Wskaźniki ekonomiczne: Główne rodzaje

Istnieją czynniki determinujące poznanie gospodarki danego kraju. Te aspekty nazywane są wskaźnikami ekonomicznymi. W tym poście zobaczymy jakie są główne wskaźniki ekonomiczne.

Czym są wskaźniki ekonomiczne

Wskaźniki ekonomiczne to zbiór danych, wartości i informacji ułatwiających uzyskanie mierników do analizy gospodarki w określonych sektorach kraju. Wskaźniki ekonomiczne umożliwiają podejmowanie decyzji na przyszłość i przewidywanie zachowań gospodarki.

Tak jak używamy termometru do mierzenia temperatury naszego ciała, gdy jesteśmy chorzy, tak ekonomiści używają wskaźników ekonomicznych do mierzenia stanu gospodarki.

Ale należy zauważyć, że istnieje nieskończona liczba wskaźników ekonomicznych, ponieważ w ramach tej samej gospodarki możemy je mierzyć poprzez produkt krajowy brutto (PKB). Mamy wskaźniki do mierzenia wszystkich zmiennych, które na nią wpływają, takich jak bezrobocie, które mierzylibyśmy za pomocą stopy bezrobocia, lub inflacja, którą śledzilibyśmy za pomocą wskaźników takich jak indeks cen konsumpcyjnych (CPI).

Zasadniczo wskaźniki ekonomiczne pozwalają ekonomistom i nieekonomistom analizować gospodarkę, lub jej część, i widzieć, jak się ona rozwija. Możemy więc badać te wskaźniki poprzez ich szeregi czasowe, aby analizować np. ewolucję cyklu koniunkturalnego i jego poszczególne fazy.

Jak można podzielić wskaźniki ekonomiczne

Innymi słowy, wskaźnik ekonomiczny to rodzaj danych ekonomicznych, które wydobyte za pomocą statystyki pozwalają nam poznać przeszły i obecny stan oraz przewidzieć przyszłość danej gospodarki. Wskaźniki ekonomiczne mogą być klasyfikowane według różnych cech.

Rodzaje wskaźników ekonomicznych

Jak już wspomnieliśmy, istnieją wskaźniki ekonomiczne, takie jak PKB, które pomagają mierzyć gospodarkę na poziomie ogólnym, oraz inne wskaźniki, takie jak stopa bezrobocia, które pomagają mierzyć konkretną część tej gospodarki.

Pierwszą klasyfikacją może być podział na wskaźniki makroekonomiczne i mikroekonomiczne.

 • Wskaźniki makroekonomiczne: wielkości są wielkościami zagregowanymi, tzn. mierzą gospodarkę jako całość, jak w przypadku PKB. Przykładem wskaźnika makroekonomicznego jest PKB, który nie rozróżnia sektorów i skupia całą produkcję podmiotów gospodarczych danego kraju.
 • Wskaźniki mikroekonomiczne: jak sama nazwa wskazuje, mierzą mikroekonomię, czyli skupiają się na milionach jednostek produkcyjnych, które składają się na daną gospodarkę i robią to w ujęciu indywidualnym. Przykładem mogą być wskaźniki finansowe, których używamy do pomiaru kondycji firmy. Dzięki nim możemy poznać stan danego podmiotu gospodarczego.

Należy jednak zauważyć, że oprócz tej klasyfikacji istnieją inne rodzaje wskaźników ekonomicznych, które zależą od innych cech, takich jak czas reakcji, wielkość czy trend.

Wskaźniki ekonomiczne oparte na czasie reakcji

Wskaźniki ekonomiczne, w zależności od czasu, możemy podzielić na trzy rodzaje, którymi są:

 • Wskaźnik opóźnienia gospodarczego: jest to rodzaj wskaźnika, który następuje po jakimś zdarzeniu. Jego znaczenie polega na możliwości potwierdzenia, że występuje wzór. Takich jak bezrobocie; więc jeśli stopa bezrobocia wzrasta, to jest to sygnał, że gospodarka jest na złej drodze. Są to wskaźniki opóźnione:
 • Średni spread kredytowy stosowany przez banki
 • Średni czas trwania bezrobocia
 • Zmiana kosztów pracy na jednostkę produkcji (LCOU)
 • Stosunek niespłaconych kredytów do dochodów osobistych
 • Coincident economic indicator: wskaźniki te występują w tym samym czasie co warunki ekonomiczne, które badają. Nie przewidują więc przyszłych zdarzeń i zmieniają się w czasie wraz z gospodarką czy giełdą. Oto kilka przykładów:
 • Produkt krajowy brutto
 • Produkcja przemysłowa
 • Stopa bezrobocia
 • Dochód
 • Sprzedaż
 • Antycypacyjny wskaźnik ekonomiczny: Tego typu wskaźniki wskazują na przyszłe wydarzenia, Weźmy na przykład żółte światło sygnalizacji świetlnej, to wskazuje, że czerwone światło nadchodzi, w świecie ekonomii te wskaźniki działają w ten sam sposób, jednak nie są tak dokładne. Do przewidywanych wskaźników ekonomicznych należą:
 • Indeks giełdowy
 • Stopa procentowa
 • Oczekiwania konsumentów
 • Różnica stóp procentowych
 • Nowe zamówienia na produkcję dóbr konsumpcyjnych
 • Średnia liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych

Wskaźniki ekonomiczne oparte na tendencjach

 • Wskaźnik ekonomiczny procykliczny: zachowanie wskaźnika, a raczej jego wartość, jest zgodna z cyklem koniunkturalnym. Innymi słowy, można powiedzieć, że istnieje ścisła korelacja między rozwojem sytuacji gospodarczej a wartością wykazywaną przez wskaźnik. PKB jest najlepszym przykładem wskaźnika procyklicznego.
 • Wskaźnik koniunktury antycyklicznej: wskaźnik antycykliczny to taki, w którym zachowanie wykazane przez wartość jest sprzeczne z obserwowanym trendem. Jeśli gospodarka doświadczy negatywnej sytuacji, wskaźnik antycykliczny zmieni się pozytywnie. Innymi słowy, powiedzielibyśmy, że istnieje odwrotna korelacja. Jako przykład weźmy nierówności. Rośnie ona wraz ze spadkiem gospodarki, czyli stopą bezrobocia, która rośnie wraz ze spadkiem PKB.
 • Wskaźnik ekonomiczny acykliczny: nie ma korelacji między tym, co dzieje się w danej gospodarce, a tym, co pokazuje wskaźnik ekonomiczny. Wiele indeksów giełdowych często nie wykazuje żadnej korelacji z cyklem koniunkturalnym.

Może zainteresuje Cię: Co to jest cykl gospodarczy i jakie są jego fazy?

Wskaźniki ekonomiczne według sektorów gospodarki

 • Wskaźniki rynku pracy: w tej sekcji możemy zawrzeć np. stopę bezrobocia i liczbę ludności pracującej.
 • Wskaźniki sytuacji gospodarczej i wzrostu gospodarczego: produkt krajowy brutto (PKB).
 • Wskaźniki cen i siły nabywczej: Tutaj znajdziemy wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) i inflację.
 • Wskaźniki finansowe i stanu konta: m.in. ROE, ROI, IRR, NPV.
 • Wskaźnik transakcji w handlu zagranicznym: tutaj uwzględniamy bilans handlowy i bilans płatniczy.

Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne: Polska

Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne to:

 • Produkt Krajowy Brutto: PKB zasadniczo mierzy gospodarkę danego kraju, tj. ilość dóbr i usług wyprodukowanych w danym kraju i odzwierciedla jego wzrost gospodarczy. Pozwala dokonywać porównań z innymi krajami, określać ewentualne problemy; na przykład: wzrost nie był taki, jakiego oczekiwano, dlatego pozwala stawiać diagnozy i planować sposoby poprawy.

PKB pozwala również na analizę sektorów gospodarki, które generują większy lub mniejszy dochód, a co za tym idzie, możliwe jest określenie słabości gospodarki, czyli w jakie sektory należy inwestować.

 • Stopa procentowa: jest to jeden z najbardziej znanych wskaźników, stopa procentowa to maksymalna kwota, jaką osoba musi zapłacić, aby nabyć pożyczkę. Stawka jest ustalana z uwzględnieniem różnych zmiennych ekonomicznych generowanych przez dany kraj. Przykład: jeśli kraj reprezentuje mniejsze bezpieczeństwo ekonomiczne, stopy procentowe będą wyższe.
 • Stopa bezrobocia: wskaźnik ten pokazuje liczbę osób niepracujących, poszukujących pracy oraz osób w wieku produkcyjnym. Bardzo istotny czynnik dla danego kraju, ponieważ jeśli indeks jest wysoki, to wskazuje, że gospodarka ma kłopoty, jeśli przeciwnie – jest niski, to gospodarka się rozwija.
 • Bilans płatniczy: Jest to zapis płatniczy wszystkich transakcji, jakie dany kraj przeprowadził z resztą świata, wskazuje on na dochody i wydatki danego kraju w danym okresie czasu. Przepływ ten nie musi być finansowy, może pochodzić z zakupu lub sprzedaży towarów i usług, pożyczek, inwestycji i innych.
 • Indeks PMI: jest wskaźnikiem makroekonomicznym odnoszącym się do sektora produkcyjnego, usługowego i budowlanego.  Czytaj także: Czym jest indeks PMI i jak działa?

Inflacja

Inflacja to wzrost cen pomiędzy dwoma okresami. Głównym wskaźnikiem stosowanym do pomiaru inflacji jest indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), który wskazuje na ogólny wzrost cen towarów i usług w danym kraju w danym okresie. Inflacja może mieć trzy rodzaje:

 1. Inflacja popytowa: pojawia się, gdy popyt przewyższa podaż.
 2. Inflacja kosztowa: występuje, gdy nakłady potrzebne do wytworzenia towarów i usług są wysokie, a koszty produkcji przenoszone są na konsumenta.
 3. Inflacja inercyjna: wynikająca z psychologicznego oddziaływania tendencji inflacyjnych w poprzednich okresach.

Oprócz inflacji stwierdzamy również:

 • Deflacja: Efektem przeciwnym do inflacji jest deflacja, czyli spadek cen towarów i usług oferowanych w danym kraju w danym okresie.
 • Hiperinflacja: oznacza, że poziom cen rośnie bardzo szybko, w sposób ciągły i sukcesywny, co powoduje, że ludzie stale tracą siłę nabywczą, siłę nabywczą pieniędzy w swoich pensjach, nie mogąc ich zatrzymać, ze względu na ciągłą utratę wartości. Konsekwencje braku kontroli tego wskaźnika mogą być bardzo szkodliwe dla gospodarki danego kraju, poprzez inflację lub deflację prowadzącą do hiperinflacji, ponieważ spowoduje to utratę lub zyskanie siły nabywczej i utratę związku między wartością produktów a wartością pieniądza.

Wskaźników finansowych jest wiele, każdy kraj uważa jedne lub drugie za ważniejsze, jednak generalnie te wymienione powyżej są najbardziej znane. Poniżej zobaczymy bardziej kompleksowe zestawienie wszystkich wskaźników ekonomicznych.

Główne światowe wskaźniki gospodarcze

Niektóre z najbardziej popularnych wskaźników do śledzenia to:

CPI strefy euro (indeks cen konsumpcyjnych strefy euro)

 • Dostarcza informacji o inflacji cen konsumpcyjnych w UE i ma kluczowy wpływ na politykę gospodarczą EBC.
 • Wydawane co miesiąc i co kwartał

Niemiecki Zew PMI (indeks nastrojów gospodarczych w Niemczech)

 • Wskazuje na sentyment ekonomiczny niemieckiego sektora bankowego i odczucia dotyczące kondycji gospodarki.
 • Publikowane co miesiąc

Niemiecki IFO (German IFO Index)

 • Indeks niemieckiej produkcji
 • Publikowane co miesiąc

Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych

 • Komentarze prezesa EBC po decyzji w sprawie stóp procentowych są zwykle śledzone i słuchane.
 • Wydanie kwartalne

Światowe wskaźniki gospodarcze

Teraz, gdy zobaczyliśmy, jakie są najważniejsze wskaźniki ekonomiczne, spójrzmy na bardziej kompletną listę.

Wskaźniki ekonomiczne obejmują różne indeksy, które w zależności od kraju będą miały większe lub mniejsze znaczenie, a także dane o dochodach i podsumowania gospodarcze, np:

 • Stopa bezrobocia
 • Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę
 • Wskaźnik cen konsumpcyjnych (miara inflacji)
 • Wskaźnik dźwigni konsumenckiej
 • Poziom produkcji przemysłowej
 • Liczba upadłości
 • Zmiana produktu krajowego brutto
 • Poziom penetracji Internetu szerokopasmowego
 • Sprzedaż detaliczna
 • Stopa zmiany podaży pieniądza.

Pozostałe wskaźniki, w podziale na sektory gospodarki, przedstawiają się następująco:

Energia i środowisko

 • emisja CO2

Rynek pieniężny

 • Stopy procentowe banku centralnego
 • Stopy hipoteczne

Podatki

 • VAT – podatek od wartości dodanej
 • Podatki od dochodów pracowników
 • Presja podatkowa

Handel

 • Eksport towarów % PKB
 • Przywóz towarów % PKB
 • Saldo handlowe % PKB
 • Sprzedaż detaliczna

Rynek pracy

 • Stopa bezrobocia
 • Badanie siły roboczej – LFS
 • Minimalna płaca
 • Średnia płaca
 • Wskaźnik kapitału ludzkiego

Ceny:

 • Ogólny CPI
 • Ogólny HICP
 • Indeks cen przemysłowych
 • Ceny konsumpcyjne produktów naftowych
 • Ceny konsumpcyjne benzyny Super 95
 • Ceny konsumpcyjne transportowego oleju napędowego
 • Ceny konsumpcyjne oleju opałowego

Rynki i notowania

 • Kursy walutowe
 • Rentowność 10-letnich obligacji rządowych
 • Premia za ryzyko w porównaniu z Niemcami
 • Indeksy giełdowe
 • Towary
 • Cena ropy OPEC
 • Europejska cena ropy Brent
 • Cena ropy West Texas Intermediate (różnica między Brent a WTI)
 • Baltic Dry Index

Rachunki narodowe i rząd

 • Roczny PKB w cenach rynkowych
 • Dług publiczny w mln euro
 • Deficyt publiczny
 • Wydatki publiczne
 • Wydatki publiczne Edukacja
 • Wydatki publiczne Zdrowie
 • Wydatki publiczne Obrona
 • Oceny: Rating zadłużenia
 • Wskaźnik percepcji korupcji
 • Wskaźnik globalnej konkurencyjności
 • Indeks niestabilności na świecie
 • Prawo do informacji Indeks
 • Światowy indeks innowacyjności

Wskaźniki społeczne

 • Wskaźnik globalnego zróżnicowania płci
 • Ludność
 • Migranci
 • Przekazy pieniężne od migrantów
 • Migranci ogółem
 • Wskaźnik rozwoju społecznego
 • Wskaźnik postępu społecznego – SPI
 • Indeks światowego pokoju
 • Wskaźnik starzenia się społeczeństwa na świecie
 • Wskaźnik urodzeń
 • Śmiertelność
 • Średnia długość życia przy urodzeniu
 • Małżeństwa
 • Rozwody
 • Zabójstwa umyślne
 • Ludność więzienna
 • Ryzyko ubóstwa
 • Światowy Indeks Szczęścia
 • Piramida ludności
 • Wskaźnik alfabetyzacji osób dorosłych

Przeczytaj także:

Podsumowując, nie można zakończyć bez wspomnienia, że oprócz wszystkich wymienionych w artykule, istnieje wiele innych wskaźników ekonomicznych, które są wykorzystywane w analizie ekonomicznej. Najlepszym sposobem na wykonanie dobrej analizy jest połączenie jak największej ich liczby, co pozwala na szerszą analizę danej gospodarki.


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!