Najlepsze niedowartościowane akcje: Jak inwestować

W finansach, niedowartościowane akcje lub inna inwestycja są uważane za niedowartościowaną, jeśli są sprzedawane na rynku po cenie przypuszczalnie niższej niż ich prawdziwa wartość wewnętrzna.

Wartość wewnętrzna jest zwykle określana na podstawie szacunku oczekiwanych przepływów pieniężnych, które spółka lub papier wartościowy może wygenerować, zdyskontowanych przy zastosowaniu odpowiedniej stopy.

Value investing to strategia inwestycyjna, której celem jest kupowanie akcji lub papierów wartościowych, które są niedowartościowane na rynku, z zamiarem osiągnięcia zysku, gdy ceny rynkowe dostosują się do wartości wewnętrznej.

Co to są akcje niedowartościowane?

Akcję uważa się za niedowartościowaną, jeśli jej cena rynkowa jest niższa od jej wartości wewnętrznej. Pojęcie wartości wewnętrznej nie jest jednak obiektywnie i uniwersalnie zdefiniowane, lecz jest w istocie częściowo subiektywną oceną dokonywaną przez inwestora.

Kiedy ludzie mówią, że akcja jest niedowartościowana, zasadniczo mówią, że wierzą, że akcja jest warta więcej niż obecna cena rynkowa, ale jest to nieco subiektywne stwierdzenie, które może, ale nie musi być oparte na racjonalnym argumencie opartym na podstawach biznesowych.

Jak znaleźć niedowartościowane akcje?

Istnieje kilka kryteriów pozwalających określić czy akcja jest niedowartościowana i wszystkie one mają związek z analizą fundamentalną. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd tych najczęściej spotykanych.


KryteriaWskaźnik
1Price Earnings RatioP/E i PER
2Price Book RatioP/B
3Dividend yieldDywidenda/ cena
4Price – sales ratioWskaźnik P/S lub PSR
5Price-to-cash flow ratioP/CF

Wskaźnik cena-zysk

Wskaźnik cena/zysk, znany również jako wskaźnik P/E lub PER, jest obliczany przez podzielenie ceny akcji spółki i zysku wypłacanego na akcję. Będąc stosunkiem akcji (ceny akcji) do przepływu (zysku na akcję), wskaźnik P/E ma jednostkę czasu. Można go zatem interpretować jako okres czasu, w którym spółka musiałaby utrzymać swoje obecne zyski, aby zarobić wystarczająco dużo, aby spłacić obecną cenę akcji. Chociaż w zasadzie wskaźnik P/E może być wyrażony w dowolnej jednostce czasu, w praktyce zasadniczo zawsze jest on domyślnie podawany w latach.

Wskaźnik cena/zysk (PER) jest jedną z najczęściej stosowanych metod określania, czy akcje są „prawidłowo” wyceniane względem siebie. Zwykle porównuje się ten wyliczony wskaźnik ze średnią rynku lub określonego sektora przemysłu lub innych spółek uznanych za porównywalne.

PER akcji spółki giełdowej jest wynikiem zbiorowego postrzegania przez rynek tego, jak bardzo ryzykowna jest dana spółka i jakie są jej perspektywy wzrostu zysków w porównaniu do innych spółek. Inwestorzy używają wskaźnika PER, aby porównać swoje postrzeganie ryzyka i wzrostu spółki ze zbiorowym postrzeganiem ryzyka i wzrostu przez rynek, odzwierciedlonym w aktualnym wskaźniku PER. Jeśli inwestorzy uznają, że ich postrzeganie jest wyższe niż rynku, mogą zdecydować się na odpowiedni zakup lub sprzedaż.

Price-book ratio

Wskaźnik P/B, jest wskaźnikiem finansowym służącym do porównania aktualnej wartości rynkowej spółki z jej wartością księgową (gdzie wartość księgowa to wartość wszystkich aktywów minus wszystkie zobowiązania spółki). Obliczenia można wykonać na dwa sposoby, ale wynik powinien być taki sam.

W pierwszym sposobie kapitalizację rynkową spółki można podzielić przez całkowitą wartość księgową spółki, pobraną z jej bilansu. Drugi sposób, wykorzystujący wartości na jedną akcję, polega na podzieleniu aktualnej ceny akcji spółki przez wartość księgową na jedną akcję (czyli wartość księgową podzieloną przez liczbę występujących akcji).

Jak w przypadku większości wskaźników, jest on bardzo zróżnicowany w zależności od sektora. Branże, które wymagają większego kapitału infrastrukturalnego, zwykle handlują przy znacznie niższych wskaźnikach P/B niż np. firmy konsultingowe. Wskaźniki P/B są często stosowane do porównywania banków, pośredników finansowych lub innych spółek, dla których większość aktywów i pasywów banku jest konsekwentnie wyceniana według wartości rynkowych.

Wskaźnik ten daje również pojęcie o tym, czy inwestor płaci zbyt wiele za to, co by pozostało w razie upadku firm. W przypadku firm znajdujących się w trudnej sytuacji, wartość księgowa jest zwykle obliczana bez wartości niematerialnych i prawnych, które nie miałyby wartości odsprzedaży. W takich przypadkach wskaźnik P/B powinien być również obliczany na „rozwodnionej” podstawie, ponieważ opcje na akcje mogłyby zostać nabyte w przypadku sprzedaży spółki, zmiany kontroli lub zwolnienia zarządu.

Stopa dywidendy

Wskaźnik dividend yield to dywidenda na akcję podzielona przez cenę akcji. Jest to również całkowita roczna dywidenda spółki podzielona przez jej kapitalizację rynkową, przy założeniu, że liczba akcji jest stała. Często wyraża się ją w procentach. Wskaźnik ten służy do obliczania zwrotu z inwestycji (akcji) poprzez uwzględnienie jedynie zwrotów w postaci łącznych dywidend zadeklarowanych przez spółkę w ciągu roku.

Wskaźnik price-sales

Wskaźnik P/S lub PSR oblicza się dzieląc kapitalizację rynkową spółki przez obroty z ostatniego roku lub, równoważnie, dzieląc cenę akcji na akcję przez obroty na akcję. O ile nie zaznaczono inaczej, P/S to „trailing twelve months” (TTM), czyli sprzedaż zgłoszona w poprzednich czterech kwartałach, choć oczywiście można badać dłuższe okresy.

Im niższy wskaźnik, tym analizowany papier wartościowy jest uważany za tańszy, gdyż inwestor płaci mniej za jednostkę sprzedaży. Sprzedaż nie ujawnia jednak całego obrazu, gdyż przy niskim wskaźniku P/S spółka może nie być rentowna. Ze względu na ograniczenia, wskaźnik ten jest zwykle stosowany tylko w przypadku spółek nierentownych, ponieważ nie posiadają one wskaźnika P/E.

Metryka ta może być stosowana do określenia wartości akcji w odniesieniu do jej przeszłych wyników. Można ją również wykorzystać do określenia względnej wyceny sektora lub całego rynku.

PSR jest najbardziej przydatny do porównywania podobnych akcji w ramach sektora lub podsektora.

Wskaźnik Price to Cashflow

Wskaźnik P/CF oblicza się poprzez podzielenie wartości rynkowej spółki przez operacyjne przepływy pieniężne za ostatni rok fiskalny (lub ostatnie cztery kwartały fiskalne); lub, równoważnie, poprzez podzielenie ceny akcji przez operacyjne przepływy pieniężne. Teoretycznie im niższy wskaźnik cena/przepływy pieniężne akcji, tym lepsza jej wartość.

Na przykład, jeśli cena akcji dwóch spółek wynosi 25 USD/akcję, a jedna spółka ma przepływy pieniężne w wysokości 5 USD/akcję (25⁄5=5), a druga spółka ma przepływy pieniężne w wysokości 10 USD/akcję (25⁄10=2,5), to jeśli wszystko inne jest równe, spółka o wyższych przepływach pieniężnych (niższy wskaźnik, P/CF=2,5) ma lepszą wartość.

Korzyści z inwestowania w niedowartościowane akcje 2022: Dlaczego warto je kupować?

Inwestorzy poszukujący niedowartościowanych akcji jako strategii inwestycyjnej działają w oparciu o założenie, że ceny rynkowe akcji mogą odbiegać od rzeczywistej wartości spółek, które reprezentują, tylko chwilowo, oraz że transakcje kupna i sprzedaży pomiędzy inwestorami mają tendencję do urealniania tych dwóch wartości. Wynika z tego, że inwestor, który potrafi prawidłowo oszacować wartość spółki, może wykorzystać momenty, w których wartość rynkowa akcji spada poniżej ich wartości wewnętrznej i osiągnąć zyski.

Mniej sztywna wersja tego podejścia, która nie wymaga dokładnych szacunków wartości wewnętrznej spółki, zauważa po prostu, że z czasem rynki finansowe ulegają wahaniom i nawet akcje solidnych spółek z dobrymi perspektywami wzrostu w przyszłości mają tendencję do nieuzasadnionego spadku od czasu do czasu.

Niedowartościowane akcje amerykańskie

Amerykańskie akcje przeżyły latem krótkotrwały rajd. Trzeci kwartał zakończył się 4% spadkiem Morningstar US Market Index.

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, które amerykańskie akcje są niedowartościowane.

Niedowartościowane akcje europejskie

FirmaTickerSektor
RenaultRNOSamochodowy
Imperial BrandsIMBTytoniowy
LeonardoLDOPrzemysłowy

Renault (RNO) 61% zniżki

Francuski Renault (RNO) jest najbardziej niedowartościowaną spółką w Europie – wynika z szacunków Morningstar. Firma jest częścią szerszego sojuszu Renault-Nissan-Mitsubishi, który produkuje prawie 8 milionów pojazdów rocznie: Renault posiada 43,7% udziałów w Nissanie, natomiast Nissan posiada około 15% udziałów w Renault i 34% udziałów w Mitsubishi (przy czym japoński Nissan również posiada 5-gwiazdkową ocenę Morningstar).

Spółka od kilku lat notuje ujemne stopy zwrotu. W tym roku spadł o 4,08%, co i tak jest lepszym wynikiem niż rozczarowujący zwrot -15,22% w 2020 roku. W ciągu ostatnich pięciu lat Renault odnotowało spadek rok do roku o 9,33%. Podobnie jak inne firmy samochodowe, została ona dotknięta niedoborem chipów, a zarząd uważa, że w wyniku tego straci 500 000 sztuk. Większość analityków uważa jednak, że problem związany z chipami i Covid-19 jest tymczasowy. Dla cierpliwych inwestorów długoterminowych, akcje te mają atrakcyjną wycenę.

Imperial Brands (IMB) – 47% zniżki

Czwarta co do wielkości międzynarodowa firma tytoniowa na świecie (bez China National Tobacco), z łącznym wolumenem 239 miliardów sprzedanych papierosów w roku fiskalnym 2020, IMB działa w ponad 160 krajach. Spółka znalazła się drugi miesiąc z rzędu na szczycie listy spółek płacących dywidendę wg Morningstar, ze stopą zwrotu 8,82%. Głównym wyznacznikiem jej przewagi konkurencyjnej jest lojalność palaczy wobec jej marek (podczas gdy sam charakter produktu tworzy inny rodzaj „lojalności”). Ponadto ścisła regulacja branży tytoniowej sprawia, że konkurenci są w pobliżu, a udziały w rynku są stabilne. Mimo, że Imperial opadł o 6,66%, to w tym roku zwrócił 6,72%.

Leonardo (LDO) – 48% zniżki

Leonardo jest jedną z największych europejskich firm obronnych, a 30% jej udziałów należy do włoskiego rządu. Dywizje grupy obejmują helikoptery, obronę, elektronikę, systemy bezpieczeństwa i aeronautykę. Spółka ma dość problematyczną historię, nękaną przez korupcję, ingerencję polityczną i pozornie ciągły program restrukturyzacji, co wpłynęło na jej potencjał generowania atrakcyjnych marż.

Spółka odreagowuje także po 2020 roku, kiedy to jej akcje spadły o 42,11%. W tym roku Leonardo odbiło się o 12,15%. Po serii dezinwestycji i racjonalizacji portfela grupa jest w stanie skupić się na swoich podstawowych rynkach i oczekuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat będzie generować zyski ekonomiczne pomimo krótkoterminowych zawirowań zewnętrznych. Jego 5-letnia roczna stopa zwrotu wynosi -9,89%.

Brokerzy do zakupu akcji

Tutaj zostawiamy Ci wybór brokerów do zakupu akcji.

eToro

Założony w Izraelu przez grupę lokalnych inwestorów, eToro jest regulowany przez kilka organów regulacyjnych wysokiego szczebla, w zależności od kraju, w którym działa. Jego siła finansowa i nadzór IPO pozwalają nam uznać go za bezpiecznego i pewnego brokera. eToro celuje w millenialsów i początkujących, którzy chcą mieć łatwy dostęp do rynków finansowych i produktów finansowych dostępnych w aplikacji.

Są również światowym liderem w Copytradingu i mają tysiące „Popularnych Inwestorów” (Popular Investor), którzy są ich głównymi ambasadorami marki. eToro pozycjonuje się, aby uchwycić zainteresowanie inwestorów kryptowalutowych, CFD, a ostatnio oferuje również akcje i ETFy bez prowizji.

Interactive Brokers

Interactive Brokers to jeden z największych na świecie brokerów, założony ponad 42 lata temu w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Greenwich w stanie Connecticut. Firma posiada kapitał własny w wysokości ponad 10,6 miliarda dolarów, ponad 2650 pracowników oraz biura na całym świecie w Australii, Kanadzie, Chinach, Estonii, Hongkongu, Węgrzech, Indiach, Japonii, Rosji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Ponadto spółka weszła na giełdę w 2007 roku i od tego czasu możemy kupić jej akcje na NASDAQ pod kodem IBKR.

Oferta produktowa i rynkowa jest niezwykle szeroka i oferuje również akcje ułamkowe.

Rynki:

Polska, Europa, USA, Kanada, Azja, Australia

Wiarygodny broker z 1,54 mln rachunków klientów i kapitałem 10,01 mld USD, notowany na Nasdaq.

Niskie prowizje i najlepsza egzekucja cen możliwa dzięki systemowi IB SmartRoutingSM.

Darmowe platformy handlowe i narzędzia - wystarczająco potężne dla profesjonalnych traderów, ale zaprojektowane dla każdego.

Minimalny depozyt:

$0.00


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!