Alfa i Beta: Jak obliczyć ryzyko portfela inwestycyjnego

Różnice Alfa i Beta: Portfel inwestycyjny, fundusz i akcje są oceniane na podstawie ich współczynników beta i alfa.
Alfa inwestycji mierzy jej zwrot w stosunku do indeksu rynkowego lub innego szerokiego benchmarku.
Beta z kolei jest miarą zmienności inwestycji. Beta i alfa są dwoma standardowymi wskaźnikami służącymi do oceny stóp zwrotu portfela inwestycyjnego.

Alfa i beta: Różnice

Zarówno alfa, jak i beta są miarami używanymi do porównywania papierów wartościowych w celu określenia, czy są one odpowiednie dla danego portfela lub inwestora. Każdy z nich jest obliczany na podstawie historycznych wyników akcji bazowych. Główna różnica między nimi polega na tym, że alfa jest używana do określenia wyników w stosunku do indeksu, podczas gdy beta określa zmienność w stosunku do indeksu.

Alfa

Alfa jest często wykorzystywana do porównywania funduszy inwestycyjnych. Jeśli chcemy wiedzieć, jak fundusz inwestycyjny radził sobie w przeszłości w stosunku do indeksu S&P 500, możemy użyć alfy. Tym sposobem będziemy w stanie zmierzyć, czy fundusz osiąga lepsze czy gorsze wyniki.

W aktywnie zarządzanych funduszach zarządzający mogą korzystać z benchmarku, ale mają swobodę w konstruowaniu portfela funduszu, a zatem jego ostateczny skład zmienia się w mniejszym lub większym stopniu, zapewniając dodatkowy zwrot (lub niższy zwrot), czyli alfę. Alfa porównuje całkowitą stopę zwrotu portfela do całkowitej stopy zwrotu indeksu wzorcowego, takiego jak S&P 500. Beta, z drugiej strony, mierzy jak dobrze portfel radzi sobie w stosunku do S&P 500.

Beta

Wskaźniik Beta to wrażliwość funduszu na ruchy na jego rynku referencyjnym. Tak więc, Beta równa 1 oznacza, że fundusz będzie poruszał się zgodnie z rynkiem, co zwykle ma miejsce w przypadku funduszy indeksowych. Beta większa niż 1 oznacza, że fundusz jest „dość” wrażliwy na ruchy rynkowe. I odwrotnie, fundusz z betą mniejszą niż 1 jest „mało wrażliwy na rynek.

Beta stanowi punkt odniesienia dla tego, jak fundusz radził sobie historycznie w stosunku do rynku. Pokazuje ryzyko, jakie podejmuje w stosunku do swojego benchmarku.

Beta różni się od alfa tym, że jest używana do pomiaru ryzyka lub zmienności akcji w stosunku do indeksu, takiego jak na przykład S&P 500.

Różnice Alfa i Beta

Jak obliczyć alfa?Jak obliczyć beta?
Ogólnie rzecz biorąc, alfa to różnica w wynikach pomiędzy (aktywnie zarządzanym) funduszem a jego benchmarkiem. Wskaźnik ten jest również często stosowany do pomiaru wartości dodanej przez kierownictwo do funduszu inwestycyjnego. Jeśli alfa funduszu jest dodatnia, zwykle mówi się, że fundusz osiągnął lepsze wyniki od indeksu. Wynika to z tego, że zarządzający wniósł wartość dodaną w budowanie portfela funduszu. Jeśli, z drugiej strony, alfa jest ujemna, zarządzający radzi sobie gorzej niż benchmark.Oblicz iloraz współczynnika kowariancji miesięcznej stopy zwrotu akcji pojedynczej spółki i indeksu portfela rynkowego oraz wariancji stopy zwrotu indeksu portfela rynkowego.
Alfa jest obliczana poprzez wzięcie stopy zwrotu z inwestycji funduszu inwestycyjnego i odjęcie od niej stopy zwrotu z inwestycji odpowiedniego indeksu, w tym przypadku S&P 500. Dodatnia alfa oznacza, że fundusz historycznie osiągał lepsze wyniki niż indeks.
Kowariancja jest miarą korelacji między ruchami cen dwóch dowolnych akcji. Dodatnia kowariancja wskazuje, że akcje mają tendencję do poruszania się razem. Ujemna kowariancja wskazuje, że poruszają się w przeciwnych kierunkach.
Wariancja jest różnicą pomiędzy ceną akcji a jej średnią. Jest ona często wykorzystywana do określenia zmienności ceny akcji w czasie.
Z kolei ujemna alfa oznacza, że fundusz historycznie osiągał gorsze wyniki niż indeks. Alfa równa zero oznacza, że fundusz może mieć taki sam oczekiwany zwrot jak indeks.Wyższa beta oznacza bardziej ryzykowną inwestycję z potencjalnie wyższymi zyskami. Niższa beta oznacza bardziej konserwatywną inwestycję z niższymi oczekiwanymi zyskami.

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

* 81% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Minimalny depozyt:

€0.01

Alfa i beta: jak je wykorzystać dla własnego portfela inwestycyjnego

Zrozumienie wartości alfa może pomóc w ocenie wyników funduszy inwestycyjnych i akcji, w które inwestujesz. Wartości beta mogą być użyteczne dla inwestorów giełdowych przy określaniu poziomów ryzyka i odpowiednim konstruowaniu portfeli.

Dodatnia alfa jest zawsze bardziej pożądana niż ujemna, ale beta jest mniej oczywista. Beta równa 1,0 oznacza, że aktywo ma taką samą zmienność jak indeks. Jeśli beta wynosi 1,2, oznacza to, że inwestycja jest o 20% bardziej zmienna niż indeks. Jeśli beta wynosi 0,8, oznacza to, że inwestycja jest o 20% mniej zmienna niż indeks.

Niższa beta przemawia do inwestorów unikających ryzyka, takich jak emeryci poszukujący stałego dochodu. Akcje o wyższym współczynniku beta są często atrakcyjne dla inwestorów tolerujących ryzyko i poszukujących większych zysków.


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!