Czym są finansowe instrumenty pochodne?

Na rynku akcji istnieje wiele produktów finansowych, dzięki którym możemy zbudować dobry portfel inwestycyjny. Możemy inwestować nie tylko w aktywa, ale także w instrumenty pochodne, ale czym one są?

Finansowe instrumenty pochodne: Definicja

Finansowy instrument pochodny to składnik aktywów, którego wartość jest pochodną zmian innego składnika aktywów, zwanego instrumentem bazowym. Oznacza to, że są to produkty płatne i płynne, w których ich cena ustalana jest w oparciu o wartość innego składnika aktywów, czyli aktywa bazowego.

Instrumenty te są odpowiednie dla doświadczonych inwestorów i traderów, którzy chcą odpowiednio zabezpieczyć swoje portfele.

Zobacz także: Czym jest trading

Instrumenty pochodne: Cechy

Niektóre cechy charakterystyczne tych instrumentów to:

1. Połączenie Zysku i Ryzyka: Instrumenty pochodne łączą w sobie potencjał zarobkowy z pewnym stopniem ryzyka. Inwestorzy mogą osiągać zarówno zyski, jak i ponosić straty, w zależności od kierunku zmian wartości aktywa bazowego.

2. Zabezpieczanie Ryzyka: Jednym z głównych zastosowań instrumentów pochodnych jest zabezpieczanie portfela inwestycyjnego przed ryzykiem zmian cen, stóp procentowych, czy kursów walutowych.

3. Dźwignia Finansowa: Wiele instrumentów pochodnych oferuje tzw. dźwignię finansową. Dźwignia pozwala inwestorowi kontrolować większą wartość aktywa bazowego, niż wynosi wartość początkowej inwestycji. To zwiększa zarówno potencjał zysków, jak i strat.

4. Płynność i Dostępność: Niektóre instrumenty pochodne, takie jak kontrakty terminowe i opcje giełdowe, są znacznie bardziej płynne i dostępne niż inne formy inwestycji. To pozwala inwestorom na elastyczne dostosowywanie swoich pozycji.

5. Długi i Krótkie Pozycje: Inwestorzy mogą otwierać zarówno długie pozycje (kupując instrument pochodny w nadziei na wzrost wartości aktywa bazowego) oraz krótkie pozycje (sprzedając instrument pochodny w oczekiwaniu na spadek wartości aktywa bazowego).

Pochodne instrumenty finansowe: Rodzaje

Istnieje duża różnorodność instrumentów pochodnych i możemy je podzielić na:

 • Rynki zorganizowane: są to standaryzowane instrumenty pochodne kontrolowane przez izbę rozliczeniową, na tych rynkach możemy znaleźć;
 • Finansowe rynki terminowe: są to kontrakty zawierane na przyszłą datę, w których strony uzgadniają cenę transakcji kupna lub sprzedaży, która zostanie przeprowadzona w ustalonym terminie, przez giełdę terminową.
 • Opcje finansowe: jest to sytuacja, w której nabywca płaci za prawo do zakupu, ale nie obowiązek (Call) lub sprzedaży (Put) po cenie wykonania składnika aktywów bazowych w przyszłym terminie.
 • Rynki pozagiełdowe (OTC): są to nieuregulowane rynki, na których inwestorzy uzgadniają dwustronnie swoje transakcje poprzez kompensaty i uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń z kontrahentem. Główne rodzaje rynków OTC to:
  • Swap: każda przyszła wymiana towarów lub usług, w tym pieniędzy, określona w dowolnej obserwowanej zmiennej. Najczęściej przyszła wymiana pieniędzy odnosi się do stopy procentowej (Interest Rate Swap) i kursu walutowego (Cross Currency Swap).
  • Forward: jest kontraktem dwustronnym, w którym strony zgadzają się na sprzedaż i zakup aktywów bazowych po uzgodnionej cenie.

Instrumenty Pochodne: Zastosowanie

Oto krótka analiza różnych rodzajów instrumentów pochodnych oraz ich kluczowych zastosowań:

 • Kontrakty Terminowe (Futures)

Kontrakty terminowe są standardowymi umowami, w których dwie strony zobowiązują się do przeprowadzenia transakcji kupna lub sprzedaży określonej ilości aktywa bazowego po ustalonej cenie w przyszłości, w określonym terminie. Służą głównie do zabezpieczania się przed ryzykiem zmian cen. Inwestorzy wykorzystują kontrakty terminowe, aby ustalić cenę aktywa z wyprzedzeniem i chronić się przed ewentualnymi spadkami lub wzrostami cen.

 • Opcje

Opcje to umowy, które dają posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, do kupna (opcja kupna – call) lub sprzedaży (opcja sprzedaży – put) aktywa bazowego po określonej cenie w określonym terminie. Posiadacz opcji płaci premię za to prawo. Opcje umożliwiają inwestorom spekulowanie na temat zmian cen, zabezpieczanie się przed ryzykiem oraz tworzenie skomplikowanych strategii handlowych.

W dalszej części omówimy pozostałe rodzaje instrumentów pochodnych oraz skupimy się na konkretnych zastosowaniach każdego z nich:

 • Opcje Walutowe

Opcje walutowe pozwalają inwestorom na spekulację na temat zmian kursów wymiany walut. Są również używane do zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym. Przykładowo, firma działająca międzynarodowo może użyć opcji walutowych, aby zabezpieczyć się przed spadkiem wartości waluty, w której ma zobowiązania.

 • Kontrakty na Różnice Cen Surowców (Commodity CFD)

Te kontrakty umożliwiają inwestorom ekspozycję na zmiany cen surowców, takich jak ropa, złoto, czy metale przemysłowe, bez konieczności ich fizycznego posiadania. Są używane zarówno w celach spekulacyjnych, jak i zabezpieczania.

Zobacz także: Jak handlować surowcami

 • Opcje na Indeksy

Opcje na indeksy giełdowe pozwalają inwestorom na spekulację na temat zmian ogólnego kierunku rynku. Mogą również służyć do zabezpieczania portfeli przed spadkami rynkowymi.

 • Kontrakty CFD na Akcje

Podobnie jak Commodity CFD, CFD na akcje pozwalają na spekulację na temat zmian cen akcji bez konieczności ich posiadania. To popularne narzędzie zarówno wśród krótkoterminowych spekulantów, jak i długoterminowych inwestorów.

 • Opcje na Stopy Procentowe

Opcje na stopy procentowe pozwalają inwestorom na spekulację na temat zmian stóp procentowych. Mogą być używane zarówno w celach spekulacyjnych, jak i do zabezpieczania przed ryzykiem stóp procentowych.

Instrumenty pochodne i ich wykorzystanie

Instrumenty pochodne są głównie wykorzystywane do:

Hedging

Stosowany w celu ograniczenia ryzyka wynikającego z wahań cen aktywów bazowych. Na przykład: producent pszenicy i młyn podpisują kontrakt terminowy, w którym zgadzają się kupować i sprzedawać pszenicę po określonej cenie, aby złagodzić wzrosty i spadki cen pszenicy.

Zobacz także: Czym jest hedging

Spekulacje

Dzięki takiemu zastosowaniu można mieć nadzieję na korzyści wynikające z oczekiwanych różnic cenowych, minimalizując w ten sposób wkład funduszy inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę wysoki stopień dźwigni finansowej, którą zakłada, efekt mnożnikowy na zyski i straty jest znaczący. Uporządkowany udział spekulantów w rynkach nie jest całkowicie negatywny, gdyż zapewniają oni płynność, głębokość i stabilność rynków oraz pomagają w ustalaniu efektywnych cen.

Arbitraż

Arbitraż polega na realizacji strategii cross tradingowej, w której powstaje dodatni zysk netto. Mają one z reguły charakter krótkoterminowy ze względu na niewydolność rynku.

Podsumowanie

Różnorodność instrumentów pochodnych otwiera przed inwestorami szerokie spektrum możliwości. Każdy z tych instrumentów ma swoje specyficzne cechy, które mogą być wykorzystane w różnych kontekstach. Bez względu na to, czy inwestorzy dążą do ochrony swojego portfela przed ryzykiem, czy chcą osiągnąć zysk poprzez spekulacje na zmianach cen, instrumenty pochodne stanowią istotną część współczesnego rynku finansowego. Jednak ich złożoność wymaga starannej analizy i zrozumienia zanim zaczniemy w nie inwestować.

Zobacz także:

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€200.00

Minimalny depozyt:

€100.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Handel Futures (kontraktami terminowymi)
W tym artykule postaramy się szczegółowo wyjaśnić, czym jest rynek kontraktów futures i jak działa handel futures, a także jakie są możliwości dla inwestorów i jak można postawić pierwsze kroki na tych złożonych finansowych instrumentach pochodnyc...