Akcje zwykłe a uprzywilejowane: Różnice

Akcje zwykłe a uprzywilejowane –  Jeśli chcesz zostać inwestorem, na pewno słyszałeś o akcjach zwykłych i akcjach uprzywilejowanych , ale czym one są? Jaka jest różnica między akcjami zwykłymi a akcjami uprzywilejowanymi? 

Co to są akcje zwykłe?

Akcje zwykłe to takie, które są przedmiotem obrotu na rynku i reprezentują proporcjonalną część kapitału zakładowego spółki. Dają one jej posiadaczowi prawo do posiadania firmy zgodnie z częścią, która mu odpowiada. W przeciwieństwie do niektórych produktów finansowych, to zabezpieczenie nie ma daty ważności tak długo, jak długo firma pozostaje aktywna.

Charakterystyka akcji zwykłych

Niektóre z cech charakterystycznych akcji zwykłych obejmują:

 • Prawo do udziału w zyskach: Jako zwykły akcjonariusz jesteś uprawniony do otrzymywania dywidendy lub podzielonych zysków ze spółki bez górnego limitu.
 • Prawo do żądania majątku w przypadku likwidacji: Masz prawo do żądania części wartości spółki w przypadku upadłości. W przypadku, gdy spółka ogłosi upadłość, zwykły akcjonariusz nie będzie mógł rościć sobie prawa do swojego majątku, dopóki posiadacze obligacji lub akcji uprzywilejowanych nie zostaną zaspokojeni z pozostałego kapitału. Może się również zdarzyć, że zwykły akcjonariusz straci wszystko, Twoja odpowiedzialność jest ograniczona do dokonanej inwestycji.
 • Prawa głosu: Prawo głosu na zgromadzeniach akcjonariuszy w celu wyboru zarządu.
 • Prawa własności: Daje zwykłemu akcjonariuszowi prawo do zachowania swojego udziału kapitałowego w spółce, nawet jeśli zostanie dokonane podwyższenie kapitału, będzie on uprawniony do udziału zgodnie ze swoim udziałem procentowym w spółce.
 • Ograniczona odpowiedzialność: Odpowiedzialność zwykłego udziałowca spółki w przypadku upadłości jest ograniczona.

Czym są akcje uprzywilejowane?

Akcje uprzywilejowane, oprócz korzyści płynących z posiadania akcji zwykłych, dają ich właścicielowi przywileje, ekonomiczne lub polityczne, w stosunku do akcji zwykłych. Są one również podobne do obligacji, ponieważ dywidenda jest zazwyczaj ustalonym procentem, równym kuponowi obligacji.

Cechy charakterystyczne akcji uprzywilejowanych

Oprócz cech charakterystycznych dla akcji zwykłych, akcje uprzywilejowane obejmują:

 • Dywidenda kumulatywna: większość tych akcji posiada klauzulę dywidendy kumulatywnej, tzn. dywidendy, które nie zostały wypłacone w przeszłości muszą zostać wypłacone przed podziałem zysku na akcje zwykłe.
 • Klauzula ucieczki: przewiduje przyznanie praw głosu akcjom uprzywilejowanym w przypadku niewypłacenia dywidendy. Wiąże się również z ograniczeniem wypłaty dywidendy dla zwykłych akcjonariuszy, jeżeli spółka ma problemy finansowe.

Akcje uprzywilejowane można z kolei podzielić na dwa rodzaje: zamienne i umarzalne.

 • Akcje zamienne: to takie, które mogą być zamienione na określoną liczbę akcji zwykłych.
 • Akcje umarzalne: to takie, które mają opcję zakupu przez emitenta na warunkach uprzednio uzgodnionych z inwestorem.

Akcje zwykłe i uprzywilejowane: Różnice

5 istotnych różnic pomiędzy tymi dwoma akcjami to:

 • Pierwszeństwo wypłaty dywidendy: Kiedy spółka dzieli zyski, wypłaca dywidendę akcjonariuszom uprzywilejowanym w pierwszej kolejności przed zwykłymi akcjonariuszami.
 • Pierwszeństwo w przypadku upadłości: W przypadku upadłości spółki, akcje uprzywilejowane mają pierwszeństwo w dochodzeniu roszczeń do majątku przed akcjami zwykłymi.
 • Niższe ryzyko: W przypadku pobrania dywidendy, odzyskanie aktywów jest szybkie, co stanowi niższy poziom ryzyka niż w przypadku akcji zwykłych.
 • Prawo głosu: w przeciwieństwie do akcji zwykłych, akcjonariusz uprzywilejowany NIE posiada zazwyczaj prawa głosu.
 • Dywidenda: mimo, że oferta akcji uprzywilejowanych mówi o wypłacie wyższej dywidendy niż w przypadku akcji zwykłych, może się ona zmieniać, ponieważ dywidenda jest ustalana w momencie emisji akcji, podczas gdy akcje zwykłe będą zależały od decyzji spółki o wypłacie wyższej lub niższej dywidendy.

Akcje zwykłe a uprzywilejowane: Inne różnice

 • Akcja uprzywilejowana to akcja, która daje jej posiadaczowi dodatkowe przywileje, zazwyczaj o charakterze ekonomicznym, w stosunku do tego, co potocznie nazywamy akcją zwykłą. Na przykład posiadacz akcji uprzywilejowanych ma wyższą pozycję w odbiorze dywidendy lub w podziale pozostałego kapitału w przypadku upadłości spółki. 
 • W przypadku przedsiębiorstw w likwidacji hierarchia windykacji jest lepsza dla akcjonariusza uprzywilejowanego niż dla akcjonariusza zwykłego. Ponadto akcjonariusz uprzywilejowany może korzystać z innych przywilejów, takich jak dostęp do nowych akcji z dyskontem w stosunku do ceny rynkowej lub nominalnej, wyższa stopa dywidendy z jego akcji, wymiana akcji lub inne prawa wynikające z posiadania akcji uprzywilejowanych. 
 • Odpowiedzialność akcjonariusza zwykłego jest zawsze ograniczona, podczas gdy odpowiedzialność akcjonariusza uprzywilejowanego nie zawsze może być ograniczona pod pewnymi warunkami. Zwykle uprzywilejowany akcjonariusz jest bardziej związany z polityką firmy i długoterminowymi wynikami, podczas gdy zwykły akcjonariusz szuka krótko- lub średnioterminowej rentowności i stara się spekulować na temat wartości akcji, więc w wielu przypadkach nie są akcjonariuszami, którzy identyfikują się z polityką firmy, ponieważ starają się spekulować na temat przyszłej wyceny spółki, wchodzą i wychodzą w oparciu o warunki rynkowe lub zmiany wartości, takie jak oferty przejęcia, akcje typu free float, podwyższenia kapitału, spin-offy.
 • Zwykli akcjonariusze znajdują się w bardziej ryzykownej sytuacji niż akcjonariusze uprzywilejowani, ponieważ w przypadku likwidacji otrzymają swój udział jako ostatni; są jednak również otwarci na możliwość otrzymania wyższej dywidendy, gdy firma dobrze sobie radzi. 

Jaka jest różnica w przypadku akcji uprzywilejowanych?

Jak już wspomniano, akcje uprzywilejowane są uprzywilejowane w podziale zysku (minimalna gwarantowana dywidenda) i/lub w zwrocie kapitału w przypadku rozwiązania spółki. 

Jednak akcje uprzywilejowane mogą być emitowane tylko przez spółki giełdowe i nigdy nie dają prawa głosu, podczas gdy akcje uprzywilejowane mogą być również emitowane przez spółki nienotowane na giełdzie i mogą nie dawać prawa głosu na zwyczajnych zgromadzeniach akcjonariuszy, ale zawsze mają prawo głosu na zgromadzeniach nadzwyczajnych. Jest to główna różnica między akcjami uprzywilejowanymi a akcjami zwykłymi. 

Jeśli jesteś już inwestorem lub myślisz o inwestowaniu, opowiedz nam o swoim wyborze i swoich doświadczeniach.

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.01

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Najlepszy broker do akcji zagranicznych
Inwestowanie w zagraniczne akcje stało się normą, podczas gdy jeszcze kilka lat temu wydawało się to niemożliwe. Obniżenie prowizji za zakup akcji na tych rynkach zwiększyło konkurencję dla inwestorów. W tym artykule przyjrzymy się, jaki jest najl...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...