Co to jest Wartość Aktywów Netto i jak obliczyć?

NAV, czyli wartość aktywów netto, to kluczowy wskaźnik w świecie finansów i inwestycji. Dla wielu inwestorów jest to podstawowa koncepcja, która pomaga im zrozumieć, jak działa fundusz inwestycyjny i jaka jest wartość jego udziałów. W tym artykule omówimy, czym dokładnie jest Net Asset Value i jak można go obliczyć.

Co to jest Wartość Aktywów Netto?

NAV, czyli wartość aktywów netto, to wskaźnik finansowy stosowany w kontekście funduszy inwestycyjnych i innych podobnych instrumentów finansowych. Jest to wartość jednostki uczestnictwa w danym funduszu, wyrażona w jednostkach pieniężnych i odzwierciedla wartość aktywów netto funduszu w danym okresie. Krótko mówiąc, NAV określa, ile warta jest jedna jednostka uczestnictwa w funduszu.

Obliczenie NAV polega na zsumowaniu wartości wszystkich aktywów posiadanych przez fundusz, takich jak akcje, obligacje, nieruchomości, gotówka itp. a następnie odjęciu od tej sumy wartości zobowiązań funduszu i kosztów operacyjnych. Wynik tej operacji jest dzielony przez liczbę jednostek funduszu w celu określenia ceny za jednostkę.

Dla inwestorów NAV jest kluczowym wskaźnikiem, ponieważ pomaga określić, ile pieniędzy warta jest ich inwestycja w dany fundusz. Jest również podstawą do określenia cen zakupu i sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszu.

Warto zauważyć, że NAV jest zwykle obliczany codziennie (lub przynajmniej raz na dzień roboczy) i publikowany na stronie internetowej funduszu, umożliwiając inwestorom monitorowanie wartości ich inwestycji w czasie rzeczywistym.

Jaki jest cel Net Asset Value?

Z punktu widzenia inwestora NAV jest bardzo przydatny. Pozwala poznać wycenę inwestycji w czasie rzeczywistym. Pojęcia tego nie należy jednak mylić z ceną akcji. Chociaż oba są odpowiednio częścią funduszu i spółki giełdowej, różnią się one w istotny sposób:

Na rynku nieruchomości spółki giełdowe zazwyczaj podają cenę rynkową swoich akcji, która jest równoważna wartości aktywów netto ich aktywów. Wartość ta jest lepiej znana jako NAV (Net Asset Value) i jest obliczana na podstawie wyceny aktywów przez niezależnego eksperta, który oblicza ukryte zyski kapitałowe, które nie są odzwierciedlone w bilansie, ale są gromadzone przez aktywa nieruchomościowe. Dług jest odejmowany od tej liczby, aby uzyskać NAV: ile pozostałoby, gdyby firma sprzedała wszystkie swoje aktywa na rynku.

Przeczytaj również nasz artykuł: Analizy spółek giełdowych

Aby uzyskać NAV po opodatkowaniu, odejmujemy również 35% odpowiadające podatkom, które spółka musiałaby zapłacić od zysków kapitałowych wygenerowanych przez hipotetyczne zbycie. Spółki nieruchomościowe są zazwyczaj notowane z 30% lub większym dyskontem w stosunku do ich wartości aktywów netto. Wynika to z faktu, że rynek karze brak płynności aktywów takich jak nieruchomości i grunty.

Liczba wyemitowanych akcji spółki giełdowej jest stała: aby ją zmienić, należy dokonać podwyższenia lub obniżenia kapitału. Z drugiej strony, liczba pozostających w obrocie akcji funduszu inwestycyjnego nie jest statyczna, ale zmienia się w zależności od subskrypcji i umorzeń. Należy jednak wyjaśnić, że ruch jednostek nie wpływa na wartość aktywów netto, ponieważ są to ruchy komplementarne (w tym samym czasie, gdy jednostki wchodzą lub wychodzą z funduszu, wartość funduszu wzrasta lub maleje, więc wartość aktywów netto nie ulega zmianie).

Wartość ta jest wynikiem podzielenia aktywów netto funduszu przez liczbę jednostek pozostających w obrocie. Jest to koncepcja dynamiczna, ponieważ spółka zarządzająca musi obliczać ją codziennie na podstawie cen rynkowych aktywów w portfelu funduszu.

Cena akcji na giełdzie zmienia się co sekundę, a inwestor zna tę cenę: wartość aktywów netto funduszu jest obliczana na podstawie cen rynkowych na zamknięciu dnia, więc gdy inwestor subskrybuje jednostki funduszu, nie zna ceny akcji.

Wartość Aktywów Netto: Wzór

Spółki zarządzające funduszami są odpowiedzialne za codzienne dokonywanie obliczeń przy użyciu następującej metody:

Wartość aktywów netto = Aktywa netto funduszu / Liczba wyemitowanych jednostek

Wartość aktywów netto funduszu = wartość portfela funduszu + zysk netto funduszu

Obliczenie NAV (Net Asset Value) jest stosunkowo proste i polega na sumowaniu wartości aktywów funduszu oraz odejmowaniu wartości zobowiązań, a następnie podzieleniu tego wyniku przez liczbę jednostek uczestnictwa funduszu. Oto kroki, jak obliczyć NAV:

  1. Wartość Aktywów (Assets): Zbierz informacje o wszystkich aktywach, które są w posiadaniu funduszu. To mogą być różne rodzaje inwestycji, takie jak akcje, obligacje, nieruchomości, gotówka, oraz inne instrumenty finansowe. Określ ich bieżącą wartość, na podstawie rynkowych cen i wycen.
  2. Wartość Zobowiązań (Liabilities): Zidentyfikuj wszystkie zobowiązania i koszty operacyjne funduszu. To mogą być opłaty zarządu, opłaty dystrybucyjne, podatki, długi funduszu oraz inne koszty związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem funduszu.
  3. Obliczenie NAV: Odejmij wartość zobowiązań od wartości aktywów. To daje wartość netto aktywów funduszu.
  4. Podziel przez Liczbę Jednostek Uczestnictwa: Ostateczny krok to podzielenie wartości netto aktywów przez liczbę jednostek uczestnictwa funduszu. To określa cenę jednej jednostki uczestnictwa.

Po wykonaniu tych kroków uzyskasz wartość NAV na jednostkę uczestnictwa w funduszu. Ta wartość jest istotna dla inwestorów, ponieważ pozwala określić, ile ich udziałów jest warte i jakie są aktualne ceny kupna i sprzedaży na rynku.

Należy pamiętać, że w funduszach inwestycyjnych opłaty za zarządzanie i opłaty za depozyty (jeśli mają zastosowanie) są ukryte. Oznacza to, że procent odpowiadający opłatom odejmuje się od wyniku pierwszego wzoru podanego powyżej. Dzieje się tak dlatego, że są one naliczane bezpośrednio i są już odliczane od wartości aktywów netto funduszu.

Wnioski

NAV, czyli wartość aktywów netto, to kluczowy wskaźnik stosowany w świecie funduszy inwestycyjnych i innych instrumentów finansowych. Jest to wartość jednostek uczestnictwa funduszu, która odzwierciedla wartość aktywów netto funduszu w danym okresie. Obliczenie NAV polega na zsumowaniu wartości aktywów funduszu, odjęciu wartości jego zobowiązań i podzieleniu tego wyniku przez liczbę jednostek uczestnictwa.

Dla inwestorów wskaźnik ten jest ważny, ponieważ pozwala im określić, ile pieniędzy warta jest ich inwestycja w dany fundusz inwestycyjny oraz jakie są aktualne ceny kupna i sprzedaży akcji na rynku. NAV jest zwykle obliczany codziennie lub przynajmniej raz w ciągu dnia roboczego i jest publikowany na stronie internetowej funduszu oraz w raportach finansowych, umożliwiając inwestorom monitorowanie wartości ich inwestycji w czasie rzeczywistym.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€200.00

Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...