Czy inwestowanie długoterminowe się opłaca?

Inwestowanie długoterminowe oznacza akceptację wyższego ryzyka w krótkim okresie w celu osiągnięcia wyższych zysków w dłuższym horyzoncie czasowym (zwykle powyżej 10 lat).

inwestowane-dlugoterminowe

Jest to strategia zalecana przez najbardziej skutecznych inwestorów, a w szczególności przez Warrena Buffetta, któremu przypisuje się ten słynny cytat: „Kupuj tylko takie akcje, których nie masz problemu trzymać nawet gdyby rynek miał być zamknięty przez 10 lat” [i w związku z tym nie możesz ich sprzedać do tego czasu].

Najbardziej odpowiednią klasą aktywów dla inwestycji długoterminowych są akcje, które generalnie mają przewagę pod względem rentowności, płynności i elastyczności nad innymi alternatywami, które są czasami brane pod uwagę, takimi jak nieruchomości i alternatywne aktywa takie jak biżuteria, obrazy i inne cenne przedmioty.

Czym jest inwestowanie długoterminowe?

Istnieją różne definicje inwestycji długoterminowej także w oparciu o przepisy podatkowe i księgowe (w niektórych krajach np. papiery wartościowe są traktowane inaczej w zależności od okresu, przez jaki są trzymane w portfelu).

Horyzont czasowy, który kwalifikuje się jako długoterminowy, zależy w każdym przypadku od charakteru inwestora. Młody pracownik na początku swojej kariery zawodowej będzie miał przed sobą nawet 30 czy 40 lat na zgromadzenie oszczędności, z których będzie mógł czerpać korzyści w momencie przejścia na emeryturę.

Osoba fizyczna na emeryturze może zastanawiać się nad majątkiem, który ma być przekazany ewentualnym spadkobiercom.

Chociaż definicja może się różnić w zależności od rodzaju inwestora, inwestycje długoterminowe to zazwyczaj te, które są przechowywane przez okres dłuższy niż 5 lat.

Inwestycje długoterminowe a krótkoterminowe

Preferencja dla inwestycji długoterminowych wynika ze świadomości, że w krótkim i bardzo krótkim okresie wahania rynku finansowego są w rzeczywistości nieprzewidywalne, a wszelkie próby „pokonania rynku” lub przewidzenia jego zmian są niezwykle ryzykowne.

Aby uniknąć ryzyka i złożoności związanych z krótkoterminowymi wahaniami, najbardziej racjonalnym podejściem jest określenie strategii inwestycyjnej dostosowanej do preferencji w zakresie ryzyka i zwrotu oraz indywidualnych celów i utrzymywanie jej w czasie.

Wobec niemożności „wybrania odpowiedniego momentu” na wejście na rynek, najbardziej racjonalnym wyborem jest stopniowe wchodzenie, poprzez inwestycje o ograniczonych kwotach dokonywane regularnie, takie jak te zapewniane przez plany akumulacyjne w ETF-ach lub funduszach inwestycyjnych.

Jak działają inwestycje długoterminowe?

Inwestycje długoterminowe polegają na kupowaniu papierów wartościowych innych aktywów inwestycyjnych i trzymaniu ich przez nieokreślony czas (strategia buy-and-hold). W tym zakresie kluczowym elementem, na którym należy się skupić, jest alokacja aktywów, czyli to, jaką część swojego portfela przeznaczyć na różne klasy aktywów.

Podczas gdy w krótkim okresie głównym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest gotowość do podejmowania ryzyka i możliwość nieoczekiwanego zapotrzebowania na środki, w długim okresie przeważają względy oczekiwanego zwrotu i dywersyfikacji.

Nawet szczególnie niechętny do ryzyka oszczędzający, który w krótkim horyzoncie czasowym powinien unikać inwestycji w akcje, w długim okresie powinien przeznaczyć część swojego portfela na akcje, najlepiej poprzez instrumenty takie jak ETF-y i fundusze, aby korzystać ze wzrostu rynku.

Przy wyborze aktywów do włączenia do długoterminowego portfela, który zawsze powinien być przeprowadzony przy wsparciu wykwalifikowanego profesjonalnego doradcy, komponent kapitałowy powinien być proporcjonalny do długości rozważanego horyzontu czasowego i celów wzrostu aktywów. Składnik obligacji, który w długim okresie czasu ma zazwyczaj niższe stopy zwrotu niż akcje, pełni funkcję równoważącą i odpowiada celom związanym z utrzymaniem dochodu i wartości.

Wynika z tego, że np. młoda osoba na początku swojej kariery, nawet jeśli nie jest szczególnie niechętna do ryzyka, powinna przeznaczyć znaczną część (nawet 60-70%) swojego „portfela długoterminowego” na inwestycje w akcje. Starsza osoba, która niedawno przeszła na emeryturę, powinna mieć długoterminowy portfel z większym komponentem obligacji (nie mniej niż 50%) z myślą o priorytetowym traktowaniu dochodu, a nie priorytetowym traktowaniu wzrostu aktywów.

W co inwestować długoterminowo?

Jeśli chcesz inwestować na giełdzie długoterminowo, możesz skorzystać z jednego z tych produktów.

Fundusze ETF i fundusze inwestycyjne

Fundusze ETF i fundusze inwestycyjne są opłacalną opcją inwestycji długoterminowych głównie ze względu na możliwość dywersyfikacji geograficznej i sektorowej, którą udostępniają inwestorom indywidualnym. Te pierwsze są szczególnie konkurencyjne wobec tych drugich pod względem kosztów i elastyczności zarządzania.

W horyzoncie długoterminowym, jak określono powyżej, wskazane jest faworyzowanie klasy aktywów akcyjnych. Poniżej znajduje się wybór ETF-ów dla każdej odpowiedniej podkategorii.

 • IE00BYX2JD69 – iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR – SUSW – AFF – 5 gwiazdek Morningstar
 • LU1615092217 – BNP P.Easy MSCI World SRI S-S PAB 5% C UCITS ETF – EMWE – AFF – 5 gwiazdek Morningstar
 • FR0007075494 – Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF – Dist – MGT – AFF 5 gwiazdek Morningstar
 • International Equity Large Cap Growth
 • IE00BL25JP72 – Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C – XDEM – AFF – 5 gwiazdek Morningstar
 • IE00BP3QZ825 – iShares Edge MSCI World Mom Fact UCITS ETF (Acc) – IWMO – AFF – 5 gwiazdek Morningstar
 • International Large Cap Value Equity
 • IE00B23LNQ02 – Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF Dist – PSRW – AFF – 4 gwiazdki Morningstar
 • IE00BL25JM42 – Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C – XDEV – AFF – 2 gwiazdki Morningstar
 • IE00BP3QZB59 – iShares Edge MSCI World V. F. UCITS ETF USD (Acc) – IWVL – AFF – 2 gwiazdki Morningstar

Może zainteresują Cię:

Akcje, w które warto inwestować długoterminowo

Bezpośredni zakup akcji jest również realną opcją inwestycji długoterminowej, jednak do jej prawidłowej realizacji wymagany jest wyższy kapitał minimalny niż w przypadku ETFów i funduszy.

Konstruowanie portfela akcji wymaga wiedzy technicznej i czasu na przeprowadzenie dogłębnej analizy w celu wyboru papierów wartościowych lub w razie potrzeby, porady wykwalifikowanego specjalisty. Kolejnym elementem ostrożności jest ryzyko koncentracji: wybór papierów wartościowych wiąże się z wyższym ryzykiem niż w przypadku instrumentów zbiorowego inwestowania, które niekoniecznie jest równoważone przez wyższe oczekiwane zyski.

Jeśli chcemy podać przykład portfela akcji nadającego się do długoterminowego inwestowania, możemy przyjrzeć się akcjom posiadanym przez Berkshire Hathaway, firmę założoną przez legendarnego inwestora Warrena Buffetta, który przez ponad 60 lat zdołał prześcignąć średni wzrost rynku, inwestując głównie w spółki giełdowe. Alternatywnie można przestudiować portfolio Harry'ego Browne'a.

Obligacje

W długim okresie obligacje przynoszą niższe zyski niż akcje i dlatego są wykorzystywane do zrównoważenia składnika akcyjnego, zmniejszając zmienność całego portfela i oferując ochronę przed wszelkimi stratami poniesionymi na akcjach.

Długoterminowy portfel obligacji może być odpowiedni dla osób, które przedkładają dochody i cele związane z ochroną kapitału nad ogólny wzrost aktywów.

Czytaj też: Jak inwestować w obligacje

Nieruchomości, aktywa safe haven i długoterminowe inwestowanie w kryptowaluty

Wśród aktywów, które spełniają potrzebę zachowania i gromadzenia wartości, rozważa się czasem nieruchomości, niektóre aktywa typu safe haven, takie jak biżuteria i metale szlachetne, a ostatnio także kryptowaluty.

Nie ma jednomyślności co do tego, że instrumenty te stanowią prawdziwą formę inwestycji, gdyż nie generują zysków (z wyjątkiem nieruchomości na wynajem), a ponadto służą celom hedonistycznym i konsumpcyjnym. Ponadto w porównaniu z aktywami finansowymi charakteryzują się one znacznie mniejszą płynnością, mniejszą przejrzystością w określaniu wartości, na którą często może wpływać częściowo arbitralny osąd rzeczoznawcy, oraz różnymi zawiłościami podatkowymi i prawnymi.

Polecamy:

Fundusze emerytalne

W odniesieniu do podatników zamieszkałych w Polsce jednym z długoterminowych instrumentów inwestycyjnych, który korzysta z korzyści podatkowych i regulacyjnych, są fundusze emerytalne. Jest to uzupełniający mechanizm emerytalny, który w zamian za wpłaty dokonywane przez pracowników pozwala im na uzyskanie dodatku do emerytury, którą otrzymają po zakończeniu kariery zawodowej.

W przypadku pracowników składki na fundusz mogą pochodzić z dobrowolnych wpłat czy wpłat pracodawcy.

Ważnym ograniczeniem, o którym należy pamiętać, jest fakt, że świadczenia z funduszu wypłacane są w formie dożywotniej renty od momentu przejścia na emeryturę.

Inwestowanie długoterminowe: Typowe błędy

Jednym z najczęstszych błędów w odniesieniu do inwestycji długoterminowych jest odejście od wcześniej ustalonej strategii bazowej z powodu dużych wahań cen na rynkach finansowych.

Przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji długoterminowych należy pamiętać, że krótkoterminowe wahania mogą być znaczące, i nie powinny one budzić niepokoju u osób, które prawidłowo pracowały nad budową portfela zgodnego z ich potrzebami i preferencjami, i że ostatecznie mogą być również cennymi okazjami do wejścia na rynek dla tych, którzy regularnie realizują plany inwestycyjne.

Dwa inne częste błędy dotyczą błędnego oszacowania swoich potrzeb gotówkowych zarówno w nadmiarze, jak i w niedoborze. Inwestując długoterminowe środki, które mogą być wykorzystane natychmiast, narażamy się na ryzyko konieczności odnotowania strat kapitałowych poprzez wcześniejsze wyjście z rynku.

Symetrycznie, utrzymując płynność w wysokości przekraczającej zwykłe potrzeby, człowiek cierpi z powodu erozji swojej siły nabywczej spowodowanej inflacją oraz kosztów alternatywnych utraconych zysków z inwestycji, które nie zostały zrealizowane.

Zalety i zagrożenia związane z inwestowaniem długoterminowym

Główne zalety inwestowania długoterminowego dotyczą możliwości pełnego wykorzystania wzrostu rynków finansowych, optymalizacji profili podatkowych (odroczenie podatku od zysków kapitałowych) oraz przezwyciężenia ryzyka związanego z krótkoterminową zmiennością.

Największe ryzyko związane jest z niewłaściwym ustaleniem strategii funduszu, a w szczególności z niewłaściwą kwantyfikacją (przeszacowaniem lub niedoszacowaniem) ryzyka, które jest się skłonnym ponieść, co może prowadzić do konieczności dostosowania portfela w niekorzystnych momentach.

Inwestowanie długoterminowe: Najlepsze platformy

Rozważmy teraz profil inwestora, który posiada ponad 10 000 złotych i chce zainwestować 1 000 złotych lub więcej na jedną transakcję oraz stworzyć skoncentrowany portfel 10 długoterminowych akcji. Ten inwestor może sobie pozwolić na nieco wyższe prowizje, ale musi mieć pewność, że jego pośrednik nie ma następujących prowizji:

 • Za założenie konta
 • Za utrzymanie konta
 • Za nieaktywność

Wybór może być taki sam dla inwestorów szukających zysku z dywidendy i portfela dochodów pasywnych. Najlepsi brokerzy dla strategii „kup i trzymaj” to:

BrokerInfo
DEGIRODowiedz się więcej →
XTBDowiedz się więcej →
eToroDowiedz się więcej →
Interactive BrokersDowiedz się więcej →

Rekomendowany przewodnik

Przewodnik obsługi Funduszy Inwestycyjnych

Dowiedz się wszystkiego o funduszach inwestycyjnych. Poznaj podstawy i zacznij mądrze inwestować.

Wolno pobierać

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!