Zeznanie podatkowe: Jak rozliczyć zyski kapitałowe (PIT-38)

Zeznanie podatkowe to dokument, który pozwala na rozliczenie się z fiskusem i ustalenie wysokości podatku, który należy odprowadzić do budżetu państwa.

Do rozliczenia podatku dochodowego PIT za rok 2022 Urząd Skarbowy udostępnia usługę Twój e-PIT, która zastępuje wcześniej stosowany wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego.

Ta nowa usługa przygotowuje deklarację PIT dla podatnika i jest dostępna online od 15 lutego 2022 r. Twój e-PIT zawiera wszystkie funkcjonalności, jakie posiadał wcześniej stosowany PIT-WZ oraz dodatkowe uproszczenia, co sprawia, że rozliczenie podatku jest jeszcze łatwiejsze niż w poprzednich latach.

Każdy podatnik ma możliwość wyboru Programu e-pity, w której będą dostępne wszystkie dane zawarte w deklaracji przygotowanej dla podatnika. Dodatkowo, będzie można uzupełnić ją o własne informacje, których nie można podać w usłudze KAS umożliwiającej rozliczenie PIT przez Urząd Skarbowy.

Zeznanie podatkowe: Co to jest podatek giełdowy?

Podatek giełdowy, inaczej nazywany podatkiem od zysków kapitałowych lub podatkiem Belki, to jeden z podatków, który dotyczy osób inwestujących na rynku giełdowym, w fundusze inwestycyjne, obligacje Skarbu Państwa lub inwestujących w lokaty bankowe.

Zgodnie z przepisami, inwestorzy są zobowiązani do opłacania 19% podatku od osiąganych zysków. W zależności od instrumentu finansowego, istnieją różne sposoby płacenia podatku. Na przykład podatek od dywidendy jest odprowadzany przez spółkę, która ją inwestorowi wypłaciła, a ze sprzedaży akcji inwestor rozlicza się samodzielnie przy użyciu formularza PIT-38.

Jakie dochody rozliczamy w PIT 38?

Druk PIT 38 jest przeznaczony dla podatników, którzy chcą rozliczyć swoje przychody kapitałowe. Do takich przychodów zaliczają się m.in.

  • Odsetki od depozytów bankowych, lokat czy innych form oszczędzania
  • Przychody z obrotu papierami wartościowymi oraz dywidendy
  • Przychody z tytułu udziału w zyskach spółek prawnych

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie przychody kapitałowe muszą być wykazywane w PIT-38. Nie musisz rozliczać w tym druku (zrobią to za Ciebie instytucje nimi zarządzające):

  • Zysków z lokat i oprocentowanych rachunków
  • Zysków z otwartych funduszy inwestycyjnych

Do dochodów, które musimy wykazać w deklaracji PIT-38, zalicza się dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających, a także udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

Ponadto musisz rozliczyć przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach handlowych mających osobowość prawną (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnych) lub wkładów do spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Musisz również wykazać dochody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej, a także rozliczyć dochody kapitałowe uzyskane za granicą, które nie są zwolnione z opodatkowania (PIT-ZG).

Zeznanie podatkowe: Do kiedy złożyć PIT 38?

Zeznanie roczne PIT 38 za rok 2022 należy złożyć w terminie od 15 lutego 2023 r. do 2 maja 2023 roku. Można je złożyć na dwa sposoby: w formie dokumentu papierowego, składanego bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub pocztą, lub w formie dokumentu elektronicznego, składanego za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji, takich jak e-Deklaracje Ministerstwa Finansów lub usługa Twój e-PIT. W przypadku złożenia zeznania papierowego, za datę złożenia zeznania przyjmuje się datę stempla pocztowego lub datę bezpośredniego złożenia w urzędzie.

Jak rozliczyć dochody z giełdy?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z giełdy, takie jak zyski z odpłatnego zbycia udziałów oraz akcji, zaliczane są do źródeł przychodów z kapitałów pieniężnych. Taki dochód nie jest sumowany z innymi dochodami podatnika i wymaga osobnego rozliczenia w deklaracji PIT-38, którą należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W tym terminie także należy dokonać płatności podatku. Należy pamiętać, że PIT-38 należy złożyć nawet w przypadku poniesienia straty z tytułu kapitałów pieniężnych. Podatnik jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia podatku i jego wykazania w zeznaniu PIT-38. Dochody z giełdy podlegają opodatkowaniu stałym podatkiem w wysokości 19%.

Jak rozliczyć transakcje zamknięte?

Podatek od zamkniętych transakcji jest łatwy do obliczenia. Jeśli wypełniliśmy formularz W8-BEN w przypadku amerykańskich akcji, to podatek należy zapłacić w całości w Polsce, do polskiego fiskusa. Wynik, jaki otrzymaliśmy, wpisujemy do PIT 38 i składamy go w Urzędzie Skarbowym. Aby obliczyć podatek, należy skorzystać z poniższej formuły:

P (Podatek) = WS (Wartość sprzedaży) * Kurs NBP – WK (Wartość kupna) * Kurs NBP * SP (Stawka podatku od zysków kapitałowych w Polsce, która obecnie wynosi 19%.)

Jak rozliczyć podatek od dywidendy?

Przy opodatkowaniu dywidend sytuacja może być trochę bardziej skomplikowana. Jeśli otrzymujemy dywidendy od spółek amerykańskich, nasz broker pobiera za nas 15% podatku i przekazuje go do IRS (pod warunkiem, że wypełniliśmy formularz W8-BEN). W Polsce musimy zapłacić 19% podatku od dywidendy oraz 4% podatku odsetkowego do końca kwietnia następnego roku kalendarzowego. Aby obliczyć należny podatek, musimy użyć następującego wzoru:

P (Podatek) = SP (stawka podatku od dywidend, 19%) * D (otrzymana dywidenda brutto) * NBP (kurs USD/PLN (bądź dowolnej innej waluty) – WT (witholding tax czyli podatek u źródła, a więc podatek, jaki pobrał nam broker) * NBP

Zobacz także:

Jak rozliczyć podatek od ETF-ów?

W przypadku polskich ETF-ów, broker wyśle PIT-8C w styczniu lub lutym, na podstawie którego można wypełnić deklarację PIT-38, w której podaje się kwoty w złotówkach. W przypadku zagranicznych ETF-ów, PIT-8C również będzie wykorzystany do wypełnienia PIT-38, ale należy samodzielnie przeliczyć kwoty z waluty obcej na złotówki.

Warto zaznaczyć, że inwestowanie w polskie ETF-y oznacza brak podatkowego bólu głowy związanej z dywidendami, ponieważ dom maklerski zajmie się tym w imieniu inwestora. Natomiast dla zagranicznych ETF-ów, inwestor samodzielnie musi złożyć deklarację podatkową.

Zobacz także:

Jak rozliczyć dochód z polskiej giełdy?

Pamiętaj, że zeznanie roczne PIT-38 dotyczące sprzedaży akcji musisz złożyć bez względu na to, czy osiągnąłeś z niej dochód, czy poniosłeś stratę. W deklaracji powinieneś uwzględnić wszystkie transakcje związane z akcjami. Podatek od sprzedaży akcji wynosi 19%. Obliczamy go od uzyskanego dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o poniesione koszty.

Należy pamiętać, że dochód związany ze sprzedażą papierów wartościowych powstaje w momencie przekazania ich własności, niezależnie od terminu otrzymania zapłaty. Koszty uzyskania przychodu obejmują przede wszystkim wydatki poniesione na nabycie papierów wartościowych. W przypadku dziedziczenia, są to koszty poniesione przez spadkodawcę.

Co zrobić, jeśli otrzymaliśmy akcje w darowiźnie? W takiej sytuacji nie możemy odliczyć kosztów nabycia. Jeśli jednak zapłaciliśmy podatek od spadków i darowizn związany z otrzymaną darowizną, to dochód, który odpowiada kwocie podatku, jest zwolniony z PIT.

Koszty związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie mogą również być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Zeznanie podatkowe: Dochody z zagranicznej giełdy

Jeśli chodzi o dochody z zagranicznej giełdy, ważnym zagadnieniem jest rezydencja podatkowa. Osoby fizyczne, które są polskimi rezydentami podatkowymi, są zobowiązane do rozliczenia w Polsce zarówno dochodów uzyskiwanych w kraju, jak i poza jego granicami, zgodnie z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT.

Jednakże, przepisy dotyczące opodatkowania dochodów zagranicznych stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP, zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o PIT. W takim przypadku należy jednak udokumentować dla celów podatkowych miejsce zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, aby móc zastosować stawkę podatku wynikającą z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zobacz także:

W związku z tym, istotne jest odniesienie się do konkretnej umowy międzynarodowej w celu dokładnego ustalenia obowiązków podatkowych wynikających z dochodów z zagranicznej giełdy.

Jak rozliczać straty z poprzednich lat?

W przypadku rozliczeń zysków i strat z kapitałów pieniężnych, sposób rozliczenia zależy od rodzaju inwestycji. W sytuacji, gdy podatek jest pobierany ryczałtowo przez płatnika, np. z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, straty z udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesione w roku podatkowym lub w poprzednich latach, nie pomniejszą przychodu.

Z kolei, straty wynikające ze sprzedaży udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych (zgodnie z art. 30b ustawy o PIT), mogą być zaliczone do tego źródła przychodów i obniżyć uzyskiwany z niego przychód.

Możliwości związane z wykorzystaniem strat w 2022 r.

W roku 2022 istnieje możliwość wykorzystania w pełni straty, jeśli jej wartość nie przekracza 5 000 000 zł. W przypadku, gdy pozostaje niewykorzystana, może być rozliczana w kolejnych latach tego pięcioletniego okresu. W takim przypadku kwota obniżenia uzyskanego dochodu w każdym z tych lat nie może przekroczyć 50% wartości straty. Alternatywnie, dochód uzyskany z danego źródła może być obniżony w ciągu najbliższych pięciu kolejnych lat podatkowych. W tym przypadku, również kwota obniżenia w każdym roku nie może przekroczyć 50% wartości straty.

Subfundusz: Opóźniona płatność podatku

W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Dzięki temu oferujące takie pakiety fundusze inwestycyjne umożliwiają opóźnienie zapłaty podatku i złożenie deklaracji dopiero po zakończeniu inwestycji.

Zobacz także:

Wspólne rozliczenie

Rozliczenie PIT 38 odbywa się indywidualnie, nie ma możliwości złożenia deklaracji łącznie z małżonkiem.

Czy możliwe jest przekazanie 1,5% podatku od zysków z giełdy na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Tak, masz taką możliwość. Wypełniając formularz PIT-38, możesz wskazać numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1,5% swojego podatku. Następnie musisz opłacić całą należną kwotę podatku, a urząd automatycznie przekaże 1,5% na rzecz wskazanej organizacji. 

Zeznanie podatkowe: PIT-8C

Jeśli korzystaliśmy z usług biura maklerskiego podczas sprzedaży akcji, to informacje o transakcji będą dostępne w PIT-8C. Możemy także znaleźć je na swoim koncie w e-Urząd Skarbowy, w usłudze Twój e-PIT. Na podstawie tych danych urząd skarbowy przygotuje dla nas deklarację roczną, którą oczywiście możemy edytować, np. dodając dodatkowe koszty (o których biuro maklerskie nie wie) lub wybrać organizację pożytku publicznego, na którą chcemy przekazać 1,5% naszego podatku.

Danina Solidarnościowa 4%

Warto pamiętać o tzw. daninie solidarnościowej, która obejmuje osoby o dochodach przekraczających rocznie 1 milion złotych. Osoby te powinny złożyć dodatkową deklarację i zapłacić dodatkowe 4% podatku od nadwyżki powyżej 1 miliona złotych do 30 kwietnia każdego roku.

Często zadawane pytania

Co to jest zeznanie podatkowe?

Zeznanie podatkowe to oficjalny dokument składany przez podatnika (osobę fizyczną lub prawną) w celu określenia wysokości podatku należnego w okresie rozliczeniowym. Zeznanie podatkowe zawiera informacje dotyczące dochodu lub straty podatnika, które są podstawą obliczenia podatku.

W jaki sposób można złożyć zeznanie podatkowe?

Deklarację PIT można wypełnić online poprzez program do rozliczeń rocznych, e-deklaracje przygotowany przez Ministerstwo Finansów, a także poprzez usługę Twój e-PIT dostępną na portalu podatkowym.

Kto musi złożyć zeznanie podatkowe?

Zeznanie podatkowe muszą złożyć osoby, które uzyskały dochody ( jak i straty) z giełdy.

Jakie przychody można rozliczyć w PIT 38?

W deklaracji PIT 38 można rozliczyć przychody kapitałowe, takie jak odsetki od lokat i depozytów bankowych, dochody z obrotu papierami wartościowymi, dywidendy oraz zyski z udziałów w spółkach i odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia PIT 38?

Do wypełnienia PIT 38 potrzebne są informacje o uzyskanych przychodach z kapitałów pieniężnych w danym roku podatkowym, zazwyczaj uzyskane z PIT-8C lub innych dokumentów potwierdzających uzyskane dochody.

Co zawiera formularz PIT 38?

PIT 38 to formularz podatkowy służący do rozliczenia przychodów kapitałowych. W deklaracji wykazujemy przychody uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach, nabycia udziałów w spółkach lub spółdzielniach, a także przychody z giełdy.

Czy można złożyć PIT 38 elektronicznie?

Tak, PIT 38 można złożyć elektronicznie, wykorzystując program do rozliczeń podatkowych.

Jaki jest termin składania deklaracji PIT 38?

Termin składania deklaracji PIT 38 mija 30 kwietnia, niezależnie od formy złożenia – papierowej lub elektronicznej.

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

* 81% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.00

Zobacz także: Revolut pit i podatek od kryptowalut


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!