Co to jest dywidenda i kiedy jest wypłacana?

Zdecydowałeś się zostać wspólnikiem w firmie, ale nie wiesz od czego zacząć? W tym artykule dowiesz się, czym są dywidendy z akcji. Omówimy także czym są dywidendy, sposób ich działania oraz inne przydatne informacje.

Co to jest dywidenda?

Dywidenda to okresowa płatność, którą spółka dokonuje na rzecz akcjonariuszy w zamian za wniesiony kapitał. Są one wypłacane przez spółki nabywcom udziałów po przeprowadzeniu zwyczajnego zgromadzenia w celu ustalenia budżetu. Po zatwierdzeniu budżetu na podstawie analizy bilansu, następuje wypłata tych zysków.

Pod koniec roku firmy sprawdzają, czy osiągnęły zysk, czy też stratę. Jeśli firma osiągnie zysk, może wypłacić część tego zysku swoim akcjonariuszom. Dywidenda jest przekazywana w formie kapitału każdemu akcjonariuszowi.

 • Decyzja o wypłacie dywidendy zapada na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, na którym wszyscy uczestnicy, czyli akcjonariusze, głosują nad tą decyzją.
 • Data ex-dividend to czas pomiędzy datą ex-dividend a rzeczywistą wypłatą dywidendy. Ktokolwiek kupi udział w tym okresie nie ma prawa do dywidendy, która zamiast tego trafia do poprzedniego posiadacza udziału.
 • Data wycofania: Jest to dzień, w którym akcjonariusz uzyskuje prawo do otrzymania dywidendy.
 • Data płatności: Jest to dzień, kiedy akcjonariuszowi zostanie dokonana wypłata.

Dywidendy mogą być wypłacane w formie pieniężnej lub w postaci akcji (w tym drugim przypadku mówimy o dywidendzie akcyjnej) i są wypłacane raz w roku lub w ustalonych terminach.

Na przykład amerykańskie firmy zazwyczaj dokonują czterech płatności, po jednej na każdy kwartał.

Jak działa dywidenda na akcję?

Dywidendy powstają, gdy firmy osiągają zyski. Jeśli firma nie sprzedaje i nie generuje przychodów, jej zysk będzie ujemny, co oznacza, że nie będzie miała środków na wynagradzanie swoich akcjonariuszy.

Warren Buffett powiedział kiedyś warto inwestować w spółki o dobrych wynikach i dominującej pozycji na rynku. I w pełni się z tym zgadzamy.

Jak obliczane są dywidendy?

Dywidendę jednostkową otrzymuje się poprzez podzielenie podzielonego zysku przez liczbę wyemitowanych akcji. Po dokonaniu tego podziału, DPS zostaje podzielony według udziałów, aby móc przystąpić do obliczania świadczenia, do którego uprawniony jest każdy akcjonariusz. Gdy znana jest wartość Dividend Per Share, jest ona mnożona przez liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza i w ten sposób pozna on kwotę dywidendy, do której jest uprawniony.

Przykład obliczenia dywidendy

PROBLEM: Firma posiada kapitał zakładowy w wysokości 800 000 euro, który jest podzielony na 200 000 akcji o wartości 4 euro każda. W roku obrotowym firma osiągnęła zyski w wysokości 100 000 euro. Z uwagi na wysoki zysk, firma postanowiła reinwestować połowę zysku, a drugą połowę wypłacić swoim akcjonariuszom.

ROZWIĄZANIE: Dystrybucja dywidendy jest wyrażona w następujący sposób: 50 000 euro / 200 000 akcji = 0,25 euro za akcję (DPS). Jeśli akcjonariusz posiada 3000 akcji, otrzyma dywidendę w wysokości 75 euro.

Stopa dywidendy z akcji wzrasta, jeśli wartość firmy rośnie lub cena akcji spada.

Jednocześnie maleje, jeśli spółka zdecyduje się zmniejszyć wypłacaną dywidendę lub gdy cena akcji wzrośnie.

Rodzaje dywidend

Jeśli otrzymujesz dywidendy, powinieneś wiedzieć, że istnieją różne rodzaje dywidend.

Wśród głównych można wyróżnić następujące:

 1. Dywidenda zwykła: Jest to dywidenda, którą otrzymujemy na podstawie ustalonej przez spółkę wypłaty w przypadku osiągnięcia zysku.
 2. Nadzwyczajna dywidenda: Jest to dywidenda, którą otrzymujemy dodatkowo w przypadku operacji lub nadzwyczajnego zysku, które dają podstawę do wypłaty nadzwyczajnej dywidendy.
 3. Dywidenda uzupełniająca: Jest to rodzaj dywidendy nadzwyczajnej, która jest dodawana do zwykłej dywidendy z różnych powodów.
 4. Pełna dywidenda: Cała dywidenda jest wypłacana w jednej płatności.
 5. Dywidenda w ratach: Na przykład dywidenda jest wypłacana kilka razy w ciągu roku.
 6. Zaliczka na poczet dywidendy: Dywidenda jest wypłacana poprzez przekazanie kapitału na rachunek bankowy akcjonariusza.
 7. Dywidenda akcyjna: Dywidenda jest wypłacana poprzez wydanie akcji akcjonariuszowi o wartości równej dywidendzie, która ma być otrzymana, lub zgodnie z decyzją podjętą przez walne zgromadzenie.

Głównym powodem, dla którego firmy wypłacają dywidendy, jest silny sygnał, jaki przynosi ta operacja. Firma potwierdza swoją solidność, stabilność i trwałość, przyciągając w ten sposób nowych inwestorów i potwierdzając swoją siłę. W tym kontekście zarówno wypłata nadzwyczajnej dywidendy, jak i wysokość wypłaty dywidendy zwykłej mają istotne znaczenie.

Firma, która zmniejsza lub eliminuje dywidendę bez inwestowania, może sygnalizować, że ma problemy. Firmy zwykle preferują zabezpieczenie dywidendy z akcji kosztem innych aspektów, aby przekazać pozytywny sygnał inwestorom.

Aby dowiedzieć się, które akcje przynoszą najwyższe dywidendy, zalecamy przeczytanie najlepsze spółki dywidendowe 2023.

Jak wypłacana jest dywidenda?

Zazwyczaj spółki, które wypłacają dywidendę pieniężną, robią to w okresach półrocznych. Czasami mogą wypłacać dywidendę nadzwyczajną, o czym wspominaliśmy w poprzednim akapicie.

Kalendarz ex-dywidend

Zazwyczaj spółki wypłacają dywidendy co pół roku. Czasami mogą również wypłacać specjalne dywidendy, o których wspomnieliśmy wcześniej.

Prześledźmy teraz mechanikę płatności.

Dividend Announcement Date: jest to dzień, w którym zarząd spółki ogłasza wysokość dywidendy.
Ex Dividend Date: w celu uniknięcia dylematów dotyczących własności przy wypłacie dywidendy, „The record date” poprzedzony jest okresem granicznym. Termin ten nazywany jest terminem wypłaty dywidendy (Ex dividend).
Record Date: jest to dzień, w którym spółka oficjalnie określa, kim są jej główni akcjonariusze.
Dzień wypłaty: dzień, w którym dywidenda jest wypłacana.

Warto zauważyć, że powyższe terminy mogą się różnić w zależności od spółki i praktyk stosowanych w danym rynku.

Wypłata dywidendy: Akcje lub gotówka

W przypadku wypłaty dywidendy firma może zdecydować się na jej realizację w różnych formach, takich jak:

 1. Dywidenda pieniężna: Firma wypłaca dywidendę akcjonariuszom w postaci gotówki, która jest przekazywana na ich rachunki bankowe.
 2. Dywidenda akcyjna: Firma może zdecydować się na wypłatę dywidendy w formie dodatkowych akcji. W tym przypadku akcjonariusz otrzymuje dodatkowe akcje zamiast gotówki.
 3. Dywidenda w formie innych aktywów: W niektórych przypadkach firma może wypłacić dywidendę, oferując akcjonariuszom inne aktywa, takie jak obligacje lub udziały w spółkach zależnych.

Wybór konkretnego rodzaju dywidendy zależy od strategii i sytuacji finansowej firmy oraz preferencji zarządu i akcjonariuszy.

Natomiast przy wypłacie dywidendy w postaci dodatkowych akcji otrzymujesz procentową część nowych akcji. Na przykład, jeśli akcjonariusz posiada 100 akcji, a spółka wypłaca 10% dywidendy w akcjach, to po wypłacie dywidendy akcjonariusz będzie miał 110 akcji.

Dywidendowe ETF


ETF-y dywidendowe są to fundusze inwestycyjne, które skupiają się na inwestowaniu w akcje spółek wypłacających dywidendy. Celem tych funduszy jest generowanie regularnych dochodów dla inwestorów poprzez zbieranie dywidendy z posiadanych akcji.

Wypłata dywidendy przez ETF-y dywidendowe zależy od spółek znajdujących się w ich portfelach. Fundusz zbiera dywidendy od tych spółek i przekazuje je swoim inwestorom. Zazwyczaj dywidendy są wypłacane cyklicznie, na przykład co kwartał lub co pół roku.

Jednak warto zauważyć, że nie wszystkie ETF-y dywidendowe wypłacają dywidendy bezpośrednio inwestorom. Niektóre fundusze decydują się reinwestować zebrane dywidendy, dodając je do swojego portfela inwestycyjnego. W takim przypadku inwestorzy nadal mają udział w dywidendzie poprzez wzrost wartości swoich jednostek.

Czytaj także: Najlepsze dywidendowe ETF.

Podatki od dywidend

Zgodnie z polskim prawem podatkowym, opodatkowanie dywidend różni się w zależności od dwóch podstawowych czynników: procentu udziałów posiadanych przez akcjonariusza oraz lokalizacji spółki. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do przeczytania artykułu na temat opodatkowania dywidend w Polsce.

Podsumowując, dywidendy powstają z zysków wypracowanych przez spółki i są rozdzielane między akcjonariuszy. Niemniej jednak, nie wszystkie akcje są uprawnione do dywidendy. Wypłacanie dywidend jest sposobem, w jaki spółki mogą spłacać zaufanie akcjonariuszy i nagradzać ich za udział w sukcesie firmy.

Polecamy także:

Często zadawane pytania

Co to jest dywidenda i jak jest wypłacana?

Dywidenda to płatność, którą spółka dokonuje na rzecz swoich akcjonariuszy jako podział zysków wypracowanych przez firmę. Dywidenda może być wypłacana na różne sposoby, zazwyczaj w formie gotówki. Akcjonariusze otrzymują dywidendę w ustalonym terminie, a płatność może być dokonywana poprzez wystawienie czeku lub przelew na rachunek bankowy akcjonariusza. W niektórych przypadkach, zamiast gotówki, dywidenda może być wypłacana w formie dodatkowych akcji, co nazywane jest dywidendą akcyjną. Decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje zarząd spółki i jest zatwierdzana na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Kiedy wypłacana jest dywidenda?

Wypłata dywidendy zależy od decyzji zarządu i walnego zgromadzenia spółki. Zazwyczaj dywidendy są wypłacane cyklicznie, na przykład raz w roku lub w ustalonych terminach, takich jak kwartał lub półrocze. Data wypłaty dywidendy jest określana przez spółkę i ogłaszana akcjonariuszom. Po ogłoszeniu dywidendy i ustaleniu daty wypłaty, akcjonariusze otrzymują dywidendę w ustalonym terminie.

Kiedy trzeba kupić akcję żeby dostać dywidendę?

Dzień ustalenia prawa do dywidendy (ang. ex-dividend date) jest zwykle ustalany jako jeden dzień roboczy przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. Oznacza to, że aby otrzymać wypłatę dywidendy, inwestor musi zakupić akcje przed dniem ustalenia prawa do dywidendy lub wcześniej. Jeśli akcje zostaną zakupione w dniu ustalenia prawa do dywidendy lub po tej dacie, inwestor nie będzie uprawniony do otrzymania dywidendy.

Komu należy się dywidenda?

Akcje zakupione w dniu ich ex-dividend date lub później nie otrzymają następnej wypłaty dywidendy.

Czy spółka ma obowiązek wypłacać dywidendy i czy wszystkie spółki muszą mieć wypłatę?

Dystrybucja dywidend nie jest ani obowiązkowa, ani regulowana jako taka. Innymi słowy, decyzja należy wyłącznie od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które nie jest w tym sensie ograniczone. Jednak wiele zależy od kraju, organu regulacyjnego i innych aspektów, które należy wziąć pod uwagę.

Jak obliczane są dywidendy z akcji?

Dywidendę określa się jako iloraz wypłaconych zysków przez liczbę akcji, na które podzielono kapitał zakładowy. Wyraża się ją jako kwotę dywidendy przypadającą na jedną akcję. Suma wypłaconych dywidend można obliczyć przez pomnożenie liczby akcji przez wartość dywidendy przypadającą na jedną akcję.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

* 81% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€200.00


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!