Tracking Error: Co to jest?

Obecnie wykorzystanie błędu śledzenia jest szeroko stosowane w zarządzaniu portfelem. Dlatego w tym poście omówimy, czym właściwie jest tracking error.

Tracking error: Co to jest?

Na początek przypomnijmy, że fundusze giełdowe (ETF) replikują indeksy akcji, składające się z najlepszych spółek o najwyższej kapitalizacji rynkowej. Innymi słowy, ETF-y, określane jako Exchange Traded Funds, są notowanym na giełdzie funduszem inwestycyjnym, więc w tym kontekście należy zwrócić szczególną uwagę na tracking error (błąd śledzenia) i to, co się na niego składa.

Błąd śledzenia to wskaźnik, który informuje o różnicy w zwrotach pomiędzy funduszem ETF a indeksem odniesienia (Benchmark) w określonym czasie.

Wskaźnik ten ma kluczowe znaczenie dla oceny tego, jak skutecznie fundusz inwestycyjny zarządzał swoimi aktywami w danym okresie. Im niższy błąd śledzenia, tym lepiej fundusz odwzorowuje indeks.

Co to jest benchmark?

Benchmark, znany również jako indeks referencyjny, to określony indeks lub zestaw indeksów wykorzystywanych jako punkt odniesienia do oceny wyników inwestycji. Mówiąc prościej, jest to standardowy pomiar, którego inwestorzy używają do porównywania wyników swojego portfela lub funduszu inwestycyjnego.

W praktyce benchmarkiem może być indeks giełdowy, grupa podobnych aktywów finansowych lub inny wskaźnik reprezentujący określoną klasę aktywów. Na przykład, jeśli inwestor posiada fundusz akcyjny, jego benchmarkiem może być indeks giełdowy reprezentujący ogólny stan rynku akcji.

Główne funkcje benchmarku to:

 • Umożliwienie zarządzającemu określenia miejsca docelowego inwestycji (na jakich rynkach i w jakie rodzaje aktywów inwestować).
 • Umożliwia on klientom funduszy inwestycyjnych podjęcie decyzji o tym, w co zainwestować.
 • Pomaga w identyfikacji ryzyka inwestycyjnego i ułatwia interpretację zwrotów z inwestycji.
 • Inwestor może porównać i ocenić bieżące i historyczne wyniki.

Co mierzy tracking error?

Analizując błąd śledzenia w kontekście funduszy ETF, niezwykle ważne jest zrozumienie zmienności tego błędu. Termin Tracking Error Volatility mierzy ryzyko względne lub prawdopodobieństwo, że zwrot danego funduszu będzie odbiegał od zwrotu indeksu. Mówiąc prościej, mówimy tu o ryzyku.

Co to oznacza w praktyce? Błąd śledzenia funduszu ETF to nic innego jak zmienność różnicy w zwrocie między portfelem a jego benchmarkiem – czyli indeksem, który jest punktem odniesienia do pomiaru wyników. Wybierając ETF, warto skupić się na tym, co nazywamy błędem śledzenia, ponieważ pomoże to osiągnąć zwroty bardziej zgodne z indeksem.

Warto pamiętać, że fundusze ETF z wyższym błędem śledzenia mogą generować niższe zwroty lub wyższe straty, zwłaszcza gdy rynek jest niestabilny.

Obliczanie Tracking Error Volatility: Wzór

Błąd śledzenia jest obliczany poprzez uśrednienie odchyleń lub zmienności portfela analizowanych papierów wartościowych w stosunku do zwrotu uzyskanego z indeksu bazowego lub wyżej wymienionego benchmarku.

Wzór na obliczenie tracking error jest następujący:

Błąd śledzenia = odchylenie standardowe (P – B)

Gdzie:

 • P to zwrot z portfela
 • B to zwrot z benchmarku

Dodatni i ujemny tracking error

W oparciu o wyniki tych obliczeń, dostępne są następujące rodzaje zarządzania portfelem:

 • Tracking error (0-2): zarządzanie pasywne z wykorzystaniem indeksów.
 • Tracking error (2-5): kontrolowane zarządzanie z pół-pasywną metodą.
 • Tracking error (5-7): zarządzanie bez wcześniejszej kontroli z alternatywną nazwą.

Na podstawie tych wyników błędu śledzenia można zidentyfikować swobodę, jaką zarządzający mają w praktyce, aby skonfigurować portfel papierów wartościowych inny niż benchmark.

Innymi słowy:

 • Jeśli aktywo ma błąd śledzenia większy niż 5%, jest uważane za aktywnie zarządzane aktywo przez zarządzającego lub inwestora benchmarkowego.
 • Jeśli wynosi on od 0 do 2%, jest to pasywnie zarządzana inwestycja, która realizuje strategie kierunkowe, tj. dąży do replikacji wyników indeksu benchmarkowego.

Warto również wiedzieć, że:

 • Błąd śledzenia, podobnie jak każda miara zmienności, nigdy nie może być ujemny, a co więcej, będzie tym większy, im bardziej będzie odbiegał od benchmarku. Z kolei pasywne zarządzanie za pośrednictwem funduszy indeksowych lub ETF ma bardzo niski poziom błędu śledzenia.
 • Z drugiej strony, aktywnie zarządzany fundusz zazwyczaj nie ma ustalonego celu całkowitego ryzyka, mierzonego zmiennością funduszu, ale raczej cel błędu śledzenia, ponieważ liczy się stopień, w jakim zarządzający odbiega od benchmarku.

Im wyższy budżet błędu śledzenia zarządzającego, tym bardziej zarządzający może odbiegać od składu benchmarku, a tym samym tym wyższe ryzyko związane z wyborem papierów wartościowych przez zarządzającego.

Główne zastosowania tracking error

 1. Ocena wyników funduszu: Błąd śledzenia jest wykorzystywany do oceny tego, jak skutecznie fundusz powiela wyniki swojego benchmarku. Niższy błąd śledzenia zwykle oznacza lepsze dopasowanie do indeksu, co może być ważne dla inwestorów dążących do dokładnej replikacji ruchów rynkowych.
 2. Ryzyko inwestycyjne: Zmienność błędu śledzenia, znana jako tracking error volatility, służy jako miara względnego ryzyka. Pomaga inwestorom zrozumieć, jak często i w jakim stopniu fundusz odbiega od swojego benchmarku. Jest to ważne narzędzie dla tych, którzy chcą świadomie zarządzać ryzykiem inwestycyjnym.
 3. Wybór ETF: Wybierając fundusz ETF, inwestorzy patrzą na błąd śledzenia, aby wybrać produkt, który najlepiej odzwierciedla wyniki wybranego indeksu. Niższy błąd śledzenia jest często preferowany, gdy inwestorzy starają się zminimalizować różnice między portfelem a benchmarkiem.
 4. Monitorowanie zarządzania aktywami: Tracking error działa jako narzędzie do monitorowania skuteczności zarządzania aktywami w funduszu. Wysoki błąd śledzenia może sugerować trudności w dokładnym odwzorowaniu indeksu, co może być sygnałem do dalszej analizy zarządzania funduszem.

Przykład tracking error

Błąd śledzenia jest wykorzystywany do określenia atrakcyjności inwestowania w konkretny fundusz.

Załóżmy na przykład, że inwestor lokuje 100 000 euro w określony fundusz S&P 500, a błąd śledzenia wynosi 0,04. Błąd śledzenia informuje nas o tym, że fundusz nie osiąga znacząco lepszych wyników niż indeks. W związku z tym inwestor może albo sprzedać fundusz i zainwestować w fundusz o lepszych wynikach, albo zdecydować się na utrzymanie funduszu, oceniając go jako zadowalający, ponieważ jest dostosowany do wyników indeksu.

Tracking error a tracking difference: Różnice

Chociaż te dwa terminy są często używane w tym samym kontekście, w rzeczywistości występują między nimi istotne różnice. Tracking difference mierzy rzeczywistą różnicę między całkowitym zwrotem funduszu a całkowitym zwrotem indeksu, podczas gdy tracking error mierzy spójność, z jaką fundusz śledzi swój indeks benchmarkowy. Oczywiście na tracking difference wpływa wiele czynników, w tym opłaty za zarządzanie i koszty transakcyjne. Dlatego też w przypadku funduszy pasywnych jest on zazwyczaj ujemny.

ETF tracking error – Co to jest? FAQ

Co oznacza tracking error?

Tracking error to miara różnicy między wynikami portfela inwestycyjnego a wynikami benchmarku. Błąd śledzenia mierzy, jak dokładnie fundusz inwestuje w stosunku do benchmarka.

Jak obliczyć tracking error?

Tracking error inwestycji mierzony jest odchyleniem standardowym jej stóp zwrotu w stosunku do jej benchmarku. Biorąc pod uwagę sekwencję stóp zwrotu dla inwestycji lub portfela oraz jego benchmarku, TE oblicza się w następujący sposób: Błąd śledzenia = odchylenie standardowe (P – B)

Czy tracking error to błąd odzwierciedlenia?

Tak, błąd śledzenia można traktować jako błąd odzwierciedlenia, ponieważ pokazuje, jak daleko wyniki funduszu różnią się od wyników benchmarka.

Co to jest tracking difference?

Tracking difference to różnica w wynikach między funduszem a jego benchmarkiem w określonym czasie. Jest to często używane w odniesieniu do funduszy ETF.

Szukasz brokera do inwestowania w fundusze ETF?

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Inwestowanie w surowce
Jeśli chodzi o wybór wśród katalogu aktywów giełdowych, inwestowanie w surowce jest jedną z najbardziej ciekawych opcji inwestycyjnych. W tym artykule chcemy wyjaśnić, jak bezpiecznie inwestować w surowce, dlaczego warto to robić i jakie ryzyko si...