Co to jest fixing na giełdzie?

Co to jest fixing na giełdzie? Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mamy dwa główne rodzaje systemów notowań: notowania ciągłe i system kursu jednolitego. Większość akcji w systemie notowań ciągłych jest wymieniana regularnie. Fixing polega na tym, że w systemie kursu jednolitego handluje się akcjami mniej płynnych korporacji.

Co to jest fixing na giełdzie?

Termin fixing, w świecie finansów, ma dwa znaczenia:

  1. Jest to giełdowy system obrotu papierami wartościowymi o niskiej płynności. Opiera się on na aukcjach].
  2. Jest to oficjalny kurs wymiany waluty w stosunku do innych walut, który jest publikowany codziennie przez banki centralne]. Jest on często wykorzystywany jako podstawa do określania kursu wymiany w transakcjach walutowych.

W tym artykule skupimy się na pierwszym znaczeniu.

W fazie fixingu zlecenia zbierane są przez dłuższy okres czasu, po czym wyznaczany jest kurs otwarcia lub zamknięcia notowań. Kurs otwarcia akcji jest zazwyczaj oparty na sentymencie rynkowym, a znaczące zmiany w tym zakresie są odzwierciedleniem np. wiadomości o spółce. Wśród uczestników rynku często dyskutowany jest moment ustalenia kursu zamknięcia – zgodnie z teorią powinien on nieznacznie różnić się od poprzedniego kursu wyznaczonego w trakcie notowań ciągłych.

Na wolnym rynku cena produktu lub usługi jest ustalana przez podaż i popyt. Ustalanie cen jest często stosowane w celu zmuszenia konsumentów do płacenia więcej, niż są skłonni zapłacić. W końcu cena jest ustalona na poziomie, który będzie do przyjęcia dla obu stron. Jest to tak zwana uczciwa wartość rynkowa (fair market value).

Porozumienia konkurencyjne zazwyczaj polegają na tym, że konkurenci zgadzają się utrzymywać swoje ceny na określonym poziomie w tajemnicy, aby uniknąć konkurencji cenowej, która zaszkodziłaby im wszystkim pod względem ekonomicznym.

Fixing: Fazy sesji giełdowej

Fixing odnosi się do procesu ustalania ceny danego towaru, zamiast pozwalania, by cenę tę określał wolny rynek. Ustalanie cen jest prawie zawsze kojarzone z fixingiem, ale może być stosowane także w innych powiązanych kontekstach. Możliwe jest ustalenie podaży produktu w celu utrzymania lub podniesienia jego ceny. Jeśli w grę wchodzi zmowa między producentami lub dostawcami, ustalanie cen jest nielegalne. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, fixing na warszawskiej giełdzie odbywa się dwa razy w ciągu każdej sesji. Sesja giełdowa podzielona jest na kilka faz, z których każda ma swój czas trwania:

•            przed otwarciem – od godz. 8:30 do 11:00

•            otwarcie i pierwszy fixing – Polega ona na ustaleniu jednej ceny dla każdego papieru wartościowego, który jest przedmiotem obrotu przez odpowiedni system komputerowy na podstawie wcześniejszych zakupów o godzinie 11:00.

•            dogrywka – od godz. 11:00 do 11:30

•            przed otwarciem – od godz. 11:30 do 15:00

•            otwarcie – drugi fixing – kolejne ustalenie jednolitego kursu – godz. 15:00

•            dogrywka – od godz. 15:00 do 15:30

•         W godzinach od 15:30 do 17:05, w okresie przed otwarciem, przyjmowane są zamówienia niezbędne do rozpoczęcia następnej sesji

Sprawdź również nasz artykuł: Godziny otwarcia giełdy

Jak ustalana jest cena w trybie fixingu?

Aby ustalić cenę w trybie fixingu, przestrzegane są następujące zasady:

  • Wybierana jest cena, po której handluje się największą liczbą papierów wartościowych.
  • Jeśli istnieją dwie lub więcej cen, po których można obracać taką samą liczbą papierów wartościowych, zostanie wybrana cena, która zapewnia najmniejszą nierównowagę. Nierównowaga jest definiowana jako różnica między wolumenem oferowanym a wolumenem żądanym, które mogą być przedmiotem obrotu po tej samej cenie.
  • Jeśli dwa powyższe warunki się pokrywają, wybrana zostanie cena strony o większym wolumenie (większej wadze).
  • Jeśli trzy powyższe warunki są zbieżne, cena aukcyjna zostanie wybrana jako cena najbliższa ostatniej cenie w obrocie.
  • W przypadku, gdy ostatnia cena w obrocie mieści się w zakresie potencjalnych cen aukcyjnych (górny i dolny limit), wybrana zostanie ostatnia cena w obrocie. Jeśli nie ma ostatniej ceny lub znajduje się ona poza zakresem cenowym zakresu statycznego, cena statyczna zostanie wybrana jako ostatnia cena.

Przed otwarciem

Sesja handlowa rozpoczyna się wraz z otwarciem i kończy wraz z zamknięciem rynku. Ponieważ jest to pierwszy etap dnia, nazywany jest również „przed otwarciem” W tym czasie inwestorzy mogą składać zlecenia. Na podstawie tych zleceń ustalane są następnie ceny poszczególnych papierów wartościowych. Przed otwarciem trwa od 8:30 do 9:00 w systemie notowań ciągłych. W tym czasie zlecenia nie są przesyłane.

Fixing na otwarciu

Otwarcie jest drugim etapem sesji handlowej. Tutaj ogłaszane są ceny początkowe, które zostały opracowane za pomocą techniki fixingu. O godzinie 9:00 system notowań ciągłych zostaje otwarty dla pracy. Zlecenia złożone z wyprzedzeniem są realizowane w tym czasie. Co ważne, na początku nie można składać żadnych nowych zleceń.

Dogrywka

Po fixingu następuje faza dogrywki, zarówno w systemach aukcji ciągłych, jak i jednoprzetargowych. W pierwszym przypadku zlecenia składane są po ustalonym kursie zamknięcia, a w drugim po kursie otwarcia. Są one wykonywane codziennie, a ich cena nie ulega wahaniom. W godzinach 17:00 – 17:05 w notowaniach ciągłych oraz 11:00 – 11:30 i 15:00 – 15:30 w notowaniach pojedynczych odbywają się dogrywki.

Przed otwarciem

Po zakończeniu aukcji jest czas na ponowne przyjęcie zamówień, które nie zostały natychmiast zrealizowane. Czas ten wynosi od godziny 11:30 do 15:00.

Otwarcie – drugi fixing

O godzinie 15:00 następuje drugie wyznaczenie kursu jednolitego na bieżącą sesję giełdową.

Fixing na giełdzie: Dogrywka

Nadszedł czas na kolejną dogrywkę po pierwszej. Dzieje się to między 15:00 a 15:30.

Przed otwarciem

Zamówienia przyjmowane są od 15:30 do 17:05 po zakończeniu każdej sesji. Jest to konieczne, aby rozpocząć kolejną sesję.

Podwójny fixing

Dwa fixingi: co to znaczy? Podsumowując, notowanie po jednej cenie to inna nazwa dla podwójnego fixingu. W tej sytuacji, cena papieru wartościowego jest oparta na zleceniu złożonym przed rozpoczęciem handlu.

Drugi rodzaj fixingu charakteryzuje się codziennym procesem ustalania cen i zawierania transakcji, który odbywa się dwa razy dziennie, pierwszy o godzinie 11:00 i kolejny o 15:00. Oznacza to, że cena jest ustalana dwukrotnie w ciągu jednego dnia. Wiele firm na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest notowanych w ten sposób.

Wygaśnięcie kontraktu

Warto też zwrócić uwagę na rozliczenie wygasającego kontraktu, które wygląda nieco inaczej. Kontrakty terminowe i akcje są notowane w czterech seriach, które wygasają w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Dzień wygaśnięcia to zawsze trzeci piątek miesiąca.

Jeżeli w danym dniu nie ma sesji giełdowej, opcja wygasa w sesji w ostatnim dniu roboczym przed trzecim piątkiem. Kontrakt jest jednak rozliczany nie na podstawie ceny poprzedniej transakcji, lecz na podstawie średniej arytmetycznej z ostatniej godziny notowań ciągłych i wartości instrumentu bazowego ustalonej na zamknięciu, po wyłączeniu pięciu z tych wartości.

Podsumowanie

Wiele krajów wiąże swoje waluty z dolarem amerykańskim. Dzieje się tak, aby ułatwić handel i turystykę, a także w celu zachowania własnej waluty. Takie ustalanie kursów walutowych jest w pełni legalną praktyką w gospodarce światowej. Fixing pozwala na sprawdzenie wszystkich zleceń sprzedającego i kupującego złożonych w trakcie sesji, zapewniając, że popyt i podaż są odpowiednio zbilansowane; w rezultacie jest to doskonały system transakcyjny dla mniej płynnych aktywów. Częstotliwość fixingu jest uzależniona od płynności rynku.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.01

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...