Czym jest Współczynnik Beta?

Współczynnik alfa i beta to dwa powszechnie stosowane wskaźniki służące do oceny ryzyka papierów wartościowych. Z teoretycznego punktu widzenia są one punktami odniesienia w ramach modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM), natomiast z operacyjnego punktu widzenia pozwalają na natychmiastową ocenę ilościową każdego papieru wartościowego. W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo współczynnikowi beta, w jaki sposób jest obliczany i co reprezentuje.

Czym jest współczynnik beta?

Współczynnik beta to parametr wskazujący zachowanie akcji lub innego instrumentu finansowego (obligacji, ETF, kontraktów terminowych itp.) w stosunku do indeksu lub koszyka sektorowego. Innymi słowy, jeśli współczynnik beta jest większy niż 1, dane akcje mają zdolność do wzmacniania ruchów rynkowych: mogą rosnąć bardziej niż rynek referencyjny lub koszyk, lub spadać. Jeśli jednak współczynnik ten jest mniejszy niż 1, akcje mogą rejestrować mniejsze zmiany niż indeks lub koszyk referencyjny, zarówno w przypadku wzrostu, jak i spadku cen.

Alfa i beta

Alfa i Beta to wskaźniki wykorzystywane do analizy i oceny skuteczności zestawu inwestycji. Podczas gdy współczynnik Alfa określa zwrot zestawu inwestycji, Beta mierzy jego wcześniejszą niestabilność lub ryzyko w porównaniu z większym rynkiem. Na przykład współczynnik beta wynoszący 1,2 sugeruje, że inwestycje charakteryzują się zmiennością przekraczającą rynek o 20 procent.

Współczynnik Beta: Jak to działa

Współczynnik beta reprezentuje zmienność, jaką otrzymuje papier wartościowy w odpowiedzi na zmiany na rynku. Innymi słowy, współczynnik mierzy zachowanie papieru wartościowego w stosunku do rynku.

Współczynnik β jest zatem wykorzystywany do zrozumienia, jakie zachowanie powinien przyjąć papier wartościowy, biorąc pod uwagę obecny rynek i oczekiwany trend. Jest to zatem bardzo ważne narzędzie do

  • zrozumienia bezpieczeństwa inwestycji
  • oczekiwanych zwrotów.

Współczynnik Beta akcji

Współczynnik ten wskazuje historyczną wrażliwość zmian cen określonych akcji. Innymi słowy, o ile wzrośnie lub spadnie cena danej akcji w odpowiedzi na zmianę indeksu referencyjnego rynku o 1%. Współczynnik β akcji mierzy również stopień, w jakim wyniki akcji różnią się od średnich wyników „rynku”, na którym są one przedmiotem obrotu, i dlatego jest pojęciem szeroko stosowanym przez analityków finansowych.

Współczynnik Beta wyceny spółki

Biorąc pod uwagę znaczenie współczynnika beta w wycenie spółek, istnieją dwa sposoby jego oceny:

  • Historyczna beta: współczynnik beta aktywa można oszacować za pomocą współczynnika beta regresji liniowej między historycznymi zwrotami aktywa (Rpt) a zwrotami indeksu przyjętego jako odniesienie wartości rynkowej (Rmt).
  • Porównywalna beta: wyszukiwanie spółki lub zestawu spółek o znaczących podobieństwach do analizowanej spółki. Po zidentyfikowaniu dane są wykorzystywane do obliczenia kosztu kapitału.

Współczynnik Beta według sektora

Obliczenie współczynnika beta nie jest takie proste. Z tego powodu często korzysta się z baz danych, które gromadzą bety spółek giełdowych w podziale na sektory. Sektorowa beta wskazuje zmienność całego sektora w odniesieniu do rynku finansowego, na którym jest oparty. Bazy danych zawierające bety sektorowe są oferowane przez agencje inwestycyjne, firmy handlowe i strony internetowe poświęcone poszczególnym sektorom. Można je znaleźć online, bezpłatnie lub za opłatą.

Współczynnik Beta: Wzór

Współczynnik beta jest stosunkiem kowariancji zwrotu i-tego aktywa.

Całość można mniej więcej zrozumieć za pomocą wzoru:

Współczynnik β = kowariancja / wariancja

Gdzie:

  • Kowariancja zwrotów aktywa z rynkiem mierzy, jak aktywo reaguje na zmiany rynkowe.
  • Wariancja zwrotów rynku to miara zmienności zwrotów całego rynku.

Współczynnik beta przyjmie wartość zbliżoną do 1. Wskazanie dostarczane przez ten współczynnik dotyczy zakresu wartości, w których się znajduje:

  • β < 0 – Wskazuje, że akcje będą miały tendencję do przeciwnego ruchu niż rynek.
  • 0 < β < 1 – wskazuje, że akcje będą miały tendencję do ruchu mniej proporcjonalnego do ruchu indeksu referencyjnego. Akcja będzie określana jako „defensywna”.
  • β = 1 – Wskazuje, że akcje będą miały tendencję do ruchu zgodnego z ruchem rynku.
  • β > 1 – wskazuje, że akcje będą wzmacniać ruchy rynkowe. Takie działanie będzie określane jako „agresywne” i będzie uważane za bardziej ryzykowne.

Współczynnik beta mierzy zatem ekspozycję akcji na ryzyko systematyczne w ramach modelu wyceny aktywów kapitałowych. Współczynnik beta jest miarą systematycznego ryzyka akcji i wskazuje oczekiwaną zmianę zwrotu z akcji na każdy jeden punkt procentowy zmiany zwrotu z rynku. Jak właśnie zauważyliśmy, oczekiwany zwrot z papieru wartościowego zmienia się wraz ze współczynnikiem beta papieru wartościowego.

Przykładowe obliczenie β

Przykładowe obliczenie współczynnika β

W obrocie akcjami współczynnik β jest zwykle mniejszy niż 1.

Rozważmy spółkę X, której beta dla akcji zwykłych wynosi -0,5. Oznacza to, że jeśli zwrot z rynku wzrośnie o 1%, zwrot z akcji X spadnie o 0,5%. Spadek o 2% zamiast tego zwiększyłby zwrot z akcji o 1%.

Zakładając, że beta wynosi 0,8, wzrost rentowności rynkowej o 1% doprowadziłby do wzrostu zwrotu z papierów wartościowych X o zaledwie 0,8%. Wzrost o 7% doprowadziłby do wzrostu zwrotu z akcji o zaledwie 5,6%.

Wniosek

Zrozumienie ryzyka związanego z transakcją jest niezbędne dla każdego, kto chce handlować na giełdzie, a świadomość tego, jaki kurs przyjmą akcje spółki przy następnej zmianie wyników rynkowych, jest jedną z tych rzeczy, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Często zadawane pytania

Co oznacza wskaźnik beta?

Wskaźnik beta reprezentuje zmienność papieru wartościowego lub portfela w odniesieniu do rynku referencyjnego, zwykle indeksu rynkowego, takiego jak S&P 500. Wyraża stopień ryzyka systemowego związanego z inwestycją.

Co oznacza beta większa niż 1?

Współczynnik beta większy niż 1 oznacza, że papier wartościowy charakteryzuje się wyższą zmiennością niż rynek referencyjny. Jeśli rynek wzrośnie o 1%, papier wartościowy o współczynniku beta równym 1,2 może teoretycznie wzrosnąć o 1,2%.

Jak oszacować beta akcji?

Beta można oszacować za pomocą regresji statystycznej, porównując przeszłe zwroty z papierów wartościowych ze zwrotami z rynku referencyjnego. Wiele internetowych serwisów finansowych i programów analitycznych oferuje szacunki beta dla konkretnych papierów wartościowych.

Co dzieje się z akcjami, których beta wynosi 0,5?

Akcje o współczynniku beta równym 0,5 charakteryzują się zmiennością o połowę mniejszą niż rynek referencyjny. Jeśli rynek wzrośnie o 1%, oczekuje się, że akcje wzrosną tylko o 0,5%. Podobnie, jeśli rynek spadnie o 1%, papier wartościowy może spaść tylko o 0,5%.

Szukasz brokera do inwestowania?

Minimalny depozyt:

€100.00

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!