Wewnętrzna Stopa Zwrotu: Jak obliczyć IRR?

Finanse to nie tylko liczby. To także sztuka wyboru – decyzje podejmowane w oparciu o dane, analizy i prognozy. Istnieje jednak kluczowy wskaźnik, który często określa rentowność inwestycji i jest nieodłączny dla osób zajmujących się finansami – jest to wewnętrzna stopa zwrotu, znana jako IRR. Poznajmy zatem IRR, aby zrozumieć, w jaki sposób ta prosta metoda obliczeniowa odgrywa kluczową rolę dla inwestorów i ekspertów finansowych.

Jak obliczyć IRR (Wewnętrzna stopa zwrotu)?


Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) jest wskaźnikiem rentowności obligacji, który odzwierciedla bieżącą wartość przyszłych płatności. Jednakże, koncentruje się głównie na dochodzie generowanym przez otrzymanie kuponu obligacji, nie uwzględniając terminu zapadalności obligacji i kwoty odpowiadającej spłacie kapitału.

Aby obliczyć IRR obligacji, można wykorzystać funkcję finansową dostępną w programach arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Microsoft Excel. Należy wprowadzić przepływy pieniężne związane z obligacją, uwzględniając płatności kuponowe oraz spłatę kapitału. Następnie, za pomocą odpowiedniej funkcji, np. IRR, można obliczyć wewnętrzną stopę zwrotu, która odzwierciedli rentowność obligacji.

Jak obliczyć IRR w Excelu?

Aby obliczyć wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) w programie Microsoft Excel, można skorzystać z wbudowanej funkcji o tej samej nazwie. Oto kroki:

 1. Wprowadź przepływy pieniężne związane z projektem inwestycyjnym do arkusza kalkulacyjnego. Upewnij się, że wartości są ujemne dla wydatków i dodatnie dla wpływów gotówkowych.
 2. W komórce, w której chcesz wyświetlić wynik IRR, wpisz formułę =IRR(, a następnie wybierz zakres komórek zawierających przepływy pieniężne. Na przykład, jeśli przepływy pieniężne znajdują się w komórkach A1:A5, wpisz =IRR(A1:A5).
 3. Naciśnij Enter, aby zastosować formułę. Excel automatycznie obliczy i wyświetli wewnętrzną stopę zwrotu dla podanych przepływów pieniężnych.

Po wykonaniu tych kroków, Excel zwróci wartość IRR dla podanych przepływów pieniężnych, co pozwoli Ci ocenić rentowność projektu inwestycyjnego.

IRR: Wzór

Wartość IRR jest stopą dyskontową, przy której wskaźnik NPV = 0. Do obliczenia IRR stosuje się równanie:

gdzie:

 • CFt​ to przepływy gotówkowe w okresie 𝑡t,
 • r to stopa procentowa,
 • I0​ to nakłady początkowe,
 • t to kolejne okresy eksploatacji.

Wewnętrzna stopa zwrotu: Przykład

Chcąc posłużyć się zupełnie przypadkowym przykładem:

Rozważmy spółkę posiadającą obligację o stałym oprocentowaniu, która charakteryzuje się tym, że kupon jest wypłacany co pół roku (co 6 miesięcy).

Podstawowe informacje:

 • Data nabycia obligacji: 01/01/2021 r.
 • Wartość procentowa kuponu półrocznego: 5%.
 • Cena zakupu obligacji: 10 EUR
 • Wartość nominalna: 12 EUR
 • Liczba kuponów w ciągu roku: 2 (ponieważ co 6 miesięcy jest kupon)

Oznacza to, że możemy bezpośrednio zastosować formułę IRR w następujący sposób:

IRR dla pojedynczego kuponu = (5% / 10 €) * 100 = (0,5 / 10) * 100 = 5%.

Roczna IRR = (1 + 0,5 / 10) ^ 2 – 1 = (1 + 0,05) ^ 2 – 1 = 1,05 ^ 2 – 1 = 1,1 – 1 = 0,1 = 10%.

Wewnętrzna stopa zwrotu: Cele

Stopa zwrotu służy do określenia stopy dyskontowej w taki sposób, aby wartość bieżąca nominalnych rocznych wpływów była równa początkowej inwestycji netto. Określając oczekiwany zwrot, firma może skorzystać z jednej z wielu metod, ale IRR jest często idealną metodą analizy potencjalnego zwrotu z nowego projektu.

IRR inwestycji to jej roczna stopa wzrostu. Innymi słowy, można ją porównać do CAGR. Często wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji nie jest taka sama w każdym roku. Rzeczywista stopa zwrotu z inwestycji zwykle różni się od szacowanej stopy zwrotu.

Przeczytaj także:

Jak wykorzystać wewnętrzną stopę zwrotu?

Tworzenie nowych operacji i rozszerzanie istniejących operacji to dwa typowe scenariusze obliczania wewnętrznej stopy zwrotu w planowaniu kapitałowym. Ponieważ wewnętrzna stopa zwrotu nie uwzględnia zmieniających się stóp dyskontowych, jest ona często niewystarczająca dla długoterminowych projektów ze zmiennymi stopami dyskontowymi.

Korporacje mogą również wykorzystywać IRR do oceny programów wykupu akcji własnych. Gdy spółka przeznacza znaczne środki na wykup własnych akcji, analiza musi wykazać, że wykup własnych akcji jest lepszą inwestycją – czyli ma wyższą wewnętrzną stopę zwrotu – niż cokolwiek innego, na co można by przeznaczyć te środki.

Money-weighted rate of return (MWRR) jest obliczana przy użyciu wewnętrznej stopy zwrotu. Na podstawie wszystkich zmian w przepływach pieniężnych w okresie inwestycji, w tym wpływów ze sprzedaży, MWRR jest wykorzystywana do określenia stopy zwrotu potrzebnej do rozpoczęcia inwestycji od początkowej kwoty.

Wady i zalety IRR

Zalety IRR

 1. Prosta interpretacja: Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) jest wyrażona procentowo, co ułatwia zrozumienie jej znaczenia.
 2. Uwzględnia cały cykl życia inwestycji: IRR bierze pod uwagę przepływy pieniężne związane z projektem przez cały jego okres trwania.
 3. Określenie granicznego kosztu kapitału: Pozwala określić, jaka stopa zwrotu jest wymagana, aby projekt był opłacalny.
 4. Niezależność od stopy dyskontowej: IRR nie zależy bezpośrednio od stosowanej stopy dyskontowej, co umożliwia jej zastosowanie w przypadku braku tej informacji.

Wady IRR

 1. Brak addytywności: Powoduje, że IRR nie jest odpowiedni do porównywania projektów niezależnie i oceny ich łącznej efektywności.
 2. Nietypowe strumienie pieniężne: W projektach z niekonwencjonalnymi przepływami pieniężnymi IRR może dawać wiele wartości, co komplikuje interpretację ekonomiczną.
 3. Problematyczna analiza: W przypadku braku istnienia wewnętrznej stopy zwrotu, np. gdy wszystkie wartości NPV są dodatnie lub ujemne, analiza projektów może być utrudniona.

Wniosek 

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) jest bardzo prosta do obliczenia i może być całkiem przydatna. Jednak ze względu na fakt, że nie uwzględnia terminu wykupu obligacji i wartości spłaty kapitału, stanowi częściową, a zatem błędną ocenę.

Dlatego też, pomimo swojej użyteczności, zalecamy uwzględnienie wskaźnika YTM (Yield To Maturity), ponieważ rekompensuje on niedoskonałości IRR.

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.01

Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...