Wartość bieżąca netto: Jak obliczyć i przykłady

Wartość bieżąca netto (NPV) jest najbardziej znaną metodą oceny długoterminowych projektów inwestycyjnych. Pozwala określić, czy inwestycja spełnia podstawowy cel finansowy: maksymalizację inwestycji. Jest to metoda obliczania wartości bieżącej danej liczby przyszłych przepływów pieniężnych wynikających z inwestycji.  W tym artykule dowiemy się, czym jest wartość bieżąca netto i jak ją obliczyć. 

Co to jest wartość bieżąca netto?

Wartość bieżąca netto, zwana również wartością zaktualizowaną netto (NPV), jest kryterium inwestycyjnym, które polega na ekstrapolacji wpływów i wypływów pieniężnych z projektu lub inwestycji. Pozwala określić, ile się na niej zyska lub straci. NPV jest zatem miarą zwrotu z projektu inwestycyjnego w całym okresie jego trwania. 

Jest to wyrażona w bieżących jednostkach pieniężnych równowartość wszystkich bieżących i przyszłych przychodów i wydatków składających się na projekt. 

NPV jest kluczowym narzędziem w dyskontowaniu przepływów pieniężnych wykorzystywanym w analizie fundamentalnej do wyceny spółek giełdowych. 

Metodologia polega na zdyskontowaniu wszystkich przyszłych przepływów pieniężnych do dnia dzisiejszego. Tj. zdyskontowaniu ich stopą procentową lub na określeniu ekwiwalentu w momencie 0 przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt i porównaniu tego ekwiwalentu z pierwotnymi nakładami. Stopa dyskontowa jest iloczynem średniego ważonego kosztu kapitału i stopy inflacji dla danego okresu. Jeśli ta równoważność jest wyższa niż pierwotne nakłady, wówczas zaleca się zaakceptowanie projektu.

Jak oblicza się wartość bieżącą netto?

Aby obliczyć wartość bieżącą netto, wszystkie przepływy pieniężne są sprowadzane do teraźniejszości poprzez zdyskontowanie ich przy użyciu określonej stopy procentowej. 

Dlatego każdy wpływ i wypływ środków pieniężnych jest dyskontowany do wartości bieżącej. Następnie są one sumowane zgodnie z poniższym wzorem:

wartość bieżącą netto

Wzór na NPV lub wartość bieżącą netto zależy zatem od następujących zmiennych:

Początkowa inwestycja z góry (Io): jest to kwota lub wartość wydatków, które firma poniesie w pierwszym momencie realizacji inwestycji. 
Przepływy pieniężne netto (Ft): stanowią różnicę pomiędzy przychodami i wydatkami, które mogą być wygenerowane w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego w okresie jego użytkowania. 
Stopa dyskontowa (k): nazywana jest również kosztem alternatywnym lub stopą alternatywną. Jest to wymagana stopa zwrotu z inwestycji. Odzwierciedla ona utracone możliwości inwestowania lub inwestowania w teraźniejszości. 
Inwestycja w trakcie eksploatacji.
Liczba okresów, przez które trwa projekt (n). 

NPV wykorzystuje się do dwóch rodzajów decyzji:

  • aby sprawdzić, czy inwestycje są wykonalne oraz
  • aby zobaczyć, która inwestycja jest lepsza w wartościach bezwzględnych od innej.

Kryteria decyzyjne opierają się na następujących przesłankach:

NPV > 0: wybrana stopa dyskontowa będzie generować zyski. 
NPV = 0: projekt inwestycyjny nie przyniesie ani zysków, ani strat, więc jego realizacja jest obojętna. 
Natomiast NPV < 0: projekt inwestycyjny wygeneruje straty i dlatego należy go odrzucić. 

Podsumowując, projekt inwestycyjny powinien być zaakceptowany, jeśli ma dodatnią NPV, gdy oczekiwane przepływy pieniężne są zdyskontowane kosztem alternatywnym. Jeśli projekt jest wolny od ryzyka, jako punkt odniesienia stosuje się stałą stopę procentową, a więc NPV służy do oszacowania, czy inwestycja jest lepsza niż inwestycja w coś bezpiecznego, bez określonego ryzyka. W innych przypadkach wykorzystuje się koszt alternatywny. Gdy NPV przyjmuje wartość równą 0, K nazywa się IRR (Internal Rate of Return). IRR to rentowność oferowana przez projekt.

Minimalny depozyt:

$0.01

Minimalny depozyt:

$50.00

* 79% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Minimalny depozyt:

$500.00

Przykład obliczania NPV

Załóżmy, że zaoferowano nam inwestycję, w którą musimy zainwestować 1 milion złotych. Obiecano nam, że po tej inwestycji otrzymamy 150 000 złotych w pierwszym roku, 250 000 złotych w drugim roku, 400 000 złotych w trzecim roku i 500 000 złotych w czwartym roku. Przyjmując, że stopa dyskontowa wynosi 3% rocznie, jaka jest wartość bieżąca netto inwestycji (NPV)?

Przykład obliczania NPV

Widzimy, że wartość bieżąca netto inwestycji w tym momencie wynosi 191 580 złotych. Skoro NPV jest dodatnia, to znaczy, że inwestycja jest tania. 

Jak widać, wartość bieżąca netto (NPV) jest prostym i skutecznym kryterium wyboru inwestycji. Za pomocą prostego wzoru możesz wiedzieć, czy dana inwestycja jest dla Ciebie interesująca, czy nie. 

NPV jest bardzo ważna dla oceny inwestycji w środki trwałe, pomimo jej ograniczeń w uwzględnianiu nieprzewidzianych lub wyjątkowych okoliczności rynkowych. Jeśli jej wartość jest większa od zera, projekt jest opłacalny i jest uważany za minimalną wartość zwrotu z inwestycji.

Przedsiębiorstwo zazwyczaj porównuje różne alternatywne rozwiązania, aby sprawdzić, czy projekt jest opłacalny, czy nie. Zazwyczaj alternatywa o najwyższej NPV jest najlepsza dla firmy, ale nie zawsze tak jest. Zdarza się, że firma wybiera projekt o niższej NPV z różnych powodów. Takich jak wizerunek, jaki przyniesie on firmie, względy strategiczne lub inne powody, które są w danym momencie interesujące dla firmy.

Pamiętaj, jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz więcej informacji, możesz skomentować poniżej, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe. 

Wartość bieżąca netto: Zalety i wady (NPV)

Zalety

NPV ma kilka zalet przy ocenie projektów inwestycyjnych. Głównie to, że jest metodą łatwą do obliczenia. To z kolei dostarcza użytecznych prognoz dotyczących wpływu projektów inwestycyjnych na wartość przedsiębiorstwa. Zaletą tej metody jest również uwzględnienie różnych terminów wymagalności przepływów pieniężnych netto.

Wady

Jednak pomimo swoich zalet ma ona również pewne wady, takie jak trudność w określeniu stopy dyskontowej oraz założenie reinwestowania przepływów pieniężnych netto (zakłada, że dodatnie przepływy pieniężne netto są natychmiast reinwestowane przy stopie, która pokrywa się ze stopą dyskontową, a ujemne przepływy pieniężne netto są finansowane z zasobów, których koszt jest również równy stopie dyskontowej).

Czy istnieją różnice pomiędzy VAR i IRR?

VAR i IRR to dwa elementy, które są ogólnie bardzo przydatne przy obliczaniu finansowej i ekonomicznej opłacalności biznesu lub inwestycji. Jednak błędem popełnianym przez wielu specjalistów biznesowych jest założenie, że te dwie wartości zawsze się pokrywają.

Aby lepiej zobrazować, na czym polegają najistotniejsze różnice między tymi dwoma pojęciami, dokonajmy bezpośredniej relacji między nimi, biorąc za punkt odniesienia wkład zarówno w zarządzanie, jak i w rentowność:

Te dwie koncepcje dokonują odmiennej analizy rentowności przedsiębiorstwa.NPV robi to w wartościach netto, czyli w jednostkach monetarnych, a więc wpisanych w logikę konkretnego momentu. IRR z kolei daje nam względną miarę tej samej rentowności, czyli jej procent.

Przepływy pieniężne to kolejny punkt różnicy między tymi dwoma pojęciami. Jeśli NPV uwzględnia ich zapadalność i w rzeczywistości daje pierwszeństwo najbliższym, aby uniknąć ryzyka inwestycji, to nie dzieje się tak samo w przypadku IRR. Ta ostatnia nie uwzględnia faktu, że przepływy pieniężne muszą być co jakiś czas reinwestowane przy tak zwanej stopie dyskontowej K, lecz przeciwnie, są uzyskiwane przy stopie zwrotu (r), która w dłuższej perspektywie skutkuje zawyżeniem inwestycji w projekt jako taki.

FAQ

Czym jest wartość bieżąca netto?

Wartość bieżąca netto (NPV) jest najbardziej znaną metodą oceny długoterminowych projektów inwestycyjnych. Pozwala określić, czy inwestycja spełnia podstawowy cel finansowy: maksymalizację inwestycji.

Jak obliczyć wartość bieżąca netto?

Aby obliczyć wartość bieżącą netto, wszystkie przepływy pieniężne są sprowadzane do teraźniejszości poprzez zdyskontowanie ich przy użyciu określonej stopy procentowej. Dlatego każdy wpływ i wypływ środków pieniężnych jest dyskontowany do wartości bieżącej.

Ile powinno wynosić NPV?

Projekt inwestycyjny powinien być zaakceptowany, jeśli ma dodatnią NPV, gdy oczekiwane przepływy pieniężne są zdyskontowane kosztem alternatywnym.

Aby dowiedzieć się więcej pobierz Przewodnik giełdowy jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw.


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!