Które klasy aktywów mają najlepsze historyczne stopy zwrotu?

Które klasy aktywów mają najlepsze historyczne stopy zwrotu? Aktywa finansowe są jednym z rodzajów aktywów. Przed omówieniem aktywów finansowych z najlepszymi historycznymi zwrotami, wyjaśnimy najpierw co to są aktywa inwestycyjne oraz klasy aktywów.

klasy aktywów mają

Co to są aktywa finansowe?

Aktywa inwestycyjne obejmują przede wszystkim aktywa finansowe: krajowe i zagraniczne oraz dewizy. Obejmują także prawa do nabycia aktywów i instrumentów finansowych. Ekwiwalenty środków pieniężnych, takie jak czeki i weksle, udziały w innych organizacjach, kontrakty terminowe, gwarancje, warranty, udzielone pożyczki, obligacje i bony skarbowe są przykładami aktywów finansowych.

Aktywa finansowe to zdematerializowane lub zaksięgowane papiery wartościowe, które dają nabywcy możliwość uzyskania przyszłego dochodu. Jednakże dla emitenta jest to zobowiązanie, które stanowi ekonomiczny obowiązek wobec osoby nabywającej składnik aktywów; oczekuje on zatem zwrotu z dokonanej inwestycji.

Głównymi cechami aktywów finansowych są:

 • Płynność finansowa. Jest to zdolność do zamiany aktywów na gotówkę bez ponoszenia strat. Najbardziej płynnymi aktywami są depozyty, bony, środki publiczne i obligacje.
 • Ryzyko to jest uzależnione od parametrów i zdolności kredytowej oferowanej przez sprzedawcę. Tak więc, im bardziej zaangażowany sprzedawca, tym niższy zwrot z aktywów.
 • Za przyjęcie ryzyka przekazania swoich pieniędzy, kupujący otrzymuje odsetki. Tak więc, im wyższy zwrot z aktywów, tym lepiej.

Klasy aktywów, które historycznie przynoszą wyższe zyski

Każdy inwestor, który chce osiągnąć wzrost aktywów, musi być skłonny do podjęcia ryzyka inwestycyjnego. Ważne jest, aby przeanalizować historyczne wyniki tej klasy aktywów.

Przed przystąpieniem do tej analizy należy pamiętać o następujących kwestiach:

Im wyższe ryzyko, tym wyższy zwrot.

Inwestując na giełdzie, inwestorzy muszą wahać się w aktywach (w tym w obligacjach, mimo że są one bezpieczniejszą inwestycją). Ponadto wyższe ryzyko cenowe jest równoważone przez dodatkowe zyski.

Klasy aktywów- Zmienność

„Zmienność” (odchylenie standardowe) określa średnią wielkość wahań w zwrotach z inwestycji. Innymi słowy, wskazuje on, w jakim stopniu roczne dochody i straty z inwestycji mogą różnić się od długoterminowej średniej.

Według analiz przeprowadzonych przez różnych ekspertów, aktywa można podzielić na 3 grupy ryzyka w zależności od wahań cen:

 • Niskie ryzyko: konto oszczędnościowe, obligacje rządowe.
 • Średnie ryzyko: fundusze nieruchomości, obligacje walutowe.
 • Wysokie ryzyko: akcje, złoto, towary.

Perspektywy dla aktywów finansowych o najlepszych wynikach (następne 10 lat)

Ponadto, w kilku badaniach wskazano następujące aktywa finansowe jako charakteryzujące się najlepszymi wynikami w ciągu najbliższych 10 lat:

 • Akcje rynków wschodzących i akcje europejskie.
 • Obligacje wysokodochodowe.
 • Spółki inwestycyjne działające na rynku nieruchomości (REIT), które czerpią zyski z wynajmu.
 • Dochód stały w niektórych krajach wschodzących (z wysokimi kuponami).
 • Płynność, która jest pieniężną stroną krzywych stóp procentowych.
Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.01

Które klasy aktywów mają najlepsze historyczne stopy zwrotu?

Znaczenie znajomości stóp zwrotu z aktywów finansowych jest ogromne; badając je, możemy dowiedzieć się, jakie były stopy zwrotu w przeszłości i jakie informacje zawierają na temat ryzyka. Pozwalają one również inwestorowi na podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących portfela.

Ten długoterminowy zbiór danych pomaga również zrozumieć zachowanie aktywów oraz sposób dostosowania portfela inwestycyjnego.

Jak porównywać aktywa, aby określić, które z nich są najlepsze do inwestowania?

Niektórzy eksperci łączą szereg założeń w celu przeprowadzenia analizy i porównania tych aktywów. Główne założenia to:

 • Jedna inwestycja początkowa.
 • Jedna strategia zakupu i utrzymania.
 • Horyzont czasowy 20 lat.

Ostatnie zwroty z indeksów: ETF stopa zwrotu

W poniższym zestawieniu wybraliśmy 5 najlepiej prosperujących ETF-ów z najlepszą oceną Morningstar.

 1. Nasdaq 100: Invesco EQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD miał roczny zwrot ponad 32%, a annualizowany w ciągu 10 lat wynosi ponad 20%.
 2. UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis: Zwrot w 2020 r. jest bliski 22%, a annualizowany przez 3 lata wynosi ponad 13%.
 3. SPDR® S&P® U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (EUR) | ZPDT: Indeks ten odwzorowuje wyniki amerykańskich usług komputerowych i telekomunikacyjnych w indeksie S&P 500. Jego rentowność wynosi ponad 17%, a pięcioletnia annualizowana stopa zwrotu 23%.
 4. iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | QDVE: Ten fundusz ETF dąży do odwzorowania wyników indeksu S&P 500 Information Technology Index; ze zwrotem większym niż 18% i trzyletnim annualizowanym zwrotem większym niż 27%.
 5. iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (USD) | IUCD: Istnieje kilka sektorów w ramach S&P 500, które się wyróżniły, jak również zgromadziły 15,2% zwrotu i trzyletni annualizowany zwrot w wysokości 21%.

Mam nadzieję, że teraz, będziesz w stanie przejrzeć i określić najbardziej odpowiedni dla własnych potrzeb.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...