Jak rozliczyć podatek od dywidendy?

Jesteś udziałowcem i otrzymujesz dywidendy z inwestycji? Dywidendy podlegają opodatkowaniu w Polsce, ale jak rozliczyć podatek od dywidend? Stawka podatku od dywidend wynosi 19%, ale istnieją zwolnienia i odliczenia, które można zastosować.

Ponadto istnieją różne zasady dla rezydentów i nierezydentów. Upewnij się, że przestrzegasz polskich przepisów podatkowych i skonsultuj się ze specjalistą podatkowym, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące opodatkowania dywidend.

Podatek od dywidendy: Polskie spółki

W Polsce płatnik dywidendy, tj. spółka, jest odpowiedzialny za odprowadzenie podatku u źródła i przekazanie go do Urzędu Skarbowego. Osoba otrzymująca dywidendę powinna otrzymać od spółki pokwitowanie potrącenia podatku, które należy zachować do ewentualnego rozliczenia podatku dochodowego.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dywidendy są uznawane za przychód z kapitałów pieniężnych osób fizycznych.

Przeczytaj również: Jak wypłacana jest dywidenda

Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w tym dywidendy z funduszy emerytalnych i udziałów spółdzielczych, odsetki od udziałów spółdzielczych, wypłaty z majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki oraz nieodpłatne lub częściowo nieodpłatne świadczenia na rzecz udziałowców spółki, zostały wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Ile wynosi podatek od dywidendy?

Aby obliczyć podatek od dywidend, dochód z dywidend należy pomnożyć przez 19-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Nie jest możliwe odliczenie wydatków związanych z tym dochodem. Dochód z dywidendy nie jest również łączony z innymi dochodami opodatkowanymi według progresywnej skali podatkowej i nie musi być zgłaszany w rocznym zeznaniu podatkowym.

Podatek od dywidend jest pobierany przez spółkę wypłacającą dywidendę (płatnika) i przekazywany do Urzędu Skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został pobrany. Płatnik musi również przesłać do Urzędu Skarbowego roczną deklarację dotyczącą zryczałtowanego podatku dochodowego do końca stycznia roku następującego po danym roku.

Podatnik nie musi rozliczać dochodu z dywidendy w rocznym zeznaniu podatkowym, gdyż podatek rozlicza spółka wypłacająca dywidendę.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od dywidendy?

Istnieją sytuacje, w których podatnik może skorzystać ze zwolnienia z podatku od dywidend. Aby skorzystać ze zwolnienia, muszą być spełnione następujące warunki:

  • Polska jest siedzibą lub miejscem zarządzania spółki wypłacającej dywidendę.
  • Odbiorcy dywidendy posiadają udziały w spółce przez co najmniej dwa lata.
  • Co najmniej 10% akcji spółki musi należeć do odbiorcy dywidendy.

Odbiorcy dywidendy nie są zwolnieni z podatku dochodowego od całości swoich dochodów, niezależnie od ich źródła.

Należy pamiętać, że zwolnienie z podatku od dywidendy nie będzie przysługiwało, jeśli spółka uzyskująca przychody z dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski posiada akcje w spółce wypłacającej te należności nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Jak rozliczyć podatek od zagranicznej dywidendy?

Polskie biura maklerskie standardowo wystawiają PIT-8C, ale zagraniczni brokerzy, pomimo aktywnego pozyskiwania klientów w Polsce, nadal przerzucają obowiązek prawidłowego obliczenia podatku na swoich polskich klientów.

Zobacz także:

O ile w przypadku funduszy ETF możemy wybrać te, które nie wypłacają dywidend, a zamiast tego je reinwestują (Accumulating ETF), o tyle w przypadku akcji spółek nie mamy takiego wyboru.

Jeśli mamy akcje spółki, która część swoich zysków dystrybuuje wypłacając dywidendę, to na nasz rachunek maklerski wpłyną pieniądze, a od otrzymanej kwoty zostanie potrącony tzw. podatek u źródła (np. 15% w przypadku amerykańskich akcji).

Zobacz także:

Jeśli broker nie ma pewności, skąd pochodzi klient, pobierze podatek według podwójnej stawki, czyli 30%. I niestety nie ma znaczenia, że w Polsce podatek od zysków kapitałowych wynosi 19%. Jednak aby potwierdzić naszą polską rezydencję podatkową, wystarczy wypełnić amerykański formularz podatkowy W-8BEN. W efekcie stajemy się w pełni zidentyfikowanym klientem, a podatek u źródła będzie naliczany według podstawowej (a nie podwójnej) stawki = 15%.

Jednocześnie podlegamy umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania między USA a Polską, dzięki czemu wystarczy zapłacić w Polsce brakujące 4% do pełnego wymiaru polskiego podatku od zysków kapitałowych (łącznie 19%) i jesteśmy w zasadzie w porządku.

W tabeli można zobaczyć zagraniczną stawkę podatku dla różnych krajów.

KrajPodatek Zagraniczny
Francja30%
Niemcy26,37%
Hiszpania19%
Szwecja15%
Norwegia15%
Szwajcaria35%
USA15%
Wielka Brytania0%
Irlandia20%
Japonia15%
Turcja15%

Jak obliczyć podatek od dywidendy?

Dla prawidłowego rozliczenia inwestor musi przeliczyć dochód z dywidend w walucie obcej według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień przed otrzymaniem dywidendy.

Dochody z zagranicznych odsetek i dywidend są opodatkowane według stawki 19%. Podatek musi być obliczony przez Ciebie i wykazany w zeznaniu podatkowym. Dochody te można wykazać na formularzach PIT-36, PIT-36L oraz PIT-38. Nie ma już potrzeby składania załącznika PIT/ZG.

Podatek od dywidend można obliczyć w następujący sposób:

  • Zsumuj łączną kwotę dywidend otrzymanych w ciągu roku.
  • Oblicz, ile podatku zostało potrącone z tych dywidend i odejmij go od 19% (np. jeśli w Stanach podatek od dywidendy wynosi 15%, to w Polsce dopłacamy jedynie 4%).
  • Następnie należy dokonać wpłaty do polskiego Urzędu Skarbowego.

Dywidendy od spółek zagranicznych rozliczane są w polskich złotych.

Do kiedy rozliczyć podatek od zagranicznej dywidendy?

Jedynie dywidendy otrzymane z zagranicy podlegają samodzielnemu obliczeniu, ponieważ w takich przypadkach nie ma płatnika. Indywidualni podatnicy obliczają i płacą podatki we własnym zakresie i składają odpowiednie deklaracje podatkowe między 15 lutego a 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Podsumowując, dywidendy w Polsce podlegają 19% stawce podatkowej, ale istnieją zwolnienia i odliczenia, które mogą mieć zastosowanie.

Zobacz także:

Ważne jest, aby akcjonariusze przestrzegali polskiego prawa podatkowego i konsultowali się z profesjonalistami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących opodatkowania ich dywidend. Zrozumienie polskich zasad i przepisów dotyczących podatku od dywidend pomoże uniknąć potencjalnych opłat.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!