Co to jest dywidenda i kiedy jest wypłacana?

Dywidenda jest jedną z form, dzięki której inwestorzy mogą uzyskać zwrot finansowy i inwestycyjny. W związku z tym, aby świadomie poruszać się w świecie inwestycji, należy mieć jasność co do tego, czym są dywidendy, kiedy są wypłacane, jak działają, jak są obliczane, kto jest uprawniony do ich otrzymywania, jakie są ich rodzaje, jaki jest kalendarz dywidend. Poniżej zajmiemy się wszystkimi tymi kwestiami i innymi informacjami przydatnymi do zrozumienia tego bardzo ważnego tematu.

Co to jest dywidenda?

Dywidendę możemy zdefiniować jako podział zysków spółki pomiędzy jej akcjonariuszy, której wielkość jest ustalana przez zarząd na zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Po zatwierdzeniu budżetu wynikającego z analizy sprawozdania finansowego, zyski są wypłacane. Innymi słowy, spółka dokonuje okresowej płatności na rzecz akcjonariuszy za wniesiony kapitał.

Część zysku, która jest wypłacana akcjonariuszom, jeśli oczywiście wystąpił zysk, jest znana jako „wypłata dywidendy”, a kapitał wypłacany każdemu akcjonariuszowi jako „dywidenda”. Walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje decyzję o wypłacie dywidendy, na podstawie głosowania na zasadzie kapitalistycznej (tj. gdzie wartość głosu zależy od ilości posiadanych akcji).

Jak działa dywidenda na akcję?

Wypłata dywidendy jest sygnałem dotyczącym solidności finansowej, stabilności i trwałości modelu biznesowego. Są to optymistyczne sygnały dla inwestorów, którzy są skłonni, zarówno ze względu na perspektywy, jak i możliwość korzystania z zysków generowanych przez spółkę, inwestować w akcje spółek wypłacających dywidendy.

Spółka, która obniża lub skraca dywidendę na akcję, może sygnalizować, że ma problemy. Dlatego też spółki często wolą zabezpieczyć dywidendę na akcje niż wysyłać inwestorom negatywne komunikaty, sygnalizowane brakiem podziału zysków pomiędzy akcjonariuszy. Niemniej jednak, choć są to ogólne trendy, z pewnością nie można ich traktować jako bezwzględnych reguł. Istnieją spółki, w tym niektóre FAANG, które są bardzo stabilne, zdrowe finansowo i mają dominującą pozycję rynkową, które nie wypłacają dywidend, ponieważ pieniądze są po prostu reinwestowane w innowacje lub zwiększanie udziałów w rynku.

Takie spółki zwykle działają w sektorach zaawansowanych technologii, w których potrzeba innowacji jest stała. Tak więc, chociaż cięcie dywidend lub ich niewypłacanie może być złym znakiem, niekoniecznie jest tak, że spółka, która nie wypłaca dywidend, jest w złej kondycji.

Kiedy i jak wypłacana jest dywidenda? Kalendarz

Ustaliliśmy już, czym jest dywidenda. Ale kiedy dywidenda jest wypłacana?

Istnieją trzy istotne momenty:

Dzień ustalenia prawa do dywidendy pełni rolę daty granicznej, tj. określa, kto jest faktycznie uprawniony do otrzymania dywidendy. Aby być uprawnionym do otrzymania dywidendy, należy być akcjonariuszem spółki do tego dnia, zwykle dzień lub dwa przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Data ex-dywidendy to czas od daty ex-dywidendy do faktycznej wypłaty. Osoby, które kupią akcje w tym czasie, nie są uprawnione do dywidendy, która zamiast tego trafia do tych, którzy już wcześniej byli właścicielami akcji.

Data wypłaty to dzień, w którym następuje faktyczny przelew środków na rachunek bankowy akcjonariuszy. Dywidendy są wypłacane raz w roku lub w ustalonych terminach, miesięcznie, półrocznie lub kwartalnie.

Jak obliczane są dywidendy?

Dywidenda jednostkowa jest obliczana poprzez podzielenie wypłaconego zysku przez liczbę wyemitowanych akcji. Po dokonaniu tego podziału, DPS jest dzielony przez liczbę posiadanych akcji, dzięki czemu można obliczyć wyniki, do których uprawniony jest każdy akcjonariusz. Gdy wartość DPS jest znana, jest ona mnożona przez liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza, a tym samym znana jest kwota dywidendy, do której jest on uprawniony.

Przykład obliczania dywidendy

PROBLEM: Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 800 000 EUR, podzielony przez emisję 200 000 akcji o wartości 4 EUR każda. W roku obrotowym osiąga zysk w wysokości 100 000 euro. Biorąc pod uwagę wysoką wartość, podjęto decyzję o reinwestycji 50% i wypłacie akcjonariuszom kolejnych 50%.

ROZWIĄZANIE: Podział jest wyrażony w następujący sposób: 50.000 euro / 200.000 akcji = 0,25 centa na akcję (DPS). Jeśli akcjonariusz posiada 3 000 akcji, otrzyma dywidendę w wysokości 75 euro.

Stopa dywidendy z akcji wzrasta, jeśli wartość spółki wzrosła lub jeśli cena akcji spadła.

Jednocześnie spada, jeśli spółka zdecyduje się zmniejszyć wypłacaną dywidendę lub jeśli cena akcji wzrośnie.

Rodzaje dywidend

Dywidendy można podzielić na różne rodzaje i podkategorie:

 • Rodzaje Dywidendy:
  • Dywidenda Zwykła a Nadzwyczajna:
   • Dywidenda Zwykła: Regularna wypłata od spółki na podstawie ustalonego zysku.
   • Dywidenda Nadzwyczajna: Wypłacana za specjalną operację lub wyjątkowy zysk, poza ustaloną regularną wypłatą.
    • Dywidenda Uzupełniająca: Nadzwyczajna, jednak włączana do dywidendy zwykłej z różnych przyczyn.
 • Forma Płatności:
  • Płatność Jednorazowa a w Ratach:
   • Jednorazowa: Otrzymuje się jednorazową kwotę.
   • W Ratach: Kwota podzielona na mniejsze płatności w ciągu kilku miesięcy.
 • Formy Dywidendy:
  • Gotówkowa a Akcyjna:
   • Gotówkowa: Płatność w gotówce.
   • Akcyjna: W postaci dodatkowych akcji.
    • Przykład: Otrzymujemy procent nowych akcji, np. 10% dywidendy dodaje 10 nowych akcji do posiadanych 100.

Aby dowiedzieć się, które akcje przynoszą najwyższe dywidendy, zalecamy przeczytanie najlepsze spółki dywidendowe 2023.

Jak dywidendy wpływają na cenę akcji?

W sekcji poświęconej terminom wypłaty dywidend zauważyliśmy, że dywidendy nie są wypłacane z dnia na dzień. Wręcz przeciwnie, muszą one zostać ogłoszone przez spółkę: zarówno data wypłaty, jak i jej wielkość. Ogłoszenia te pełnią nie tylko funkcję informacyjną dla akcjonariuszy, ale także funkcję informacyjną dla potencjalnych inwestorów.

Wróćmy do koncepcji daty dywidendy, aby zrozumieć, jak to działa. Data ta, jak powiedzieliśmy, sygnalizuje ostatni użyteczny moment (1 lub 2 dni wcześniej), w którym można kupić akcję, aby nabyć prawo do otrzymania dywidendy. Ponieważ inwestorzy wiedzą, że kupując akcje przed tą datą, otrzymają dywidendę, będą zmuszeni zapłacić wyższą cenę. Mechanizm ten powoduje wzrost cen.

W związku z tym, w dniu faktycznej wypłaty dywidendy, można czasami zaobserwować spadek wartości akcji, ponieważ rynek uwzględnia i manifestuje informację, że nowi akcjonariusze nie są już skłonni płacić wyższej ceny, ponieważ nie są uprawnieni do dywidendy. Nie wiadomo jednak z góry, jak silna będzie ta redukcja, a także jak intensywny będzie wzrost cen. Wiele zależy od nastrojów rynkowych i entuzjazmu wokół konkretnych akcji.

Stopa dywidendy (Dividend Yield)

Bardzo ciekawym pojęciem, szczególnie przy ocenie wyborów inwestycyjnych, jest stopa dywidendy lub dividend yield. Jest to nic innego jak stosunek wypłaconej dywidendy do wartości akcji. Jest to miara zwrotu z akcji i może pełnić dwie funkcje:

 • pierwszą jest porównanie różnych spółek, aby sprawdzić, która z nich faktycznie ma lepszy wskaźnik, a tym samym może być, z tego punktu widzenia, lepszą inwestycją,
 • drugą jest ustalenie faktycznej atrakcyjności inwestycji, zwłaszcza w okresie poprzedzającym dzień wypłaty dywidendy, kiedy oceniana jest kwestia wypłaty premii, a tym samym tego, czy wypłacona stopa zwrotu uzasadnia zapłacenie premii za zakup akcji.

Dywidendowe fundusze ETF

Wypłata dywidendy przez ETF-y dywidendowe zależy od spółek znajdujących się w ich portfelach. Fundusz zbiera dywidendy od tych spółek i przekazuje je swoim inwestorom. Zazwyczaj dywidendy są wypłacane cyklicznie, na przykład co kwartał lub co pół roku.

Jednak warto zauważyć, że nie wszystkie ETF-y dywidendowe wypłacają dywidendy bezpośrednio inwestorom. Niektóre fundusze decydują się reinwestować zebrane dywidendy, dodając je do swojego portfela inwestycyjnego. W takim przypadku inwestorzy nadal mają udział w dywidendzie poprzez wzrost wartości swoich jednostek.

Czytaj także: Najlepsze dywidendowe ETF.

Podatki od dywidend

Zgodnie z polskim prawem podatkowym, opodatkowanie dywidend różni się w zależności od dwóch podstawowych czynników: procentu udziałów posiadanych przez akcjonariusza oraz lokalizacji spółki. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do przeczytania artykułu na temat opodatkowania dywidend w Polsce.

Podsumowując, dywidendy powstają z zysków wypracowanych przez spółki i są rozdzielane między akcjonariuszy. Niemniej jednak, nie wszystkie akcje są uprawnione do dywidendy. Wypłacanie dywidend jest sposobem, w jaki spółki mogą spłacać zaufanie akcjonariuszy i nagradzać ich za udział w sukcesie firmy.

Polecamy także:

Często zadawane pytania

Co to jest dywidenda i jak jest wypłacana?

Dywidenda to płatność, którą spółka dokonuje na rzecz swoich akcjonariuszy jako podział zysków wypracowanych przez firmę. Dywidenda może być wypłacana na różne sposoby, zazwyczaj w formie gotówki. Akcjonariusze otrzymują dywidendę w ustalonym terminie, a płatność może być dokonywana poprzez wystawienie czeku lub przelew na rachunek bankowy akcjonariusza. W niektórych przypadkach, zamiast gotówki, dywidenda może być wypłacana w formie dodatkowych akcji, co nazywane jest dywidendą akcyjną. Decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje zarząd spółki i jest zatwierdzana na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

W jaki sposób są wypłacane dywidendy?

Wypłata dywidendy zależy od decyzji zarządu i walnego zgromadzenia spółki. Zazwyczaj dywidendy są wypłacane cyklicznie, na przykład raz w roku lub w ustalonych terminach, takich jak kwartał lub półrocze. Data wypłaty dywidendy jest określana przez spółkę i ogłaszana akcjonariuszom. Po ogłoszeniu dywidendy i ustaleniu daty wypłaty, akcjonariusze otrzymują dywidendę w ustalonym terminie.

Jak długo trzeba trzymać akcje żeby dostać dywidendę?

Aby otrzymać dywidendę, inwestor musi nabyć akcje przed dniem ustalenia prawa do dywidendy, zwyczajowo wyznaczonym jednym dniem roboczym przed samym dniem ustalenia tego prawa. Zakup akcji w dniu ustalenia prawa do dywidendy lub później uniemożliwia otrzymanie dywidendy.

Komu należy się dywidenda?

Akcje zakupione w dniu ich ex-dividend date lub później nie otrzymają następnej wypłaty dywidendy.

Czy spółka ma obowiązek wypłacać dywidendy i czy wszystkie spółki muszą mieć wypłatę?

Dystrybucja dywidend nie jest ani obowiązkowa, ani regulowana jako taka. Innymi słowy, decyzja należy wyłącznie od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które nie jest w tym sensie ograniczone. Jednak wiele zależy od kraju, organu regulacyjnego i innych aspektów, które należy wziąć pod uwagę.

Czy trzeba płacić podatek od dywidendy?

W Polsce, płatnicy dywidendy, czyli spółki, odpowiadają za potrącenie podatku od dywidendy i przekazanie go do Urzędu Skarbowego. Otrzymujący dywidendę powinien dostać potwierdzenie potrącenia podatku od spółki, które jest niezbędne w ewentualnym rozliczeniu podatku dochodowego. Podatek od dywidendy wynosi 19% i jest potrącany przez płatnika, a osoba otrzymująca dywidendę nie musi deklarować tego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym, gdyż jest on rozliczany przez spółkę wypłacającą dywidendę. Istnieją jednak zwolnienia z tego podatku, pod warunkiem spełnienia określonych warunków, takich jak posiadanie udziałów w spółce przez co najmniej dwa lata oraz innych kryteriów związanych z udziałami i rezydencją podatkową.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€200.00


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!