu, jak możemy otworzyć tę transakcję PUT. Nie zapomnij użyć zleceń z limitem, ponieważ czasami spready są zawyżone i mogą mieć zbyt wysokie ceny.

Krok 4: Zrozumienie zmian cen premii

Po lewej stronie znajduje się opcja SPY, po prawej aktywa bazowe. Zauważmy, że w okresie dużego ruchu bocznego cena premii, ze względu na time decay, o którym mówiliśmy, spadła. Kiedy cena w końcu zdołała się poruszyć, cena premium wzrosła, a gdy zbliżyła się do ceny wykonania, przyspieszyła nawet bardziej parabolicznie niż sam indeks.

Precio de la prima y strike en Interactive Brokers

Przyjrzyjmy się teraz przykładom, które są ITM od samego początku i zobaczmy, jak upływ czasu nie wpływa na nie tak bardzo:

Ta ostatnia odpowiada strike 400, jak widać, zawsze handluje powyżej, co oznacza, że upływ czasu nie ma tak dużego wpływu na cenę opcji.

Zobaczmy teraz, co się stanie z jedną opcją o tym samym terminie zapadalności, ale która jest znacznie bardziej OTM, tj. co się stanie, jeśli kupimy CALL, którego strike był znacznie wyższy:

Musimy wybrać termin wygaśnięcia i strike, którym chcemy handlować, będzie to zależeć od naszej hipotezy na temat tego, co może zrobić cena SPY, a także od rodzaju strategii, którą chcemy przeprowadzić.

Teraz pracowaliśmy nad 480, jak widzimy zmiana ceny opcji staje się znacznie bardziej dramatyczna w ujęciu procentowym, zarówno z reakcją na wzrost, jak i boczną.

2 strategie handlu opcjami dla początkujących

Oto wprowadzenie do dwóch bardzo krótko podsumowanych strategii handlu opcjami w celu wygenerowania pewnej formy półpasywnego zarządzania dochodem.

Strategia Wheel

Strategia Wheel polega na sukcesywnej sprzedaży opcji PUT i CALL w celu wygenerowania dochodu z premii opcyjnych. Podejście to wymaga długoterminowego zaangażowania i opiera się na chęci posiadania akcji bazowych.

Po pierwsze, zaczynasz od sprzedaży opcji PUT na akcje, których nie chciałbyś mieć w swoim portfelu.

 • Jeśli opcja nie zostanie wykonana przed wygaśnięciem, zatrzymujesz premię zarobioną na sprzedaży opcji.
 • Jeśli opcja zostanie wykonana (ponieważ cena akcji spadnie poniżej ceny wykonania), jesteś zobowiązany do zakupu akcji po cenie wykonania, która będzie wyższa niż bieżąca cena rynkowa. Jesteś teraz właścicielem akcji i teoretycznie kupiłeś je po niższej cenie, niż byłeś skłonny zapłacić w momencie sprzedaży opcji sprzedaży.

Następnie, gdy już posiadasz akcje, sprzedajesz zabezpieczoną opcję kupna na te akcje, najlepiej OTM. Oznacza to, że sprzedajesz komuś prawo do zakupu swoich akcji po określonej cenie (cena wykonania opcji kupna).

Jeśli opcja nie zostanie wykonana przed wygaśnięciem, zatrzymujesz premię i nadal posiadasz akcje. Jeśli opcja zostanie wykonana (ponieważ cena akcji wzrosła powyżej ceny wykonania), sprzedajesz akcje po cenie wykonania i zatrzymujesz premię. Od tego momentu można rozpocząć proces od nowa, sprzedając kolejną opcję PUT.

Iron Condor

Iron Condor to zaawansowana strategia opcyjna, która umożliwia osiągnięcie zysku, jeśli cena instrumentu bazowego pozostaje w określonym przedziale przez określony czas. Jest to strategia, która korzysta z upływu czasu. Strategia ta polega na połączeniu dwóch pionowych spreadów kredytowych: spreadu sprzedaży i spreadu kupna.

Iron Condor, estrategia para ganar si el precio se mantiene en rango
 1. Po pierwsze, sprzedajesz put spread. Odbywa się to poprzez sprzedaż out-of-the-money (OTM) PUT i zakup innego z jeszcze niższą ceną wykonania. Ma to na celu ograniczenie ryzyka spadkowego. Otrzymujesz premię za sprzedaż spreadu put.
 2. Następnie sprzedajesz spread call. Sprzedajesz OTM CALL i kupujesz inne CALL z jeszcze wyższą ceną wykonania. Ogranicza to ryzyko wzrostu. Otrzymujesz również premię za sprzedaż spreadu call.
Formación del Iron Condor

Łącząc te dwa spready kredytowe, stworzyłeś Iron Condor. Maksymalny zysk to suma premii uzyskanych ze sprzedaży spreadów put i call. Zysk ten jest realizowany, jeśli cena instrumentu bazowego pozostaje pomiędzy cenami wykonania sprzedanych opcji sprzedaży i kupna w momencie wygaśnięcia.

Maksymalna strata to różnica między cenami wykonania put i call, które zostały sprzedane, pomniejszona o otrzymane premie. Strata ta jest realizowana, jeśli cena instrumentu bazowego znajduje się poniżej ceny wykonania spreadu PUTS lub powyżej ceny wykonania spreadu CALL.

Więcej strategii z opcjami finansowymi

Chciałbym jednak przedstawić kilka innych strategii, które mogą być przydatne. Chodzi o to, abyś stopniowo otrzymał kompletny przewodnik po strategiach opcji finansowych:

👉 Strategie Straddle, Strangle i Butterfly

Handel Opcjami: Ważne kwestie

Handel opcjami, jak każdy rodzaj inwestycji, wiąże się z pewnym ryzykiem, które inwestor musi zrozumieć i nim zarządzać. Niektóre z najczęstszych zagrożeń obejmują:

 • Ryzyko całkowitej straty: Jeśli opcja wygaśnie bezwartościowo (out-of-the-money), inwestor straci całą premię zapłaconą za opcję. Chociaż strata ta jest ograniczona do premii, może ona stanowić znaczną kwotę pieniędzy. Opcje dają również inwestorowi silną dźwignię finansową, ale w pewnych okolicznościach dźwignia ta może obrócić się przeciwko inwestorowi i spowodować duże straty.
 • Ryzyko zmienności: Zmienność jest miarą tego, jak bardzo zmienia się cena aktywów. Ponieważ wartość opcji jest bezpośrednio związana z ceną instrumentu bazowego, wysoka zmienność może prowadzić do dużych zmian wartości opcji, w tym do nieoczekiwanych zmian ceny premii. Ważne jest, aby zrozumieć struktury zmienności i ich wpływ na cenę opcji przed rozpoczęciem inwestowania w ten instrument.
 • Ryzyko wykonania: Jeśli jesteś sprzedawcą opcji, a opcja zostanie wykonana, jesteś zobowiązany do zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego po cenie wykonania. Jeśli cena ta znacznie różni się od bieżącej ceny rynkowej, możesz ponieść duże straty.
 • Ryzyko terminowe: Jak wspomniano wcześniej, wartość opcji spada w czasie z powodu upływu czasu. Oznacza to, że aby osiągnąć zysk, cena instrumentu bazowego musi zmienić się w oczekiwanym kierunku przed wygaśnięciem opcji. Jeśli jesteś sprzedawcą, ten upływ czasu działa na Twoją korzyść, ale pamiętaj, że ryzyko związane ze sprzedażą może być nieograniczone.
 • Ryzyko płynności: Niektóre opcje mogą być trudne do kupna lub sprzedaży z powodu braku płynności na rynku. Może to utrudnić zamknięcie pozycji opcji w odpowiednim momencie, a także prowadzić do większej różnicy między cenami kupna i sprzedaży (spread), co może zmniejszyć zyski lub zwiększyć straty.
 • Złożoność i ryzyko niezrozumienia: Opcje są złożonymi instrumentami finansowymi, które wymagają dobrego zrozumienia ich działania. Jeśli inwestor nie rozumie w pełni transakcji na opcjach, może ponieść nieoczekiwane straty. Dlatego też bardzo ważne jest, aby się dokształcić i w pełni zrozumieć opcje przed rozpoczęciem handlu nimi.

Handel opcjami: Platformy

Większość z tej branży rozwija oprogramowania, które przemawiają do klientów detalicznych poprzez platformy, które wyglądają jak interfejs gry wideo. Jednak w przypadku platform handlu opcjami sytuacja wygląda inaczej, platformy nie są tak przyjazne dla użytkownika, trudno jest zrozumieć niektóre funkcje i prawie zawsze wymaga to doraźnego szkolenia u takich brokerów.

BrokerRynkiInformacje
interactivebrokers34; MEFF
EUREX
Hong Kong
Więcej ->
freedom 249; Eurex
CME Group
ASX…
Więcej ->

👉 Oto najlepsi brokerzy do handlu opcjami.

Handel opcjami: Opinie

Ponieważ omówiliśmy już minimalny kapitał początkowy, zdecydowanie zalecam rozpoczęcie od minimum.

To prawda, że ograniczone saldo nie pozwala na wykonywanie niektórych operacji, ale w dzisiejszych czasach przy ogromnej różnorodności aktywów bazowych można być narażonym na prawie każdy rynek po obniżonych cenach.

Dlatego też opłata za naukę i możliwość popełnienia błędu musi być jak najniższa.

Pracuj nad swoim modelem i zarządzaj ryzykiem. Musisz zrozumieć, że gdy kupiłeś opcje, nawet jeśli zamkną się one dziś po bardzo wysokiej cenie, a saldo Twojego konta odzwierciedla pewną liczbę, każde zdarzenie może sprawić, że premie będą warte zero lub blisko zera po otwarciu rynku następnego dnia.

Przed zastosowaniem złożonych strategii upewnij się, że je rozumiesz, a przede wszystkim upewnij się, że rozumiesz, jaka jest Twoja maksymalna strata.

Więcej przewodników handlowych

Jednak oprócz handlu opcjami istnieje szereg mniej skomplikowanych produktów finansowych, którymi również można handlować. Poniżej znajdują się odpowiednie przewodniki:

👉  Handel kontraktami futures: Wyobraź sobie, że jesteś w stanie przewidzieć swoje przyszłe ruchy finansowe już dziś.
To właśnie oferują kontrakty futures.

👉  Handel kryptowalutami: Waluty cyfrowe są obecne niemal wszędzie i nic dziwnego. Jeśli zastanawiałeś się, jak możesz dołączyć do tej machiny, wszystkie szczegóły znajdziesz w naszym przewodniku.

👉  Handel z Chat GPT: Technologia i finanse łączą się w wyjątkowej symbiozie z wykorzystaniem ChatGPT w handlu. W tym przewodniku dowiesz się, jak korzystać z tej sztucznej inteligencji, aby wykluczyć emocje z decyzji inwestycyjnych.

👉  Copy Trading: A gdyby tak zajrzeć przez ramię eksperta podczas handlu? Na tym polega magia handlu społecznościowego. Jeśli jesteś zaintrygowany tym, jak możesz uczyć się i czerpać korzyści od profesjonalistów, zapoznaj się z naszym przewodnikiem.

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Handel Futures (kontraktami terminowymi)
W tym artykule postaramy się szczegółowo wyjaśnić, czym jest rynek kontraktów futures i jak działa handel futures, a także jakie są możliwości dla inwestorów i jak można postawić pierwsze kroki na tych złożonych finansowych instrumentach pochodnyc...