NPV: Jak obliczyć i czym jest wartość bieżąca netto?

Wartość bieżąca netto (NPV) jest najbardziej znaną metodą oceny długoterminowych projektów inwestycyjnych. Pozwala określić, czy inwestycja spełnia podstawowy cel finansowy: maksymalizację inwestycji. Jest to metoda obliczania wartości bieżącej danej liczby przyszłych przepływów pieniężnych wynikających z inwestycji.  W tym artykule dowiemy się, czym jest wartość bieżąca netto i jak ją obliczyć. 

NPV: Co to jest wartość bieżąca netto?

Wartość bieżąca netto (NPV) jest wskaźnikiem inwestycyjnym wykorzystywanym do oceny projektów lub inwestycji poprzez uwzględnienie ich przepływów pieniężnych. Służy do określenia, czy inwestycja przyniesie zyski czy straty. NPV jest miarą zwrotu z projektu inwestycyjnego w całym okresie jego trwania.

NPV reprezentuje równowartość bieżącą wszystkich wpływów i wypływów pieniężnych związanych z projektem. Jest kluczowym narzędziem w analizie fundamentalnej do wyceny spółek giełdowych.

Metodologia obliczania NPV polega na zdyskontowaniu wszystkich przyszłych przepływów pieniężnych do bieżącej wartości. To znaczy, przyszłe przepływy pieniężne są dostosowywane za pomocą określonej stopy procentowej lub ekwiwalentu do wartości bieżącej w momencie „zero”. Następnie porównuje się tę wartość z pierwotnymi nakładami inwestycyjnymi. Stopa dyskontowa jest obliczana jako iloczyn średniego ważonego kosztu kapitału i stopy inflacji dla danego okresu. Jeśli wynik tego porównania jest większy od pierwotnych nakładów, zaleca się akceptację projektu.

Jak obliczyć NPV (wartość bieżącą netto)?

Aby obliczyć wartość bieżącą netto, każdy przepływ pieniężny jest sprowadzany do teraźniejszości poprzez zdyskontowanie go przy użyciu określonej stopy procentowej. Następnie, zdyskontowane przepływy pieniężne są sumowane, zgodnie z poniższym wzorem:

NPV Wzór

Wzór na NPV lub wartość bieżącą netto:

 • NPV to wartość bieżąca netto,
 • CFt​ to przepływ pieniężny netto w okresie t,
 • r to stopa dyskontowa,
 • n to liczba okresów, przez które trwa projekt.

Wzór ten zakłada, że przepływy pieniężne netto CFt są generowane w poszczególnych okresach t i są dyskontowane do wartości bieżącej poprzez podzielenie ich przez (1+r)t. Następnie, dla każdego okresu, przepływy pieniężne netto są sumowane, aby uzyskać wartość bieżącą netto inwestycji.

Oto wzór, jak przepływy pieniężne netto są sumowane w wartości bieżącej netto (NPV):

Wzór ten przedstawia, że wartość bieżąca netto (NPV) jest równa sumie przepływu pieniężnego netto w pierwszym okresie (CF0​) oraz zdyskontowanych wartości przepływów pieniężnych netto w kolejnych okresach (CF1​,CF2​,…,CFn​). Każdy przepływ pieniężny netto jest podzielony przez odpowiedni czynnik dyskontujący ((1+r)^t\.

NPV jest wykorzystywane do podejmowania dwóch rodzajów decyzji inwestycyjnych:

 1. Ocena wykonalności inwestycji: NPV pozwala sprawdzić, czy dana inwestycja jest opłacalna. Jeśli wartość NPV jest większa od zera, oznacza to, że przyjęta stopa dyskontowa generuje zyski. Natomiast gdy NPV wynosi zero, projekt inwestycyjny nie przynosi ani zysków, ani strat, więc decyzja o jego realizacji jest obojętna. W przypadku NPV mniejszego od zera, projekt generuje straty i powinien zostać odrzucony.
 2. Porównanie inwestycji: NPV umożliwia porównanie różnych inwestycji pod względem ich wartości bezwzględnej. Inwestycja o wyższym NPV jest preferowana, ponieważ sugeruje większą wartość rynkową.

Kryteria decyzyjne opierają się na następujących założeniach:

 • NPV > 0: przyjęta stopa dyskontowa generuje zyski, więc projekt powinien zostać zaakceptowany.
 • NPV = 0: projekt inwestycyjny nie przyniesie ani zysków, ani strat, dlatego decyzja o jego realizacji jest neutralna.
 • NPV < 0: projekt inwestycyjny przyniesie straty i powinien zostać odrzucony.

Podsumowując, projekt inwestycyjny jest akceptowalny, jeśli posiada dodatnie NPV, czyli oczekiwane przepływy pieniężne, zdyskontowane przy pomocy kosztu alternatywnego, przewyższają koszty inwestycji. W przypadku bezryzykownych projektów, stała stopa procentowa jest wykorzystywana jako punkt odniesienia do obliczenia NPV i oceny, czy inwestycja jest lepsza niż alternatywne możliwości.

NPV: Jak obliczyć (przykład)

Załóżmy, że zaoferowano nam inwestycję, w którą musimy zainwestować 1 milion złotych. Obiecano nam, że po tej inwestycji otrzymamy 150 000 złotych w pierwszym roku, 250 000 złotych w drugim roku, 400 000 złotych w trzecim roku i 500 000 złotych w czwartym roku. Przyjmując, że stopa dyskontowa wynosi 3% rocznie, jaka jest wartość bieżąca netto inwestycji (NPV)?

Przykład obliczania NPV

Wartość bieżąca netto (NPV) inwestycji wynosi obecnie 191 580 złotych, co oznacza, że inwestycja jest opłacalna. NPV jest prostym i skutecznym kryterium wyboru inwestycji, umożliwiającym łatwą ocenę opłacalności danej inwestycji.

Mimo pewnych ograniczeń, NPV jest istotne przy ocenie inwestycji w środki trwałe. Jeśli wartość NPV przekracza zero, projekt jest uznawany za opłacalny i zapewnia minimalny zwrot z inwestycji.

Przedsiębiorstwo często porównuje różne alternatywne rozwiązania w celu oceny ich opłacalności. Zazwyczaj preferowane jest rozwiązanie o najwyższej wartości NPV, chociaż istnieją przypadki, kiedy inne czynniki, takie jak wizerunek firmy czy względy strategiczne, mogą wpływać na wybór projektu o niższej wartości NPV.

Wartość bieżąca netto: Zalety i wady NPV

Zalety:

 • NPV jest łatwym do obliczenia narzędziem, które dostarcza użytecznych prognoz dotyczących wpływu projektów inwestycyjnych na wartość przedsiębiorstwa.
 • Metoda uwzględnia różne terminy wymagalności przepływów pieniężnych netto, co pozwala na bardziej precyzyjne analizy.

Wady:

 • Trudność w określeniu odpowiedniej stopy dyskontowej, która jest niezbędna do obliczeń NPV.
 • Założenie reinwestowania przepływów pieniężnych netto może być niepraktyczne w rzeczywistych warunkach i nie zawsze odzwierciedla rzeczywiste zachowanie finansowe projektu.

Różnice między NPV i IRR

 • NPV i IRR (wewnętrzna stopa zwrotu) są dwoma różnymi wskaźnikami analizy rentowności. NPV wyraża wartość netto w jednostkach monetarnych, podczas gdy IRR jest miarą procentową.
 • NPV uwzględnia terminy wymagalności przepływów pieniężnych, podczas gdy IRR nie bierze pod uwagę reinwestowania tych przepływów w określonym tempie.
 • W przypadku NPV stosuje się określoną stopę dyskontową, natomiast IRR jest oparta na stopie zwrotu, co może prowadzić do różnic w ocenie opłacalności projektu.

Warto pamiętać, że zarówno NPV, jak i IRR są przydatnymi narzędziami, ale różnią się w swoim podejściu i interpretacji wyników. Ważne jest uwzględnienie ich ograniczeń i dostosowanie do konkretnych warunków i potrzeb analizy inwestycji.

Często zadawane pytania

Czym jest wartość bieżąca netto?

Wartość bieżąca netto (NPV) jest najbardziej znaną metodą oceny długoterminowych projektów inwestycyjnych. Pozwala określić, czy inwestycja spełnia podstawowy cel finansowy: maksymalizację inwestycji.

Jak obliczyć wartość bieżąca netto?

Aby obliczyć wartość bieżącą netto, wszystkie przepływy pieniężne są sprowadzane do teraźniejszości poprzez zdyskontowanie ich przy użyciu określonej stopy procentowej. Dlatego każdy wpływ i wypływ środków pieniężnych jest dyskontowany do wartości bieżącej.

Ile powinno wynosić NPV?

Projekt inwestycyjny powinien być zaakceptowany, jeśli ma dodatnią NPV, gdy oczekiwane przepływy pieniężne są zdyskontowane kosztem alternatywnym.

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.01

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...