Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania

Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania (Principles of Responsible Investing) to zasady mające na celu uświadomienie inwestorom wpływu ich działań na zrównoważony rozwój. Przyjrzyjmy się, czym one są.

Zasady odpowiedzialnego inwestowania (UNPRI lub PRI)

Zasady odpowiedzialnego inwestowania, znane lepiej jako PRI lub UNPRI, to zasady ustanowione w 2006 r. w USA w celu zachęcenia do stosowania zrównoważonych i odpowiedzialnych inwestycji wśród inwestorów instytucjonalnych.

Istnieje 6 zasad, co do których masz całkowitą swobodę decyzji, czy je stosować, czy nie, ponieważ są to zasady, których musisz przestrzegać dobrowolnie.

Zasady te są następujące:

 1. Będziemy uwzględniać kwestie ESG (środowisko, społeczeństwo i zarządzanie) w naszych analizach inwestycyjnych i procesach podejmowania decyzji.
 2. Będziemy aktywnymi właścicielami i włączymy kwestie ESG do naszych polityk i praktyk właścicielskich.
 3. Będziemy dążyć do odpowiedniego ujawniania kwestii ESG przez podmioty, w które inwestujemy.
 4. Będziemy promować PRI, aby został zaakceptowany i wdrożony w branży inwestycyjnej.
 5. Będziemy wspólnie pracować nad poprawą skuteczności wdrażania PRI.
 6. Każdy z nas będzie na bieżąco informował o swoich działaniach i postępach we wdrażaniu PRI.

Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo poszczególnym zasadom. Sporządzono listy z przykładami działań, aby zademonstrować zastosowanie PRI.

Zasada 1 – Uwzględnienie kwestii ESG (środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem) w analizie inwestycyjnej i procesach decyzyjnych.

 • Uwzględnienie kwestii ESG w deklaracjach polityki inwestycyjnej.
 • Wspieranie rozwoju narzędzi, metryk i analiz związanych z kwestiami ESG.
 • Ocena zdolności wewnętrznych menedżerów inwestycyjnych do uwzględniania kwestii ESG.
 • Ocena zdolności zewnętrznych menedżerów inwestycyjnych do uwzględniania kwestii ESG.
 • Zwrócenie się do dostawców usług inwestycyjnych (takich jak analitycy finansowi, doradcy, brokerzy, firmy badawcze lub ratingowe) o uwzględnienie kwestii ESG w ich rozwijających się badaniach i analizach.
 • Zachęcanie do prowadzenia badań naukowych i innych na ten temat.
 • Wspieranie szkoleń ESG dla specjalistów ds. inwestycji.

Zasada 2 – Będziemy aktywnie posiadać i uwzględniać kwestie ESG w naszych politykach i praktykach właścicielskich.

 • Opracowanie i ujawnienie aktywnej polityki właścicielskiej zgodnej z PRI.
 • Wykonywanie praw do głosowania lub monitorowanie zgodności z polityką (w przypadku outsourcingu).
 • Rozwijanie zdolności do angażowania się (bezpośrednio lub poprzez outsourcing).
 • Uczestnictwo w opracowywaniu polityki, regulacji i ustalaniu standardów (jak promować i chronić prawa akcjonariuszy).
 • Przedstawianie uchwał akcjonariuszy zgodnych z długoterminowymi względami ESG.
 • Współdziałanie z firmami w kwestiach ESG.
 • Uczestnictwo w inicjatywach związanych z zaangażowaniem we współpracę.
 • Zwrócenie się do zarządzających inwestycjami o podjęcie działań (i złożenie z nich raportu) dotyczących zaangażowania w kwestie ESG.

Zasada 3 – Będziemy dążyć do odpowiedniego ujawniania informacji na temat kwestii ESG przez podmioty, w które inwestujemy.

 • Wymóg znormalizowanej sprawozdawczości w zakresie kwestii ESG (z wykorzystaniem narzędzi takich jak Global Reporting Initiative).
 • Wymóg uwzględnienia kwestii ESG w rocznych sprawozdaniach finansowych.
 • Żądać od firm informacji na temat przyjęcia/przystosowania się do odpowiednich międzynarodowych norm, standardów, kodeksów postępowania lub inicjatyw (takich jak UN Global Compact).
 • Wspieranie inicjatyw i uchwał akcjonariuszy promujących ujawnianie informacji ESG.

Zasada 4 – Będziemy promować PRI, tak aby zostały one zaakceptowane i wdrożone w branży inwestycyjnej.

 • Uwzględnienie wymogów dotyczących PRI w zapytaniach ofertowych (RFP).
 • Odpowiednie dostosowanie mandatów inwestycyjnych, procedur monitorowania, wskaźników wydajności i struktur motywacyjnych (np. zapewnienie, że procesy zarządzania inwestycjami odzwierciedlają, w stosownych przypadkach, długoterminowe horyzonty czasowe).
 • Przekazanie oczekiwań ESG dostawcom usług inwestycyjnych.
 • Przegląd relacji z dostawcami usług, którzy nie spełniają oczekiwań ESG.
 • Wspieranie rozwoju narzędzi służących do benchmarkingu integracji ESG.
 • Wspieranie zmian regulacyjnych lub politycznych, które umożliwiają wdrożenie PRI.

Zasada 5 – Wspólne działania na rzecz poprawy skuteczności realizacji PRI.

 • Wspieranie/uczestniczenie w sieciach i platformach informacyjnych w celu dzielenia się narzędziami, łączenia zasobów i wykorzystywania sprawozdań inwestorów jako źródła wiedzy.
 • Wspólne rozwiązywanie istotnych pojawiających się problemów.
 • Opracowanie lub wspieranie odpowiednich inicjatyw współpracy.

Zasada 6 – Każdy z nas będzie na bieżąco informował o swoich działaniach i postępach we wdrażaniu PRI.

 • Wyjaśnienie, w jaki sposób kwestie ESG są uwzględniane w praktykach inwestycyjnych.
 • Ujawnienie aktywnej działalności właścicielskiej (głosowanie, zaangażowanie i/lub dialog polityczny).
 • Ujawnienie, czego wymaga się od dostawców usług w związku z PRI.
 • Komunikowanie się z beneficjentami w kwestiach ESG i PRI.
 • Raportowanie o postępach i/lub wynikach związanych z PRI z zastosowaniem podejścia zgodności lub wyjaśnienia.
 • Dążenie do określenia wpływu PRI.
 • Wykorzystanie sprawozdawczości do podnoszenia świadomości wśród szerszej grupy interesariuszy.
Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...