Co to jest wartość bieżąca netto?

Wartość bieżąca netto (NPV) jest wskaźnikiem finansowym używanym do określenia wykonalności projektu. Jeśli po zmierzeniu przyszłych strumieni przychodów i wydatków oraz zdyskontowaniu początkowej inwestycji nadal istnieje pewien zysk, projekt jest wykonalny.

Co to jest wartość bieżąca netto?

Co to jest wartość bieżąca netto?

Wartość bieżąca netto oblicza, według wartości bieżącej, pieniądze, które dana inwestycja wygeneruje w przyszłości, biorąc pod uwagę, że realna wartość pieniądza zmienia się w czasie.

Metodologia ta jest szeroko stosowana do oceny projektów. Celem analizy różnych inwestycji jest inwestowanie w te, które generują największą wartość dla firmy. Metoda ta opiera się więc na aktualizacji przepływów pieniężnych netto według stopy.

Aby ustalić wartość bieżącą netto, przyszłe przepływy pieniężne muszą zostać zdyskontowane przy zastosowaniu akceptowalnej stopy dyskontowej, zwanej również kosztem kapitału, tj. standardowej stopy zwrotu z innych aktywów o podobnym ryzyku lub stopy ustalonej przez bank centralny. Według ekspertów finansowych, przepływy pieniężne są dyskontowane z dwóch powodów:

– Bo dolar dzisiaj jest wart więcej niż dolar jutro.

– Ponieważ bezpieczny dolar jest wart więcej niż ryzykowny.

Jeśli NPV jest większe od 0, projekt będzie generował zyski dla inwestora.

Jeśli NPV jest równe 0, nie odnotuje ani zysków, ani strat.

Jeśli NPV jest mniejsza od 0, to projekt nie przyniesie zysków, więc nie należy w niego inwestować.

Zalety i wady wartości bieżącej netto (NPV)

Zalety wartości bieżącej netto

NPV ma kilka zalet przy ocenie projektów inwestycyjnych, głównie to, że jest metodą łatwą do obliczenia, a z kolei dostarcza użytecznych prognoz dotyczących wpływu projektów inwestycyjnych na wartość przedsiębiorstwa. Zaletą tej metody jest również uwzględnienie różnych terminów wymagalności przepływów pieniężnych netto.

Wady wartości bieżącej netto

Jednak pomimo swoich zalet ma ona również pewne wady, takie jak trudność w określeniu stopy dyskontowej oraz założenie reinwestowania przepływów pieniężnych netto (zakłada, że dodatnie przepływy pieniężne netto są natychmiast reinwestowane przy stopie, która pokrywa się ze stopą dyskontową, a ujemne przepływy pieniężne netto są finansowane z zasobów, których koszt jest również równy stopie dyskontowej).

Czy istnieją różnice pomiędzy VAR i IRR?

VAR i IRR to dwa elementy, które są ogólnie bardzo przydatne przy obliczaniu finansowej i ekonomicznej opłacalności biznesu lub projektu inwestycyjnego. Jednak błędem popełnianym przez wielu specjalistów biznesowych jest założenie, że te dwie wartości zawsze się pokrywają.

Aby lepiej zobrazować, na czym polegają najistotniejsze różnice między tymi dwoma pojęciami, dokonajmy bezpośredniej relacji między nimi, biorąc za punkt odniesienia wkład zarówno w zarządzanie, jak i w rentowność:

Te dwie koncepcje dokonują odmiennej analizy rentowności przedsiębiorstwa. Podczas gdy NPV robi to w wartościach netto, czyli w jednostkach monetarnych, a więc wpisanych w logikę konkretnego momentu, IRR daje nam względną miarę tej samej rentowności, czyli jej procent.

Przepływy pieniężne to kolejny punkt różnicy między tymi dwoma pojęciami. Jeśli NPV uwzględnia ich zapadalność i w rzeczywistości daje pierwszeństwo najbliższym, aby uniknąć ryzyka inwestycji, to nie dzieje się tak samo w przypadku IRR. Ta ostatnia nie uwzględnia faktu, że przepływy pieniężne muszą być co jakiś czas reinwestowane przy tak zwanej stopie dyskontowej K, lecz przeciwnie, są uzyskiwane przy stopie zwrotu (r), która w dłuższej perspektywie skutkuje zawyżeniem inwestycji w projekt jako taki.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły