Czym jest Wskaźnik Rotacji Aktywów (Asset Turnover)?

Wskaźnik rotacji aktywów (Asset Turnover Ratio) jest wskaźnikiem efektywności służącym do pomiaru rentowności, z jaką firma wykorzystuje zasoby do produkcji. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest ten wskaźnik, jakie ma znaczenie dla przedsiębiorstw oraz jak go obliczyć i interpretować wyniki.

Czym jest wskaźnik rotacji aktywów?

Wskaźnik rotacji aktywów, znany również jako wskaźnik obrotu aktywami, to miara efektywności wykorzystania zasobów firmy w procesie generowania przychodów. Ten wskaźnik ilustruje, ile razy aktywa przedsiębiorstwa zostały wykorzystane do generowania sprzedaży w określonym czasie. Jest to kluczowy parametr, który pozwala ocenić stopień efektywności zarządzania aktywami w kontekście osiągania celów biznesowych, a także wskazuje na zdolność firmy do efektywnego wykorzystywania swoich zasobów w procesie generowania przychodów.

Ogólnie rzecz biorąc, wskaźnik rotacji majątku to miara, która pozwala ocenić, w jaki sposób sprzedaż lub przychody korelują z aktywami firmy. Jest to wskaźnik efektywności wykorzystania aktywów przez firmę do generowania przychodów.

Gdy firma ma wysoki wskaźnik rotacji aktywów, jest bardziej efektywna w generowaniu przychodów z aktywów. Gdy firma ma niski wskaźnik rotacji aktywów, oznacza to, że jej aktywa nie są efektywnie wykorzystywane do generowania sprzedaży.

Wskaźnik rotacji aktywów: Wzór

Wzór obliczeniowy wskaźnika rotacji aktywów to stosunek sprzedaży lub przychodów firmy do średniej wartości jej aktywów. Można go wyrazić za pomocą prostego wzoru matematycznego

Wskaźnik rotacji aktywów = Sprzedaż Netto / Średnia wartość aktywów ogółem

W którym:

 • Sprzedaż netto: Stanowi kwotę przychodów uzyskanych z działalności operacyjnej po odjęciu od niej kosztów sprzedaży, rabatów, zwrotów i innych obniżek.
 • Średnia wartość aktywów ogółem: Ta wartość jest obliczana jako średnia arytmetyczna z dwóch składowych, tj. początkowej i końcowej wartości aktywów ogółem w danym okresie. Początkowa wartość aktywów ogółem jest ilością aktywów na początek okresu, natomiast końcowa wartość aktywów ogółem to ilość aktywów na koniec tego okresu. Razem stanowią one pełny zasób aktywów, które firma ma do dyspozycji.

Typowo, oblicza się średnią wartość aktywów, sumując wartość aktywów początkowych i końcowych, a następnie dzieląc przez 2, co umożliwia uzyskanie wyraźnej oceny, jak skutecznie firma wykorzystuje swoje aktywa w procesie generowania przychodów.

Przykład obliczenia wskaźnika rotacji aktywów

Przyjmijmy, że firma ABC prowadzi analizę wskaźnika rotacji aktywów dla roku obrotowego 2022. Dane potrzebne do obliczenia wskaźnika to sprzedaż netto w tym roku oraz średnia wartość aktywów ogółem.

 • Sprzedaż netto

W roku 2022 firma ABC osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 3 000 000 zł.

 • Średnia wartość aktywów ogółem

Załóżmy, że na początku roku firma miała aktywa o wartości 1 500 000 zł, a na koniec roku ich wartość wyniosła 2 000 000 zł. Aby obliczyć średnią wartość aktywów, dodajemy początkową i końcową wartość aktywów i dzielimy przez 2:

Obliczenie wskaźnika rotacji aktywów

Wskaźnik rotacji aktywów dla roku 2022 wynosi około 1,71. To oznacza, że aktywa firmy XYZ zostały wykorzystane 1,71 razy w celu generowania sprzedaży w tym okresie.

Interpretacja wyników wskaźnika rotacji aktywów

Interpretacja wyników wskaźnika rotacji aktywów powinna być dokonywana w kontekście specyfiki branży, wielkości firmy oraz porównania z wynikami innych okresów. Skuteczna analiza wskaźnika pozwala na lepsze zrozumienie, jak firma wykorzystuje swoje aktywa do osiągania celów biznesowych.

 1. Wartość wskaźnika powyżej 1: Oznacza, że firma generuje sprzedaż lub przychody przekraczające wartość jej aktywów. Jest to pozytywny znak efektywnego wykorzystania zasobów i aktywów do generowania dochodów.
 2. Wartość wskaźnika równa 1: Wartość wskaźnika rotacji aktywów równa 1 sugeruje, że firma generuje sprzedaż lub przychody na poziomie odpowiadającym wartości jej aktywów. Efektywne wykorzystanie aktywów jest na zrównoważonym poziomie.
 3. Wartość wskaźnika poniżej 1: Jeżeli wskaźnik rotacji aktywów jest poniżej 1, oznacza to, że firma może mieć trudności w efektywnym wykorzystaniu swoich aktywów do generowania sprzedaży. Może to wynikać z nadmiaru aktywów w relacji do osiąganych przychodów lub niedostatecznej efektywności w procesie generowania dochodów.

Asset Turnover: Najczęściej stosowane wskaźniki

Do najczęściej wykorzystywanych wskaźników aktywności w analizie fundamentalnej spółek należą:

 1. Accounts Receivable Turnover: pokazuje czas rotacji należności w firmie:
 2. Accounts Payable Turnover: Mierzy szybkość regulowania zobowiązań przez spółkę.
 3. Average Collection Period (ACP): Informuje, ile dni spółce zajmuje ściąganie należności od klientów.
 4. Average Payment Period (APM): Określa, ile dni spółka potrzebuje na dokonanie płatności.

Często zadawane pytania

Ile powinien wynosić wskaźnik rotacji aktywów?

Firmy detaliczne powinny dążyć do osiągnięcia wskaźnika rotacji aktywów na poziomie 2,5 lub więcej, podczas gdy firmy użyteczności publicznej częściej dążą do osiągnięcia wskaźnika pomiędzy 0,25 a 0,5.

Jak obliczyć wskaźnik produktywności aktywów?

Wskaźnik produktywności aktywów, znany również jako Return on Assets (ROA), to miara efektywności wykorzystania aktywów firmy w celu generowania zysków. Jest to ważny wskaźnik finansowy, pozwalający ocenić zdolność firmy do efektywnego wykorzystania swoich zasobów w celu osiągnięcia zysków. Oto wzór: ROA = Zysk netto / Średnia wartość aktywów ogółem

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.01

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...