Czym jest Wartość Godziwa Akcji (Fair Value)?

Wartość godziwa akcji (Fair Value) odgrywa kluczową rolę w ocenie wartości spółki. Jest ona kluczowym pojęciem dla inwestorów, analityków finansowych i wszystkich osób zainteresowanych rynkiem kapitałowym.

Wartość godziwa akcji (Fair Value): Co to jest?

Fair Value (Wartość Godziwa) reprezentuje potencjalną cenę lub wartość, którą można przypisać danemu towarowi lub usłudze, uwzględniając aspekty ich użyteczności, podaży, popytu i poziom konkurencji. Jest to podejście wykorzystywane na różnych rynkach finansowych oraz technika stosowana na rynkach terminowych, ceniona przez doświadczonych inwestorów.

Wartość godziwa akcji to wycena, która określa obiektywną, uczciwą i adekwatną cenę, jaką inwestor powinien zapłacić lub otrzymać za akcję na rynku. Jest to przewidywany poziom wartości akcji, oparty na obiektywnej analizie finansowej, prognozach zysków i przepływów pieniężnych oraz ocenie ryzyka.

Wartość godziwa akcji ma na celu określenie odpowiedniej ceny, która uwzględnia wszystkie istotne czynniki i informacje rynkowe. Nie jest to wartość księgowa lub rynkowa akcji, ale raczej wartość, która odzwierciedla rzeczywisty potencjał zysku związany z inwestycją.

Sprawdź także: W jakie akcje warto inwestować

Wartość godziwą można ustalić na różne sposoby, w tym poprzez analizę wskaźników finansowych, projekcje przyszłych przepływów pieniężnych, porównania z konkurencją i analizę trendów rynkowych.

Wartość godziwa: Jak obliczyć?

Wartość godziwa jest wynikiem obliczeń opartych na godziwej wartości rynkowej. Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) najlepszym podejściem do obliczeń jest wykorzystanie ceny notowanej na aktywnym rynku.

Metody, które można wykorzystać w tych obliczeniach:

 • Szacowanie przy użyciu modeli: Jeśli ceny nie można zaobserwować bezpośrednio, można zastosować modele matematyczne w celu uzyskania jak największej ilości informacji na temat wartości godziwej.
 • Cena jest kwotowana na rynku, który jest wiarygodny i możliwy do zaobserwowania; przykładem jest wartość akcji na dobrze znanej i odpowiednio regulowanej giełdzie papierów wartościowych.

Metody Określania Wartości Godziwej Akcji

Określenie wartości godziwej akcji jest złożonym procesem, który można przeprowadzić przy użyciu różnych metod. Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane metody:

Metoda DCF (Discounted Cash Flow)

Metoda DCF jest jedną z najpopularniejszych i szeroko stosowanych metod oceny fair value. Opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych spodziewanych z inwestycji w akcje. Proces ten obejmuje określenie przyszłych przepływów pieniężnych, zastosowanie odpowiedniego wskaźnika dyskontowego i obliczenie obecnej wartości tych przepływów.

Metoda Dochodowa

Metoda dochodowa opiera się na oszacowaniu przyszłych dochodów generowanych przez przedsiębiorstwo, które zostają potem przeliczone na wartość akcji. Wartość akcji jest wyznaczana w oparciu o przewidywane zyski netto, przy uwzględnieniu czynników takich jak ryzyko inwestycyjne czy stopa wzrostu.

Metoda Porównawcza (Analiza Porównawcza)

Metoda porównawcza polega na porównaniu fair value badanej spółki z wartościami akcji innych podobnych spółek notowanych na rynku. W tym podejściu analizowane są różnice we wskaźnikach finansowych i oceniamy, czy dana akcja jest niedowartościowana czy przewartościowana względem innych podmiotów.

Metoda Wartości Księgowej (Book Value)

Metoda ta wykorzystuje wartość księgową spółki jako punkt odniesienia. Wartość księgowa akcji jest obliczana poprzez podzielenie kapitału własnego spółki przez liczbę akcji. Jest to mniej skomplikowane podejście, które opiera się na informacjach zawartych w sprawozdaniach finansowych.

Metoda Adjusted Earnings Method

Metoda ta uwzględnia zarówno przyszłe zyski, jak i zyski skorygowane o różne czynniki, takie jak inflacja, zmiany w otoczeniu biznesowym lub określone trendy rynkowe. Pozwala to na lepsze przewidywanie wartości akcji.

Dlaczego Wartość Godziwa jest Ważna?

Wartość godziwa akcji odgrywa kluczową rolę w analizie finansowej, ale zobaczmy dlaczego tak jest:

 1. Ocenia Rzeczywistą Wartość Akcji: Wartość godziwa akcji pozwala na określenie rzeczywistej wartości akcji, nie opierając się jedynie na cenach rynkowych czy wartościach księgowych. Jest to szczególnie ważne, gdyż cena akcji na rynku nie zawsze odzwierciedla jej rzeczywistą wartość. Wartość godziwa uwzględnia fundamentalne wskaźniki finansowe i inne czynniki, które wpływają na opłacalność inwestycji.
 2. Wsparcie decyzji inwestycyjnych: Pozwala na identyfikację akcji, które są niedowartościowane lub przecenione, co z kolei może sugerować atrakcyjne okazje inwestycyjne.
 3. Pomoc w Prognozowaniu Zysków: Dzięki analizie fair value możemy prognozować przyszłe zyski i ocenić, czy dana akcja wzrośnie czy spadnie.
 4. Podstawowy Element Oceny Ryzyka: Wartość godziwa pomaga w ocenie ryzyka związanego z inwestycją w daną akcję. Inwestorzy mogą porównać wartość godziwą z aktualną ceną rynkową, co pozwala zidentyfikować stopień ryzyka inwestycji.
 5. Wspiera Zarządzanie Portfelem Inwestycyjnym: Analitycy finansowi i zarządzający funduszami korzystają z fair value do efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym. Pozwala to na selekcję akcji zgodnych z określonym poziomem ryzyka i oczekiwanym zwrotem z inwestycji.

Wyzwania związane z Określaniem Wartości Godziwej Akcji

Określanie Fair Value nie jest procesem pozbawionym wyzwań. Oto główne trudności związane z tą praktyką:

 1. Prognozowanie Przyszłych Przepływów Pieniężnych: Prognozowanie przyszłych przepływów pieniężnych, które stanowią podstawę dla fair value jest trudne i obarczone dużym stopniem niepewności. Błędne prognozy mogą znacząco wpłynąć na wartość obliczoną w ramach metody DCF.
 2. Ocena Ryzyka: Ocena stopnia ryzyka związanego z daną inwestycją jest trudna, a różne osoby mogą mieć różne interpretacje i oceny tego ryzyka. Błędna ocena ryzyka może prowadzić do nieprawidłowej wyceny akcji.
 3. Złożoność Metod: Niektóre metody określania wartości godziwej, takie jak metoda DCF, są matematycznie złożone i wymagają precyzyjnych danych oraz umiejętności analitycznych. Nieumiejętne zastosowanie tych metod może prowadzić do błędnych wyników.
 4. Zmienność Rynku: Rynkowa zmienność i niestabilność mogą znacząco wpłynąć na wartość godziwą. Dynamiczne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym i regulacyjnym mogą sprawić, że obliczona wartość będzie przestarzała lub nieodpowiednia.
 5. Subiektywność Oceny: Wartość godziwa akcji może być subiektywna, zwłaszcza w przypadku metod opierających się na analizie porównawczej. Różne osoby mogą mieć różne zdania co do wyboru odpowiednich parametrów czy podmiotów do porównania.

Ustalanie wartości godziwej: Akcje

 • Aby zastosować wartość godziwą do rynku finansowego, należy określić, które akcje powinny zostać przeanalizowane.
 • Następnie należy określić współczynnik beta akcji, mierząc zmienność tego aktywa na podstawie benchmarkowych indeksów rynkowych.
 • Ponadto należy pamiętać, że wielu inwestorów określa wartość godziwą akcji za pomocą ceny rynkowej podzielonej przez oczekiwany wskaźnik zysków (PE).

Zobacz także: Analizy spółek giełdowych

Szukasz brokera do inwestowania? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€200.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Najlepszy broker do akcji zagranicznych
Inwestowanie w zagraniczne akcje stało się normą, podczas gdy jeszcze kilka lat temu wydawało się to niemożliwe. Obniżenie prowizji za zakup akcji na tych rynkach zwiększyło konkurencję dla inwestorów. W tym artykule przyjrzymy się, jaki jest najl...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...