Czym jest Współczynnik Beta?

Współczynnik alfa i beta to dwa powszechnie stosowane wskaźniki służące do oceny ryzyka papierów wartościowych. Z teoretycznego punktu widzenia są one punktami odniesienia w ramach modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM), natomiast z operacyjnego punktu widzenia pozwalają na natychmiastową ocenę ilościową każdego papieru wartościowego. W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo współczynnikowi beta, w jaki sposób jest obliczany i co reprezentuje.

Czym jest współczynnik beta?

Współczynnik beta to parametr wskazujący zachowanie akcji lub innego instrumentu finansowego (obligacji, ETF, kontraktów terminowych itp.) w stosunku do indeksu lub koszyka sektorowego. Innymi słowy, jeśli współczynnik beta jest większy niż 1, dane akcje mają zdolność do wzmacniania ruchów rynkowych: mogą rosnąć bardziej niż rynek referencyjny lub koszyk, lub spadać. Jeśli jednak współczynnik ten jest mniejszy niż 1, akcje mogą rejestrować mniejsze zmiany niż indeks lub koszyk referencyjny, zarówno w przypadku wzrostu, jak i spadku cen.

Alfa i beta

Alfa i Beta to wskaźniki wykorzystywane do analizy i oceny skuteczności zestawu inwestycji. Podczas gdy współczynnik Alfa określa zwrot zestawu inwestycji, Beta mierzy jego wcześniejszą niestabilność lub ryzyko w porównaniu z większym rynkiem. Na przykład współczynnik beta wynoszący 1,2 sugeruje, że inwestycje charakteryzują się zmiennością przekraczającą rynek o 20 procent.

Współczynnik Beta: Jak to działa

Współczynnik beta reprezentuje zmienność, jaką otrzymuje papier wartościowy w odpowiedzi na zmiany na rynku. Innymi słowy, współczynnik mierzy zachowanie papieru wartościowego w stosunku do rynku.

Współczynnik β jest zatem wykorzystywany do zrozumienia, jakie zachowanie powinien przyjąć papier wartościowy, biorąc pod uwagę obecny rynek i oczekiwany trend. Jest to zatem bardzo ważne narzędzie do

  • zrozumienia bezpieczeństwa inwestycji
  • oczekiwanych zwrotów.

Współczynnik Beta akcji

Współczynnik ten wskazuje historyczną wrażliwość zmian cen określonych akcji. Innymi słowy, o ile wzrośnie lub spadnie cena danej akcji w odpowiedzi na zmianę indeksu referencyjnego rynku o 1%. Współczynnik β akcji mierzy również stopień, w jakim wyniki akcji różnią się od średnich wyników „rynku”, na którym są one przedmiotem obrotu, i dlatego jest pojęciem szeroko stosowanym przez analityków finansowych.

Współczynnik Beta wyceny spółki

Biorąc pod uwagę znaczenie współczynnika beta w wycenie spółek, istnieją dwa sposoby jego oceny:

  • Historyczna beta: współczynnik beta aktywa można oszacować za pomocą współczynnika beta regresji liniowej między historycznymi zwrotami aktywa (Rpt) a zwrotami indeksu przyjętego jako odniesienie wartości rynkowej (Rmt).
  • Porównywalna beta: wyszukiwanie spółki lub zestawu spółek o znaczących podobieństwach do analizowanej spółki. Po zidentyfikowaniu dane są wykorzystywane do obliczenia kosztu kapitału.

Współczynnik Beta według sektora

Obliczenie współczynnika beta nie jest takie proste. Z tego powodu często korzysta się z baz danych, które gromadzą bety spółek giełdowych w podziale na sektory. Sektorowa beta wskazuje zmienność całego sektora w odniesieniu do rynku finansowego, na którym jest oparty. Bazy danych zawierające bety sektorowe są oferowane przez agencje inwestycyjne, firmy handlowe i strony internetowe poświęcone poszczególnym sektorom. Można je znaleźć online, bezpłatnie lub za opłatą.

Współczynnik Beta: Wzór

Współczynnik beta jest stosunkiem kowariancji zwrotu i-tego aktywa.

Całość można mniej więcej zrozumieć za pomocą wzoru:

Współczynnik β = kowariancja / wariancja

Gdzie:

  • Kowariancja zwrotów aktywa z rynkiem mierzy, jak aktywo reaguje na zmiany rynkowe.
  • Wariancja zwrotów rynku to miara zmienności zwrotów całego rynku.

Współczynnik beta przyjmie wartość zbliżoną do 1. Wskazanie dostarczane przez ten współczynnik dotyczy zakresu wartości, w których się znajduje:

  • β < 0 – Wskazuje, że akcje będą miały tendencję do przeciwnego ruchu niż rynek.
  • 0 < β < 1 – wskazuje, że akcje będą miały tendencję do ruchu mniej proporcjonalnego do ruchu indeksu referencyjnego. Akcja będzie określana jako „defensywna”.
  • β = 1 – Wskazuje, że akcje będą miały tendencję do ruchu zgodnego z ruchem rynku.
  • β > 1 – wskazuje, że akcje będą wzmacniać ruchy rynkowe. Takie działanie będzie określane jako „agresywne” i będzie uważane za bardziej ryzykowne.

Współczynnik beta mierzy zatem ekspozycję akcji na ryzyko systematyczne w ramach modelu wyceny aktywów kapitałowych. Współczynnik beta jest miarą systematycznego ryzyka akcji i wskazuje oczekiwaną zmianę zwrotu z akcji na każdy jeden punkt procentowy zmiany zwrotu z rynku. Jak właśnie zauważyliśmy, oczekiwany zwrot z papieru wartościowego zmienia się wraz ze współczynnikiem beta papieru wartościowego.

Przykładowe obliczenie β

Przykładowe obliczenie współczynnika β

W obrocie akcjami współczynnik β jest zwykle mniejszy niż 1.

Rozważmy spółkę X, której beta dla akcji zwykłych wynosi -0,5. Oznacza to, że jeśli zwrot z rynku wzrośnie o 1%, zwrot z akcji X spadnie o 0,5%. Spadek o 2% zamiast tego zwiększyłby zwrot z akcji o 1%.

Zakładając, że beta wynosi 0,8, wzrost rentowności rynkowej o 1% doprowadziłby do wzrostu zwrotu z papierów wartościowych X o zaledwie 0,8%. Wzrost o 7% doprowadziłby do wzrostu zwrotu z akcji o zaledwie 5,6%.

Wniosek

Zrozumienie ryzyka związanego z transakcją jest niezbędne dla każdego, kto chce handlować na giełdzie, a świadomość tego, jaki kurs przyjmą akcje spółki przy następnej zmianie wyników rynkowych, jest jedną z tych rzeczy, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Często zadawane pytania

Co oznacza wskaźnik beta?

Wskaźnik beta reprezentuje zmienność papieru wartościowego lub portfela w odniesieniu do rynku referencyjnego, zwykle indeksu rynkowego, takiego jak S&P 500. Wyraża stopień ryzyka systemowego związanego z inwestycją.

Co oznacza beta większa niż 1?

Współczynnik beta większy niż 1 oznacza, że papier wartościowy charakteryzuje się wyższą zmiennością niż rynek referencyjny. Jeśli rynek wzrośnie o 1%, papier wartościowy o współczynniku beta równym 1,2 może teoretycznie wzrosnąć o 1,2%.

Jak oszacować beta akcji?

Beta można oszacować za pomocą regresji statystycznej, porównując przeszłe zwroty z papierów wartościowych ze zwrotami z rynku referencyjnego. Wiele internetowych serwisów finansowych i programów analitycznych oferuje szacunki beta dla konkretnych papierów wartościowych.

Co dzieje się z akcjami, których beta wynosi 0,5?

Akcje o współczynniku beta równym 0,5 charakteryzują się zmiennością o połowę mniejszą niż rynek referencyjny. Jeśli rynek wzrośnie o 1%, oczekuje się, że akcje wzrosną tylko o 0,5%. Podobnie, jeśli rynek spadnie o 1%, papier wartościowy może spaść tylko o 0,5%.

Szukasz brokera do inwestowania?

Minimalny depozyt:

€100.00

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Najlepszy broker do akcji zagranicznych
Inwestowanie w zagraniczne akcje stało się normą, podczas gdy jeszcze kilka lat temu wydawało się to niemożliwe. Obniżenie prowizji za zakup akcji na tych rynkach zwiększyło konkurencję dla inwestorów. W tym artykule przyjrzymy się, jaki jest najl...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...