Czym jest Analiza Wrażliwości w ekonomii?

Analiza wrażliwości jest narzędziem wykorzystywanym w finansach do szacowania wpływu różnych założeń i możliwych scenariuszy wynikających z każdego założenia, zgodnie z logiką „co jeśli”. Przyjrzyjmy się bliżej, czym konkretnie jest, jak można ją wykorzystać i jakie są różne rodzaje analizy wrażliwości.

Czym jest analiza wrażliwości (sensitivity analisys)

Analiza wrażliwości w ekonomii i finansach jest przydatnym narzędziem do zrozumienia, jak wrażliwy jest dany model, projekt lub decyzja finansowa na zmiany niektórych czynników lub parametrów. Innymi słowy, pozwala ona zbadać implikacje różnych scenariuszy dla projektu lub decyzji poprzez zmianę jednego parametru i obserwację, jak te zmiany wpływają na ostateczny wynik.

Z technicznego punktu widzenia analizę wrażliwości można zdefiniować jako analizę mającą na celu określenie, jak wrażliwy jest wynik danej analizy na zmiany założeń użytych do wygenerowania tego wyniku, tj. jak różne zmiany danych początkowych wpływają na końcowe dane w modelu.

Choć na pierwszy rzut oka koncepcja ta może wydawać się skomplikowana, w rzeczywistości jest ona znacznie prostsza niż można by się spodziewać. Przykład pomoże zrozumieć to, co wyjaśniliśmy do tej pory w kategoriach technicznych.

Przykład analizy wrażliwości

Załóżmy, że firma X posiada model finansowy, który szacuje potencjalny zysk. Model ten opiera się na różnych założeniach, z których jednym jest cena sprzedaży produktów wytwarzanych przez X. Analiza wrażliwości pozwala nam zatem oszacować, jak zysk (wynik) może się zmienić wraz ze zmianą kosztów sprzedaży towarów (nakładów).

Innym przykładem jest określenie ceny akcji. Ma na nią wpływ kilka czynników, w tym zyski spółki, liczba akcji pozostających w obrocie, stosunek zadłużenia do kapitału własnego oraz liczba konkurentów w sektorze. Następnie można zmienić jedną lub więcej z tych zmiennych lub założeń, aby zobaczyć, jak w różnych scenariuszach wpływa to na ostateczny wynik (cenę akcji).

Różni się ona od analizy scenariuszy tym, że ta druga stosuje bardziej ogólne podejście, próbując oszacować scenariusz, gdy wynik jest nieznany.

Analiza wrażliwości akcji

Analiza wrażliwości okazuje się być nieocenionym narzędziem przy analizowaniu decyzji inwestycyjnych, szczególnie na rynku akcji, gdzie na ruchy cen wpływa wiele czynników. Praktyka ta głęboko przenika analizę fundamentalną, metodę poświęconą dogłębnemu badaniu kondycji ekonomicznej i finansowej spółki, a także warunków makroekonomicznych, w celu określenia prawdziwej wartości akcji. Kiedy ktoś pyta „czym jest analiza fundamentalna?”, odpowiedź leży w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw, trendów rynkowych i zmiennych, takich jak EPS (zysk na akcję) i P/E Ratio ( wskaźnik ceny do zysku), które mogą nakreślić solidny obraz perspektyw spółki. Integrując te dwa podejścia – analizę wrażliwości i fundamentalną analizę akcji – inwestorzy mogą nie tylko uzyskać bardziej krystaliczny obraz wewnętrznej wartości akcji, ale także zrozumieć, w jaki sposób różne zmienne wpływają na oczekiwane zwroty, torując drogę do bardziej solidnych decyzji inwestycyjnych, które są odporne na turbulencje rynkowe.

Główne cele analizy wrażliwości

 • Ocena ryzyka: Identyfikacja i zrozumienie ryzyka związanego z wahaniami kluczowych zmiennych.
 • Podejmowanie uzasadnionych decyzji: Zapewnienie podstawy do podejmowania trafnych decyzji poprzez wskazanie możliwych wyników w różnych scenariuszach.
 • Identyfikacja krytycznych zmiennych: Określenie, które zmienne mają największy wpływ na analizowany model lub decyzję.

Metodologia analizy wrażliwości

 1. Identificazione delle variabili: Identificare le variabili che potrebbero influenzare significativamente l’output del modello.
 2. Creazione di scenari: Definire diversi scenari in cui le variabili selezionate subiscono variazioni. Questi scenari possono rappresentare differenti condizioni di mercato, tassi di interesse, prezzi delle materie prime, e così via.
 3. Analisi dei risultati: Calcolare l’effetto che le variazioni delle variabili hanno sull’output del modello. Questo può essere fatto attraverso simulazioni, modelli di previsione, o altre tecniche di analisi.
 4. Interpretazione: Esaminare e interpretare i risultati, identificando quali sono le variabili più influenti e quindi meritevoli di particolare attenzione e monitoraggio.

Praktyczne zastosowania analizy wrażliwości

 • Projekty inwestycyjne: Ocena ryzyka i możliwości różnych projektów inwestycyjnych, badanie wpływu różnych czynników na rentowność.
 • Wycena: Analiza wpływu zmian cen sprzedaży lub kosztów produkcji na rentowność.
 • Budżetowanie: Pomoc w planowaniu finansowym, pokazująca, jak rzeczywiste wyniki mogą różnić się od pierwotnych planów, jeśli występują różnice w kluczowych parametrach.
 • Wycena przedsiębiorstwa: Badanie, w jaki sposób zmiany stopy dyskontowej, stopy wzrostu i innych czynników mogą wpływać na wartość przedsiębiorstwa.

Przydatność ekonomicznej analizy wrażliwości

Analiza wrażliwości jest wykorzystywana przez zarząd do oceny różnych scenariuszy. Niektóre z jej zastosowań to:

 • Zrozumienie różnych czynników, które współdziałają w określaniu danego scenariusza: np. w odniesieniu do projektu lub innego scenariusza.
 • Eliminacja zbędnych czynników: określając, które dane wejściowe są nieistotne, a następnie eliminując je, można uprościć modele.
 • Modyfikacja strategii inwestycyjnych: eksperymentując z różnymi scenariuszami, można zmodyfikować strategie inwestycyjne, aby lepiej odpowiadały interesom biznesowym.

Rodzaje

Istnieją dwa różne podejścia do analizy wrażliwości:

 • Pierwszą strategią jest analiza globalna, która polega na zbadaniu całej struktury parametrów początkowych, często przy użyciu metod statystycznych. Następnie dokonuje się oceny danych początkowych w wymiarze globalnym, aby ocenić, w jaki sposób oddziałują one na siebie nawzajem, a w konsekwencji, w jaki sposób synergicznie wpływają na końcowy wynik.
 • Drugą strategią jest analiza lokalna. Koncentruje się ona na zmianach w pojedynczym elemencie wejściowym, podczas gdy inne pozostają zasadniczo niezmienione. Strategia ta umożliwia identyfikację najistotniejszych i tych najmniej istotnych czynników oraz, w razie potrzeby, uproszczenie modeli poprzez wyeliminowanie zbędnych czynników.

Ograniczenia analizy wrażliwości

Chociaż analiza wrażliwości ma wiele istotnych zalet, istnieją jednak ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę.

Po pierwsze, nie może ona zrekompensować modelu, który jest zasadniczo wadliwy. Jeśli założenia są błędne, analiza wrażliwości, polegająca jedynie na analizowaniu zmian w wynikach wraz ze zmianą danych początkowych, będzie zasadniczo bezużyteczna.

Co więcej, zwłaszcza w przypadku podejścia globalnego, staje się to niezwykle trudne, gdy istnieje długa seria wzajemnie powiązanych zmiennych, w którym to przypadku dokładne oszacowanie, które z nich wpływają na wynik, staje się skomplikowane.

Co więcej, przyjęte założenia mogą ulec zmianie w perspektywie krótkoterminowej, niwecząc tym samym użyteczność całej operacji.

Szukasz brokera giełdowego?

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

Minimalny depozyt:

€200.00

Często zadawane pytania

Czym jest analiza wrażliwości?

Analizę wrażliwości można zdefiniować jako analizę mającą na celu określenie, w jaki sposób różne zmiany danych początkowych mogą wpłynąć na ostateczny wynik.

Do czego służy analiza wrażliwości?

Jest ona wykorzystywana w finansach do określania decyzji inwestycyjnych, eliminacji zbędnych czynników z modeli oraz do wyceny kierownictwa.

Jakie są ograniczenia analizy wrażliwości?

Analiza wrażliwości jest po prostu bezużyteczna lub trudna, gdy model jest wadliwy, gdy istnieje zbyt wiele współzależnych zmiennych i gdy założenia zmieniają się szybko.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...