Czym jest WACC – Średni ważony koszt kapitału?

Dziś porozmawiamy o WACC: co to jest i jak obliczyć średni ważony koszt kapitału. Główną zaletą WACC jest to, że pozwala on na określenie kosztu inwestycji niezależnie od źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, w tym wpisie opowiemy Ci czym jest WACC i jak się go oblicza.

WACC: Co to jest?

Średni ważony koszt kapitału (WACC) w języku angielskim to Weighted Average Cost of Capital. Pozwala on określić, jaki jest koszt kapitału firmy lub projektu, biorąc pod uwagę procentowy wkład każdego ze źródeł kapitału.

Jest to najbardziej odpowiednia metoda kalkulacji do oceny projektów i zwiększania wartości firm, ponieważ stopa ta jest używana do obliczania wskaźników projektu przy dyskontowaniu przepływów pieniężnych.

Jak obliczyć WACC?

Aby obliczyć Średni ważony koszt kapitału, należy wziąć pod uwagę:

 1. Koszt aktywów przedsiębiorstwa, czyli stopa używana do dyskontowania przepływów pieniężnych.
 2. Koszt pasywów, czyli koszt ekonomiczny, jaki ponosi firma, aby przyciągnąć kapitał z różnych źródeł.
 3. W przypadku inwestycji, WACC oznacza zwrot, jakiego oczekują inwestorzy, gdy lokują swoje środki w dług lub kapitał spółki.

Zobaczmy, jak można go obliczyć i jakie są jego najczęstsze zastosowania.

Aby obliczyć WACC, potrzebne będą następujące zmienne:

 1. Wartość kapitału lub aktywów przedsiębiorstwa.
 2. Łączna wartość zobowiązań finansowych wraz z kosztami.
 3. Koszt kapitału.
 4. Koszt zobowiązań finansowych.
 5. Stawka podatku.

Mając te 5 składników, możemy stworzyć następującą formułę:

Średni Ważony Koszt Kapitału: Wzór

Wzór na jego obliczenie jest następujący:

WACC = Ke x (E / (E + D)) + Kd x (1-T) x (D / (E + D))

W tym wzorze:

 • Ke reprezentuje koszt kapitału własnego i odnosi się do tego, ile akcjonariusze oczekują zwrotu z inwestycji. Do jego obliczenia używa się modeli takich jak CAPM (Model Wyceny Aktywów Finansowych) lub Fama-French (Model Trójczynnikowy).
 • E to kapitał własny (wartość akcji oraz rezerw finansowych).
 • D to zadłużenie (suma zadłużenia krótkoterminowego i długoterminowego).
 • Kd oznacza koszt zadłużenia (czyli koszt finansowy) i jest obliczany jako średnia ważona stóp procentowych zadłużenia.
 • T to stawka podatku.

Wzór ten pozwala określić średni ważony koszt kapitału (WACC), który jest używany do wyceny projektów i podejmowania decyzji inwestycyjnych, biorąc pod uwagę koszt kapitału własnego i zadłużenia oraz stawkę podatku.

Średni ważony koszt kapitału: Przykład

Zakładając, że firma posiada trzy kredyty o różnych wartościach i oprocentowaniu (20 mln przy 10%, 30 mln przy 12%, i 50 mln przy 8%), wynikająca z tego średnia ważona stopa kosztów zobowiązań finansowych (Kd) wynosi 9,6%.

wacc formula 2

Obliczenia WACC można zrozumieć na podstawie procentowego udziału każdego kredytu w całkowitym zadłużeniu i odpowiadającego mu procentowego wkładu do całkowitego kosztu zadłużenia. Dlatego:

 • Kredyt o wartości 20 mln stanowi 20% całkowitego zadłużenia, przyczyniając się do 2% całkowitego kosztu zadłużenia (0,2 * 10%).
 • Kredyt o wartości 30 mln stanowi 30% całkowitego zadłużenia, przyczyniając się do 3,6% całkowitego kosztu zadłużenia (0,3 * 12%).
 • Kredyt o wartości 50 mln stanowi 50% całkowitego zadłużenia, przyczyniając się do 4% całkowitego kosztu zadłużenia (0,5 * 8%).

Wszystkie te udziały są sumowane, co daje łączny koszt zadłużenia wynoszący 9,6%.

Do obliczenia rzeczywistego kosztu długu uwzględnia się również stawkę podatkową (T), która odzwierciedla oszczędności podatkowe wynikające ze spłacania odsetek. W przykładzie, przy założeniu stopy podatku wynoszącej 30%, rzeczywisty koszt po uwzględnieniu osłon podatkowych wyniesie 9,6% * (1-0,30) = 6,72%. Firma oszczędza 2,88% stopy procentowej dzięki niższym płatnościom podatkowym.

Koszt kapitału własnego (Ke) to oczekiwany zwrot, który akcjonariusze żądają za swoje inwestycje. Aby był zgodny z rzeczywistością, uwzględnia się ryzyko, które akcjonariusze podejmują, ponieważ większe ryzyko zwykle wiąże się z wyższym oczekiwanym zwrotem. Modele takie jak CAPM lub Fama-French stosuje się do obliczenia rzeczywistego kosztu kapitału własnego.

WACC: Interpretacja

Istotne jest, aby uwzględnić, że zadłużenie finansowe i kapitał własny powinny być wartościami pobieranymi z rynku, aby poprawnie obliczyć WACC.

 • W zależności od prognoz finansowych spółki, WACC może zmieniać się każdego roku, dlatego ważne jest regularne aktualizowanie tego wskaźnika.
 • Stopy ryzyka odzwierciedlają koszty alternatywnych inwestycji w inne instrumenty finansowe.
 • Każda branża niesie ze sobą pewien poziom ryzyka inwestycyjnego, a dla przedsiębiorstwa ważne jest, aby zrozumieć, że większe zadłużenie może wiązać się z większym ryzykiem, co skutkuje podejmowaniem większych ryzyk w prowadzeniu działalności.

Średni ważony koszt kapitału: Zalety i wady

ZALETY WACC

 1. Wszechstronność: WACC pozwala na ocenę kosztu kapitału uwzględniając zarówno koszt kapitału własnego, jak i zadłużenia, co daje pełniejszy obraz kosztów finansowania firmy.
 2. Uwzględnienie ryzyka: WACC odzwierciedla ryzyko związane zarówno z kapitałem własnym, jak i zadłużeniem, umożliwiając firmie podejmowanie decyzji inwestycyjnych z uwzględnieniem poziomu ryzyka.

WADY WACC

 1. Złożone obliczenia: Obliczenie WACC wymaga uwzględnienia wielu zmiennych i danych finansowych, co może być czasochłonne i wymagające skomplikowanych analiz.
 2. Czułość na zmiany rynkowe: Zmiany w kosztach kapitału własnego i zadłużenia oraz stawce podatku mogą znacznie wpłynąć na wartość WACC, co z kolei może utrudnić dokładne prognozowanie w warunkach dynamicznego rynku.

Podsumowując, możemy powiedzieć, że kalkulacja WACC, czyli Średni Ważony Koszt Kapitału, wskazuje i pomaga nam poznać poziom ryzyka projektu lub firmy oraz zwrot, jakiego spodziewamy się uzyskać.

Zobacz także: Jak przeprowadzić analizę fundamentalną

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

Minimalny depozyt:

€200.00

Minimalny depozyt:

€0.00


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!