Jak obliczyć średnią cenę zakupu akcji?

Rozpoczynając inwestowanie na giełdzie, musimy nauczyć się obliczać wiele danych, z których jednym jest średnia cena zakupu akcji i wyniki akcji. Dziś wyjaśniamy w jasny i zwięzły sposób, jak je obliczyć.

średnia cena zakupu akcji i rentowność akcji

Jak obliczyć średnią cenę zakupu akcji?

Średnia cena zakupu akcji to prosty wskaźnik, który pokazuje średnią cenę, którą zapłaciliśmy za nasze akcje. To jakbyś policzył średnią ocenę w szkole, ale zamiast ocen mamy ceny akcji. Wystarczy zsumować, ile wydaliśmy na wszystkie akcje, a potem podzielić tę sumę przez liczbę zakupionych akcji. W ten sposób otrzymujemy średnią cenę, którą zapłaciliśmy za każdą z nich.

Średnia cena zakupu akcji a startegia DCA

Średnia cena zakupu akcji łączy się z Dollar Cost Averaging, ponieważ DCA opiera się na regularnych zakupach, które wpływają na obliczenie średniej ceny zakupu. W miarę jak dokonujemy kolejnych zakupów w ramach strategii DCA, średnia cena zakupu może się zmieniać, odzwierciedlając nowe ceny zakupu. Dzięki temu możemy skutecznie wykorzystać strategię DCA, niezależnie od zmienności cen rynkowych, a średnia cena zakupu stanowi użyteczny wskaźnik do monitorowania efektywności tej strategii.

Średnia cena zakupu akcji: Wzór

To prosta kalkulacja, biorąc pod uwagę, że łączną kwotę wszystkich zakupów należy podzielić przez liczbę zakupionych akcji. Zobaczmy to na przykładzie:

Inwestor „X” dokonuje następujących zakupów udziałów w spółce „Z”:

  • 500 akcji spółki „Z” po 4,27 euro.
  • 700 akcji spółki „Z” po 4,30 euro.
  • 300 akcji spółki „Z” po 5,15 euro.

Dodajemy jeszcze prowizję pobieraną przez brokera – 10 euro za każdy dokonany zakup.

500 akcji spółki „Z” po 4,27 euro: (500 x 4,27) + 10 = 2145 euro

700 akcji spółki „Z” po 4,0 euro: (700 x 4,30) + 10 = 2810 euro

300 akcji spółki „Z” po 5,15 EUR: (300 x 5,15) + 10 = 1555 EUR

W sumie inwestor zapłacił 6510 euro (2145 + 2810 + 1555) za 1500 akcji spółki „Z”, co oznacza, że ​​jego średnia cena zakupu to 4,34 euro (6510 / 1500).

Aby obniżyć koszty tych zakupów i zacząć uzyskiwać wyższy zwrot z inwestycji, możesz przeanalizować i porównać prowizje różnych brokerów, co pomoże Ci uzyskać tańsze prowizje. 

Średnia ważona cena akcji

Średni ważony koszt uwzględnia średni koszt poniesiony z tytułu zakupu towarów w celu obliczenia wartości akcji. Jest to również metoda stosowana przez przedsiębiorstwa do ustalenia wartości zapasów i wykorzystuje średni koszt poniesiony na inne jednostki. Aby zrozumieć to pojęcie, konieczna jest znajomość przykładu:

Jeżeli zakupiono 30 jednostek za 25 euro, 40 jednostek za 35 euro i 50 jednostek za 28 euro:

Całkowita liczba jednostek wynosi 120, a całkowity koszt 88 euro.

Średni ważony koszt oblicza się jako sumę kosztów jednostek podzieloną przez całkowitą liczbę jednostek, zatem 88 euro / 120 = 0,73 euro.

Ze 120 jednostek 100 zostało sprzedanych, więc pozostało tylko 20, których wartość obliczamy następująco: 0,73 euro * 20 = 14,6 euro.

Inne dane uwzględniające średnią cenę akcji: dywidendy, splity, opłaty eksploatacyjne

Ze względu na podziały akcji (splits), dywidendy, wielokrotne zakupy akcji, opłaty za trzymanie akcji, między innymi, warto sprawdzić u swojego brokera, czy któryś z tych warunków ma zastosowanie do posiadanych akcji i dostosować wtedy odpowiednio obliczoną średnią cenę akcji.

Obliczanie cen akcji

Niektóre z pytań, jakie często zadają nowi inwestorzy, rozważając średnią cenę akcji, są następujące:

1.Czy ta średnia cena zakupu powinna być obniżana w miarę pobierania dywidend?

To zależy od tego, czy jako inwestor zdecydujesz się to zrobić. Chociaż jest to ważne (w przypadku rachunków osobistych, zysków kapitałowych i obliczeń strat podatkowych zgodnie z przepisami prawa), wielu doświadczonych inwestorów zaleca, aby nie obniżać średniej ceny zakupu w miarę otrzymywania dywidend, ponieważ wolą oddzielić posiadane aktywa (akcje) od dochodów z dywidend, a następnie rozliczyć je osobno.

2. Co się dzieje w przypadku podwyższenia kapitału wpłaconego?

Wpłacone podwyższenia kapitału to transakcje, w których akcjonariusze nie muszą wnosić żadnego wkładu, ponieważ są one bezpłatne. Inwestorzy nie zyskują ani nie tracą pieniędzy na tego typu działaniach, jednak muszą one zostać zaksięgowane, ponieważ broker pobierze prowizję za tę transakcję. W związku z tym wpłynie to na średnią cenę zakupu akcji.

Wyjaśnijmy to na przykładzie:

Spółka” Z „dokonuje opłaconego podwyższenia kapitału, w ramach którego przydziela 1 akcję na każde 10. Broker inwestora” X „pobiera za tę transakcję prowizję w wysokości 5 EUR.

Tak więc inwestor „X” ma teraz 1650 akcji, których całkowity koszt wynosi 6 515 EUR (6 510 + 5), więc średnia cena zakupu jego akcji w spółce „Z” wynosi teraz 3,94 EUR (6 510 / 1650).

Obliczanie zwrotu z akcji

Przede wszystkim musimy dokonać rozróżnienia między zyskiem z akcji a zyskiem z dywidendy. Pierwsza z nich reprezentuje wzrost wartości akcji od momentu jej zakupu. Stopa zwrotu jest obliczana poprzez odjęcie wartości początkowej inwestycji od wartości końcowej. Następnie wynik jest mnożony przez 100.

Jeśli chodzi o stopę dywidendy, do jej obliczenia stosuje się następujący wzór:

wskaźnik stopy dywidendy = dywidenda/cena ostatniej akcji

Sprawdź także: Analiza fundamentalna spółki

Wyraża on zysk z dywidendy w stosunku do zainwestowanych pieniędzy.

Często zadawane pytania

Jak obliczyć średnią cenę akcji?

Średnią cenę akcji można obliczyć poprzez podzielenie całkowitej kwoty wydanej na zakup akcji przez liczbę zakupionych akcji. Przykładowo, jeśli inwestor kupił 100 akcji za 10 euro każda oraz 200 akcji za 12 euro każda, to całkowity koszt zakupu wynosi 1000 + 2400 = 3400 euro. Całkowita liczba zakupionych akcji wynosi 300. Średnia cena akcji wynosi wówczas 3400/300 = 11,33 euro.

Jak obliczyć koszt akcji?

Koszt akcji to kwota, jaką inwestor musi zapłacić, aby nabyć określoną liczbę akcji danej spółki. Koszt akcji zależy od ceny rynkowej akcji, która z kolei zależy od popytu i podaży na daną akcję.

Z czego wynika cena akcji?

Cena akcji zależy od wielu czynników, takich jak wyniki finansowe spółki, perspektywy jej rozwoju, sytuacja na rynku, stopa procentowa, polityka fiskalna i monetarna oraz różne czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja gospodarcza kraju czy zmiany w otoczeniu politycznym. Ceny akcji zmieniają się zazwyczaj w czasie, co wpływa na zyski lub straty inwestorów, którzy posiadają te akcje w swoim portfelu.

Czy ta średnia cena zakupu akcji powinna być obniżona, ponieważ wypłaca dywidendy?

To zależy od tego, czy jako inwestor się na to zdecydujesz, czy nie. Choć jest to ważne (w przypadku kont osobistych obliczanie podatku od zysków kapitałowych i strat zgodnie z prawem). Wielu doświadczonych inwestorów zaleca, aby nie pomniejszać średniej ceny zakupu o uzyskane dywidendy, ponieważ wolą oddzielić posiadane aktywa (akcje) od dochodów z dywidend i tym samym rozliczać je osobno.

Które papiery wartościowe oferują najwyższe zwroty?

Od lipca 2023 r. 5 najlepiej radzących sobie akcji to NVIDIA (NVDA) 189,5%, Meta Platforms (META) 138,5%, Carnival Corporation (CCL) 133,6%, Tesla (TSLA) 112,5%, Royal Caribbean Cruises (RCL) 109,9%

Szukasz brokera do inwestowania w akcje?

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.01

Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...