Czym są obligacje i jakie są ich rodzaje?


Obligacje to dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucje publiczne lub prywatne, za pośrednictwem których emitenci zobowiązują się do spłaty kapitału pożyczonego przez inwestorów w ustalonym terminie oraz do wypłaty odsetek, w regularnych odstępach czasu. Innymi słowy, obligacje reprezentują pożyczkę, której inwestorzy udzielają emitentowi, który zobowiązuje się spłacić pieniądze zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami. W tym artykule omówimy główne czym są obligacje i jakie są ich rodzaje.

Czym są obligacje?

Obligacje to dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty publiczne (takie jak rządy i jednostki lokalne) lub przez firmy prywatne (takie jak przedsiębiorstwa i instytucje finansowe) w celu pozyskania środków na finansowanie ich działalności lub wsparcie wydatków publicznych. Nabywając obligację inwestor udziela pożyczki emitentowi, który zobowiązuje się do zwrotu zainwestowanego kapitału w terminie wykupu obligacji oraz do wypłaty odsetek, w regularnych odstępach czasu (zwykle półrocznych lub rocznych).

Obligacje stanowią alternatywę inwestycyjną dla akcji i są ogólnie uważane za mniej ryzykowne, ponieważ zapewniają stały strumień dochodów, a w przypadku likwidacji emitenta obligatariusze mają pierwszeństwo w spłacie zainwestowanego kapitału przed akcjonariuszami.

Należy jednak zauważyć, że istnieją różne rodzaje obligacji o różnych poziomach ryzyka i zwrotu, w zależności od charakterystyki emitenta i warunków rynkowych.

Obligacje i ich rodzaje: Zwykłe i strukturyzowane

Obligacje można podzielić na dwie główne kategorie: zwykłe i strukturyzowane.

Zwykłe obligacje to dłużne papiery wartościowe o standardowych cechach, takich jak termin, stopa procentowa i częstotliwość płatności kuponowych. Z drugiej strony obligacje strukturyzowane mają bardziej złożone cechy, często powiązane z instrumentami pochodnymi lub wskaźnikami rynkowymi, takimi jak kursy walut lub indeksy giełdowe. Wśród obligacji strukturyzowanych można wyróżnić obligacje zamienne, które można wymienić na akcje emitenta, oraz obligacje o zmiennym oprocentowaniu, których oprocentowanie jest powiązane ze stopą referencyjną.

Obligacje skarbowe

Obligacje rządowe to obligacje emitowane przez rządy krajowe w celu finansowania długu publicznego i wspierania wydatków publicznych. Stanowią one jedną z najbezpieczniejszych form inwestowania, ponieważ są gwarantowane wiarygodnością kredytową rządu emitującego, a w niektórych przypadkach zdolnością do emisji pieniądza. Obligacje rządowe charakteryzują się większą stabilnością i niższym ryzykiem niż obligacje korporacyjne, ale zazwyczaj oferują niższą rentowność.

Istnieją różne rodzaje obligacji skarbowych, w tym:

  1. Bony skarbowe: Są to średnioterminowe papiery wartościowe o terminie zapadalności od 3 do 30 lat. Oferują stałą stopę procentową i płacą półroczne kupony.
  2. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe: Są to średnioterminowe papiery wartościowe o terminie zapadalności 5 lub 7 lat, które wypłacają półroczne kupony obliczane na podstawie zmiennej stopy procentowej powiązanej z trendem stóp rynkowych.
  3. Zwykłe obligacje skarbowe: Są to krótkoterminowe papiery wartościowe o terminie zapadalności od 3 do 12 miesięcy. Nie płacą okresowych kuponów, ale są emitowane z dyskontem do wartości nominalnej i wykupywane według wartości nominalnej w terminie zapadalności, generując w ten sposób zwrot dla inwestorów.
  4. Wieloletnie obligacje skarbowe: Są to średnioterminowe papiery wartościowe o terminie zapadalności od 5 do 30 lat, indeksowane do inflacji w strefie euro. Oferują stały realny dochód i wypłacają półroczne kupony.

Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne to inwestycje, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, którzy szukają stabilnego i regularnego dochodu. To pożyczki udzielane przez inwestorów korporacjom, które zobowiązują się do ich spłaty w określonym czasie z określonym oprocentowaniem. Jednym z głównych atutów obligacji korporacyjnych jest ich elastyczność – inwestorzy mogą wybierać spośród różnych terminów spłaty i oprocentowania, co pozwala na dopasowanie inwestycji do swojego profilu ryzyka.

Przeczytaj więcej: Czym są obligacje korporacyjne

Obligacje indeksowane inflacją

Obligacje indeksowane inflacją są cennym narzędziem dla inwestorów, którzy szukają sposobów na zabezpieczenie swoich portfeli przed wpływem inflacji. Ich wartość jest uzależniona od wskaźnika inflacji, co oznacza, że inwestorzy otrzymują zysk realny, czyli powiększenie wartości inwestycji o inflację. Obligacje indeksowane inflacją są dostępne w różnych wariantach, z różnymi okresami wykupu i rentownościami, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

Zobacz także: Czym są obligacje indeksowane inflacją

Obligacje bankowe

Obligacje bankowe to dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucje bankowe w celu pozyskania środków na finansowanie ich działalności. Istnieją różne rodzaje obligacji bankowych, w tym obligacje uprzywilejowane, obligacje podporządkowane oraz obligacje gwarantowane określonymi aktywami emitenta. Obligacje bankowe są generalnie uważane za bezpieczniejsze niż obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe, dzięki nadzorowi i regulacjom, którym podlegają banki.

Obligacje podporządkowane

Obligacje podporządkowane to dłużne papiery wartościowe, które plasują się niżej w hierarchii niż inne obligacje wyemitowane przez tę samą spółkę. W przypadku likwidacji lub upadłości emitenta obligatariusze podporządkowani zostaną spłaceni po obligatariuszach uprzywilejowanych. Z tego powodu obligacje podporządkowane wiążą się z wyższym ryzykiem niż obligacje uprzywilejowane, ale oferują wyższe zyski w celu zrekompensowania tego ryzyka.

Obligacje zerokuponowe

Obligacje zerokuponowe to specjalne dłużne papiery wartościowe, które w przeciwieństwie do obligacji tradycyjnych nie przewidują wypłaty okresowych kuponów. Inwestor kupujący obligację zerokuponową płaci mniej niż wartość nominalna obligacji i otrzymuje spłatę kapitału na koniec terminu wykupu obligacji. Rentowność tych obligacji określana jest na podstawie różnicy między ceną zakupu a wartością nominalną, która reprezentuje odsetki naliczone w okresie inwestycji.

Obligacje zerokuponowe mogą być emitowane zarówno przez podmioty publiczne, jak i firmy prywatne. Do zalet należy zaliczyć pewność rentowności na koniec terminu zapadalności oraz możliwość bardziej elastycznego reinwestowania kapitału w porównaniu z obligacjami z kuponami okresowymi. Jednak inwestorzy, którzy potrzebują stałego strumienia dochodów, mogą nie uznać tych obligacji za odpowiednie do swoich potrzeb, ponieważ nie oferują one okresowych wypłat odsetek.

Akcje a obligacje: Różnice

Chociaż oba są instrumentami finansowymi wykorzystywanymi do pozyskiwania kapitału, akcje i obligacje mają pewne kluczowe różnice . Akcje są udziałami w kapitale zakładowym spółki i dają ich posiadaczom prawa, takie jak prawo głosu na zgromadzeniach akcjonariuszy oraz udział w zyskach w formie dywidendy. Obligacje natomiast nie dają własności ani prawa głosu, ale gwarantują posiadaczom prawo do spłaty kapitału i wypłaty odsetek.

Przeczytaj również:

Chcesz inwestować w obligacje?

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.01

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...