Model CAPM: Co to jest?

Model wyceny aktywów kapitałowych (model CAPM) to model matematyczny opisujący związek między systematycznym ryzykiem inwestycyjnym a oczekiwanym zwrotem z aktywów, takich jak akcje. Opiera się on na relacji między współczynnikiem beta aktywów, stopą wolną od ryzyka (zazwyczaj stopą bonów skarbowych) i premią za ryzyko ceny akcji (oczekiwany zwrot rynkowy minus stopa wolna od ryzyka). Tutaj przyjrzymy się, czym jest model CAPM, niektórym jego założeniom, metodzie obliczeniowej, zaletom tego modelu i jego ograniczeniom.

Czym jest model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM)?

CAPM (ang. Capital Asset Pricing Model) oblicza oczekiwany zwrot z inwestycji i może być wykorzystywany do wyceny określonych aktywów, takich jak akcje. Jest on stosowany w kontekście finansów korporacyjnych, umożliwiając powiązanie ryzyka inwestycji z rynkiem jako całością. Został opracowany w celu pomiaru poziomu ryzyka.

Przykłady ryzyka to stopa procentowa, kurs walutowy i inflacja. Dlatego perspektywa, z której rozważane są inwestycje, jest zasadniczo systematyczna. Informacje te są następnie powiązane ze zwrotem z inwestycji. W efekcie inwestor jest zainteresowany poznaniem premii za ryzyko. Oczywiście im wyższe ryzyko, tym wyższy musi być oczekiwany zwrot, aby uzasadnić inwestycję.

Model CAPM: Wzór

Aby obliczyć model wyceny aktywów kapitałowych, można użyć następującego wzoru:

Ra = Rrf + [Ba x (Rm – Rrf)].

Gdzie:

 • Ra: oznacza zwrot z inwestycji. Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji
 • Rtf: oznacza stopę zwrotu wolną od ryzyka. Stąd poziom zwrotu przy braku ryzyka. (Teoretyczna) stopa zwrotu, jakiej inwestor może oczekiwać od inwestycji wolnej od ryzyka w danym okresie.
 • Ba: oznacza współczynnik beta inwestycji. Szczegółowe wyjaśnienie tego pojęcia znajduje się w kolejnych akapitach;
 • Rm: oznacza oczekiwaną rynkową stopę zwrotu;
 • Rm – Rrf= część w nawiasach odnosi się do premii za ryzyko;

Oczekiwana stopa zwrotu: Wzór

Zgodnie z założeniami, oczekiwana stopa zwrotu to nic innego jak średnia ważona stóp zwrotu z aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego. Aby ją obliczyć, można odwołać się do następującego wzoru:

E(Rp)= Suma (wi x E(Ri))

Oczekiwana stopa zwrotu jest istotną częścią obliczeń CAPM.

Współczynnik beta CAPM: Jak obliczyć?

Współczynnik beta CAPM to stosunek między zwrotem z inwestycji a względnym zwrotem z rynku i poziomem zwrotu wolnym od ryzyka. Tak więc, aby go obliczyć, należy najpierw obliczyć zwrot z inwestycji, następnie zwrot z rynku w danym okresie, RTF, czyli stopę zwrotu wolną od ryzyka, a na koniec obliczyć betę za pomocą następującego wzoru:

B = (ERi – rf) / (ERm – rf)

Gdzie B to beta, ERi to oczekiwany zwrot z inwestycji, ERm to zwrot rynkowy, a rt to poziom zwrotu wolny od ryzyka.

Premia za ryzyko rynkowe: Co to jest?

Jest to dodatkowy zwrot z inwestycji, która ma wyższy lub niższy poziom ryzyka niż stopa aktywów wolnych od ryzyka. Oznacza to, że inwestor otrzymuje premię za inwestowanie w aktywa z natury wolne od ryzyka.
Weźmy przykład obligacji, aby lepiej zrozumieć tę koncepcję. Kiedy inwestujesz w obligacje solidnej i stabilnej firmy, takiej jak Coca-Cola, poziom ryzyka jest niski. Ale premia również będzie niska.

W przypadku inwestycji w mniejszą spółkę poziom ryzyka jest wyższy, ale względna premia również będzie wysoka. Wyższa stopa procentowa, jaką musi zapłacić mniej stabilna spółka, odzwierciedla wynagrodzenie inwestora za ryzyko, jakie podejmuje, inwestując w spółkę, która jest mniej stabilna, a zatem obarczona wyższym ryzykiem niewypłacalności i utraty kapitału.

Model CAPM: założenia, zalety i wady

Zanim jednak poznamy zalety i wady tego modelu, należy pamiętać o jego założeniach:

Założenia modelu CAPM

 • Ryzyko systematyczne i niesystematyczne: Model zakłada podział ryzyka na dwie kategorie: ryzyko systematyczne (inaczej ryzyko rynkowe) i ryzyko niesystematyczne (inaczej ryzyko specyficzne dla danego aktywa). Ryzyko systematyczne wynika z ogólnych warunków rynkowych i nie można go uniknąć poprzez dywersyfikację. Ryzyko niesystematyczne dotyczy specyficznych czynników związanych z danym aktywem i może być zminimalizowane poprzez dywersyfikację portfela.
 • Rynek efektywny: Model zakłada, że rynek jest efektywny, co oznacza, że wszystkie dostępne informacje są uwzględniane w cenach aktywów. Innymi słowy, nie ma możliwości zdobycia stałej przewagi informacyjnej.
 • Oczekiwana stopa zwrotu: Model opiera się na założeniu, że inwestorzy oczekują dodatkowej premii za podjęcie ryzyka inwestycyjnego. Premia ta jest proporcjonalna do ryzyka systematycznego i mierzona przez tzw. współczynnik beta.
 • Stopa zwrotu bez ryzyka: Istnieje pewna stopa zwrotu, zwana stopą wolną od ryzyka, która odpowiada inwestycji o zerowym ryzyku, np. obligacjom skarbowym. Inwestorzy wymagają co najmniej tej stopy zwrotu jako rekompensaty za odrzucenie ryzyka.
 • Model jednostronny: CAPM zakłada, że inwestorzy podejmują decyzje tylko na podstawie oczekiwanej stopy zwrotu i ryzyka. Inne czynniki, takie jak płynność czy manipulacje podatkowe, są pomijane.
 • Współczynnik beta: Współczynnik beta mierzy wrażliwość aktywa na zmiany na rynku ogólnym. Aktywa o współczynniku beta większym niż 1 są bardziej wrażliwe na ruchy rynkowe, podczas gdy aktywa o beta mniejszym niż 1 są mniej wrażliwe.
 • Model równowagi: Model zakłada, że ceny aktywów dostosowują się tak, aby osiągnąć równowagę między oczekiwaną stopą zwrotu a ryzykiem. Inwestorzy zrównoważą swoje portfele w taki sposób, aby oczekiwana stopa zwrotu odpowiadała premii za ryzyko.
 • Brak opodatkowania i kosztów transakcyjnych: Model pomija wpływ podatków i kosztów transakcyjnych na decyzje inwestycyjne.

Zalety modelu CAPM

 1. Prostota: CAPM jest modelem stosunkowo prostym do zrozumienia i zastosowania. Jego podstawowe założenia są intuicyjne, co ułatwia jego wykorzystanie.
 2. Podstawy teoretyczne: Model ma mocne podstawy teoretyczne oparte na teorii portfelowej i teorii równowagi rynkowej.
 3. Współczynnik beta: Współczynnik beta dostarcza miernika wrażliwości aktywa na zmiany rynkowe, co może pomóc inwestorom ocenić ryzyko inwestycji w porównaniu do ryzyka całego rynku.
 4. Porównywalność: CAPM umożliwia porównywanie oczekiwanych stóp zwrotu różnych aktywów.

Wady Modelu CAPM

 1. Założenia: CAPM opiera się na szeregu założeń, które często nie odpowiadają rzeczywistości rynków finansowych. Na przykład, założenie o efektywności rynku nie zawsze jest spełnione, a rynek nie zawsze działa w sposób doskonale zrównoważony.
 2. Brak uwzględnienia dodatkowych czynników ryzyka: Model pomija wiele innych czynników ryzyka, które mogą wpływać na stopy zwrotu aktywów, takie jak inflacja, zmienność rynku, zmienne makroekonomiczne czy specyficzne dla branży czynniki.
 3. Trudność w oszacowaniu stopy zwrotu bez ryzyka: CAPM wymaga oszacowania stopy zwrotu bez ryzyka, co może być wyzwaniem, zwłaszcza w warunkach niestabilności rynkowej.
 4. Brak dokładności w przewidywaniach: CAPM często nie jest dokładny w przewidywaniu rzeczywistych stóp zwrotu aktywów, zwłaszcza w krótkim okresie czasu. Modele bardziej zaawansowane mogą lepiej radzić sobie z niestandardowymi sytuacjami rynkowymi.
 5. Ograniczone zastosowanie: Model jest bardziej odpowiedni dla aktywów publicznie notowanych na giełdach, a mniej dla aktywów prywatnych czy nierynkowych.

Podsumowując, choć model CAPM jest krytykowany za nierealistyczne założenia, w wielu sytuacjach zapewnia on bardziej użyteczny wynik niż DDM czy WACC. Bardzo łatwo to obliczyć i przetestować.

Często zadawane pytania

Na czym polega model CAPM?

CAPM to model finansowy mający na celu powiązanie systematycznego ryzyka inwestycji i oczekiwanego zwrotu z aktywów.

Jaka jest formuła CAPM?

Wzór jest następujący: Ra = Rrf + [Ba x (Rm – Rrf). Ra: oznacza zwrot z inwestycji. Rtf: oznacza stopę zwrotu wolną od ryzyka. Ba: oznacza współczynnik beta inwestycji, a Rm – Rrf odnosi się do premii za ryzyko.

Jaki jest wzór na oczekiwaną stopę zwrotu?

Wzór na oczekiwaną stopę zwrotu jest następujący: E(Rp)= Suma (wi x E(Ri))

Co to jest współczynnik beta CAPM?

Współczynnik beta CAPM odnosi się do stosunku zwrotu z inwestycji do względnego zwrotu z rynku i poziomu zwrotu przy braku ryzyka.

Jak obliczana jest beta?

Użyj następującego wzoru do obliczenia współczynnika beta: B = (ERi – rf) / (ERm – rf). Gdzie B to beta, ERi to oczekiwany zwrot z inwestycji, ERm to zwrot rynkowy, a rt to poziom zwrotu przy braku ryzyka.

Szukasz brokera do inwestowania?

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

Minimalny depozyt:

€200.00


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!