Czym jest Udział w Rynku (Market Share)?

Market share jest bardzo ważną koncepcją w świecie inwestycji, ponieważ pozwala nam zrozumieć, jak wpływowa w danym sektorze jest analizowana spółka w porównaniu z jej konkurentami. Uwzględnienie tej informacji w strategii analitycznej pozwala lepiej ukierunkować wybory handlowe i inwestycyjne. W tym artykule omówimy bardziej szczegółowo: czym jest udział w rynku, jaki jest wzór na jego obliczenie, dlaczego jest ważny, kilka przykładów, różnicę między bezwzględnym a względnym udziałem w rynku.

Udział w rynku

Udział w rynku: Definicja Market Share

Udział w rynku to po prostu to, ile procent całkowitej sprzedaży w danej branży stanowi sprzedaż danej firmy. To miara, która pokazuje, jak dużo kontroluje spółka na tle konkurencji w danej dziedzinie. Innymi słowy, to stosunek całkowitej sprzedaży firmy do całkowitej sprzedaży w danej branży, w której ta firma działa.

Istnieją dwa rodzaje udziału w rynku: wartościowy i ilościowy udział w rynku. Pierwszy z nich opiera się na rzeczywistym udziale sprzedaży w całkowitej sprzedaży danego segmentu. Z drugiej strony udział ilościowy odnosi się do jednostek produktu sprzedanych przez spółkę w stosunku do całkowitej liczby jednostek sprzedanych na rozważanym rynku.

Jak obliczyć udział w rynku?

Wzór jest następujący:

Udział w rynku = (Całkowita sprzedaż na rynku / Sprzedaż firmy) ×100

Tak więc, jak można się domyślić, będziemy rozważać i odnosić się do dwóch liczb: wartości całkowitych obrotów rynkowych i obrotów firmy. Mnożenie przez 100 daje nam następnie wartość procentową, co z kolei pozwoli nam określić udział danej firmy w rynku.

Dlaczego udział w rynku jest ważny?

Udział w rynku (market share) jest ważny, ponieważ dostarcza nam wielu informacji, które mogą być przydatne zarówno dla inwestorów, jak i dla osób działających jako przedsiębiorcy na danym rynku. Czyli dane takie jak: wielkość firmy, jej strefa wpływów, wyniki i tak dalej. Oczywiście należy je następnie umieścić we właściwym kontekście. W szczególności należy wziąć pod uwagę strukturę rynku, na którym działa spółka.

Może to przede wszystkim dostarczyć przydatnych informacji do oceny szans na sukces własnej firmy w segmencie produkcyjnym. Dojrzałe rynki, charakteryzujące się kilkoma dużymi graczami (na przykład w przypadku Apple, który sam ma ogromny udział wynoszący 70%), oferują mniejsze szanse na wzrost niż rynki charakteryzujące się większą fragmentacją i dynamiką.

Następnie analiza udziału w rynku dostarcza nam również danych w odniesieniu do zmian i tendencji w udziale w rynku. Na rynkach, które zdefiniowaliśmy jako mniej dojrzałe, udziały w rynku mają tendencję do szybkich zmian, więc spadek udziału w rynku firmy referencyjnej, jeśli jest tymczasowy, może nie być szczególnie niepokojącym sygnałem. Z drugiej strony, na bardziej dojrzałych rynkach udział kapitałowy ma tendencję do utrzymywania się na stabilnym poziomie, więc jego spadek w tym kontekście może być dość problematycznym sygnałem.

Wszystkie te czynniki można uwzględnić przy dokonywaniu wyborów inwestycyjnych. Oceniając spółki, w które warto zainwestować, należy wziąć pod uwagę ich udział w rynku i sektor, w którym działają. Jeśli rynek jest dojrzały, inwestowanie w stabilne, solidne spółki z długą historią może być dobrym wyborem inwestycyjnym. Z drugiej strony, jeśli rynek jest mniej dojrzały i bardziej podzielony, rozsądniejsze może być korzystanie z instrumentów finansowych, takich jak fundusze ETF, w celu dywersyfikacji, a tym samym rozłożenia ryzyka na wiele różnych spółek.

Jak obliczany jest udział rynkowy spółki? Przykład

Przyjrzyjmy się przykładowi, aby lepiej zrozumieć koncepcję udziału w rynku.

Jeśli brytyjscy konsumenci wydali łącznie 100 miliardów funtów na artykuły spożywcze każdego roku, a sprzedaż Green Grocer Co. osiągnęła 4,5 miliarda funtów w tym samym okresie, firma ta miała 4,5% udział w brytyjskim rynku spożywczym.

Czym jest względny i bezwzględny udział w rynku?

Mówiąc o udziale w rynku, można rozróżnić względny i bezwzględny udział w rynku.

Bezwzględny udział w rynku dostarcza nam częściowej, ale ważnej informacji: jaki jest wpływ firmy w stosunku do jej rynku docelowego. Na przykład, firma może znacząco zwiększyć swoją sprzedaż w danym kwartale, ale jeśli tempo wzrostu sprzedaży firm konkurencyjnych jest wyższe, może to nie być tak spektakularnym znakiem. Informacje te można wywnioskować z udziału bezwzględnego, a w szczególności ze zmian udziału bezwzględnego w danym okresie.

Z drugiej strony, względny udział w rynku pokazuje, jak firma zachowuje się w stosunku do konkurenta. Daje to zatem jeszcze pełniejszy obraz sytuacji. Załóżmy, że firma działająca w sektorze spożywczym ma udzia na poziomie 20%. Liczba ta sama w sobie może być bardzo pozytywna na rynku charakteryzującym się silnym rozdrobnieniem, ale jeśli firmy konkurencyjne mają odpowiednio 40% i 30% udziału w rynku, wówczas wpływ firmy w rozważanym segmencie jest zdecydowanie ograniczony.

Obliczanie względnego i bezwzględnego udziału w rynku

Bezwzględny udział w rynku jest obliczany, jak widzieliśmy, za pomocą wzoru:

  • Udział w rynku=(Całkowita sprzedaż rynkowa/Sprzedaż firmy)×100

Teraz, kiedy już obliczymy udział, wszystko, co musimy zrobić, to odjąć od tej wartości 100, aby znaleźć udział, którego X nie kontroluje. Na przykład, jeśli X kontroluje 20%, oznacza to, że nie kontroluje 80%. W tym momencie dzielimy udział, który firma kontroluje, przez udział, którego firma nie kontroluje. Otrzymana wartość to względny udział w rynku.

Market share i analiza fundamentalna

Czym jest analiza fundamentalna, jeśli nie kluczowym narzędziem do badania kondycji finansowej i operacyjnej spółki? Udział w rynku, zarówno względny, jak i bezwzględny, jest w tym przypadku kluczowym wskaźnikiem. Podczas gdy udział bezwzględny ujawnia część rynku posiadaną przez spółkę, udział względny umieszcza ją w kontekście jej konkurentów. Oba te wskaźniki są niezbędne w ocenie firmy, dając analitykom jasną perspektywę pozycji konkurencyjnej firmy oraz wszelkich przewag lub wyzwań, przed którymi może ona stanąć w swojej branży.

Szukasz brokera giełdowego?

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.01

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!