Czym jest Udział w Rynku (Market Share)?

Market share jest bardzo ważną koncepcją w świecie inwestycji, ponieważ pozwala nam zrozumieć, jak wpływowa w danym sektorze jest analizowana spółka w porównaniu z jej konkurentami. Uwzględnienie tej informacji w strategii analitycznej pozwala lepiej ukierunkować wybory handlowe i inwestycyjne. W tym artykule omówimy bardziej szczegółowo: czym jest udział w rynku, jaki jest wzór na jego obliczenie, dlaczego jest ważny, kilka przykładów, różnicę między bezwzględnym a względnym udziałem w rynku.

Udział w rynku

Udział w rynku: Definicja Market Share

Udział w rynku to po prostu to, ile procent całkowitej sprzedaży w danej branży stanowi sprzedaż danej firmy. To miara, która pokazuje, jak dużo kontroluje spółka na tle konkurencji w danej dziedzinie. Innymi słowy, to stosunek całkowitej sprzedaży firmy do całkowitej sprzedaży w danej branży, w której ta firma działa.

Istnieją dwa rodzaje udziału w rynku: wartościowy i ilościowy udział w rynku. Pierwszy z nich opiera się na rzeczywistym udziale sprzedaży w całkowitej sprzedaży danego segmentu. Z drugiej strony udział ilościowy odnosi się do jednostek produktu sprzedanych przez spółkę w stosunku do całkowitej liczby jednostek sprzedanych na rozważanym rynku.

Jak obliczyć udział w rynku?

Wzór jest następujący:

Udział w rynku = (Całkowita sprzedaż na rynku / Sprzedaż firmy) ×100

Tak więc, jak można się domyślić, będziemy rozważać i odnosić się do dwóch liczb: wartości całkowitych obrotów rynkowych i obrotów firmy. Mnożenie przez 100 daje nam następnie wartość procentową, co z kolei pozwoli nam określić udział danej firmy w rynku.

Dlaczego udział w rynku jest ważny?

Udział w rynku (market share) jest ważny, ponieważ dostarcza nam wielu informacji, które mogą być przydatne zarówno dla inwestorów, jak i dla osób działających jako przedsiębiorcy na danym rynku. Czyli dane takie jak: wielkość firmy, jej strefa wpływów, wyniki i tak dalej. Oczywiście należy je następnie umieścić we właściwym kontekście. W szczególności należy wziąć pod uwagę strukturę rynku, na którym działa spółka.

Może to przede wszystkim dostarczyć przydatnych informacji do oceny szans na sukces własnej firmy w segmencie produkcyjnym. Dojrzałe rynki, charakteryzujące się kilkoma dużymi graczami (na przykład w przypadku Apple, który sam ma ogromny udział wynoszący 70%), oferują mniejsze szanse na wzrost niż rynki charakteryzujące się większą fragmentacją i dynamiką.

Następnie analiza udziału w rynku dostarcza nam również danych w odniesieniu do zmian i tendencji w udziale w rynku. Na rynkach, które zdefiniowaliśmy jako mniej dojrzałe, udziały w rynku mają tendencję do szybkich zmian, więc spadek udziału w rynku firmy referencyjnej, jeśli jest tymczasowy, może nie być szczególnie niepokojącym sygnałem. Z drugiej strony, na bardziej dojrzałych rynkach udział kapitałowy ma tendencję do utrzymywania się na stabilnym poziomie, więc jego spadek w tym kontekście może być dość problematycznym sygnałem.

Wszystkie te czynniki można uwzględnić przy dokonywaniu wyborów inwestycyjnych. Oceniając spółki, w które warto zainwestować, należy wziąć pod uwagę ich udział w rynku i sektor, w którym działają. Jeśli rynek jest dojrzały, inwestowanie w stabilne, solidne spółki z długą historią może być dobrym wyborem inwestycyjnym. Z drugiej strony, jeśli rynek jest mniej dojrzały i bardziej podzielony, rozsądniejsze może być korzystanie z instrumentów finansowych, takich jak fundusze ETF, w celu dywersyfikacji, a tym samym rozłożenia ryzyka na wiele różnych spółek.

Jak obliczany jest udział rynkowy spółki? Przykład

Przyjrzyjmy się przykładowi, aby lepiej zrozumieć koncepcję udziału w rynku.

Jeśli brytyjscy konsumenci wydali łącznie 100 miliardów funtów na artykuły spożywcze każdego roku, a sprzedaż Green Grocer Co. osiągnęła 4,5 miliarda funtów w tym samym okresie, firma ta miała 4,5% udział w brytyjskim rynku spożywczym.

Czym jest względny i bezwzględny udział w rynku?

Mówiąc o udziale w rynku, można rozróżnić względny i bezwzględny udział w rynku.

Bezwzględny udział w rynku dostarcza nam częściowej, ale ważnej informacji: jaki jest wpływ firmy w stosunku do jej rynku docelowego. Na przykład, firma może znacząco zwiększyć swoją sprzedaż w danym kwartale, ale jeśli tempo wzrostu sprzedaży firm konkurencyjnych jest wyższe, może to nie być tak spektakularnym znakiem. Informacje te można wywnioskować z udziału bezwzględnego, a w szczególności ze zmian udziału bezwzględnego w danym okresie.

Z drugiej strony, względny udział w rynku pokazuje, jak firma zachowuje się w stosunku do konkurenta. Daje to zatem jeszcze pełniejszy obraz sytuacji. Załóżmy, że firma działająca w sektorze spożywczym ma udzia na poziomie 20%. Liczba ta sama w sobie może być bardzo pozytywna na rynku charakteryzującym się silnym rozdrobnieniem, ale jeśli firmy konkurencyjne mają odpowiednio 40% i 30% udziału w rynku, wówczas wpływ firmy w rozważanym segmencie jest zdecydowanie ograniczony.

Obliczanie względnego i bezwzględnego udziału w rynku

Bezwzględny udział w rynku jest obliczany, jak widzieliśmy, za pomocą wzoru:

  • Udział w rynku=(Całkowita sprzedaż rynkowa/Sprzedaż firmy)×100

Teraz, kiedy już obliczymy udział, wszystko, co musimy zrobić, to odjąć od tej wartości 100, aby znaleźć udział, którego X nie kontroluje. Na przykład, jeśli X kontroluje 20%, oznacza to, że nie kontroluje 80%. W tym momencie dzielimy udział, który firma kontroluje, przez udział, którego firma nie kontroluje. Otrzymana wartość to względny udział w rynku.

Market share i analiza fundamentalna

Czym jest analiza fundamentalna, jeśli nie kluczowym narzędziem do badania kondycji finansowej i operacyjnej spółki? Udział w rynku, zarówno względny, jak i bezwzględny, jest w tym przypadku kluczowym wskaźnikiem. Podczas gdy udział bezwzględny ujawnia część rynku posiadaną przez spółkę, udział względny umieszcza ją w kontekście jej konkurentów. Oba te wskaźniki są niezbędne w ocenie firmy, dając analitykom jasną perspektywę pozycji konkurencyjnej firmy oraz wszelkich przewag lub wyzwań, przed którymi może ona stanąć w swojej branży.

Szukasz brokera giełdowego?

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.01

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...