Capex: Co to jest i jak obliczyć?

CAPEX, skrót od Capital Expenditure, określa wydatki kapitałowe, które przedsiębiorstwo podejmuje w celu nabycia, utrzymania lub ulepszenia aktywów kapitałowych. Odnosi się to do niezbędnych wydatków na utrzymanie lub rozbudowę aktywów kapitałowych, takich jak fabryki, maszyny, samochody itp.

CAPEX: Co to jest i do czego służy?

CAPEX (Capital Expenditure), odnosi się do inwestycji przedsiębiorstwa w kapitał lub środki trwałe w celu nabycia, utrzymania lub ulepszenia swoich aktywów trwałych. Innymi słowy, są to inwestycje niezbędne do utrzymania lub rozwoju aktywów kapitałowych.

CAPEX ma ogromne znaczenie dla działalności i rozwoju firmy. Decyzje inwestycyjne wpływają na przyszłość firmy oraz generowane przez nią przepływy pieniężne. Analiza Capital Expenditure dostarcza informacji czy firma inwestuje w celu dalszego rozwoju, czy też jedynie utrzymuje się na rynku. Jest to kluczowy wskaźnik, który pozwala ocenić strategię inwestycyjną i perspektywy przedsiębiorstwa.

Podsumowując:

  • Istota CAPEX: Inwestycje te są niezbędne do utrzymania lub rozwoju środków trwałych, co czyni je kluczowym elementem funkcjonowania firmy.
  • Znaczenie dla rozwoju firmy: CAPEX ma ogromne znaczenie dla przyszłego rozwoju spółki. Decyzje inwestycyjne nie tylko wpływają na bieżącą sytuację, ale także kształtują przyszłe przepływy pieniężne.
  • Wskaźnik strategii inwestycyjnej: Analiza nakładów inwestycyjnych dostarcza ważnych informacji na temat zamiarów spółki. Pozwala ocenić, czy inwestycje mają na celu dalszy wzrost, czy jedynie utrzymanie konkurencyjności na rynku.
  • Perspektywy spółki: CAPEX jest kluczowym wskaźnikiem oceny perspektyw spółki. Wskazuje, czy firma koncentruje się na długoterminowym wzroście i innowacjach, czy też jest bardziej skłonna do utrzymania obecnej pozycji rynkowej.

Capex: Wzór

Wzór na Capex (wydatki kapitałowe) można przedstawić jako różnicę pomiędzy nakładami na aktywa trwałe w określonym czasie e a wartością amortyzacji tych aktywów w tym samym okresie. Oto wzór:

Gdzie:

  • Nakłady na środki trwałe to suma wydatków za nabycie nowych środków trwałych i/lub ulepszenie istniejących aktywów trwałych w danym okresie,
  • Amortyzacja to koszt rozłożony na okres eksploatacji aktywów trwałych, który reprezentuje utratę wartości tych aktywów w danym okresie.

Obliczenie Capital Expenditure pozwala określić, ile przedsiębiorstwo inwestuje w środki trwałe w celu utrzymania lub rozbudowy swojego majątku kapitałowego.

Jak obliczyć CAPEX: Przykład

Obliczanie CAPEX jest stosunkowo proste i może być dokonane przy użyciu dostępnych informacji z rachunku zysków i strat oraz bilansu. Ogólnie wzór na obliczenie CAPEX można przedstawić w następujący sposób:

Capex, czyli wydatki kapitałowe firmy, można znaleźć w rachunku przepływów pieniężnych, szczególnie w sekcji dotyczącej działalności inwestycyjnej. Jednak istnieje prosty wzór umożliwiający obliczenie Capexu tylko na podstawie rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Jak już wspomniano, Capex to suma nakładów na utrzymanie i ekspansję. Wzór do obliczenia Capexu zaczyna się od tej sumy.

Capex = Aktywa trwałe netto (rok t) – Aktywa trwałe netto (rok t-1) + Amortyzacja

Załóżmy, że na koniec roku 2023 firma ma aktywa trwałe netto o wartości 1 500 000 zł, a na koniec roku 2022 wynosiły one 1 200 000 zł. Dodatkowo, amortyzacja w tym okresie wynosi 100 000 zł.

Wprowadzając wartości do wzoru:

Capex = 1 500 000zł–1 200 000zł + 100 000zł = 400 000zł

Otrzymujemy wartość 400 000 zł jako całkowitą kwotę CAPEX, czyli środki, jakie firma zainwestowała w rozwój i utrzymanie swoich środków trwałych.

Warto również zauważyć, że informacje dotyczące CAPEX mogą być dostępne bezpośrednio w rachunku przepływów pieniężnych, w sekcji dotyczącej działalności inwestycyjnej. Tam można znaleźć szczegółowe informacje na temat wydatków na nabycie lub rozbudowę środków trwałych.

Znaczenie CAPEX

Capex ma duże znaczenie w przedsiębiorstwach, ponieważ odzwierciedla etap rozwoju organizacji. W kontekście rachunkowości, dokładne wydatki na inwestycje są uwzględniane w bilansie, jeśli wartość użytkowa aktywów wzrosła. Firma musi równomiernie rozłożyć te uwzględnione wydatki przez cały okres użytkowania. Jeśli wydatek został poniesiony wyłącznie w celu utrzymania aktywów w dobrym stanie, nie jest uwzględniany w bilansie i stanowi koszt uzyskania przychodu.

Na początku działalności firmy Capex zazwyczaj jest wysoki, ponieważ wymaga nabycia różnych aktywów kapitałowych, aby rozpocząć rozwój działalności. Jeśli firma rozwija się szybciej niż zwykle, poziom Capex będzie wyższy niż amortyzacja, co oznacza szybki wzrost wartości aktywów. Z drugiej strony, jeśli Capital Expenditure jest równy lub mniejszy niż amortyzacja, oznacza to, że firma jest w fazie dekapitalizacji i może nastąpić istotny spadek działalności.

Podział nakładów inwestycyjnych

Inwestycje w środki trwałe dokonywane przez przedsiębiorstwo można podzielić na dwa rodzaje, ze względu na cel tych inwestycji:

Rodzaj inwestycjiOpisCel
Nakłady na konserwacjęInwestycje w celu pokrycia utraty wartości i amortyzacji środków trwałychUtrzymanie bieżącej sprzedaży i działalności
EkspansjaInwestycje w celu zwiększenia sprzedaży poprzez nabycie nowych środków trwałych lub ulepszenie istniejącychRozszerzenie działalności, zwiększenie efektywności

Zrozumienie podziału nakładów inwestycyjnych na te dwie kategorie pozwala firmie skuteczniej planować i alokować zasoby inwestycyjne, dostosowując się do różnych celów i potrzeb rozwoju.

Capex a Opex

Capex i Opex to dwa kluczowe terminy związane z kosztami w biznesie. Capex, czyli wydatki kapitałowe, odnoszą się do inwestycji w środki trwałe i mają na celu nabycie, utrzymanie lub ulepszenie środków trwałych. Z drugiej strony, Opex, czyli koszty operacyjne, odnoszą się do bieżących wydatków związanych z prowadzeniem produktu, firmy lub systemu.

Koszty operacyjne obejmują różne obszary, takie jak sprzedaż, administracja, badania i rozwój. Reprezentują one ciągły przepływ zasobów mających na celu przekształcenie zapasów w gotowe produkty.

W języku ekonomii capex i opex są często postrzegane jako przeciwstawne pojęcia, ponieważ redukcja kosztów operacyjnych prowadzi do wzrostu wydatków kapitałowych. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku innowacji i tworzenia nowych technologii, które często są droższe niż istniejące rozwiązania. Niemniej jednak przynoszą one korzyści, takie jak niższe koszty operacyjne i większa wydajność.

Warto jednak pamiętać, że skupianie się wyłącznie na kosztach operacyjnych nie zawsze skutkuje wysokiej jakości produktami o niskich początkowych kosztach wdrożenia. Długoterminowe korzyści finansowe i środowiskowe można osiągnąć dzięki odpowiednim inwestycjom i zrównoważonemu podejściu do zarządzania.

CAPEX: Wady i zalety

ZaletyWady
– Inwestycje w aktywa kapitałowe– Amortyzacja nabytych aktywów
– Zwiększenie przepływów pieniężnych z aktywów– Trudności w zatwierdzaniu wydatków
– Generowanie długoterminowego zysku– Wysokie koszty w krótkim okresie
– Większa przewidywalność

Podsumowując, wydatki kapitałowe to inwestycje, których spółka dokonuje w swoje aktywa trwałe i które przynoszą określone korzyści. Może to oznaczać zakup nowych aktywów lub zwiększenie wartości istniejących aktywów.

Innymi słowy, Capex jest wykorzystywany przez firmę do utrzymania aktywów w dobrym stanie, co pozwala jej na stabilne działanie. Jest to również ważne dla utrzymania działalności firmy.

Zobacz także: Analiza fundamentalna spółki

Szukasz brokera do inwestowania? Sprawdź nasze rekomendacje

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.01

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...