Praktyczne zastosowania dla hedgingu i spekulacji

Zarówno w tradycyjnych inwestycjach, jak i w handlu, często wykorzystywane są opcje. Tym finansowym instrumentom pochodnym przypisuje się określoną funkcję w zależności od potrzeb inwestora. Dzięki tym instrumentom pochodnym możemy zabezpieczyć cenę, zmniejszyć poziom ryzyka, a także spekulować, dlatego dziś porozmawiamy o praktycznych zastosowaniach hedgingu i spekulacji.

Praktyczne zastosowania dla hedgingu i spekulacji

Czym jest hedging i jego praktyczne zastosowanie

Główną funkcją pochodnych instrumentów finansowych jest zapewnienie mechanizmu zabezpieczającego przed rynkiem, tj. na wypadek, gdyby cena rynkowa instrumentu finansowego zmieniła się powodując straty lub niższe zyski.

Warianty ryzyka

Biorąc pod uwagę naturalną zmienność rynków, możemy mówić o trzech wariantach ryzyka rynkowego.

  • Ryzyko stopy procentowej: mierzy możliwe straty lub niższe zyski, które może generować zmiana poziomu lub struktury stóp procentowych. Ryzyko to jest podejmowane jedynie w przypadku utrzymywania otwartych pozycji, w których termin wymagalności lub okres zmiany oprocentowania (jeśli jest to składnik aktywów o zmiennej stopie procentowej) nie pokrywa się z terminem wymagalności lub okresem zmiany oprocentowania zobowiązania, z którym jest finansowany.

Gdy czas trwania składnika aktywów jest dłuższy niż czas trwania zobowiązania, pozycję taką nazywa się długą i przynosi ona straty, gdy stopy procentowe rosną, lub zyski, gdy stopy procentowe spadają. Krótka pozycja (czas trwania zobowiązania dłuższy niż czas trwania aktywa) daje odwrotne rezultaty.

  • Ryzyko kursowe: mierzy straty lub niższe zyski, które mogą spowodować zmiany kursu waluty lokalnej w stosunku do waluty, w której dany składnik aktywów lub zobowiązań jest kwotowany. Pozycja jest uważana za długą, gdy na dany dzień suma aktywów przewyższa sumę pasywów, a w przeciwnym przypadku uważana jest za krótką.

Jeśli pozycja jest długa w odniesieniu do waluty, wzrost kursu waluty lokalnej w stosunku do niej przyniósłby zysk (deprecjacja waluty obcej), a wzrost, gdyby pozycja była krótka.

Zmiany w cenie kapitałowych papierów wartościowych: zmiany te wynikają wyłącznie ze zmian stóp procentowych. Ceny papierów wartościowych tej klasy zależą od wielu czynników, w tym od wypłacalności emitenta, co obejmuje jego zdolność do generowania zysków, które zazwyczaj nie mają wpływu na cenę rynkową zobowiązania, z którego finansowana jest inwestycja. Jest to heterogeniczna forma ryzyka rynkowego w stosunku do poprzednich.

W odniesieniu do wszystkich tych form ryzyka rynkowego procedura zabezpieczająca jest taka sama, ponieważ polega na przeprowadzaniu transakcji, które pomagają zmniejszyć ekspozycję na ryzyko, tj. kupnie i sprzedaży kontraktów terminowych typu forward lub nabyciu bądź wystawieniu opcji, w których pozycje są całkowicie lub częściowo zamykane. Procedura hedgingowa polega na zabezpieczeniu na dzień dzisiejszy ceny operacji finansowych, aktywnych lub pasywnych, które będą musiały być przeprowadzone w przyszłości. Dlatego też, im bardziej dokładnie pokrywa się otwarta pozycja i transakcja zabezpieczająca, tym bardziej doskonałe będzie zabezpieczenie:

  • Kwoty,
  • Daty lub terminy zapadalności, oraz
  • Zmienność ceny instrumentu finansowego, w którym otwarta pozycja jest ujęta oraz składnika aktywów bazowych w transakcji zabezpieczającej, jeśli nie są one zbieżne.

Dlatego też, oczywiście pod warunkiem, że znajdziesz dokładnie takiego kontrahenta, jakiego chcesz, transakcje „szyte na miarę” mają najwyższy stopień dokładności zabezpieczenia.

„Hedging jest tym bardziej skuteczny, im bardziej skorelowane są zmiany cen zabezpieczanych aktywów i zmiany cen kontraktów terminowych. Dlatego właśnie strata na jednym rynku jest w pełni lub częściowo kompensowana przez korzyść na drugim rynku, pod warunkiem, że zajęte zostały przeciwstawne pozycje.”

Czym jest spekulacja i jakie jest jej praktyczne zastosowanie?

„Spekulację definiuje się jako zespół operacji handlowych lub finansowych mających na celu uzyskanie korzyści ekonomicznych, opartych wyłącznie na zmianach cen w czasie”.

Definicja ta obejmowałaby w ramach spekulacji wszelkie inwestycje, zarówno w aktywa materialne, niematerialne, jak i finansowe. Ale uzgodniono, że spekulacje to: inwestycje, które są dokonywane bez posiadania jakiegokolwiek rodzaju kontroli nad zarządzaniem aktywami, w które dokonywana jest inwestycja.

Na rynku giełdowym działania spekulacyjne oznaczają inwestycje dokonywane w aktywa, które nie gwarantują bezpieczeństwa zwrotu nabytego aktywa ani nie zapewniają oczekiwanego zysku z dokonanej inwestycji.

W tym sensie musimy pamiętać, że wygrana lub przegrana jest naprawdę prosta, ponieważ ruch spekulacyjny generuje zarówno zyski, jak i straty w ramach ruchu kapitału. Dlatego też ruchy spekulacyjne nie zawsze przynoszą pozytywne zwroty, co chcemy pokazać.

Spekulacja jest konieczna

Do tej pory znajdujemy się w sytuacji gospodarczej, która wskazuje, że spekulanci są przyczyną wielkiego zła na rynku finansowym oraz konsekwencji, jakie mają one na zatrudnienie i wzrost gospodarczy. Jednakże w każdej gospodarce konieczne jest, aby ktoś wziął na siebie ryzyko związane z transakcjami gospodarczymi.

Weźmy na przykład rynek towarów, na którym ceny zmieniają się w oparciu o prognozy przyszłych zbiorów lub wydobycia ropy naftowej. W roku, w którym pogoda była niekorzystna i potrzebne są nowe obszary pod uprawę roślin, które nigdy nie były zbierane, rolnicy mogą nie być skłonni do podejmowania ryzyka inwestowania w grunty, których produktywności nie znają lub nie posiadają wystarczających środków finansowych, aby utrzymać uprawę.

Wczesna sprzedaż plonu do funduszu inwestycyjnego może być sposobem na produkcję, bezpośrednio wpływając na cenę towaru na rynku, gdyż możliwość negocjowania ceny przechodzi na inwestora finansującego plon. Gdyby ów spekulant nie zainwestował w te zbiory, podejmując ryzyko ich utraty, to w końcu nie mielibyśmy surowców.

Najważniejszy punkt funkcji spekulacyjnej na rynkach znajduje się w gwarancji przyszłej ceny produkcji. Wielokrotnie okazuje się, że producenci surowców chcą z góry ustalić przyszłą cenę produkcji, aby nie brać na siebie zmian cen, które mogą wynikać ze zmian w podaży i popycie na towar, na który jest popyt. W tych przypadkach, „rynki terminowe” są narzędziem spekulacyjnym, które służą zaspokajaniu potrzeb producentów tych towarów.

Zapewnienie płynności i finansowanie przez państwo

Innym ważnym punktem ruchów spekulacyjnych są ruchy, które zapewniają płynność na rynkach finansowych i jednocześnie umożliwiają finansowanie państw, instytucji publicznych i przedsiębiorstw poprzez emisje długu na różnych warunkach.

Zgodnie z definicją spekulacji, zakup weksla skarbowego lub obligacji od przedsiębiorstwa jest czystym i prostym ruchem spekulacyjnym, ponieważ inwestor dąży jedynie do wykonania operacji, nie będąc w stanie wejść w ekonomiczne zarządzanie podmiotem. Pamiętajmy, że pieniężny podział między oszczędności i inwestycje jest przesunięty i każdy podmiot gospodarczy potrzebuje płynności, aby przeprowadzać swoje operacje handlowe i finansowe.

Różnica między hedgingiem a spekulacją

Hedging jest często mylony ze spekulacją. W obu przypadkach inwestorzy obawiają się nieoczekiwanych zmian cen. Decyzję o zakupie lub sprzedaży podejmują w oparciu o swoje oczekiwania co do przyszłego rozwoju sytuacji na rynku. Jednakże, podczas gdy hedging jest zasadniczo sposobem uniknięcia lub ograniczenia ryzyka cenowego, spekulacja opiera się na samym elemencie ryzyka.

Na przykład, nieracjonalne byłoby dokonanie sprzedaży zabezpieczającej, jeśli istnieje absolutna pewność, że rynek wzrośnie. Ponieważ nie ma absolutnej pewności co do ruchów rynku, hedging stanowi element ochrony przed ryzykiem cenowym, podczas gdy spekulacja oznacza świadome podejmowanie ryzyka związanego z ruchami cen, niezależnie od tego, czy są to ruchy w górę, czy w dół. Obniża je, licząc na zysk.

Jedną z zasad spekulacji jest możliwość uzyskania korzyści przez inwestora, ponieważ jest on skłonny zaakceptować część ryzyka, które zarządzający przerzuca na niego. Innymi słowy, hedger rezygnuje z pewnej możliwości w zamian za zmniejszone ryzyko. W przeciwieństwie do tego, spekulant nabywa możliwość w zamian za akceptację ryzyka.

Podsumowując, praktyczne zastosowania hedgingu i spekulacji są jednoznacznie podane w ich koncepcyjnym charakterze, tj. w przypadku hedgingu; zmniejsza on ryzyko, minimalizuje straty w przypadku niekorzystnego rynku, działając jak polisa ubezpieczeniowa. Ze swojej strony spekulacja podejmuje ryzyko i działa na rzecz wyższych zysków, gwarantuje przyszłe ceny pomimo ruchów rynku. Więcej informacji na temat finansów znajdziesz na naszej stronie Rankia Polska.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły