Yield to Maturity (YTM): Czym jest i jak obliczyć?

Yield to Maturity (YTM) jest jednym z najważniejszych czynników branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o sprzedaży papieru wartościowego lub utrzymaniu go do terminu wykupu. Zobaczmy razem, co to jest, dlaczego jest ważny i jak najlepiej z niego korzystać.

YTM: Co to jest Yield to Maturity?

YTM (Yield to Maturity – dochód w terminie do wykupu) to istotne narzędzie oceny rentowności papierów wartościowych, które pozwala inwestorom zgłębiać tajemnicę potencjalnych zysków i ryzyka związanego z trzymaniem tychże papierów do czasu ich dojrzewania. Wprowadzenie do YTM to podróż w głąb mechanizmów finansowych, które rządzą rynkiem kapitałowym, oferując perspektywę na osiągnięcie zysków lub uniknięcie strat inwestycyjnych.

A więc, stopa zwrotu w terminie do wykupu (YTM) to całkowity dochód, jaki można uzyskać, trzymając dany papier wartościowy do terminu zapadalności. Dochód składa się z kwoty głównej plus odsetki.

Wartość Yield to Maturity jest wyrażona w procentach. Pomimo tego że trudno jest dokładnie obliczyć, ma on wielką użyteczność. Pozwala zrozumieć, ile można zarobić, trzymając papier wartościowy do momentu wygaśnięcia. Pozwala również zrozumieć, czy lepiej jest zachować aktywo, czy też lepiej jest je sprzedać, jak tylko będzie taka możliwość.

Przeczytaj również: Analiza fundamentalna spółki

Przed wyjaśnieniem, jak obliczyć, chcielibyśmy podkreślić fakt, że ta strategia obliczeniowa jest używana do znalezienia przybliżonej wartości Yield to Maturity, nie jest to dokładna wartość.

YTM: Wzór

Możesz obliczyć Yeld to Maturity za pomocą wzoru:

Biorąc pod uwagę

  • „YTM” = Yeld to Maturity, „Vc” = wartość kuponu (odsetki płacone corocznie posiadaczowi papieru wartościowego), „
  • Vn” = wartość nominalna, „P” = cena zapłacona przy zakupie papieru wartościowego oraz „x” = liczba lat do terminu zapadalności, to:

Yield to Maturity = {Vc + [(Vn – P) / x]} / [(Vn + P) / 2].

Aby zrozumieć, jak zadowalający jest wynik, który znalazłeś, możesz sprawdzić dokładność obliczeń za pomocą wzoru:

Biorąc pod uwagę że:

  • „YTM” = Yield to Maturity, „Vc” = wartość kuponu (odsetki płacone corocznie posiadaczowi papieru wartościowego)
  • „Vn” = wartość nominalna, „P” = cena zapłacona za zakup papieru wartościowego oraz „y” = liczba kuponów, to:

P = {Vc * {{1 – [1 / (YTM + 1)y]} / YTM} + Vn} / (YTM + 1)y

Jeśli obliczenia wydają się zbyt skomplikowane, nie rozpaczaj. Wystarczy znać lub nawet mieć pod ręką formułę, aby zastosować ją za pomocą kalkulatorów lub arkuszy kalkulacyjnych (np. Excel). Oczywiście arkusz kalkulacyjny wykona wszystkie obliczenia, ale najpierw trzeba będzie dostarczyć dane. Dlatego nadal trzeba będzie uzyskać wartość kuponu, wartość nominalną, cenę i liczbę lat do terminu zapadalności.

To zadanie nie jest wyzwaniem nie do pokonania, ale wymaga posiadania jak najbardziej precyzyjnych danych, aby obliczyć Yield to Maturity z jak największą dokładnością, jaką tylko można osiągnąć.

Yield to Maturity w Różnych Rodzajach Papierów Wartościowych

Yield to Maturity znajduje zastosowanie w analizie różnych rodzajów papierów wartościowych, zapewniając inwestorom narzędzie do oceny potencjalnych zysków z poszczególnych instrumentów finansowych. Oto, jak Yield to Maturity może być użyteczne w różnych rodzajach papierów wartościowych:

1. Obligacje Skarbowe

Yield to Maturity pozwala nam ocenić opłacalność inwestycji w obligacje emitowane przez rząd. Pomaga w oszacowaniu oczekiwanych zysków z trzymania tych obligacji do momentu wygaśnięcia.

2. Obligacje Korporacyjne

Podczas inwestowania w obligacje korporacyjne, YTM służy jako wskaźnik do porównywania potencjalnych zwrotów z różnych emisji obligacji korporacyjnych.

3. Produkty Oszczędnościowo-Inwestycyjne

W przypadku planów oszczędnościowo-inwestycyjnych, które obejmują różne papiery wartościowe, Yield to Maturity pomaga w ocenie efektywności tych planów w dłuższym terminie.

4. Fundusze Inwestycyjne

Rentowność do terminu zapadalności jest przydatna do oceny inwestycji dłużnych funduszy inwestycyjnych, umożliwiając inwestorom zrozumienie oczekiwanych zwrotów z takich funduszy.

YTM: Porównanie z Innymi Wskaźnikami Inwestycyjnymi

Porównanie Yield to Maturity z innymi wskaźnikami inwestycyjnymi może nam dostarczyć cennych informacji. Oto kilka kluczowych różnic pomiędzy YTM a innymi wskaźnikami:

YTM a IRR (Internal Rate of Return – Wewnętrzna stopa zwrotu)

  • Yield to Maturity: Skoncentrowany na okresie dojrzewania papieru wartościowego. Oszacowuje jednostkową stopę zwrotu dla danego okresu trzymania inwestycji.
  • IRR: Wewnętrzna stopa zwrotu to wskaźnik wykorzystywany do oceny opłacalności inwestycji, uwzględniający zarówno przepływy pieniężne jak i okresy, w których występują te przepływy.

YTM a NPV (Net Present Value – Wartość bieżąca netto)

  • Yield to Maturity: Odnosi się do oczekiwanej stopy zwrotu z określonej inwestycji w przyszłości, biorąc pod uwagę przyszłe przepływy pieniężne.
  • NPV: Określa wartość teraźniejszą przyszłych przepływów pieniężnych po odjęciu kosztu inwestycji. Nie jest wyłącznie oparty na stopie procentowej i obejmuje analizę czasową przepływów pieniężnych.

YTM a ROI (Return on Investment)

  • Yield to Maturity: Mierzy oczekiwaną stopę zwrotu z trzymania papieru wartościowego do terminu zapadalności. Uwzględnia wartość nominalną, cenę zakupu i przepływy pieniężne generowane przez inwestycję.
  • ROI: Wskaźnik ogólnego zysku lub straty z inwestycji, wyrażony jako procent stosunku zysku lub straty do kosztów inwestycji. Może nie uwzględniać czasu trwania inwestycji ani przyszłych przepływów pieniężnych.

Wniosek dotyczący Yield to Maturity

Obliczanie Yield to Maturity nie jest koniecznością, jednak może przynieść znaczne zyski lub zapobiec stratom. YTM pomaga zrozumieć, czy opłaca się trzymać papier wartościowy czy lepiej jest szybko go sprzedać, nawet za niższą kwotę. Nie ma możliwości precyzyjnego obliczenia YTM, ale jego wartość wynika głównie z kontekstu i innych danych.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje:

Minimalny depozyt:

€200.00

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...