Analiza Beka International Select Equities

W tym artykule przeanalizujemy fundusz inwestycyjny Beka International Select Equities, produkt, który inwestuje w akcje na rynku globalnym i wyróżnia się dobrymi cechami. Jego strategia inwestycyjna opiera się na wiedzy niezależnego zarządcy aktywów Grupy Beka Finance, Beka Asset Management, który koncentruje się na akcjach, globalnym podejściu i długoterminowej wizji.

Beka International Select Equities-analiza

Jednak cechą wyróżniającą ten fundusz inwestycyjny jest poszukiwanie jakości w doborze aktywów.

Beka Asset Management: Analiza spółki zarządzającej

Beka Asset Management jest spółką zarządzającą programami zbiorowego inwestowania należącą do Beka Finance, globalnego banku inwestycyjnego, założonego w 1989 roku i mającego siedzibę w Madrycie.

W szczególności jest to podmiot specjalizujący się w produktach aktywnego zarządzania kapitałem o charakterze międzynarodowym i długoterminowym, który posiada również linię funduszy hedgingowych (inwestycji alternatywnych).

Charakteryzując się zachowaniem niezależności w zarządzaniu aktywami oraz dostosowaniem interesów klientów do własnych (zespół posiada własne aktywa zainwestowane w fundusze inwestycyjne, którymi zarządza), firma ta posiada 4 fundusze zarejestrowane przez Hiszpańską Komisję Rynku Papierów Wartościowych (CNMV): dwa z nich to fundusze płynne z codzienną płynnością, plus kolejne dwa fundusze z siedzibą w Luksemburgu (zarządzane przez Beka Lux SICAV).

Beka Asset Management posiada również bogate doświadczenie w zakresie inwestycji społecznie odpowiedzialnych. Jednostka przeprowadza analizę tych czynników przed podjęciem jakiejkolwiek inwestycji.

Wśród jego funduszy, w tym artykule zwracamy uwagę na Beka International Select Equities, FI, produkt, który koncentruje się na aktywach wysokiej jakości, ale nie zaniedbując globalnej perspektywy i długoterminowego podejścia, które wyróżniają Beka Asset Management.

Analiza zarządzającego funduszem Beka International Select Equities: Javier Martin

Jak wspomniano powyżej, Beka Asset Management aktywnie zarządza swoimi funduszami inwestycyjnymi, dlatego rola zarządzającego funduszem jest bardzo ważna. Zwłaszcza, gdy chodzi o produkt tak elastyczny jak omawiany fundusz (o czym przekonamy się poniżej).

Od momentu powstania w 2019 roku Javier Martín jest odpowiedzialny za zarządzanie funduszem Beka International Select Equities, FI.

Beka International Select Equities Javier Martin

Javier Martín jest absolwentem Wydziału Prawa i Stosunków Międzynarodowych (ICADE). Posiada również tytuł Chartered Financial Analyst (CFA), który jest jednym z najbardziej prestiżowych kwalifikacji w międzynarodowym sektorze finansowym.

Zanim dołączył do Beka Asset Management, był starszym analitykiem w Bluemar Capital Hedge Fund i został dyrektorem inwestycyjnym w Metagestión. Pracował również w A&G Banca Privada oraz PWC.

Nie posiada on ratingu Citywire, ponieważ jego osiągnięcia nie są wystarczająco duże (aby otrzymać rating, zarządzający funduszem musi pokonać benchmark w okresie trzech lat, a Beka International Select Equities FI nie posiada tak dużych osiągnięć).

Ogólne informacje o Beka International Select Equities

Beka International Select Equities, FI jest funduszem akcji międzynarodowych.

VDOS klasyfikuje go jako fundusz Global Value International Equity. W 2020 roku zajął 25 miejsce pod względem wyników rocznych wśród 517 funduszy w tej kategorii.

Morningstar zalicza go do kategorii funduszy Global Flexible Cap Equity. Nie posiada ratingu (został utworzony w 2019 r. i w związku z tym nie ma wystarczającego dorobku, aby otrzymać rating).

Arkusz informacyjnych Beka International Select Equities

ISINES0146149002
KategoriaAkcje międzynarodowe
Kategoria MorningstarRV Global Cap. Flexible
BenchmarkMSCI Europe Net Total Return (al 60%) MSCI USA Net Total Return Euro (al 40%)
Nr rejestru CNMV.5411
Data rejestracji CNMV26/09/2019
WalutaEUR
Aktywa (stan na 06.10.2021)9,07 mln €
Kategoria Poziom ryzyka6
Podmiot zarządzającyBeka Asset Management
Instytucja depozytowaSantander S.S – Caceis Bank Hiszpania
Komitet Zarządzający2%
Komisja depozytowa0,10% (do €10,000,000)
Opłata za subskrypcję/zwrot0,00%
Wydatki bieżące (TER)2,29%
Minimalny wkład100€
Minimum do utrzymania100€

Polityka inwestycyjna spółki Beka International Select Equities, FI

Jak to jest w zwyczaju funduszy inwestycyjnych Beka Asset Management, Beka International Select Equities, FI opiera się na analizie fundamentalnej przy wyborze aktywów.

Celem tego funduszu jest osiągnięcie atrakcyjnych zysków, które mogą być utrzymane w czasie. W tym celu poszukuje dwóch rodzajów spółek: pierwsze z nich, stanowiące trzon portfela, stanowią około 75% portfela i są spółkami wysokiej jakości, a drugie, stanowiące pozostałe 25% portfela, nazywane są spółkami w szczególnej sytuacji.

Innymi słowy, fundusz wybiera, poprzez analizę fundamentalną, spółki wysokiej jakości, które mają zdolność do kapitalizowania swojej wartości w długim terminie, spółki, które prezentują pewną trwałą przewagę konkurencyjną w czasie. Konkretnie, kryteria, którymi kierują się przy poszukiwaniu spółek do podstawowej części portfela to 8:

 1. Proste biznesy o wysokim stopniu przewidywalności.
 2. Przedsiębiorstwa z wysoką generacją gotówki.
 3. Wiodące firmy w swoich sektorach.
 4. Przedsiębiorstwa o wysokich barierach wejścia na rynek.
 5. Zdolność do generowania wysokich zwrotów z zaangażowanego kapitału.
 6. Ograniczone narażenie na zewnętrzne i niekontrolowane ryzyko.
 7. Silna pozycja bilansowa, bez konieczności pozyskiwania kapitału zewnętrznego na rozwój.
 8. Doskonały zespół zarządzający z dobrym ładem korporacyjnym.

Co wyróżnia Beka od innych funduszy inwestycyjnych?

W części portfela dotyczącej sytuacji specjalnych poszukują oni możliwości w mniej atrakcyjnych spółkach, ale o trwałym charakterze, które czasami są notowane z dużym dyskontem w stosunku do ich wartości wewnętrznej, co zapewnia dywersifikację i jest źródłem dodatkowej rentowności dla portfela.

To, co wyróżnia tego typu spółki, to fakt, że oprócz poszukiwania głęboko zdyskontowanych wycen, zawsze szukają katalizatora, dzięki któremu różnica w wycenie może zostać skorygowana. Jest to solidna firma, z perspektywami na wzrost, dobrej jakości aktywa są nabywane po okazyjnej cenie.

Należy zauważyć, że ten styl inwestycyjny jest zorientowany na długi horyzont czasowy, co jest charakterystyczne dla podejścia inwestycyjnego Beka Asset Management.

Nie ma ograniczeń co do sektora, kapitalizacji rynkowej czy regionu, z którego pochodzą spółki. Jest to fundusz globalny, zgodny ze stylem zarządzającego funduszem, inwestujący w dowolnym regionie świata, w tym na rynkach wschodzących.

Prospekt emisyjny funduszu pozwala na zainwestowanie do 25% aktywów w aktywa o stałym dochodzie, głównie publiczne i przede wszystkim emitowane lub notowane w strefie euro i Stanach Zjednoczonych. Średni czas trwania portfela może wynosić od 0 do 10 lat, a jego rating kredytowy nie będzie niższy niż rating Królestwa Hiszpanii, ale w rzeczywistości w ciągu dwóch lat od utworzenia portfela nigdy nie włączono do niego żadnych aktywów o stałym dochodzie, ponieważ zawsze inwestowano w akcje i niewielki procent w płynność.

Może również inwestować w depozyty oraz w inne CII (w CII ma ograniczenie do maksymalnie 10% swoich aktywów).

Portfel Beka International Select Equities, FI

Fundusz posiada obecnie 95,84% aktywów zainwestowanych w akcje i 4,14% w gotówkę.

Portfel Beka International Select Equities, FI składa się głównie z walorów emitowanych w rejonie USA (60,96%). Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że fundusze Global Flexible Cap Equity mają średnią ekspozycję na te aktywa na poziomie 54,83%.

W sumie (akcje i pozycje płynne), Stany Zjednoczone mają wagę 63,60% w strukturze geograficznej tego funduszu inwestycyjnego. Daleko w tyle znajduje się strefa euro (18,04% aktywów).

Wielka Brytania (7,41%), Azja wschodząca (5,42%) i kraje spoza strefy euro (3,60%) to pięć głównych regionów, w które inwestuje Beka International Select Equities, FI.

Jeśli chodzi o skład sektorowy funduszu, który jest pod tym względem całkowicie elastyczny, 5 sektorów o największej wadze jest następujących:

 • Konsumpcja cykliczna: 24,77%.
 • Usługi finansowe: 24,16%.
 • Przemysłowe: 16,72%
 • Technologia: 12,86%
 • Usługi komunikacyjne: 9,68%

Styl inwestycyjny

Widzimy, że obecnie sektory, w których mają one największe znaczenie, to: Consumer Cyclical and Financial Services. W tym sensie jest on daleki od średniej w swojej kategorii funduszy Morningstar (z odpowiednio 10,04% i 10,52%).

Kolejną rozbieżność z trendem inwestycyjnym tej kategorii funduszy można znaleźć w sektorze technologicznym, ponieważ technologia jest głównym sektorem, w który inwestują fundusze Global Flexible Cap Equity (średnia wynosi 23,86% w porównaniu do 12,86% dla tego funduszu). Sektor zdrowia, który nie znalazł się nawet w pierwszej piątce, jest również silnie obecny w tego typu funduszach (ze średnią 14,71% w porównaniu do 4,87% dla funduszu).

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na styl inwestycyjny funduszu Beka International Select Equities, FI, który jest zorientowany na spółki wysokiej jakości. Strategia ta koncentruje się na prostych biznesach, które są łatwe do zrozumienia i przeanalizowania.

Patrząc na 5 najlepszych pozycji, pierwsze trzy z nich znajdują się w sektorze usług finansowych, a pozostałe dwie w sektorze Consumer Cyclicals. Tutaj możemy również zobaczyć jakość spółek, w które inwestuje Beka International Select Equities, FI:

 • Mastercard: 2,88
 • Paypal: 2,57
 • Blue Owl Capital: 2,26
 • Etsy: 2,21
 • RH: 2,13

Inne spółki z sektora usług finansowych, takie jak MSCI (2,04%) czy American Express (2,02%) również znajdują się w pierwszej dziesiątce portfela, podobnie jak spółka technologiczna Facebook (1,97%).

Fundusz posiada około 53 jednostki uczestnictwa. 10 największych pakietów akcji stanowi 22% całkowitej ekspozycji. Żadna z czołowych akcji nie ma znaczącej wagi, ponieważ jest to fundusz zdywersyfikowany.

Uwaga: Dane dotyczące portfela na dzień 30 czerwca 2021 r.

Zwroty i ryzyko funduszu Beka International Select Equities, FI

Jak stwierdzono kilkakrotnie w całym tym artykule, Beka International Select Equities, FI narodził się w 2019 r. Dlatego też nie ma długiej historii.

Istnieją jednak pewne dane dotyczące wyników w przeszłości, takie jak krótkoterminowe zwroty, które zachęcają do optymizmu:

 • Wydajność w 2020 r.: 18,29%.
 • Skumulowana stopa zwrotu 2021 (do 06 października): 12,91%.
 • Rentowność w ciągu ostatnich 12 miesięcy: 24,85%.
 • Rentowność w pierwszych dwóch latach od założenia: 50,81%, co oznacza roczny wzrost o 22,81%.

Wykres ewolucji funduszu pokazuje wzrost, jakiego doświadczył on w ciągu dwóch lat swojego istnienia; jest on nawet wyższy niż średnia w jego kategorii funduszy oraz indeks referencyjny wyznaczony przez Morningstar.

A warto zauważyć, że dane te zostały opracowane w okresie naznaczonym kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemią COVID-19. Jak widać na wykresie, po ogólnym spadku rynku wraz z wybuchem kryzysu zdrowotnego (luty 2020), nastąpiło szybkie ożywienie i pozytywny trend.

Beka International Select Equities-1

W przeciwnym razie w skali wynagrodzeń ryzyko/zwrot (od 1 do 7) zajmuje 6 miejsce. Ze względu na wiek funduszu, nie jest jeszcze możliwe obliczenie rocznej stopy zwrotu za ostatnie 36 miesięcy, aby porównać ryzyko funduszu ze średnią dla jego kategorii i innych konkurencyjnych funduszy inwestycyjnych.

Wnioski- Beka International Select Equities

W ramach akcji istnieje duża liczba strategii inwestycyjnych, ponieważ akcje są niezwykle uniwersalne. Jednak te oparte na jakości aktywów są jednymi z najbardziej solidnych.

Spółki, w które inwestuje Beka International Select Equities, FI, mają cechy pozwalające na wzrost wartości, a jednocześnie są aktywami z rodowodem. Chociaż nie jest możliwe oszacowanie ich ryzyka, ze względu na krótką historię na rynku, to podejście inwestycyjne wydaje się być bardziej stabilne niż inne strategie akcyjne.

Jednak główne sektory, w które obecnie inwestuje ten fundusz, są cykliczne (jak sama nazwa wskazuje, jest to cykliczna konsumpcja, a także usługi finansowe, które również zależą od aktywności gospodarczej). Fundusz łączy więc sektory z potencjałem wzrostu i aktywa wysokiej jakości z perspektywą długoterminowej aprecjacji. W szczególności sektor usług finansowych przeżywa okres innowacji dzięki stosowanym technologiom (FinTech).

Ponadto, Fundusz jest bardzo elastyczny i zdywersyfikowany, a jego polityka inwestycyjna w zakresie akcji nie podlega praktycznie żadnym ograniczeniom.

Krótko mówiąc, specjalizacja zarządzającego funduszem, własna strategia inwestycyjna funduszu i realizacja przeprowadzona przez Javiera Martína są odpowiedzialne za wzrost skorygowany o ryzyko, który fundusz mógł osiągnąć.


Rekomendowany przewodnik

Przewodnik obsługi Funduszy Inwestycyjnych

Dowiedz się wszystkiego o funduszach inwestycyjnych. Poznaj podstawy i zacznij mądrze inwestować.

Wolno pobierać

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!