Czym jest Rachunek Przepływów Pieniężnych (Cash Flow)

Wielu analityków słyszało o przepływach pieniężnych, ale co to właściwie jest? Jak się je oblicza? I jakie są różne rodzaje przepływów pieniężnych? Zagłębmy się w ten temat. Rachunek przepływów pieniężnych to kluczowy wskaźnik kondycji ekonomicznej firmy.

Czym jest rachunek przepływów pieniężnych?

Dla firmy rachunek przepływów pieniężnych jest jednym z najważniejszych wskaźników, ponieważ dostarcza szczegółowych informacji o przychodach i wydatkach, umożliwiając określenie wypłacalności i płynności przedsiębiorstwa. Informacje te są przechowywane przez księgowego, a ich znaczenie polega na kontroli rachunku przepływów pieniężnych. To z kolei umożliwia ocenę zdolności firmy do generowania zysków i pomaga w procesie tworzenia strategicznych decyzji dotyczących finansowania działalności.

Możemy zatem zdefiniować go jako informację o zasobach, które firma generuje, zarówno pod względem dochodów, jak i wydatków, w danym okresie, wykorzystywaną do wskazania akumulacji netto aktywów w danym okresie.

Podsumowując, znaczenie Cash Flow odnosi się do różnicy między wpływami i płatnościami w danym okresie. Innymi słowy, przepływ odzwierciedla dochód netto. W związku z tym różnica między przychodami a wydatkami, tj. wynik odjęcia poniesionych wydatków od dochodu firmy, jest znany jako przepływy pieniężne netto.

Przepływy pieniężne i analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna biznesu jest kluczową metodologią wykorzystywaną przez inwestorów do oceny kondycji finansowej i perspektyw rozwoju danego podmiotu gospodarczego. Podstawą tej analizy są przepływy pieniężne, czyli wskaźnik określający ilość pieniędzy generowanych lub konsumowanych przez spółkę w danym czasie.

Przepływy te są kluczowe, ponieważ zapewniają jasną reprezentację zdolności spółki do finansowania swojej działalności, reinwestowania w biznes i zwracania wartości akcjonariuszom. Czym jest analiza fundamentalna, jeśli nie narzędziem do wykraczania poza proste liczby księgowe? Ma ona na celu zrozumienie rzeczywistych wyników ekonomicznych, a przepływy pieniężne są niezbędnym obiektywem, przez który można obserwować zrównoważony rozwój i potencjalny wzrost firmy.

Rodzaje przepływów pieniężnych

Mamy trzy rodzaje przepływów pieniężnych:

 1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: kwota środków pieniężnych wpływających i wypływających z firmy poprzez transakcje bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności, bez uwzględniania kosztów finansowania.
 2. Inwestycyjne przepływy pieniężne: kwota środków pieniężnych wpłaconych lub wydanych na inwestycje spółki, zazwyczaj w produkty finansowe, które są łatwo wymienialne na gotówkę, a także na zakup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Finansowe przepływy pieniężne: przepływy pieniężne związane z inwestycjami finansowymi firmy związanymi z jej działalnością, takimi jak spłata należności lub pieniądze otrzymane z emisji akcji.

Istnieją również przepływy pochodne od powyższych, takie jak:

 • Wolne przepływy pieniężne: są to przepływy pieniężne z działalności operacyjnej pomniejszone o wydatki kapitałowe. Pieniądze te są dostępne dla firmy w celu realizacji projektów ekspansji, przejęć i utrzymania stabilności finansowej.
 • Wydatki kapitałowe (CAPEX): są to wydatki poniesione na nabycie aktywów produkcyjnych, takich jak maszyny, pojazdy itp.

Jak obliczane są przepływy pieniężne?

Przepływy pieniężne netto to środki pieniężne, które wpływają i wypływają z firmy, są one obliczane poprzez dodanie zysku netto do amortyzacji dokonanej w danym okresie.

Przepływy pieniężne = Zysk netto + Amortyzacja + Rezerwy + Zobowiązania – Należności

Jeśli przepływy pieniężne są dodatnie, oznacza to, że przychody firmy były większe niż jej wydatki, ale jeśli są ujemne, oznacza to, że firma wydała więcej niż zarobiła.

Obliczanie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej

Biorąc pod uwagę, że przepływy pieniężne z działalności operacyjnej reprezentują wpływy i wydatki związane z operacjami i działalnością spółki, amortyzacja jest logicznie uwzględniona, ponieważ jest to kwota, która teoretycznie jest amortyzowana w tym okresie. Obliczenie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej jest następujące:

EBIT (zysk przed odsetkami i opodatkowaniem) + amortyzacja – podatki.

Wynik operacyjny (EBIT) jest podawany w rachunku zysków i strat lub zeznaniu podatkowym każdej spółki, a także w rocznych raportach.

Przykład

Załóżmy, że następujące dane finansowe są wyodrębnione dla spółki SC w roku 2022:

 • EBIT = 15 000 USD
 • Amortyzacja = 1 500 USD
 • Podatki = 1 000 USD

W związku z tym, stosując formułę obliczeniową, otrzymamy:

 • EBIT (zysk przed odsetkami i podatkami) + amortyzacja – podatki= 15.000 + 1.500 – 1.000= 15.500 USD.

Innymi słowy, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w 2022 r. wyniosą 15 500 USD.

Sprawozdania wykorzystujące przepływy pieniężne

Możemy również wymienić kilka wskaźników, które obejmują przepływy pieniężne w porównaniu z innymi zmiennymi firmy, takimi jak zadłużenie, sprzedaż, dywidendy, wydatki kapitałowe itp.

 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / sprzedaż netto: wskaźnik ten określa zdolność spółki do przekształcania sprzedaży w gotówkę (zebrane środki pieniężne).
 • Wolne przepływy pieniężne / przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: im wyższy jest ten wskaźnik, tym silniejsza jest pozycja finansowa spółki. Dlatego im niższe nakłady inwestycyjne w stosunku do przepływów pieniężnych firmy, tym większa siła finansowa do ekspansji. Wydatki na naprawę lub nabycie aktywów są odejmowane od przepływów pieniężnych i w ten sposób otrzymujemy wolne przepływy pieniężne. Oblicza się je w następujący sposób:

FCF = przepływy pieniężne z działalności operacyjnej – wydatki kapitałowe / przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Inne stosowane wskaźniki to m.in.

Wskaźnik pokrycia

 • Pokrycie zadłużenia krótkoterminowego: jest obliczane poprzez podzielenie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej przez zadłużenie krótkoterminowe.
 • Pokrycie zadłużenia CP = przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / zadłużenie krótkoterminowe
 • Pokrycie dywidendy: przepływy pieniężne z działalności operacyjnej lub operacyjnej dzieli się przez faktyczną dywidendę wypłaconą przez spółkę.
 • Pokrycie dywidendy = przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / dywidenda gotówkowa.
 • Pokrycie wydatków kapitałowych: przepływy pieniężne z działalności operacyjnej są dzielone przez wydatki spółki na zakup dóbr kapitałowych, maszyn, pojazdów.

Pokrycie wydatków kapitałowych = przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / wydatki kapitałowe.

CAPEX + pokrycie dywidendy

 • CAPEX (wydatki kapitałowe): to inwestycje w aktywa kapitałowe, w tym budynki, maszyny itp. Nie można ich odliczyć od dochodu podatkowego. Wydatki te staną się częścią aktywów, chociaż amortyzacja tych aktywów musi być brana pod uwagę każdego roku.
 • CAPEX jest jednym z głównych sposobów inwestowania przez spółkę przepływów pieniężnych w aktywa. Wydatki te są przeznaczone na naprawę lub nabycie aktywów, są odejmowane od przepływów pieniężnych i w ten sposób uzyskuje się wolne przepływy pieniężne.

CAPEX + pokrycie dywidendy = przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / wydatki kapitałowe + dywidenda

Przepływy pieniężne a rachunek zysków i strat: Różnice

Podsumowując, należy pamiętać o różnicy pomiędzy rachunkiem przepływów pieniężnych a rachunkiem zysków i strat:

Rachunek zysków i strat (P&L) to dokument finansowy podsumowujący przychody, koszty i zyski firmy w określonym czasie. Oznacza to, że przychody, koszty i wydatki muszą być ujmowane w dniu ich poniesienia i zużycia, niezależnie od daty otrzymania i/lub zapłaty.

Innymi słowy, rachunek zysków i strat jest rachunkiem przepływów pieniężnych, który pokazuje ogólną sytuację firmy pod względem przychodów i kosztów oraz sposób, w jaki firma jest zorganizowana, podczas gdy przepływy pieniężne służą do określenia przepływów pieniężnych firmy i nie analizują zysków ani strat, ale raczej saldo firmy.

Podsumowując, przepływy pieniężne dostarczają inwestorom wielu informacji potrzebnych do określenia profilu spółki, w którą chcą zainwestować. Przepływy pieniężne pomagają również firmie w wyborze wydatków kapitałowych.

Szukasz brokera do zakupu akcji?

Minimalny depozyt:

€100.00

Minimalny depozyt:

€100.00

Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...