Handel Akcjami: Czym jest i jak zacząć?

Czym jest handel akcjami i jak zacząć? Akcje są popularną opcją inwestycyjną, ponieważ mogą oferować potencjalnie wyższe zwroty niż inwestycje o niższym ryzyku, takie jak konta oszczędnościowe lub fundusze obligacji.

Jednakże, akcje są również uważane za bardziej ryzykowne, ponieważ ich cena może znacznie się wahać w zależności od warunków rynkowych. W tym artykule przyjrzymy się wszystkiemu, co dotyczy akcji, od inwestowania, poprzez różne formy handlu akcjami, a także najlepsze platformy i oraz opodatkowanie akcji.

Czym jest handel akcjami?

Spółka akcyjna może ubiegać się o notowanie na określonej giełdzie. W ten sposób może sprzedać część swoich akcji, najczęściej w drodze publicznej subskrypcji, i w ten sposób pozyskać kapitał na rozwój swojej działalności. Ta wstępna oferta jest dokonywana na rynku pierwotnym.

Następnie akcje przechodzą na rynek wtórny i są notowane na rynku, który jest rynkiem normalnego obrotu, na którym każdy, kto chce kupić lub sprzedać akcje określonej spółki, może złożyć propozycje kupna/sprzedaży. Ogólnie rzecz biorąc, rynki, na których to wszystko ma miejsce, to rynki regulowane, takie jak GPW, które mają pewne wymagania, aby móc notować określoną spółkę akcyjną.

Innym sposobem na kupno/sprzedaż akcji jest rynek nieregulowany (rynek OTC), gdzie wymiana odbywa się bezpośrednio i bez pośredników. Rynki te nie mają ścisłych przepisów ani dla akcji, którymi handlują, ani dla jakichkolwiek pośredników, i generalnie są mniej płynne i bezpieczne.

Czynniki, które wpływają na cenę akcji

O cenie akcji na giełdzie decyduje wiele czynników, a najważniejsze to:

 1. Wyniki spółki: cena akcji jest bezpośrednio związana z wynikami firmy pod względem zysków, sprzedaży i wzrostu. Spółka, która osiąga dobre wyniki, prawdopodobnie będzie miała wyższą cenę akcji niż spółka, która nie radzi sobie tak dobrze.
 2. Warunki rynkowe: Na rynek akcji ma wpływ wiele czynników makroekonomicznych, takich jak stopy procentowe, inflacja, polityka rządu i wyniki innych firm. Czynniki te mogą wpływać na cenę akcji zarówno globalnie, jak i sektorowo.
 3. Podaż i popyt: Podobnie jak w przypadku każdego innego aktywa na rynku, cena akcji jest określana przez podaż i popyt. Jeśli na dany towar jest duży popyt, ale podaż jest ograniczona, cena wzrośnie. I odwrotnie, jeśli podaż jest wysoka, a popyt niski, cena spadnie.
 4. Analiza prognoz finansowych: Prognozy przyszłych wyników firmy mogą wpływać na cenę akcji. Jeśli prognoza jest pozytywna, cena może wzrosnąć, a jeśli prognoza jest negatywna, cena może spaść.

Podsumowując, cena akcji na giełdzie jest produktem wielu powiązanych ze sobą czynników, które w złożony sposób określają wartość akcji w danym momencie.

To powiedziawszy, dobrze jest cofnąć się o krok i rozróżnić cenę od wartości akcji.

Różnica między ceną a wartością akcji

 • Wartość firmy może być określana na podstawie oceny jej sprawozdań finansowych, porównania z konkurencją oraz sytuacji cyklu koniunkturalnego. Te czynniki są nazywane aspektami fundamentalnymi i ekonomicznymi. Nie ma jednego sposobu na określenie wartości, ponieważ wymaga to przyjęcia założeń, na przykład dotyczących przyszłych zysków, jakie firma może wygenerować. Zyski te są determinowane przez fazy cyklu koniunkturalnego i związane są z sytuacją inflacji oraz przyszłymi stopami dyskontowymi. Jednak na podstawie tych rozważań możliwe jest ustalenie wartości godziwej, która może się zmieniać w zależności od zmieniających się warunków spółki i rynku.
 • Cena akcji określonej firmy oznacza, ile trzeba zapłacić za jej kupno lub sprzedaż w określonym momencie notowania. Pomnożenie ceny przez liczbę wszystkich akcji daje łączną wartość rynkową spółki.

Przeczytaj więcej na temat: różnica między ceną a wartością akcji 

Inwestowanie w akcje czy handel akcjami?

Inwestowanie w akcje i handel akcjami to dwa różne podejścia do handlu akcjami.

 • Inwestowanie to kupowanie udziałów w spółce z długoterminowym celem zarabiania pieniędzy na wzroście wartości udziałów. Inwestorzy inwestujący w akcje często szukają długoterminowego zwrotu, który można osiągnąć poprzez wzrost zysków spółki lub dywidendę.
 • Z drugiej strony handel akcjami oznacza kupowanie i sprzedawanie akcji w celu czerpania korzyści z krótkoterminowych zmian cen akcji. Inwestorzy giełdowi próbują wykorzystać wahania cen akcji w celu uzyskania krótkoterminowych zysków. Można to zrobić za pomocą różnych technik, takich jak analiza techniczna lub analiza fundamentalna.

Podsumowując, inwestowanie w akcje to podejście długoterminowe, podczas gdy handel akcjami to podejście krótkoterminowe.

INWESTOWANIEHANDEL
Horyzont czasowyŚrednio/długoterminowyKrótkoterminowy
InstrumentyAkcjeKontrakty CFD, terminowe, opcje
RyzykoKapitał początkowyWzmocnione dźwignią

Inwestowanie w akcje

Kiedy inwestujesz w akcje, oznacza to, że je nabywasz, ponieważ ich wartość jest uważana za wyższą niż obecna cena, po której są notowane na giełdzie. Dlatego też zakłada się, że w średnim lub długim okresie (miesiące lub nawet kilka lat) cena papieru wartościowego wzrośnie w kierunku swojej wartości godziwej.

Ponadto papier wartościowy można kupić również dlatego, że szacuje się, iż w najbliższej przyszłości może on zwiększyć udziały w rynku, obroty, zyski, dywidendy, a wszystkie te możliwości nie są wyrażone w obecnej cenie papieru wartościowego.

Przypomnijmy, że wartość godziwa jest metodą obliczeniową z wieloma zmiennymi, co prowadzi do różnych wyników w zależności od tego, kto ją wykonuje. Wypłacone dywidendy mogą stanowić różnicę, zwłaszcza w porównaniu z obligacjami rządowymi o terminie zapadalności 1 roku lub dłuższym. Kiedy dywidendy są wysokie, to tak jakby część zakupu akcji była finansowana.

 • Oprócz bezpośredniego kupna/sprzedaży akcji, możesz inwestować w indeks giełdowy. W tym przypadku odbywa się to poprzez zakup funduszu ETF (exchange trade fund), którego wartość jest powiązana ze zmianami indeksu giełdowego, np. S&P500. W rzeczywistości, ponieważ są też dywidendy wypłacane przez różne spółki składowe indeksu, ETF jest powiązany z indeksem całkowitej stopy zwrotu, który uwzględnia również dywidendy wypłacane w ciągu roku.
 • Istnieją również fundusze ETF, które reprezentują określony sektor kapitałowy, taki jak przemysł, finanse lub usługi użyteczności publicznej. Zaletą funduszy ETF na indeksy giełdowe jest to, że rozkładasz ryzyko na wiele akcji, zamiast koncentrować się na jednej akcji.

Handel akcjami

Z drugiej strony, aby handlować akcjami, patrzy się przede wszystkim na „techniczne” aspekty akcji, nie zadając zbyt wielu pytań o ich wartość. W rzeczywistości to, co próbujemy zidentyfikować, to trend (tendencja) rynku w pewnym okresie czasu.

Podstawowa hipoteza jest taka, że jeżeli pozytywny trend jest zidentyfikowany dla danej akcji, jest bardziej prawdopodobne, że będzie kontynuowany. Podobnie, jeśli dla danego papieru wartościowego zidentyfikowany zostanie trend negatywny, istnieje większe prawdopodobieństwo, że będzie on kontynuowany.

Horyzont czasowy dla handlu to zazwyczaj jeden dzień (handel intraday) do kilku dni lub tygodni (handel średnioterminowy). Dowiedz się o wszystkich rodzajach handlu tutaj.

Oprócz działania bezpośrednio na akcjach, możesz handlować na ETF-ach; są też takie z dźwignią (lewarowane ETF-y). Jeśli handlujesz w ciągu dnia, wielu brokerów pozwala na operowanie z dźwignią na poszczególnych akcjach, ale musisz zamknąć transakcję tego samego dnia.

Jeśli chcesz handlować krótko na danej akcji, wielu brokerów pozwala również na krótką sprzedaż, zarówno intraday i multi-day. Dla tych, którzy chcą działać poza normalnymi godzinami, dostępna jest również giełda po godzinach. Zasady są takie same jak w normalnych godzinach handlu, jedyną różnicą jest to, że jest mniejsza liczba zbywalnych papierów wartościowych. Wolumeny na tej sesji giełdowej są zazwyczaj niższe.

Podczas handlu możesz otwierać długie lub krótkie pozycje, a także handlować kontraktami CFD, kontraktami futures i opcjami.

Narzędzia do handlu akcjami

Oprócz bezpośredniego zakupu akcji i ETF-ów, znajdziemy również kontrakty CFD, futures i opcje na akcje. Należy zauważyć, że każde z tych narzędzi ma swoje wady i zalety. Spójrzmy na ten przykład.

Jak handlować akcjami: Przykład

Zobaczmy przykład operacji na akcjach Eni.

Na rysunku mamy dane dzienne z Eni z 20-okresową średnią kroczącą. Punktem wejścia w górę mogło być miejsce, gdzie znajduje się strzałka w górę, przy czym Eni jest warte około 12 euro, które uważamy za cenę kupna.

W tym momencie Eni przebija się przez rosnący obszar oporu (patrz zielona pozioma linia) i jest znacznie powyżej swojej 20-okresowej średniej kroczącej. Akcje rosną, a średnia ruchoma na rysunku działa jako poziom wyjścia, jeśli zostanie przełamana w dół.

Dzieje się tak, gdy strzałka skierowana jest w dół, a Eni jest warte około 13,5 EUR, co stanowi cenę sprzedaży. Ogólnie rzecz biorąc, zysk wyniósł około 1,5 euro na akcję, więc gdyby zakupiono 100 akcji, zysk wyniósłby 150 euro. W ujęciu procentowym zysk wyniósłby 12,5%.

Jak handlować CFD na akcje

Oprócz bezpośredniego zakupu akcji, możliwy jest również zakup pośredni poprzez wykorzystanie kontraktów CFD (kontraktów na różnice kursowe), które są instrumentami pochodnymi. Przy użyciu kontraktów CFD łatwo jest zarówno zarabiać, jak i tracić na określonych akcjach.

Przypominam, że utrzymywanie pozycji przez kilka dni może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Dzięki kontraktom CFD można również korzystać z dźwigni finansowej. Na przykład, przy wykorzystaniu kontraktu CFD na akcje Eni, zamiast wydawać 12 euro na jedną akcję, broker CFD pozwala operować na akcjach Eni, postawiając tylko 1/10 kwoty (ale mogą to być nawet mniejsze kwoty), czyli 1,2 euro.

Zysk, jaki można uzyskać, biorąc przykład z poprzedniej liczby, to zawsze 1,5 euro na akcję, pomniejszone o koszty utrzymania pozycji przez kilka dni.

W ujęciu procentowym zysk jest znacznie wyższy niż przy operowaniu bezpośrednio na akcjach, jednak należy pamiętać, że jeśli cena akcji Eni spadnie poniżej ceny zakupu, trzeba mieć wystarczająco dużo środków, aby pokryć straty.

Kontrakty terminowe na akcje

Inną metodą jest wykorzystanie kontraktów futures na papiery wartościowe. W tym przypadku kontrakt futures jest związany z określoną liczbą akcji, która w przypadku Eni wynosi 500. W związku z tym nie ma żadnej elastyczności w wyborze ilości pieniędzy do zainwestowania.

Zaletą jest to, że istnieje efekt dźwigni, który może wynosić około 1:10, tj. należy wpłacić początkowy depozyt zabezpieczający w wysokości około 10% wartości kontraktu, biorąc pod uwagę cenę Eni pomnożoną przez 500 akcji. Kolejną komplikacją jest to, że kontrakt futures ma określony termin, zazwyczaj najbliższe 2 miesiące i klasyczne kadencje kwartalne (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Dlatego, jeśli chcesz, aby operacja była otwarta przez długi czas, musisz pamiętać, w jakich terminach operowałeś.

Zyski, które można uzyskać, są podobne do tego, co napisano w początkowym przykładzie w wartościach bezwzględnych, podczas gdy są one znacznie wyższe w ujęciu procentowym dzięki efektowi dźwigni. Jak wspomniano, istnieje limit ilości akcji oraz limit w postaci wygaśnięcia kontraktu futures.

Innym sposobem kupna/sprzedaży akcji jest kupno opcji. Ponieważ jest to o wiele bardziej złożony instrument pochodny niż kontrakt futures, wolę odesłać Cię do specjalnej sekcji, w której omawiany jest ten instrument pochodny. Mówię tylko, że tutaj istnieje dalsze ograniczenie tego, co zostało wyrażone powyżej, gdy mowa o kontrakcie futures.

Handel opcjami na akcje

Innym sposobem kupna/sprzedaży akcji jest kupno opcji. Ponieważ jest to o wiele bardziej złożony instrument pochodny niż kontrakt futures, wolę odesłać Cię do specjalnej sekcji, w której omawiany jest ten instrument pochodny.

W przypadku opcji cena wykonania kontraktu jest ustalana od razu. Na przykład, w przypadku Eni, kupując opcję (call) z wybiciem na poziomie 13 euro, będziesz miał możliwość kupna 500 akcji Eni po cenie 13 euro w terminie wygaśnięcia opcji. Natomiast kupując opcję sprzedaży (put) z wybiciem na poziomie 11 euro, będziesz miał możliwość sprzedaży 500 akcji Eni po cenie 11 euro w terminie wygaśnięcia opcji.

Przydatne narzędzia do analizy akcji

Istnieje wiele narzędzi, dzięki którym można podejmować decyzje handlowe dotyczące kupna/sprzedaży akcji. Zapoznajmy się z nimi.

 • Analiza techniczna: Za pomocą specjalnych wskaźników trendu lub wskaźników cyklu staramy się zrozumieć, czy dana akcja ma przeważnie siłę byczą czy niedźwiedzią.
 • Analiza fundamentalna: Analiza fundamentalna to metoda wyceny akcji oparta na badaniu podstaw ekonomicznych i finansowych spółek, takich jak przychody, zyski, dywidendy, zadłużenie i inne czynniki ekonomiczne. Celem analizy fundamentalnej jest ocena wewnętrznej wartości akcji i ustalenie, czy bieżąca cena akcji jest przewartościowana lub niedowartościowana w stosunku do jej wewnętrznej wartości.
 • Wskaźniki bilansowe i kwartalne: Co 3 miesiące główne spółki notowane na giełdzie publikują dane bilansowe, które mogą potwierdzić lub nie wyceny, które miały miejsce dla tych akcji. Ważna jest również wysokość zysków i ewentualnych dywidend, które zostaną wypłacone.
 • Kalendarz ekonomiczny: Istnieją ogólne dane ekonomiczne o dużym znaczeniu, takie jak PKB, produkcja przemysłowa, bezrobocie, decyzje banków centralnych i inne, które mogą mieć ogólny wpływ na rynki; ważne jest, aby zachować ostrożność przy pozyskiwaniu takich danych.
 • Skaner rynku: Istnieją strony, które umożliwiają wybór akcji na podstawie parametrów technicznych i/lub fundamentalnych. W ten sposób można szybko wybrać najbardziej obiecujące akcje.

Gdzie kupić akcje?

Aby inwestować w akcje, korzystasz z brokera, który umożliwia Ci handel na rynkach regulowanych (akcje, fundusze ETF) lub na rynkach nieregulowanych. Jak wspomniano, niektórzy brokerzy pozwalają na handel z dźwignią, szczególnie w przypadku pozycji intraday.

Oto najlepsi brokerzy do handlu akcjami:

BrokerProdukty
Interactive BrokersAkcje, ETF, Forex, obligacje, opcje,
kontrakty futures, kontrakty CFD, kryptowaluty
Dowiedz się więcej →
DEGIROAkcje, ETF, fundusze, obligacje, opcje, kontrakty terminowe, kryptowalutyDowiedz się więcej →
 • Interactive Brokers to największy broker dyskontowy na świecie, z siedzibą w USA, ale z biurami w Europie. Pod względem prowizji i rynków, nie ma sobie równych. Platforma operacyjna jest intuicyjna i funkcjonalna.
 • DEGIRO jest wiodącym europejskim brokerem dyskontowym z siedzibą w Holandii. Ma dużą liczbę rynków, na których może handlować. Ma dobrą, przyjazną dla użytkownika platformę.

Jak handlować akcjami: Najlepsze platformy

BrokerProdukty
eToroAkcje, fundusze ETF, Forex, kontrakty CFD, kryptowalutyDowiedz się więcej* →
XTBPrawdziwe akcje i fundusze ETF.
Kontrakty CFD (Forex, akcje, indeksy, kryptowaluty, surowce)
Dowiedz się więcej →

*Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty. Więcej informacji można znaleźć na stronie etoro.com/trading/fees.

 • eToro to broker, który umożliwia handel bezpośrednio na akcjach głównych rynków świata oraz ETF-ach; pozwala również na handel z CFD z najważniejszymi klasami aktywów jako instrumentami bazowymi.
 • XTB to broker, który oferuje możliwość handlowania bezpośrednio na akcjach, zarówno CFD na akcje jak i indeksy.

Zobacz także: Najlepsi brokerzy w Polsce

Strategie inwestycyjne na giełdzie

Inwestowanie w wartość (Value investing)

Inwestowanie w wartość to podejście inwestycyjne, którego celem jest identyfikacja niedowartościowanych akcji na rynku i kupowanie ich w celu uzyskania wyższego zwrotu niż średnia rynkowa. Podstawowa koncepcja Value Investing polega na tym, że niektóre akcje są notowane po cenach niższych od ich prawdziwej wartości, z powodu czynników tymczasowych lub błędnego postrzegania rynku. 

Inwestor stara się zidentyfikować te możliwości, oceniając wewnętrzną wartość firmy na podstawie takich czynników, jak jej finanse, pozycja konkurencyjna, wzrost rynku i jakość zarządzania.

Celem inwestowania w wartość jest osiągnięcie długoterminowego zwrotu poprzez kupowanie akcji po rozsądnych cenach i trzymanie ich do czasu uznania ich rzeczywistej wartości przez rynek. Takie podejście jest często kojarzone z inwestorami takimi jak Benjamin Graham i Warren Buffett, którzy są uważani za jednych z największych inwestorów wszechczasów.

Inwestowanie we wzrost (Growth investing)

Inwestowanie we wzrost to podejście inwestycyjne, które ma na celu identyfikację firm, które szybko się rozwijają i mają duży potencjał wzrostu. Inwestor koncentruje się na perspektywach rozwoju firmy, a nie na jej bieżącej wartości lub fundamentach finansowych.

Inwestor wzrostowy stara się identyfikować firmy, które inwestują w badania i rozwój, które mają silną pozycję konkurencyjną, które szybko się rozwijają i które mają wysoki potencjał wzrostu w przyszłości. Firmy te mogą mieć niskie marże lub nawet przynosić straty, ale inwestorzy wierzą, że straty te zostaną zrekompensowane szybszym wzrostem i wyższymi zyskami.

Celem Growth Investing jest osiągnięcie długoterminowego zwrotu poprzez kupowanie akcji spółek o dużym potencjale wzrostu i trzymanie ich do momentu uznania ich wzrostu przez rynek. Takie podejście jest często kojarzone z inwestorami, którzy mają długoterminową perspektywę i są skłonni tolerować krótkoterminowe wahania cen akcji w nadziei na osiągnięcie wyższego zwrotu w długim okresie.

Inwestowanie w dywidendy

Inwestowanie w dywidendy to podejście inwestycyjne, które ma na celu identyfikację spółek, które regularnie wypłacają dywidendy swoim akcjonariuszom. Inwestor dywidendowy koncentruje się na bieżących dochodach i przyszłych dochodach, które można wygenerować z dywidend z akcji.

Spółki wypłacające dywidendy mają zwykle solidne finanse, stabilną sytuację finansową i dobre przepływy pieniężne. Inwestor dywidendowy stara się zidentyfikować te spółki i kupić ich akcje w celu generowania stałego strumienia dochodów.

Celem inwestowania w dywidendy jest osiągnięcie długoterminowego zwrotu, zarówno poprzez regularne dywidendy, jak i wzrost cen akcji. Takie podejście jest często kojarzone z inwestorami, którzy szukają stałego strumienia dochodów, aby sfinansować swoje codzienne wydatki lub chcą zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny. 

Należy jednak pamiętać, że firmy wypłacające dywidendy mogą w przyszłości zdecydować o zmniejszeniu lub zawieszeniu płatności, dlatego przed rozpoczęciem inwestycji należy dokładnie ocenić perspektywy finansowe każdej firmy.

Inwestycje odpowiedzialne społecznie lub SRI

SRI (socially responsible investing) to podejście inwestycyjne, które stara się uwzględnić kwestie społeczne, środowiskowe i ładu korporacyjnego (ESG) przy wyborze aktywów do inwestycji. Inwestorzy SRI starają się inwestować w spółki, które nie tylko osiągają dobre wyniki finansowe, ale również spełniają określone kryteria społeczne i środowiskowe.

Inwestycje SRI mogą być dokonywane w szeroką gamę aktywów, w tym akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne i inne instrumenty finansowe. Inwestorzy SRI mogą również unikać inwestowania w spółki, które angażują się w negatywne społecznie lub środowiskowo praktyki, takie jak produkcja broni, wykorzystywanie zanieczyszczających źródeł energii lub łamanie praw człowieka.

Inwestowanie w SRI jest motywowane względami etycznymi i społecznymi, ale inwestorzy SRI wierzą również, że spółki spełniające ich kryteria ESG mogą być bardziej stabilne i zrównoważone długoterminowo, z większym prawdopodobieństwem osiągnięcia sukcesu finansowego. Ponadto, inwestowanie w SRI może również pomóc we wspieraniu i promowaniu zrównoważonych i odpowiedzialnych praktyk na całym świecie.

Handel akcjami: Podatek

Akcje generują dochód kapitałowy z dywidend, natomiast pozostałe dochody ze składnika ceny. Opodatkowanie w obu przypadkach, zarówno dla akcji jak i dywidendy, wynosi 19%, czyli zwykłą stawkę, według której opodatkowane są zyski kapitałowe.

Przeczytaj: Jak rozliczyć podatek z giełdy

Często zadawane pytania

Czym są akcje w obrocie?

Akcje są podstawowym instrumentem handlu na rynkach. Aby zrozumieć ogólne ruchy indeksów giełdowych i rynków, konieczne jest zrozumienie, jak poruszają się akcje i jak można zyskać na ich ruchach.

Na czym polega handel akcjami?

Handel akcjami polega na kupowaniu i sprzedawaniu udziałów lub akcji emitowanych przez spółki giełdowe. Kiedy inwestujesz w akcje, stajesz się częściowym właścicielem danej spółki i masz prawo do potencjalnych zysków w postaci dywidend oraz wzrostu wartości akcji. Handel akcjami odbywa się na giełdach papierów wartościowych, gdzie inwestorzy mogą kupować akcje za określoną cenę i sprzedawać je, gdy ich wartość wzrośnie.

Gdzie można sprzedać akcje?

Aby sprzedać akcje, musisz mieć rachunek maklerski u brokera lub instytucji finansowej, która umożliwia handel akcjami. Brokerzy to pośrednicy, którzy umożliwiają inwestorom dostęp do rynków akcji i umożliwiają zawieranie transakcji kupna i sprzedaży. Możesz sprzedawać akcje poprzez platformę internetową lub aplikację mobilną dostarczaną przez brokera.

Jak kupować akcje bez prowizji?

Jeśli chodzi o kupowanie akcji bez prowizji, istnieją brokery online, którzy oferują handel bez prowizji lub z bardzo niskimi opłatami. Takie platformy mogą być atrakcyjne dla inwestorów, którzy dokonują częstych transakcji lub inwestują mniejsze kwoty. Przykłady takich brokerów to eToro i XTB.

Jakie są najlepsze instrumenty pochodne do handlu akcjami?

Istnieją 3 rodzaje instrumentów pochodnych do handlu akcjami: kontrakty terminowe, certyfikaty, CFD.
Pierwsze 2 są na rynkach regulowanych, a CFD na rynkach OTC. Trudno powiedzieć, który instrument jest lepszy, jednak zawsze warto rozważyć ryzyko związane z inwestowaniem za pomocą tych narzędzi. Przeczytaj przewodnik po handlu CFD.

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.01

Minimalny depozyt:

€100.00

* 77% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!