Obligacje Zabezpieczone a Niezabezpieczone

Obligacje stanowią istotny segment rynków finansowych, przyciągając uwagę inwestorów ze względu na swoją stabilność i możliwość generowania dochodu. Kluczowym czynnikiem różnicującym obligacje są zabezpieczenia, które wpływają na poziom ryzyka i oczekiwane korzyści dla obligatariuszy. Warto zgłębić dwie główne kategorie obligacji: zabezpieczone i niezabezpieczone, aby lepiej zrozumieć ich znaczenie w kontekście strategii inwestycyjnych.

Obligacje stanowią kluczowy instrument na rynkach finansowych, będąc popularną formą inwestycji zarówno dla instytucji finansowych, jak i indywidualnych inwestorów. Podstawowym elementem, który różnicuje obligacje i wpływa na ich atrakcyjność dla inwestorów, są zabezpieczenia oraz poziom uprzywilejowania w przypadku ewentualnej upadłości emitenta.

W kontekście ryzyka inwestycyjnego, oba te czynniki – zabezpieczenie i uprzywilejowanie – odgrywają istotną rolę, wpływając zarówno na oczekiwane korzyści, jak i ryzyko strat.

Obligacje uprzywilejowane (zabezpieczone)

Obligacje uprzywilejowane są istotnym elementem w strukturze rynków finansowych, charakteryzując się wyższym poziomem zabezpieczenia dla inwestorów w przypadku ewentualnej upadłości emitenta. Istnieją różne rodzaje obligacji uprzywilejowanych, z których każdy oferuje pewne formy gwarancji i poziom ochrony dla obligatariuszy. Poniżej omówimy główne typy obligacji uprzywilejowanych oraz ich cechy charakterystyczne:

Senior Guaranteed Bonus (covered/insured)

Obligacje tego typu są zabezpieczone określonymi aktywami, co oznacza, że w przypadku upadłości emitenta, posiadacze tych obligacji mają pierwszeństwo w spłacie przed innymi wierzycielami. Kluczowe cechy obligacji Senior Guaranteed Bonus to:

  • Zabezpieczenie aktywami: Emitent obligacji zabezpiecza je konkretnymi aktywami, takimi jak nieruchomości, należności handlowe lub inne aktywa, które mogą być przeznaczone na spłatę zobowiązań w razie potrzeby.
  • Pierwszeństwo spłaty: W przypadku likwidacji emitenta, środki pozyskane ze sprzedaży zabezpieczonych aktywów są przeznaczone na spłatę obligacji seniorowych przed innymi wierzycielami.

Obligacje uprzywilejowane bez zabezpieczeń i kredytów w rachunku bieżącym

Te obligacje również zapewniają pewne uprzywilejowanie w przypadku upadłości emitenta, ale nie są zabezpieczone konkretnymi aktywami. Kluczowe cechy tego rodzaju obligacji to:

  • Priorytet w spłacie: W razie likwidacji emitenta, posiadacze obligacji uprzywilejowanych bez zabezpieczeń mają pierwszeństwo w spłacie przed obligatariuszami obligacji podporządkowanych.
  • Brak konkretnego zabezpieczenia: W przeciwieństwie do obligacji Seniorowych, te obligacje nie są zabezpieczone konkretnymi aktywami emitenta, co oznacza, że ich spłata zależy od ogólnej zdolności emitenta do uregulowania zobowiązań.

Obligacje uprzywilejowane odgrywają istotną rolę w strukturze rynków finansowych, oferując inwestorom pewność i ochronę w przypadku niepowodzeń finansowych emitenta. Ich różnorodność pozwala inwestorom dostosować swoje portfele inwestycyjne do własnych preferencji i tolerancji ryzyka, co sprawia, że są one atrakcyjnym instrumentem inwestycyjnym dla wielu uczestników rynku.

Obligacje zabezpieczone: Typy gwarancji

Gwarancje stanowią istotny element obligacji uprzywilejowanych, zapewniając dodatkowe zabezpieczenie dla obligatariuszy i zwiększając ich pewność co do zwrotu zainwestowanego kapitału. Istnieją różne rodzaje gwarancji, które mogą być dostępne dla inwestorów obligacji uprzywilejowanych. Poniżej omówimy najważniejsze typy gwarancji:

1. Gwarancja aktywów

Gwarancja aktywów polega na zabezpieczeniu obligacji określonymi aktywami emitenta. Gwarancja ta może obejmować nieruchomości, należności handlowe, akcje spółek zależnych lub inne aktywa, które mogą być przeznaczone na spłatę zobowiązań w przypadku upadłości emitenta. Kluczowe cechy gwarancji aktywów to:

  • Konkretne zabezpieczenie: Aktywa emitenta są specjalnie przeznaczone na spłatę obligacji uprzywilejowanych, co daje obligatariuszom pewność co do ich spłaty w razie potrzeby.
  • Pierwszeństwo w spłacie: Posiadacze obligacji zabezpieczonych aktywami mają pierwszeństwo w spłacie przed innymi wierzycielami w przypadku likwidacji emitenta.

2. Gwarancja hipoteczna

Gwarancja hipoteczna polega na zabezpieczeniu obligacji na podstawie hipoteki na konkretnych nieruchomościach emitenta. W przypadku niewypłacalności emitenta, te nieruchomości mogą być sprzedane, a uzyskane środki przeznaczone na spłatę obligacji. Gwarancja hipoteczna zapewnia dodatkową ochronę dla obligatariuszy, ponieważ ich zobowiązania są zabezpieczone na konkretnych aktywach.

3. Gwarancja ubezpieczeniowa

Gwarancja ubezpieczeniowa polega na zabezpieczeniu obligacji za pomocą polisy ubezpieczeniowej, która wypłaci środki w przypadku niewypłacalności emitenta. To dodatkowe zabezpieczenie daje inwestorom pewność co do spłaty obligacji, nawet jeśli emitent nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań.

4. Gwarancja rządowa

Niektóre obligacje mogą być objęte gwarancją rządową, co oznacza, że rząd lub instytucja rządowa gwarantuje spłatę obligacji w przypadku niewypłacalności emitenta. Gwarancja rządowa zapewnia najwyższy poziom pewności dla obligatariuszy, ponieważ jest wspierana przez władze publiczne.

Różnorodność gwarancji dostępnych dla obligacji uprzywilejowanych pozwala inwestorom dostosować swoje portfele inwestycyjne do własnych preferencji i tolerancji ryzyka. Wybór odpowiedniej formy gwarancji może mieć istotny wpływ na poziom zabezpieczenia i oczekiwane korzyści dla obligatariuszy.

Ryzyko i gwarancje

Ryzyko i gwarancje są kluczowymi kwestiami, które inwestorzy powinni uwzględnić przed zakupem obligacji uprzywilejowanych. Poniżej omówimy główne aspekty związane z ryzykiem i gwarancjami w kontekście obligacji:

Obligacje zabezpieczone a niezabezpieczone: Bezpieczeństwo

Obligacje zabezpieczone oferują inwestorom dodatkowe zabezpieczenie w postaci określonych aktywów emitenta lub innych form gwarancji, co zmniejsza ryzyko utraty kapitału w przypadku niewypłacalności emitenta. Z drugiej strony, obligacje niezabezpieczone nie posiadają takiego dodatkowego zabezpieczenia, co oznacza wyższe ryzyko dla obligatariuszy. Inwestorzy powinni dokładnie ocenić poziom ryzyka i dostępnych gwarancji przed zainwestowaniem w konkretne obligacje.

Zwykłe i zabezpieczone obligacje uprzywilejowane: Ryzyko

W mało prawdopodobnym przypadku upadku spółki emitującej obligacje lub banku, posiadacze uprzywilejowanych obligacji zabezpieczonych nie będą musieli się tym martwić ani tracić snu z powiek. Twoje zobowiązania są bowiem zabezpieczone określonymi aktywami emitenta. Z drugiej strony, jeśli posiadasz niezabezpieczone obligacje uprzywilejowane, nadal należysz do wyższej kategorii posiadaczy obligacji niż inni posiadacze obligacji podporządkowanych lub akcji podporządkowanych. Nawet w przypadku akcji uprzywilejowanych istnieje pewne ryzyko:

  • Częściowa spłata: Nawet jeśli kapitał jest gwarantowany, nie oznacza to, że inwestor otrzyma całkowity zwrot zainwestowanych środków, szczególnie jeśli emitent nie posiada wystarczających aktywów do spłaty wszystkich zobowiązań.
  • Oferta konwersji: W czasach kryzysu emitenci mogą próbować zamienić obligacje na akcje, co może zmienić status obligatariuszy w akcjonariuszy. Decyzja dotycząca konwersji jest indywidualna dla każdego obligatariusza i może wymagać szczegółowego przeanalizowania.
  • Bailout lub Bail in: W najgorszym scenariuszu, emitent może być ratowany za pomocą funduszy inwestorów, w tym posiadaczy obligacji. Ten rodzaj interwencji może mieć wpływ na kolejność spłaty zobowiązań i zabezpieczenie obligacji.
  • Oferta odkupu: Emitenci mogą próbować wykupić obligacje wcześniej niż termin ich zapadalności, co może być korzystne dla nich, ale może również zmniejszyć zyski inwestorów.

Zyski z obligacji

Zyski z obligacji mogą być generowane na różne sposoby, zależnie od charakterystyki danej emisji obligacji oraz warunków rynkowych. Poniżej omówimy główne sposoby generowania zysków z obligacji:

Kupno i odsprzedaż obligacji

Inwestorzy mogą zarabiać na obligacjach, kupując je po niższej cenie i odsprzedając je po wyższej cenie na rynku wtórnym. Zysk z tej operacji pochodzi z różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży obligacji oraz naliczonych w międzyczasie odsetek.

Otrzymywanie odsetek

Obligacje zazwyczaj generują dochód w postaci odsetek, które są wypłacane okresowo (np. co sześć miesięcy lub co rok) według określonej nominalnej stopy procentowej. Inwestorzy mogą uzyskiwać dochód poprzez regularne pobieranie odsetek od obligacji.

Zysk z wykupu obligacji

Inwestorzy mogą również zarabiać na obligacjach, wykupując je po cenie niższej niż cena nominalna. W przypadku obligacji sprzedawanych po cenie niższej niż ich wartość nominalna, inwestorzy mogą osiągnąć zysk poprzez wykup obligacji po niższej cenie i otrzymanie pełnej wartości nominalnej w momencie wykupu.

Zysk z obligacji zerokuponowych

Obligacje zerokuponowe są emitowane po cenie niższej niż ich wartość nominalna i nie wypłacają odsetek w okresie trwania emisji. Rentowność tego typu obligacji wynika z różnicy pomiędzy ceną zakupu a wartością nominalną obligacji w momencie wykupu.

Rentowność obligacji o zmiennym oprocentowaniu

Niektóre emitowane obligacje są zmiennokuponowe, co oznacza, że wysokość odsetek może zmieniać się w zależności od zmian na rynku referencyjnym (np. stopy procentowej). Inwestorzy mogą czerpać zyski z tego typu obligacji, otrzymując odsetki w zależności od aktualnej stopy procentowej.

Przeczytaj także:

Podsumowując, obligacje uprzywilejowane lub zwykłe i gwarantowane różnią się od obligacji podporządkowanych, ponieważ mają niski poziom ryzyka w przypadku upadłości podmiotu emitującego. Mogą być gwarantowane, więc mają niższy poziom ryzyka, ponieważ są pokryte określonymi aktywami. Lub niezabezpieczone (nie pokryte żadnymi konkretnymi aktywami), ale w najgorszym przypadku są spłacane przed resztą. Należy również pamiętać, że gwarancja nie zawsze oznacza spłatę całej kwoty inwestycji.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.01

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Wypukłość obligacji: Co to jest?
Wypukłość obligacji mierzy związek między cenami obligacji a stopami procentowymi. Służy do oceny wpływu wzrostu lub spadku stóp procentowych na cenę obligacji, podkreślając ekspozycję posiadacza obligacji na ryzyko. Co to jest wypukłość ob...