Wartość księgowa a rynkowa: Różnice

Zmienne decydujące o kondycji i sukcesie przedsiębiorstw są liczne i często skomplikowane. Pojawiają się tu dwie fundamentalne i głęboko odmienne koncepcje: wartość księgowa i wartość rynkowa. Te dwa terminy, choć pozornie równoznaczne, prowadzą do diametralnie przeciwnych kierunków ekonomicznych i strategicznych. Wartość księgowa jest zakorzeniona w zasadach rachunkowości i reprezentuje istotę finansową przedsiębiorstwa. Z kolei wartość rynkowa jest zabarwiona niuansami gospodarki rynkowej, odzwierciedlając postrzeganie, oczekiwania i wahania środowiska zewnętrznego.

Wartość księgowa: znaczenie i sposób obliczania

Wartość księgowa jest, w skrócie, wskaźnikiem, który daje nam wgląd w sytuację majątkową firmy, krystalizując różnicę między aktywami i pasywami w postaci liczbowej. Opiera się na zasadach rachunkowości, koncentrując się na historyczności kosztów i oferując wgląd w aktywa firmy w ściśle określonym momencie. Wartość ta jest odporna na zmiany rynkowe i jest ujawniana na stronach bilansów spółek, gdzie aktywa i pasywa są rygorystycznie katalogowane i wyceniane zgodnie z kryteriami regulacyjnymi i zasadami rachunkowości.

Zastosowania

 • Zapewnia całkowitą wartość aktywów spółki, którą akcjonariusze hipotetycznie otrzymaliby, gdyby spółka została zlikwidowana.
 • W porównaniu z wartością rynkową spółki, wartość księgowa może wskazywać, czy udział jest niedowartościowany czy przewartościowany.

Wartość księgowa akcji

Wartość księgowa na akcję ( Book Value per Share – BVPS) to wskaźnik finansowy wykorzystywany do oceny sytuacji finansowej netto spółki w przeliczeniu na jedną akcję. Jest ona obliczana poprzez podzielenie wartości netto spółki – sumy aktywów pomniejszonej o sumę pasywów – przez łączną liczbę wyemitowanych akcji. Wyrażając wartość księgową w przeliczeniu na akcję, analitycy i inwestorzy mogą uzyskać jaśniejszy obraz wewnętrznej wartości „na akcję” spółki, zapewniając użyteczny punkt odniesienia do oceny bieżącej ceny akcji na rynku.

Wzór na obliczenie wskaźnika BVPS jest następujący:

BV PS = Kapitał własny / liczbę akcji

 1. Wycena spółki: BVPS stanowi podstawowe narzędzie do oceny, czy akcje są przewartościowane czy niedowartościowane. Jeśli cena akcji jest znacznie wyższa niż BVPS, można ją uznać za przewartościowaną i odwrotnie.
 2. Analiza porównawcza: inwestorzy i analitycy wykorzystują BVPS do analizy porównawczej podobnych spółek z tego samego sektora, co pozwala im zidentyfikować wszelkie możliwości inwestycyjne lub obszary wymagające poprawy.
 3. Ocena kondycji spółki: rosnący wskaźnik BVPS w czasie może być pozytywnym wskaźnikiem i sugerować, że spółka zwiększa swoją wartość netto. I odwrotnie, spadający BVPS może sygnalizować problemy finansowe.
 4. Wskaźnik P/B: BVPS jest również wykorzystywany do obliczania wskaźnika cena/wartość księgowa (P/B Ratio), który jest jednym z kluczowych wskaźników finansowych wykorzystywanych do określenia, czy cena rynkowa akcji jest wysoka czy niska w porównaniu do ich wartości księgowej.

Należy podkreślić, że podczas gdy BVPS oferuje wgląd w kapitał własny spółki na akcję, niekoniecznie odzwierciedla wartość rynkową spółki i musi być stosowany w połączeniu z innymi wskaźnikami i analizami w celu sformułowania pełnego obrazu spółki i jej sytuacji finansowej. Dlatego omówmy również wartość rynkową.

Wartość rynkowa: definicja i sposób obliczania

Z drugiej strony, wartość rynkowa stanowi szacunkową cenę, po której dany składnik aktywów lub podmiot gospodarczy mógłby być przedmiotem obrotu na dzisiejszym rynku. Jest to wartość, która nieustannie się zmienia, w tempie percepcji inwestorów, trendów gospodarczych, nastrojów rynkowych i przyszłych prognoz. W tym przypadku czynnik czasu przybiera dynamiczną postać, a wartość rynkowa podlega nieustannym falom spekulacyjnym i zmiennym makroekonomicznym.

Zmiana wartości rynkowej

Wartość rynkowa może zmieniać się w różnych okresach i być pod znacznym wpływem cyklu gospodarczego. W takim przypadku wartość rynkowa spada podczas bessy towarzyszącej recesji, a rośnie podczas hossy lub bessy, która ma miejsce podczas ekspansji gospodarczej. Podobnie, wartość rynkowa może zależeć od wielu innych czynników, takich jak sektor, w którym działa spółka, rentowność, zadłużenie i ogólne otoczenie rynkowe.

Wartość księgowa i wartość rynkowa: charakterystyka

Poniżej przedstawiamy podsumowanie głównych cech tych dwóch koncepcji.

Wartość księgowa

 • Jest ona łatwa do obliczenia, ponieważ informacje te znajdują się w bilansie spółki.
 • Informacje te są przydatne dla inwestorów przy podejmowaniu decyzji o zakupie akcji.
 • Pokazuje rzeczywisty koszt lub koszt wyjścia lub nabycia składnika aktywów.
 • Nie ulega łatwym wahaniom, chyba że zmienia się struktura kapitałowa spółki.

Wartość rynkowa

 • Według ekspertów, wartość rynkowa pokazuje jasny obraz wewnętrznej wartości.
 • Jest ona odpowiednia dla nowych projektów, które wymagają napływu kapitału.
 • Odzwierciedla aktualne trendy rynkowe.

Różnica między wartością księgową a wartością rynkową

Dychotomia między tymi dwoma koncepcjami wartości zachęca do głębszej analizy, zagłębienia się w ich istotę oraz praktyczne i teoretyczne implikacje. Wartość księgowa solidnie określa ekonomiczną i finansową strukturę przedsiębiorstwa, oferując „obiektywny” i czasowy wgląd w jednostkę. Z kolei wartość rynkowa staje się wyrazem nastrojów rynkowych, przyszłych oczekiwań i prognoz, zapewniając postrzeganie wykraczające poza zwykłą algebraiczną sumę wartości księgowych.

Wartość księgowaWartość rynkowa
DefinicjaWartość zarejestrowana w księgach spółki dla dowolnego składnika aktywów. Jest to rzeczywista wartość składnika aktywów lub przedsiębiorstwa.Maksymalna cena, za jaką można sprzedać aktywa. Oznacza to, że jest to najwyższa szacowana wartość aktywów spółki.
Częstotliwość wahańRzadkie.Częste.
Podstawa obliczeńMaterialne lub rzeczowe aktywa spółki.Aktywa materialne i niematerialne posiadane przez spółkę.

Koncepcje wartości księgowej i wartości rynkowej odgrywają kluczową rolę w analizie fundamentalnej, rodzaju analizy wykorzystywanej przez inwestorów do określenia wewnętrznej wartości spółki, a tym samym do oceny jej wyników finansowych i przyszłych perspektyw. Przeczytaj więcej o tym, jak wycenić spółkę.

Często zadawane pytania

Co to jest wartość księgowa aktywów?

Jest to wartość, według której składnik aktywów jest ujmowany w bilansie, ale po odjęciu amortyzacji.

Jakie jest znaczenie wartości rynkowej?

Wartość rynkowa reprezentuje koszt lub opłaty, które składnik aktywów mógłby wygenerować na rynku.

Jak obliczana jest wartość księgowa?

Wartość księgową można obliczyć jako sumę aktywów pomniejszoną o wartości niematerialne i prawne (patenty lub wartość firmy) oraz zobowiązania.

Jak obliczana jest wartość rynkowa?

Wartość rynkową uzyskuje się poprzez pomnożenie liczby wyemitowanych akcji przez bieżącą cenę akcji.

Szukasz brokera giełdowego?

Minimalny depozyt:

€100.00

Minimalny depozyt:

€0.01

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...