Wewnętrzna stopa zwrotu: Co to jest?

Wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return) to stopa procentowa lub rentowność oferowana przez inwestycję. Oznacza to, że jest to procent zysku lub straty, jaki inwestycja będzie miała w odniesieniu do kwot, które nie zostały wycofane z projektu.

Wewnętrzna stopa zwrotu: Co to jest?

Jest to miara stosowana w wycenie projektów inwestycyjnych, która jest ściśle związana z wartością bieżącą netto (NPV). Definiuje się ją również jako wartość stopy dyskontowej, która powoduje, że NPV jest równe zero dla danego projektu inwestycyjnego.

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) daje nam względną miarę rentowności, to znaczy, że jest wyrażona w procentach. Główny problem leży w jego obliczeniu, ponieważ liczba okresów da rząd rozwiązywanego równania. Do rozwiązania tego problemu możemy użyć różnych przybliżeń, kalkulatora finansowego lub programu komputerowego.

Istnieje kilka sposobów na jej obliczenie. Oczywiście bez użycia narzędzi obliczeniowych, jakie oferują nowoczesne kieszonkowe kalkulatory finansowe lub narzędzia do obliczeń finansowych w Excelu. Są to:

Próba i błąd

Metoda ta jest powolna, ponieważ wymaga obliczania wartości bieżącej netto (NPV) projektu przy zastosowaniu różnych stóp kosztu kapitału, aż do momentu, gdy NPV wyniesie zero.

Metoda graficzna

Dla analizowanych projektów opracowywane są różne profile. To znaczy bliczane są różne wartości NPV przy różnych kosztach kapitałowych, a następnie rzutowane na wykres współrzędnych kartezjańskich. Kiedy krzywa wartości bieżącej netto przetnie oś X reprezentującą stopę procentową, punkt ten będzie odpowiadał wewnętrznej stopie zwrotu.

Metoda Internal Rate of Return: Zalety i wady 

Zalety

Uwzględnia wartość w czasie przepływów pieniężnych z inwestycji.

– Zapewnia względną miarę projektu.

Wady

– Trudności w obliczeniach, które można przezwyciężyć za pomocą arkuszy kalkulacyjnych.

– Zakłada reinwestycję/refinansowanie środków pośrednich wygenerowanych przez projekt w tempie równym IRR. Kryterium IRR zakłada, że dodatnie przepływy pieniężne są reinwestowane przez cały okres trwania inwestycji przy stopie procentowej równej stopie IRR oraz że ujemne przepływy pieniężne netto są finansowane kapitałem, którego koszt jest również równy IRR.

– W konsekwencji tego założenia implikowanego przez obliczenie IRR i właśnie z zamiarem skorygowania wady, którą ono zakłada, niektórzy analitycy obliczają tak zwaną skorygowaną wewnętrzną stopę zwrotu (IRCR), która nie jest IRR żadnej inwestycji, ale wynikiem łącznego uwzględnienia przepływów badanego projektu i przeznaczenia przepływów pośrednich w trakcie badania projektu.

– Możliwość, że projekt nie ma rzeczywistej rentowności, która jest znana jako niespójność IRR; występuje, gdy projekt nie przedstawia żadnej dodatniej rzeczywistej rentowności lub gdy przedstawia dwie lub więcej dodatnich rzeczywistych rentowności.

Sprawdź także: Analiza fundamentalna spółki

Wniosek

IRR dostarcza informacji o oczekiwanej stopie wzrostu, jaką firma osiągnie po realizacji projektu. Wysoka IRR wskazuje, że projekt ma potencjalnie pozytywny wpływ na wzrost, podczas gdy ujemna IRR wskazuje na powolny lub słaby wzrost.

Jednak wewnętrzna stopa zwrotu może być zbyt optymistyczna, dlatego niektórzy inwestorzy odwołują się do zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu.

Wewnętrzna stopa zwrotu jest często wykorzystywana do określenia, czy nowy projekt może być bardziej opłacalny niż projekt już istniejący. Inwestorzy giełdowi mogą wykorzystać te informacje, aby dokonać własnej oceny oczekiwanego wzrostu spółki i podjąć decyzję o zajęciu pozycji. Nie zawsze możliwe jest uzyskanie wewnętrznej stopy zwrotu (IRR), przeczytaj nasz artykuł o obligacjach wieczystych aby dowiedzieć się więcej.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

YoY: Czym jest i jak obliczyć?
YoY, znany również jako Year-Over-Year (po polsku: rok do roku), jest porównaniem statystyki z jednego okresu do tego samego okresu w poprzednim roku. Okres ten to zazwyczaj miesiąc lub kwartał. Wskaźnik rok do roku oblicza zmianę procentową w cią...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...