Jak inwestować w kukurydzę?

Kukurydza jest ważnym pożywieniem światowej gospodarki, nie tylko do spożycia przez ludzi i zwierzęta, ale także jako surowiec do produkcji etanolu i innych produktów przemysłowych. Inwestowanie w kukurydzę może przynieść kilka korzyści, takich jak dywersyfikacja portfela, ochrona przed inflacją i możliwości rozwoju rynku. Poniżej wyjaśniamy, jak działa rynek kukurydzy, jak inwestować w kukurydzę i nie tylko.

Rynek kukurydzy: Jak to działa?

Rynek kukurydzy jest istotnym elementem światowej gospodarki, a zrozumienie jego podstaw jest kluczowe dla każdego inwestora zainteresowanego tym towarem. Przeanalizujemy światową produkcję kukurydzy, główne kraje produkujące, czynniki wpływające na podaż i popyt, sezon wegetacyjny i jego wpływ na ceny.

Jeśli chcesz inwestować w rolnictwo, kukurydza może być jedną z najciekawszych inwestycji.

Globalna produkcja i główne kraje produkujące kukurydzę

Światowa produkcja kukurydzy stale rosła w ostatnich dziesięcioleciach. Głównymi krajami produkującymi kukurydzę są Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylia, Argentyna, Ukraina i Meksyk. Stany Zjednoczone są zdecydowanie największym producentem kukurydzy (około 35% światowej produkcji).

Źródło: Wikipedia

Podsumowując:

 • Stany Zjednoczone są największym na świecie producentem kukurydzy,
 • Chiny są na drugim miejscu
 • Stany Zjednoczone i Chiny razem produkują 58% światowej produkcji.

Czynniki wpływające na popyt i podaż kukurydzy

Na podaż i popyt na kukurydzę wpływa kilka czynników, w tym:

 • Warunki klimatyczne: Klimat odgrywa ważną rolę w produkcji kukurydzy, wpływając zarówno na ilość, jak i jakość plonów. Susze, powodzie, przymrozki i inne zjawiska pogodowe mogą mieć znaczący wpływ na podaż kukurydzy.
 • Polityka rządów: polityka rolna i handlowa rządów może wpływać na produkcję i handel kukurydzą, co z kolei może wpływać na podaż i popyt.
 • Zapotrzebowanie na etanol: Zapotrzebowanie na kukurydzę do produkcji etanolu wzrosło w ostatnich latach, zwłaszcza w takich krajach jak Stany Zjednoczone i Brazylia, gdzie kukurydza jest kluczowym składnikiem do produkcji biopaliw.
 • Populacja i konsumpcja: globalny wzrost populacji i zwiększone spożycie produktów kukurydzianych, takich jak przetworzona żywność.

Okres wzrostu i jego wpływ na ceny

Okres wegetacji kukurydzy różni się w zależności od regionu. Na półkuli północnej sadzenie kukurydzy zwykle rozpoczyna się w kwietniu i maju, a zbiory odbywają się między wrześniem a listopadem. Na półkuli południowej kukurydza jest zwykle sadzona między wrześniem a listopadem, a zbierana między lutym a kwietniem.

Pogoda i warunki w okresie wegetacji mogą mieć znaczący wpływ na ceny kukurydzy. Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające i spodziewane są obfite zbiory, ceny kukurydzy mogą spaść. Z drugiej strony, jeśli warunki pogodowe są niekorzystne i spodziewane są niższe zbiory, ceny kukurydzy mogą wzrosnąć z powodu mniejszej dostępności.

Dlaczego warto inwestować w kukurydzę?

Kukurydza jest jednym z najważniejszych towarów handlowych na świecie. Oto kilka powodów, dla których inwestowanie w kukurydzę może być atrakcyjną opcją dla inwestorów:

 • Stale rosnący popyt: kukurydza jest podstawowym pożywieniem dużej części światowej populacji, jest również wykorzystywana jako pasza dla zwierząt, do produkcji biopaliw oraz jako składnik wielu produktów przemysłowych. Rosnący globalny popyt na żywność i energię napędza popyt na kukurydzę, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do wzrostu cen.
 • Dywersyfikacja portfela: Inwestowanie w kukurydzę może zapewnić dywersyfikację portfela poprzez dodanie niepowiązanych aktywów do akcji i obligacji. Dywersyfikacja pomaga zmniejszyć ogólne ryzyko portfela i może poprawić zwroty skorygowane o ryzyko.
 • Zabezpieczenie przed inflacją: towary, takie jak kukurydza, mogą stanowić zabezpieczenie przed inflacją, ponieważ ich ceny zwykle rosną w czasach wzrostu gospodarczego i zwiększonego popytu. Inwestowanie w kukurydzę może stanowić zabezpieczenie przed utratą siły nabywczej walut fiat.
 • Możliwości rozwoju: Inwestowanie w firmy zajmujące się produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją kukurydzy może oferować możliwości rozwoju, ponieważ firmy te rozwijają się i zwiększają przychody. Ponadto postęp technologiczny i zrównoważone praktyki rolnicze mogą w dłuższej perspektywie poprawić produktywność i rentowność przemysłu kukurydzianego.
 • Potencjał krótkoterminowego zysku: zmienność cen kukurydzy, spowodowana czynnikami takimi jak pogoda, polityka rządu oraz wahania podaży i popytu, może stworzyć krótkoterminowe możliwości inwestycyjne dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać wahania rynkowe.

Jak inwestować w kukurydzę?

Inwestowanie w kukurydzę może być doskonałą opcją dywersyfikacji portfela i wykorzystania okazji rynkowych. Istnieje wiele sposobów inwestowania w kukurydzę, w tym akcje w powiązanych spółkach, fundusze inwestycyjne i fundusze ETF, kontrakty futures i opcje oraz bezpośrednie inwestycje w grunty kukurydziane i uprawy.

Czytaj także: Inwestowanie w surowce.

Akcje spółek związanych z kukurydzą

Inwestowanie w akcje spółek powiązanych z kukurydzą jest pośrednim sposobem na uzyskanie ekspozycji na ten surowiec.

Niektóre opcje obejmują:

 • Firmy nasienne i nawozowe: Firmy te opracowują i produkują środki produkcji rolnej potrzebne do uprawy kukurydzy, takie jak nasiona i nawozy. Wśród firm z tego sektora można wymienić Monsanto (Bayer) oraz Nutrien.
 • Firmy zajmujące się przetwarzaniem i dystrybucją kukurydzy: Firmy te zajmują się przetwarzaniem, przechowywaniem i dystrybucją kukurydzy i jej produktów. Przykładami są Archer Daniels Midland (ADM) i Bunge Limited.

Fundusze inwestycyjne i fundusze ETF na kukurydzę

Fundusze ETF to instrumenty inwestycyjne oferujące zróżnicowaną ekspozycję na kukurydzę i inne towary rolne.

 • Fundusze inwestycyjne zorientowane na towary rolne: fundusze te inwestują w zdywersyfikowany portfel towarów rolnych, w tym kukurydzę. Przykładami są Pictet-Agriculture Fund i Allianz Global Agricultural Trends Fund.
 • Fundusze ETF na cenę kukurydzy: te fundusze giełdowe śledzą cenę rynkową kukurydzy. Przykładami funduszy ETF związanych z kukurydzą są Teucrium Corn Fund (CORN) i iPath Series B Bloomberg Corn Subindex Total Return ETN (JJA).

Kontrakty futures i opcje

Kontrakty futures i opcje na kukurydzę to instrumenty finansowe, które pozwalają inwestorom spekulować lub zabezpieczać się przed zmianami cen kukurydzy.

 • Kontrakty futures na kukurydzę: Kontrakty futures na kukurydzę to standardowe kontrakty, które zobowiązują strony do kupna lub sprzedaży określonej ilości kukurydzy po określonej cenie w określonym terminie w przyszłości. Są przedmiotem obrotu na giełdach, takich jak Chicago Board of Trade (CBOT).
 • Jak handlować opcjami kukurydzy: Opcje futures na kukurydzę dają kupującemu prawo, ale nie obowiązek, do kupna lub sprzedaży kontraktu futures na kukurydzę po określonej cenie przed datą wygaśnięcia. Instrumenty te pozwalają inwestorom czerpać korzyści ze zmian cen kukurydzy przy ograniczonym ryzyku.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj: Handel towarami.

Handel kukurydzą z Pepperstone

Z Pepperstone możesz handlować kontraktami CFD na kukurydzę.

Będziesz mógł inwestować we wszystkie najważniejsze towary i handlować na najbardziej profesjonalnych platformach, takich jak TradingView, Metatrader i cTrader, a także pobrać Autochartist i Smart Trader Tools, aby zapewnić sobie przewagę w handlu.

Rynki:

Polska, Europa, USA, Azja, Australia

Broker STP

Konta MAM/PAMM

Szeroka gama produktów, ponad 60 par walutowych i 900+ akcji CFD

Minimalny depozyt:

€200.00

Poniżej znajdują się warunki handlu towarami miękkimi, takimi jak kukurydza.

Źródło: Pepperstone

Bezpośrednie inwestycje w ziemię i uprawy kukurydzy

Bezpośrednie inwestycje w ziemię i uprawy kukurydzy polegają na zakupie gruntów rolnych i uczestnictwie we wspólnych projektach rolniczych.

 • Kupowanie ziemi uprawnej pod uprawę kukurydzy: Inwestowanie w ziemię uprawną umożliwia inwestorom bezpośrednie nabywanie i zarządzanie działkami pod uprawę kukurydzy. Ta forma inwestycji może generować dochód poprzez produkcję i sprzedaż kukurydzy, a także poprzez wzrost wartości ziemi w czasie.
 • Udział we wspólnych projektach rolniczych: Rolnictwo oparte na współpracy to model, w którym różni inwestorzy spotykają się, aby finansować i zarządzać projektami rolniczymi, w tym farmami kukurydzy. Uczestnicząc w tych projektach, inwestorzy mogą dzielić się ryzykiem i korzyściami oraz uzyskać dostęp do wiedzy fachowców zajmujących się rolnictwem.

Analiza ryzyka i rozważania dotyczące inwestycji w kukurydzę

Inwestowanie w kukurydzę może oferować interesujące możliwości, ale wiąże się również z pewnym ryzykiem, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji. Poniżej przeanalizujemy najważniejsze ryzyka i kwestie związane z inwestowaniem w kukurydzę.

Zagrożenia związane z klimatem i klęskami żywiołowymi

Istotny wpływ na produkcję kukurydzy mają warunki pogodowe i klęski żywiołowe. Susze, powodzie, mrozy i burze mogą uszkodzić uprawy i zmniejszyć podaż na rynku, co skutkuje wzrostem cen kukurydzy. Rozważając inwestycje w kukurydzę, inwestorzy powinni być świadomi warunków pogodowych i ich wpływu na produkcję kukurydzy.

Ryzyka polityczne i regulacyjne

Polityka i przepisy rządowe mogą wpływać na produkcję kukurydzy, handel i ceny. Zmiany w polityce rolnej, taryfach i przepisach dotyczących ochrony środowiska mogą wpływać na podaż i popyt na kukurydzę na rynku. Ponadto wydarzenia geopolityczne i konflikty handlowe mogą mieć wpływ na międzynarodowy handel kukurydzą. Inwestorzy powinni wziąć te czynniki pod uwagę przy ocenie inwestycji w kukurydzę.

Zmienność cen i wahania rynkowe

Cena kukurydzy podlega zmienności i fluktuacjom rynkowym ze względu na takie czynniki, jak podaż i popyt, warunki pogodowe oraz zmiany regulacyjne i polityczne. Ta zmienność może stwarzać możliwości inwestycyjne, ale także zwiększać ryzyko dla inwestorów. 

Dywersyfikacja i korelacja z innymi aktywami inwestycyjnymi

Chociaż inwestowanie w kukurydzę może oferować dywersyfikację portfela, kluczowa jest ocena korelacji tego surowca z innymi aktywami inwestycyjnymi. W niektórych przypadkach kukurydza może mieć ujemną korelację z innymi aktywami, co oznacza, że ​​jej cena porusza się w przeciwnym kierunku. Może to być korzystne dla dywersyfikacji i redukcji ryzyka portfela. Jednak w innych przypadkach kukurydza może mieć dodatnią korelację z innymi aktywami, co może zwiększyć ogólne ryzyko portfela.

Podsumowując, inwestując w kukurydzę, należy przeanalizować ryzyko i związane z nim czynniki, takie jak warunki pogodowe, ryzyko polityczne i regulacyjne, zmienność cen i korelacje z innymi aktywami inwestycyjnymi. 

Powiązane lektury:

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje

Rynki:

Polska, Europa, USA, Azja, Australia

Broker STP

Konta MAM/PAMM

Szeroka gama produktów, ponad 60 par walutowych i 900+ akcji CFD

Minimalny depozyt:

€200.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...